Velkommen til Herlev Gymnasium & HF (HG)

Nedenfor følger HGs regler for brug af Lectio og generelle adfærdsregler på skolen.

Regler for brug af Lectio

Lectio er skolens elektroniske kommunikationsplatform, og det forventes, at alle elever, medarbejdere og ledelsen bruger dette redskab til at samarbejde om at skabe et positivt læringsmiljø.
Lectio er et arbejdsredskab og al kommunikation skal foregå i en god omgangstone. Bemærk, at ledelsen kan læse og moderere alle beskeder i Lectio.

1. Du skal logge på mindst en gang om dagen for at være sikker på, at du modtager alle relevante informationer fra skolen. Såfremt du har problemer med koden til Lectio, kan du henvende dig til PM eller til kontoret for at få en ny kode. Vær opmærksom på evt. mobil apps ikke altid giver den korrekte status på skema og beskeder i Lectio.

2. Kontroller dit skema hver dag efter kl. 17. Indtil dette tidspunkt kan der komme ændringer i dit skema. De elever, der ikke selv har mulighed for at kontrollere næste dags skema på dette tidspunkt, må træffe aftale med kammerater om telefonbesked, sms eller lignende.

Det er en god ide at tjekke Lectio om morgenen for at se, om der er kommet akutte ændringer ved sygdom.
3. Kontroller løbende dit fravær, så fejl kan blive rettet hurtigst muligt - tal med din faglærer. Fravær er en nøgtern registrering af, om du er til stede eller ej uanset årsag. Hvis du er til et arrangement, f.eks. skolefodbold eller en faglig ekskursion, så husk at skrive det i feltet ”fraværsårsag”.  

Læreren registrerer dig som 100 % fraværende, hvis du kommer for sent eller forlader modulet. Der kan endvidere registreres fravær med henvisning til skolens studie- og ordensregler. (Afsnittet om deltagelse i undervisningen.)

4. Fra din forside eller dit skema kan du gå ind på dine hold og se modulregnskabet i de enkelte fag. Samme sted kan du se listen over de moduler, der er gennemført, og dem, der er planlagt. Bemærk, at der sagtens kan ske aflysninger som følge af, at de fleste hold er planlagt med flere moduler, end årsnormen angiver.

5.  Du vil kunne se, hvilke lektier du har for på det enkelte modul i Lectio. Lektier gives for så tidligt som muligt, dog senest kl. 17.00 dagen før modulet afholdes.

6. Du vil kunne se, hvilke skriftlige opgaver du skal lave i Lectio, hvor elevtid og afleveringsdato vil være registreret. Seneste afleveringstidspunkt for en skriftlig opgave er kl. 21. For sent afleverede opgaver registreres med 50% fravær.

Generelle adfærdsregler

På HG er det et fælles ansvar, at alle arbejder for et positivt læringsmiljø, hvor eleverne omgås i en god omgangstone med gensidig respekt, ligeværdighed og tolerance, hvor eleverne giver hinanden plads og arbejdsro til at arbejde seriøst med stoffet, og hvor de fysiske rammer for undervisningen er rene lokaler med et sundt indeklima.

1. På HG er hele 1. salen, naturvidenskabsområdet, billedkunst/musik området derfor undervisnings- og arbejdsområder. Her skal være ro. Du kan ikke holde pause i undervisningsområderne.  I frikvartererne/pauserne må du ikke støje og larme i undervisningsområderne – det er stadig et område, hvor der kan arbejdes.

Eksempler på støj/larm og uacceptabel opførsel på HG:
Man må ikke løbe på gangene.  
Man må ikke kaste med ting.
Man må ikke råbe efter hinanden.
Man må ikke spille musik.  
Man må ikke slås, heller ikke for sjov.

Har du et mellemmodul eller et virtuelt modul, må du gerne arbejde i undervisningsområderne, hvis du overholder de regler, der er for disse områder, ellers henvises der til fællesarealerne (kantinen, det høje område og udeområdet)

2. Læreren har ansvaret for eleverne i modulerne. Hvis læreren holder en lille pause i modulet, skal du overholde de regler, der er for undervisningsområderne.  Din lærer vil have opsyn med dig, også når der laves gruppearbejde. Gruppearbejde foregår i nærheden af det lokale, du er i.

3. Din klasse rydder op efter sig selv, når et lokale forlades. Du har sammen med dine klassekammerater og din lærer ansvaret for, at I efterlader lokalet i pæn stand. Det vil sige, at der ingen affald er på borde, gulve, stole eller i vindueskarme, og stolene er sat ind under bordene.

4. Du må ikke spise i klasselokalet i timerne.
Du må kun spise i kantinen, det høje område, udeområdet samt i klasselokalet i frikvartererne. Undervisningsområder (hele 1. salen, naturvidenskabsområdet, billedkunst/musik området) er arbejdsområder. Her skal være ro. Man kan ikke holde pause eller spise i undervisningsområderne.


For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.