Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Cecilie Hassenfeldt
Hold 2017 HI/z (1z HI, 2z HI, 3z HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Danmarkshistorisk kronologiforløb
Titel 2 Antikken
Titel 3 DHO
Titel 4 Holocaust
Titel 5 Holocaust
Titel 6 De store opdagelser
Titel 7 Middelalderen
Titel 8 Renæssancen
Titel 9 San Francisco
Titel 10 Reformationen
Titel 11 Imperier og Imperialisme
Titel 12 Det Gamle Ægypten
Titel 13 Danmark i 1950'erne
Titel 14 Danmark i dag
Titel 15 Verdenshistorisk kronologiforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Danmarkshistorisk kronologiforløb

I kronologiforløbet har overemnet været 'krig'. Eleverne har således læst kapitlet "Om Danmarks tilblivelse" i Fokus 1, hvor til kilderne om Saxos Danmarks historie og et uddrag fra Jysk Lov 1241 er blevet analyseret og kildebehandlet.
Ydermere har der været gruppearbejde, hvor de skulle undersøge omstændighederne ang. en krig/konflikt. Opgaven lød: I skal være opmærksomme på hvem krigene udkæmpedes mellem. Hvilke år der er tale om. Hvilken konge der regerede. Hvilket resultat krigen endte med. Væsentlige personer der bør nævnes? HUSK at angive kilder. Er der mon nogle billeder, der kan bruges til at visualisere konflikten?
Krigene var: Grevens fejde, Reformationen, 7-årskrigen (1563-70) og 30-årskrigen.
Efterfølgende hoppede vi frem til krigen i 1864 og så dokumentaren "Slagtebænk Dybbøl", så de efterfølgende arbejdede med og bedrev kildekritik på.
Afslutningsvis så vi på dansk aktivisme efter 1989 jf. Fokus 3 s. 142-150 samt kilde 7+8 i samme kapitel (her skulle foretages en komparativ analyse.
Ydermere var vi på ekskursion til Christiansborg, hvor vi fik en omvisning vedr. Dronningens Gobeliner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Antikken

I forløbet om Antikken har eleverne arbejdet med kapitlet om antikken (s. 33-63) i Fokus 1. Her har de skulle besvare spørgsmål til indholdet og i grupper foretage kildekritik med henblik på fremlæggelser.
Der har også været elevoplæg (forberedt hjemmefra) om Perikles, Augustus, Cæsar, Platon, Cicero og Aristoteles.
Klassen har også skulle lave deres egen kildesøgning på nettet, for at undersøge emnet ud fra egen dagsorden.
Forløbet er blevet afsluttet med en Kahoot-quiz.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 DHO

DHO-forløbet omhandlede Mellemkrigstiden med særlig fokus på temaerne "Frihed og fangenskab".
Her inddeltes perioderne i tre: før, under og efter 2. verdenskrig.
Kildematerialet bestod af et besøg til Theresienstadt i forbindelse med en studietur, lovgivning, propagandatekster, dagbøger, øjenvidneberetninger mm.
Klassen så dokumentarfilmen "Nat og tåge" samt "Den gode nazist", hvor vi havde filmens instruktør Ole Krogsgaard ude for at holde foredrag om filmen samt de mange etiske spørgsmål, der er knyttet hertil. Begreber som historiebrug, historiebevidsthed og kollektiv erindring blev her anvendt.
Eleverne fik desuden valgmuligheder i forhold til opgavevalg i forb, med selve opgaven og skulle på baggrund heraf opstille problemstillinger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Holocaust

Holocaustforløbet har ligget i forlængelse af DHO-forløbet om Mellemkrigstiden der havde temaet frihed og fangenskab.
I forløbet har klassen i forbindelse med en studietur besøgt koncentrationslejren Theresienstadt. Derudover har der været elevoplæg og særligt fokus på kildearbejde og erindringshistorie. Klassen har foretaget gruppefremlæggelser og skrevet historiebogstekster på baggrund af kildekritik af kildemateriale (inkl. lovgivningstekster). Ydermere har vi set dokumentarfilmene "The Fallen of WW2" samt "Nat og tåge".
Forløbet blev afsluttet med en kahootquiz.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 De store opdagelser

