Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Christoffer Stangerup, Kasper Kragh Andersen
Hold 2017 MA/g (1y MA, 2y MA, 3g MA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Trigonometriske funktioner
Titel 2 Vektorer
Titel 3 Procent og rente
Titel 4 Eksponentialfunktioner
Titel 5 Logaritmer
Titel 6 Kombinatorik
Titel 7 Potensfunktionen og vækstmodeller
Titel 8 Andengradspolynomiet
Titel 9 Vektorer og plangeometri
Titel 10 Amalies økonomi - Miniforløb om rente og lån.
Titel 11 Differentialregning
Titel 12 Deskriptiv statistik
Titel 13 Sandsynlighed og binomialfordeling
Titel 14 Differentialregning 2
Titel 15 Integralregning
Titel 16 Differentialligninger
Titel 17 Normalfordelingen
Titel 18 Trigonometriske funktioner (igen)
Titel 19 Vektorfunktioner
Titel 20 Funktioner af to variable
Titel 21 Differensligninger

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Trigonometriske funktioner

Undervisningsmateriale: Mathematicus AB1 (http://www.mathematicus.dk/grundboeger/)

Kernestof:
- Enhedscirklen
- Grader/radianer
- Sinussvingninger
- Grafisk håndtering af simple trigonometriske funktioner i et værktøjsprogram
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Procent og rente

Undervisningsmateriale: Mathematicus AB1 (http://www.mathematicus.dk/grundboeger/)

Kernestof
- Grundlæggende procentregning
- Procentvis vækst
- Renteformlen
- Tidsperioder og gennemsnitlig rente
- Indekstal
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Eksponentialfunktioner

Undervisningsmateriale: Mathematicus AB1 (http://www.mathematicus.dk/grundboeger/)

Kernestof:
- Konstanterne a og b's betydning for grafens forløb
- To-punktsformlen
- Regneregler for eksponentialfunktioner
- Eksponentiel regression
- Fordoblingskonstant og halveringskonstant
- Den naturlige eksponentialfunktion e^x
- Omskrivning mellem a^x og e^(k*x)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Logaritmer

Undervisningsmateriale: Mathematicus AB1 (http://www.mathematicus.dk/grundboeger/)

Kernestof
- 10-talslogaritmen log(x) og den naturlige logaritme ln(x).
- Regneregler for logaritmer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kombinatorik

Undervisningsmateriale: Mathematicus AB1 (http://www.mathematicus.dk/grundboeger/)


Kernestof:
- Additionsprincippet og multiplikationsprincippet
- Fakultet (!) og Permutationer P(n,r)
- Kombinationer og binomialkoefficienter K(n,r)
- Pascal's trekant
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Vektorer og plangeometri

Sinus- og cosinusrelationerne
Projektion af vektor på vektor
Linjens ligning og parameterfremstilling
Ortogonale linjer
Afstand mellem punkt og linje
Cirklens ligning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Amalies økonomi - Miniforløb om rente og lån.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Sandsynlighed og binomialfordeling

Materiale: pdf: "Binomialfordeling2019"

Stokastisk variabel (og eksperiment)
Binomialsandsynlighed og binomialfordeling
Normalfordelingsapproksimation
Binomialtest og konfindensintervaller
Lineær regression - residualspredning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Differentialregning 2

Regneregler for differentiation af produkt og sammensat funktion.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Vektorfunktioner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 Differensligninger

Førsteordens også på lukket form
Logistisk
Cobwebdiagrammer
Fikspunkter
Andenordens homogene
-karakteristisk polynomium og lukket form
Newton-Raphsons nulpunktsbestemmelsesmetode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer