RETNINGSLINJER FOR LECTIO PÅ VG 2008/2009
Revideret februar 2009

Fravær:
• Der er computere i alle klasseværelser. Dvs. der er mulighed for at føre fravær i hver enkelt modul. Fravær for en uge skal være ført senest søndag.
• Fravær føres efter følgende retningslinjer:
- Hvis eleven ikke er til stede til undervisning føres vedkommende fraværende, evt. godskrivning udføres af EJ. Eleven skal ved fravær selv notere årsagen i Lectio.
- Elever med lægeerklæring føres fraværende i idræt, hvis de ikke deltager (dvs. er omklædte og deltagende i det omfang, de kan) i undervisningen.
- Skriftlige afleveringer, som ikke afleveres til aftalt tid, noteres som manglende aflevering i Lectio. Ved forsinkede afleveringer noteres afleveringsdatoen i lærernotefeltet.

Ændring af lektioner:
• Bytning af timer er tilladt når begge lærere er indforstået.
• En ren ’Lectio bytning’ (dvs. ændring i Lectio uden aftale med de berørte elever) skal ske senest en uge før. Hvis man bytter senere end en uge, skal det aftales med eleverne.
• Lokalebytning skal aftales mellem lærerne indbyrdes.
• Nye timer i ledige positioner skal aftales med EJ
• Aflysning af timer skal aftales med EJ

Særuger:
• Kontoret opretter alle klassens AT-lektioner med fag og lokaler. De involverede lærere tilføjer lærerinitial(er) til de oprettede lektioner. Dette skal ske senest 3 uger før AT-dagene.
• Faglektioner i særuger planlægges af EJ på baggrund af lærernes øvrige belastning på AT-dagene og holdenes timeregnskab. Disse lektioner oprettes af kontoret senest 14 dage før særugen.

Materialer (lektier) > studieplan > undervisningsbeskrivelser:
• Ved starten af hvert semester opretter faglærerne semesterets forløb – i første omgang blot med titel og anslået start- og slutdato, som kan revideres efterfølgende. Dette udgør fagets studieplan. Klassens samlede studieplan udgøres af samtlige fags forløb.
• Efterhånden som forløbene gennemføres, skal forløbsbeskrivelserne udvides med angivelse af materiale, en kort beskrivelse af forløbet og eventuelle særlige fokuspunkter. Disse oplysninger skal også bruges i de afsluttende undervisningsbeskrivelser.
• Vi anbefaler, at man benytter Lectios lektiefunktion til udfyldning af studieplan og undervisningsbeskrivelse. Når man udfylder lektiefeltet for en lektion, overføres oplysninger om materiale automatisk til studieplan og undervisningsbeskrivelse, som derved løbende opdateres.
• Har man en besked til eleverne som ikke skal med i undervisningsbeskrivelsen anvendes i stedet noten på lektionen.
• AT-forløb udfyldes af de deltagende lærere. Når der er oprettet et AT-forløb, vises den tilhørende studierapport automatisk på elevens forside. Eleven skal selv sørge for at supplere med evt. individuelle oplysninger.

Lektier (tilføjet 090209)
• Lærerne meddeler på holdene, om de benytter Lectios lektiefunktion. Som nævnt ovenfor letter lektiefunktionen den løbende opdatering af studieplan og undervisningsbeskrivelser,  
• Lektier på Lectio skal indtastes den dag, de gives for og senest kl. 15:30 dagen før den lektion, de er tilknyttet.

Nyheder og dokumenter
• Fra starten af dette skoleår afløses nyhedsfunktionen i Fronter af Lectio. Nyheder i Lectio gives som beskeder eller aktuel information, der begge kan ses fra hver enkelt brugers individuelle forside.
• På forsiden vises de tre nyeste ulæste beskeder og desuden oplyses det, hvor mange ulæste beskeder, en bruger har. Det er vigtigt, at man holder sig a jour med alle nye beskeder ved at klikke ind på punktet ’beskeder’ enten fra forsiden eller fra skemaet.
• Dokumenter fra Fronters rum ’Information fra administrationen til lærerne’ overføres efterhånden til Lectios indbyggede gruppe ’alle lærere’. Der er under denne gruppe oprettet starten på en mappestruktur (som den i Fronter). Alle nye dokumenter fra administrationen uploades hertil. Man ’udfolder’ mappestrukturen ved at trykke på plus-tegnet ved siden af gruppens navn.

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.