I forløbet om de store opdagelser har der været fokus på formidling og en introduktion til hvordan vi historisk arb. med levn. Der har været elevoplæg om Columbus og gruppefremlæggelser af samtidigt kildemateriale - både beretninger, dokumenter og levn. I forbindelse hermed at klassen blevet introduceret til begreberne merkantilisme og eurocentrisme.
Vi har været på ekskursion til Nationalmuseet, hvor eleverne skulle arbejde med arbejdsopgaver til udstillingen "Stemmer fra kolonierne". Således fik de bevidsthed om Danmarks historie, som verdens 7. største slavenation.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Middelalderen

I forløbet har vi haft fokus på periodiseringsprincippet med udgangspunkt i sekundærlitteratur fra "Middelalderliv", "Verdenshistorisk oversigt" og "Fokus 1". Ligeledes har vi talt om kulturmøder i perioden. I forbindelse hermed skulle de udarbejdede problemstillinger i relation til kildematerialet fra Fokus 1. Vi har særligt haft fokus på kildeanalyse og forløbet er blevet afsluttet med en prøve inkl. kildeanalyse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Renæssancen

Forløbet om "Reformationen" og "Renæssancen" har delvist været kørt sammen, men samtidig i to blokke (Renæssancen i 2.g og Reformation i 3.g), for også at give en bevidsthed omkring periodisering og dansk historie i et europæisk perspektiv.
Vi har set "En bid af historien" med fokus på historisk formidling. Der har været elevoplæg om Petrarca, Boccaccio, Dante og Martin Luther. Særligt har der været fokus på begrebet Humanisme og hvordan samfundsstrukturen ser anderledes ud i sammenligning med Middelalderen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 San Francisco

I forbindelse med klassens studietur til San Francisco, har eleverne arbejdet med San Franciscos historie. Her skulle de forberede oplæg, som de holdte på turen på engelsk. Vi så også filmen "Milk" hvor vi talte om populærhistorie.

Emner for oplæg: Byens historie fra starten – 1900, Golden Gate Bridge, Minoriteter – LGBT, Hippiebevægelsen, China Town og San Francisco i dag – fra 1900 til i dag.
I forbindelse med udarbejdelsen af disse oplæg skulle de opstille problemstillinger, som de så besvarede under fremlæggelserne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Reformationen

Forløbet om "Reformationen" og "Renæssancen" har delvist været kørt sammen, men samtidig i to blokke (Renæssancen i 2.g og Reformation i 3.g), for også at give en bevidsthed omkring periodisering og dansk historie i et europæisk perspektiv.
Vi har set "En bid af historien" med fokus på historisk formidling. Der har været elevoplæg om Petrarca, Boccaccio, Dante og Martin Luther. Særligt har der været fokus på begrebet Humanisme og hvordan samfundsstrukturen ser anderledes ud i sammenligning med Middelalderen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Imperier og Imperialisme

Forløbet om Imperier og Imperialisme har været et gruppeprojekt over flere moduler, der blev afsluttet med en gruppefremlæggelse på klassen. Således har forløbet haft særligt fokus på formidling samt indsamling af empiri.
Opgaven lød:
Produkt: I skal arbejde selvstændigt med jeres tildelte imperium i grupper.
Jeres miniprojekt skal resultere i tre elementer: kortere  lektie til de andre samt en fremlæggelse der redegør for imperiets historie og indeholder kildekritik samt inddragelse af minimum én kilde, som knytter sig til perioden.
Redegør for imperiets opståen, omfang, vigtige personer, begivenheder, styreformer, revolutioner, kultur og sammenhænge med andre aspekter af verdenshistorien osv. (lav evt. tidslinjer til at visualisere og brug kort (dette er et krav).

Følgende imperier blev behandlet i forløbet: ...


Ydermere havde forløbet særligt fokus på begreberne imperier og imperialisme (i modsætning til kolonisering) samt den engelske industrialisering og dennes påvirkning internationalt samt afkoloniseringsprocessen fra 1947-75. Forløbet blev afsluttet med en lyntest.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Det Gamle Ægypten

Til dette forløb er der udarbejdet et kompendium med kildemateriale, der behandler: civilisationer (s opståen), religion, slaveri, samfundsopbygning, arkitektur osv. - med kildemateriale fra Herodot, om hieroglyffer, dynastier, pyramider og skattesystemer.
Vi har set filmen "Prinsen af Egypten" og i den forbindelse talt om myter, periodiseringsprincipper, historiebrug og populærhistorie. Ydermere har klassen besøgt Nationalmuseets udstillingen "Det Gamle Ægypten", hvor de med en parallelklasse skulle gå rundt i mindre grupper og besvare spørgsmål til udstillingen. Efterfølgende besøgte vi Glyptotekets udstilling om Det Gamle Ægypten og på baggrund heraf foretage en komparativ analyse af de to udstillinger.
Forløbet blev afsluttet med en evaluering og formativ feedback i forhold til materialet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Danmark i 1950'erne

Niels Erik Hansens bog 'Når der kommer en båd bananer' har dannet rammen om forløbet om Danmark i 1950'erne. Ydermere har eleverne arbejdet med revyteksten "Når der kommer en båd med bananer" samt artiklerne 'Drømmeårtiet' af Ulrik Høy og 'Sådan var det! Vel var det ej' af Bettina Heltberg. Endvidere har eleverne arbejdet med dokumentaren "Århundredets vidner - De første teenagere". Klassen har endvidere været på en guidet rundvisning på Arbejdermuseet.

Forløbet har været meget fokuseret på kildekritik - både i grupper og individuelt. Eleverne har ydermere arbejdet med skriftlighed både som referat, kildekritik og i den afsluttende prøve.

Under hele forløbet har vi arbejdet komparativt mellem nu- og datidens samfund, med særlig fokus på teenagernes levevis i perioden, således at eleverne bedst muligt kunne relatere. Eleverne har også haft fokus på brugskunst, kunst, indretning og arkitektur fra perioden, som går igen i dag. Endvidere kan nævnes, at modulerne har forløbet som i 1950'erne (med kæft, trit og retning - man står op, når man siger noget og læreren tituleres med "Frk. Hassenfeldt").
Der har kort været fokus på kold krig og dansk politik i perioden. Dog har det primære fokus været mikrohistorisk og været fokuseret omkring hverdagshistorien.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Danmark i dag

Dette forløb lå i naturlig forlængelse af Danmark i 1950érne og skal også bruges sådan. Vi har med udgangspunkt i Fokus 3 haft fokus på Europa og særligt Danmark efter murens fald i 1989. Her har fokus særligt ligget på de fire globaliseringsbølger, dansk krigsdeltagelse på Balkan i 1990'erne, Terrorangreb i sep. 2001 og Irak-krig samt hvordan Danmark har placeret sig internationalt siden 1. vk og til i dag. Herunder med fokus på medlemskab i FN, NATO og EF (EU). I forløbet har vi særligt haft fokus på diskursanalyse, udarbejdelse af problemstillinger, markohistorie og analyse af film i historiefaget.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Verdenshistorisk kronologiforløb

Et afsluttende og repeterende forløb om Verdenshistorien. Forløbet er primært bygget over Emkjær m.fl. ”Verdenshistorisk oversigt” (2006), 1.udgave, 2. Oplag.
Opgaven lød:
I skal stå for et modul og forberede det hele hjemmefra.
Dagens lektie formidles og uddybes.
I skal desuden uddybe personer, begreber osv.
Inddrag mindst 1. kilde, som er karakteristisk for perioden. Find den fx i Fokusbøgerne, på www.danmarkshistorien.dk, på biblioteket, dagens avis ell. lign. Husk at en kilde også kan være et maleri, en statue, lyd/film etc. Varighed ca. 30 min.
Det er et krav at I også inddrager og perspektiverer til mindst et af de forløb, vi har arbejdet med i 1.g-3.g.
Aktivér de andre: efter jeres oplæg, skal I aktivere de andre i arbejdet med en kilde (I selv finder), som har tilknytning til indholdet i jeres oplæg (ca. 30 min.)
Herefter test (ca. 30 min.) som CHA står for.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer