Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Fransk A
Lærer(e) Amalie Boe Frimodt-Møller, Lotte Hein Cassard
Hold 2018 FR/v1 (1g FR-v, 1g FR-v-GR, 2g FR-v, 2g FR-v srl forløb, 3g FR-v, 3g FR-v-skr på klassen)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Identité
Titel B La culture francaise. Début 1 + opgaveforløb
Titel C La culture francaise og udveksling
Titel D Les jeunes et leurs rêves OPGIVES TIL EKSAMEN
Titel E La francophonie
Titel F Les polars OPGIVES TIL EKSAMEN
Titel G La Guerre OPGIVES TIL EKSAMEN
Titel H Tilladte hjælpemidler
Titel I Les grandes vacances et la rentrée
Titel J Les jeunes et leurs rêves 2 -opgives til eksamen
Titel K Le genre polar 2 opgives til eksamen
Titel L Culture française et l'échange 2
Titel M Les contes OPGIVES TIL EKSAMEN
Titel N Le cinéma
Titel O La guerre d'Algérie OPGIVES TIL EKSAMEN
Titel P Tintin - OPGIVES TIL EKSAMEN
Titel Q repetition og eksamenstræning
Titel R Identitet - grundforløbet
Titel S Forløb#9
Titel T Les vacances - une petite répétition
Titel U Les vacances

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Identité

Identitet (første moduler i 1.g, uden bog)
FORMÅL:
At eleverne lærer basale vendinger og idiomatiske udtryk.
At eleverne opnår et basisordforråd om person- og identitetsrelaterede emner.
At eleverne træner kompensationsstrategier, overbegreber og gambitter.
At eleverne vænner sig til dristighed mht. at forsøge sig med udtale.
INDHOLD:
Gloseindlæring og samtaletræning uden bog men med brug af klasseværelset, plancher, billeder, samt illustrationer, tegninger og semantisk ordnede ordlister.

Modul 1: Velkommen til fransk. Præsentere sig selv og sin familie på fransk. Fokus på gloseindlæring og brug.
Modul 2: Repetition af præsentation. Alfabetet og udtalereglerne.


Grundforløbet dækker følgende områder:
Gloser og vendinger inden for familern - kroppen - boligen / møbler - tallene fra 1 - 100  - les loisirs / les hobbies - 20 mots de base - les professions - les mois et l'année - les vêtements - adjektiver - de personlige - de spørgende og de possesive pronominer - les pays et les nationalités - la nourriture - l'heures - les saisons et le temps - verberne: être - avoir - aller - parler - faire - mettre - pouvoir i présent.
Derudover arbejdes der løbende med emnet "la culture francaise" der includerer filmen "Les Choristes", aktuelle franske pop og rap-sange, to episoder af komedieserien extr@ samt interviews m. unge franskmænd fra DVD'en "Je m'appelle 3".
Eleverne laver desuden fremlæggelser inden for emnet les régions en France, la nourriture, og en præsentationsopgave over eleven selv. Enten i PP-udgave eller som lille film.

MATERIALER:
udleverede ark til glosetræning, verber og pronominer. YouTube, Début 1 og tilhørende Début Grammaire af Vibeke Gade. Systime 2015, 2017.
Extr@ episode 1 - 3 fra YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EaNqp4FXh-s
DVD: "Je m'appelle 3". Chataigne. Anna og Hardy Andersen
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Le sport et les loisirs 14-09-2018
La nourriture francaise 12-10-2018
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B La culture francaise. Début 1 + opgaveforløb

Forløbet baserer sig på grundbogen "Début 1" og dækker emnerne Noël en France, les régions, la nourriture et le style de vie, la famille, la culture et l'histoire francaise". Dertil kommer en introduktion til basisgrammatikken, der fortsættes efter grundforløbets fokus på verber og substantiver.
Fokuspunkter: At kunne læse og forstå franske tekster. At kunne formulere svar til stillede spørgsmål, at kende og benytte de forskellige pronominer, have kendskab til fransk syntaks, genitiv, at kende til verbesystemet og de tre regelmæssige bøjninger samt de vigtigste uregelmæssige verber og kende og begynde at kunne benytte le passé composé.

MATERIALER:
udleverede ark." Début 1" med tilhørende Début Grammaire af Vibeke Gade. Systime 2015, 2017.
Noël en France: http://www.cheznoscousins.com/2014/12/30/10-traditions-noel-francaises/
Jul verden rundt: https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/s%C3%A5dan-fejres-julen-verden-rundt
"Konflikt i Frankrig". Politien, 5.december 2018.
Komedieserien Extr@, episode 1 - 3 fra YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EaNqp4FXh-s
DVD: "Je m'appelle 3". Chataigne. Anna og Hardy Andersen. Udsendelser om fransk kultur: "On demandes" fra CFU film og TV. Filmen "Les Misérables" fra 2012 af Tom Hooper. Samt: https://kulturforunge.dk/2013/07/04/de-elendige/

  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C La culture francaise og udveksling

2. del af begyndersystemet Début.

Faglige mål:
Eleven skal kunne læse og forstå en simpel tekst på fransk, som er forsynet med gloser.
Eleven skal kunne opsnappe enkelte ord i fransk tale.
Eleven skal i relation til de gennemgåede emner kunne formulere sig på et forståeligt fransk i korte og simple sætninger med anvendelse af en rimelig korrekthed i såvel syntaks og morfologi som i udtale.


Indhold: Der arbejdes med tilegnelse af ordforråd indenfor almene emner. Der arbejdes med tilegnelse af viden om det franske sprog, om fransk historie, kultur og samfundsforhold i forlængelse af Début 1 og som baggrund for udvekslingsturen til Versailles i uge 41.

Grammatik: Her er der fokus verbernes former, på passé composé og på gennemgang af futur proche

Materialer:
Début 2, kapitel 5-10.
Par Ecrit.
Aktuelle avisartikler / nyheder
Skriftlig kommunikation med den franske klasse.
Videreudvikling af præsentationen fra før ferien
beskrivelse af Danmark, dansk mentalitet og dagligdag til brug i den franske familie
Afløsningsopgave for tilbageblevne elever
Journal Intime efter endt udveksling - for alle
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
genaflevering, præsentation 22-08-2019
Mes vacances 22-08-2019
fiche de présentation 05-09-2019
Info sur le Danemark 24-09-2019
Billedbeskrivelse, prøve 29-10-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Les jeunes et leurs rêves OPGIVES TIL EKSAMEN

OPGIVES TIL EKSAMEN
På baggrund af bogen "Quatre Amis" samt udvekslingserfaringerne behandles emner om ungdom, identitet og fremtidsplaner.

Faglige mål:
Eleverne får indsigt i franske unges dagligdag med skole og venner, og arbejder videre med ordforrådet fra 1.g.
Materialet lægger op til såvel mundtlighed som skriftlige øvelser og introducerer billedanalyse.
Grammatiske fokuspunkter: Le passé composé, le futur proche, l'imparfait, pronominer, de regelmæssige verbers bøjningsformer samt gloseindlæring
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afløsningsopgave. Analyse de film 21-10-2019
Journal Intime 24-10-2019
Delprøve 1, Quatre amis 09-12-2019
Delprøve 2, Quatre amis 20-12-2019
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E La francophonie

På baggrund af film og filmmanuskriptet til "Intouchables" behandles tematikkerne migration og la Francophonie.

Eleverne træner deres læseforståelse og lytteforståelse på fransk.
Eleverne træner deres evne til at formulere sig på fransk gennem små skriveøvelser, spørgsmål-svar, dialoger, quizzer og uddybende billedbeskrivelse, der gennemgåes dels i grupper dels på klassen.
Grammatisk er der fokus på tempus og ordforråd, samt på forskellene mellem det talte og det skrevne fransk.

Materialer: "Intouchables" (2011), skrevet og instrueret af Eric Toledano og Olivier Nakache samt manuskript og øvehæfte
"Læs en film" - udarbejdet af Karen Schumacker. Forlaget Passion, 2014.
Lille foredrag af LHC over Frankrigs kolonier og det franske sprogs- og kulturs indflydelse rundt om i verden.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mes vacances d'hiver 26-02-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Les polars OPGIVES TIL EKSAMEN

OPGIVES TIL EKSAMEN
Le genre polar

Forløbet har til formål at give eleverne en basisviden og et basisordforråd i forhold til den franske krimigenre.
De skal øves i at kunne give et simpelt referat af handlingen i en krimi, dels i tekst dels i kortfilm.
Indledningsvist gennemgåes en krimianalysemodel og eleverne får udleveret basis-gloser.
Det grammatiske fokus vil ligge på aspekt ifht. passé composé og l'imparfait. Passiv-formen bliver introduceret, og der arbejdes videre med pronominer og nægtelser.
Undervejs i forløbet arbejdes med ark om udtaleregler fra 1.g, og eleverne skal repetere og bruge reglerne i podcasts, der skal afleveres og bedømmes.

Materiale:
Noveller: "La piscine" og "Le bijoutier" fra "Quelle histoire". Lönnerblad, Martin og Weibrecht. Liljeforlaget 1988.

Kortfilmen "Cabossés", fra Filmstriben
Filmen "Poupoupidou". Instruktør Gérald Hustache-Mathieu. 2011, fra Filmstriber
Opgaver + delprøve 1 lavet af LHC

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Poupoupidou 19-03-2020
Résumé, Le bijoutier 25-03-2020
Questions, "Cabossés" 26-03-2020
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G La Guerre OPGIVES TIL EKSAMEN

Med udgangspunkt i romanen "le Grand Cahier" arbejdes med begrebet krig i generel forstand. Undervejs i forløbet arbejdes der foruden gloseindlæring også med at øve intensiv og ekstensiv læseteknik, résuméskrivning og tekstanalyse med fokus på person- og miljøkarakteristik og tematik. Holdet arbejder videre med udtalereglerne, i en kobling mellem résuméskrivning, og udtaleregler, De skal indtale résumé og aflevere.
Grammatisk er der fokus på verbebøjning og tider, pronominer og gennemgang af gérondif.

Forløbet blev gennemført under Corona-perioden, primært på Zoom.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kapitel 5, oversættelsen s. 63 16-04-2020
Lydfilen til prøve, Le grand cahier 09-05-2020
Prøve Le grand cahier, skr. besvarelse 09-05-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Tilladte hjælpemidler

Anvendte hjælpemidler

Fransk/fransk ordbog: Her kan man tjekke udtale, definitioner, synonymer og se hvilke præpositioner der knyttes til ordet:
https://www.lerobert.com

Verbebøjningsprogram online: https://leconjugueur.lefigaro.fr

Gyldendals ordbog da/fr fr/da
www.ordbog.gyldendal.dk    Log på med unilogin

Grammatikbog: La Grammaire + Par Ecrit + øvelser


Nyt site til grammatikøvelser m.m.    Franskportal.dk  - elevadgang oprettet med kode

Egne noter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 80 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Les grandes vacances et la rentrée

Le retour après les grandes vacances = La rentrée

Formål: Kort repetitionsforløb til at komme i gang med fransk igen efter ferien. Lære at fortælle om sin ferie på fransk og holde en samtale igang.
Arbejdsformer: Læreroplæg, pararbejde

Materiale
-udtale og intonation: særligt fokus på stumme slutkonsonanter, hvor trykket lægges
-de franske accenter, hvordan man skriver dem på computeren + hvordan de udtales, fx;  é - è - ï - ç -  â
-repetition af artikel og præposition foran land og by §2 i La Grammaire
-repetition af aspekt: le passé composé og l'imparfait, La Grammaire §88 §90-93
-aspektfokus
-gambitter til at holde en samtale igang, udleveret ark.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Les jeunes et leurs rêves 2 -opgives til eksamen

OPGIVES TIL EKSAMEN
Formål:
Et forløb der sætter fokus på unge og deres drømme i et interkulturelt, komparativt perspektiv. Her sættes særligt fokus på det franske skolesystem, hvilke udfordringer det rummer og på hvordan det opleves at være ung og gå på gymnasiet.
Indledningsvis opbyggede vi ordforråd til at beskrive skolestarten, la rentrée og blev bekendte med det franske skolesystems opbygning. Vi kiggede også på hvordan unge franskmænd har oplevet skolelivet i et corona-perspektiv. Herefter arbejdede vi med filmen "Entre les murs" med særlig fokus på personkarakteristik, tema og på at udtrykke sin holding eftersom filmen lægger op til debat om hvad skolens og en lærers rolle egentlig er. Afslutningsvis så vi - og talte om - en anmeldelse af filmen og et interview med instruktøren, Laurent Cantet, der bl.a. kommer ind på hensigten med filmen.
Vi perspektiverede afslutningsvist til Macrons skolereform og til 2g forløbet "Quatre Amis".


Materiale:
Kernestof:
https://www.phosphore.com/actu-en-clair/journal-dune-lyceenne-confinee/    (en ung, fransk gymnasietpiges dagbog fra corona-karantænen)
https://www.fransksprog.dk/da/fiches/le-systeme-scolaire-en-france (det franske skolesystems opbygning, inkl. lytteøvelse)

Filmen "Entre les murs", Laurent Cantet (2008)
Rédaction Jens Peder Weibrecht: "klassen - le scénario du film "Entre les murs"", Liljeforlaget, 2009 (et udvalg af øvelsesopgaver herfra, særligt med fokus på filmens personer, tema og budskab
Interview med filminstruktøren (le metteur en scène) Laurent Cantet: https://www.youtube.com/watch?v=RtDn3bqQqGs
perspektivering til Macrons skoleprojekt: https://www.lepoint.fr/education/education-les-cinq-mesures-phares-prevues-par-emmanuel-macron-24-04-2019-2309397_3584.php

Grammatik:
Inddraget efter behov, men med særligt fokus på adjektivers bøjning og gradbøjning
Aspekt - valg af datid. Passé composé eller Imparfait
genitiv §43
Adjektivers bøjning, placering og gradbøjning §19-28
Spørgeord og at formulere spørgsmål på fransk, inkl. ordstilling, La grammaire §171 §172


Supplerende stof:
Biografudflugt til Huset i Esbjerg - med efterfølgende kort diskussion af filmen på fransk på klassen:  
La bonne épouse, Martin Provost (2020)

Arbejdsformer: læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, quizlet, grammatik på bl.a. www.franskweekend.dk

Noter til emnet taget fælles i google doc:
https://docs.google.com/document/d/1Dtt6Cg-zeqTEsXICxIJNoZ2bKcVtsBQPmYo6b59M5-s/edit?usp=sharing

Skriftlig aflevering der har relation til emnet, inkl. delprøve 1 + 2

QUESTIONS

Quelles sont les différences entre l'enseignement au Danemark et l'enseignement en France ?
Quel est le rôle de l'école pour former (danne) les jeunes ?
Qu'est-ce qui caractérise un bon/mauvais professeur ?
Qu'est-ce qui caractérise un bon/mauvais élève
Quels sont les problèmes qui peuvent bloquer l'apprentissage des jeunes ?

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Les jeunes font la fête ARTIKEL 03-09-2020
Le corona MAIL 29-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Le genre polar 2 opgives til eksamen

OPGIVES TIL EKSAMEN
Indhold:
Gennem en bred vifte af forskellige tekstgenrer fra både det 20. og 21. århundrede stiftes bekendtskab med krimigenren. Vi opbygger ordforråd til at tale om genren, vi analyserer de forskellige krimier, stifter bekendtskab med den meget berømte, belgiske forfatter Georges Simenon. Vi studerer krimigenrens popularitet. Til sidst i forløbet perspektiverede vi krimigenren til "virkelighedens tragiske krimier" og behandlede og diskuterede nyheden om det bestialske drab på Samuel Paty i Paris. Dette satte vi en i en større sammenhæng og så på det splittede Frankrig og Macrons initativer i forhold til at skabe enhed.

Formål:
-opbygning af alment ordforråd og idiomatisk til emnet Les Polars
-viden om historiske forhold, her bl.a. fokus på velfærdsstatens skyggeside samt den frankofone forfatter Simenon
-sprogproduktion både mundtligt og skriftligt til samtale og diskussion


Materiale
Kernestof:
Hvilke elementer kendetegner le genre polar: http://ecoles.ac-rouen.fr/havreouest/SITE_HO_2007/maitrise_langue/litt_jeuness/pdf/La_villa_d_en_face.pdf
Kortfilm: Olivier Treiner: l'Accordeur du piano (2013) https://vimeo.com/72408751
Musikvideo: Olivia Ruiz: Les crêpes aux champignons, 2009
George Simenon: Maigret et le clochard, 1970, Easy Readers udgave, Kbh 1997 særligt introduktionen, centrale passager, individuel læsning i eget tempo + fælles læsning af slutningen og diskussion af budskabet, kap. 7 og 8.
Artikel om krimigenrens popularitet i et historisk perspektiv - den viser bagsiden af velfærdsstaten:
https://www.enviedecrire.com/comment-est-ne-le-roman-policier/
Hjemmeside med krimigåder, der løses efter endt læsning:  http://ecole.toussaint.free.fr/lafouine/enigmes/hp4/56hp3.htm
Kortfilm:  "Les Crayons" brugt til samtale og beskrivelse, mundtlig sprogtræning: https://www.youtube.com/watch?v=dDYRaSjRy9E
Spil på facebook: Criminal case - glosetræning: https://apps.facebook.com/criminalcase/?__tn__=-UK*F  
Nyheden om drabet på Samuel Paty: https://www.lefigaro.fr/actualite-france/meurtre-de-samuel-paty-une-enquete-sous-haute-tension-20201020 inklusiv læreroplæg og diskussion om La France - une société divisée og kort video med Macron der taler om l'unité de la République.

Supplerende stof:
Kortfilmen: Bloody Olive (flamsk med franske undertekster)
: https://www.dailymotion.com/video/xwqg1    Anvendt til fokus på improviseret naturlig sprogproduktion, inkl. gambitter:
Fortælle hvad der sker i filmen til én der har ryggen til

Grammatik:
særligt fokus på passiv, La Grammaire (LG) §119
le gérondif gennemgået + trænet i praksis med egne sætninger §115 LG
personlige pronominer §40-44 og interrogative pronominer §63-65
Introduktion og anvendelse af fransk-fransk ordbog: www.lerobert.com
Konjunktiv §103-7, særligt anvendt når der skulle udtrykkes en benægtet holdning: je ne pense pas que + konj.

Fælles googledoc med gloser og grammatik til emnet:
https://docs.google.com/document/d/1j9EZOLrfnMoFln3Vle0NrkraxqHNVLgtqfrd2B4mqlQ/edit

Arbejdsformer: mundtlige og skriftlige øvelser, pararbejde, gruppearbejde og lærerstyrede sekvenser. Eleverne har også udarbejdet deres egne krimier og efterfølgende rettet og kommenteret en anden gruppes krimier. Der er lavet en skriftlig aflevering der matcher forløbet tematisk, men kigger på virkelighedens krimi.

QUESTIONS:

Qu'est-ce qui caractérise le genre polar ?
Pourquoi est-ce que le genre polar est si populaire ?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Culture française et l'échange 2

Deltagelse i Dyrk sproget - underemne: Vie scolaire - vie privée

Fokus: Sammenligne Danmark og Frankrig mht kulturelle forskelle i ungdomslivet.
Lære at formulere sammenligning på fransk, dvs. at tale om forskelle og ligheder.

Materiale fra www.ncff.dk
https://vimeo.com/461741700
https://ncff.dk/dyrk-sproget/materialer-til-dyrk-sproget-202021/fransk-materialer-202021/

At cykle i DK vs Paris: https://www.youtube.com/watch?v=f0dlW6U3ehg  
Video om fritid til at repetere fritidsgloser: Alors Demande, Le temps libre, www.cfu.dk

Grammatik: Konjunktiv, repetition af artikler foran navneord inkl. delingsartikel og reduceret delingsartikel

Arbejdsformer: læreroplæg, gruppearbejde: Eleverne udarbejde deres egne film i grupper
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Les contes OPGIVES TIL EKSAMEN

Les contes - opgives til eksamen

Formål: at kunne identificere eventyrtræk bl.a. ved hjælp af aktantmodellen og tale om genren på fransk, både traditionelle eventyr og moderne, mere utraditionelle eventyr. Vi fokuserede særligt på den franske klassiker "Den lille prins", både Saint-Exypérys udgave og Osbornes film fra 2015 som vi sammenlignede med.
-Eleverne træner deres generelle sprogfærdighed: evnen til at forstå skrevet og talt fransk, til at udtrykke sig på skriftligt og mundtligt fransk
-Eleverne udvider deres ordforråd indenfor genren "les contes"
-Eleverne opnår kendskab til et fransk værk, som de analyserer og fortolker
-Eleverne træner deres evne til at argumentere og diskuttere på mundtlig fransk
-Eleverne bliver fortrolige med adjektivernes grammatik, præpositioner, personlige pronominer og pronominaladverbierne "en" og "y" samt med valg af datidsaspekt (passé composé, passé simple eller imparfait) på fransk.


Materialer
Kernestof:
Video med eventyr fortalt på fransk: Cendrillon og Le petit Chaperon rouge. Link: https://www.dailymotion.com/video/x2cejc9
Pour analyser un conte : https://www.espacefrancais.com/le-conte/
Bog: Saint Exypéry, Antoine de: Le petit prince, New York: Harbrace Paperbound Library, 1971,kapitlerne 1-3, kap. 10-16, kap. 21 og slutningen.
Sang: Mylène Farmer: Dessine-moi un mouton, (paroles et musique), 1999, set på https://www.youtube.com/watch?v=VGywjHlupEM +  lytte-opgave i kopi til sangen
Film: Osborne: Le petit prince (2015) via mitcfu.dk
+ le modèle actantiel + arbejdsark til eventyr ink.
https://www.blog.lepetitprince.com/oeuvre/genese/  (hypoteser om tilblivelsen af værket)
Kopi fra grundbogen Carte Blanche om udtaleregler


La Grammaire, s.44-s.55 (adjektiver) personlige pronominer s. 66-70 og pronominaladverbierne s. 76-78,  om præpositioner, særligt §144-153 og s.161-168 (valg af aspekt i datiden).
Repetition af passé simple og aspekt. Fokus på betydningen af "que" i ledsætninger.

Billedanalyse-øvelser og fokus på mundtlighed, bl.a.  tegnede eleverne hver deres får, som skulle navngives og præsenteres.
Holdet skrev en skriftlig opgave i relation til forløbet

Supplerende stof:
Berlingske tidende: "Den lille prins og hans rose", Flemming Behrendt, 29/6 2000

Questions thématiques:
- Peut-on caractériser "le Petit Prince" comme un conte de fée? Pourquoi/pourquoi pas ?
- Quel sont les thèmes et le message du texte ?
- Comment expliquer le succès énorme qu'a eu ce livre d'Antoine de Saint-Exupéry?
- Quel sont les différences entre l'histoire du petit prince dans le livre et dans le film de 2015 ?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Le cinéma

Et forløb om fransk - og frankofon - filmhistorie, fx inkl. Les frères Lumière,  kendte skuespiller, Cannes festivalen og online festivallen www.myfrenchfilmfestival.com
Formål: opnå færdigheder i analyse og fortolkning af kortfilm, samt viden om fransk filmhistorie, fokus opøvelse af færdigheder til at  kunne tale og skrive om film, forskellige filmgenre, analyse og formulere beskrivelse af berømte franske skuespillere.
Udtrykke egen mening. Diskutere om en film er god og hvorfor/hvorfor ikke.
Eleverne fik lov til selv at vælge film, de ville se, men vi så også én sammen, som var frankofon, "Les Mutts" som vi analyserede i fællesskab. Filmen viser hunde i kennel som en allegori over forholdene i flygtningelejre.

Materiale:
Kernestof:
www.myfrenchfilmfestival.dk   elev-udvalgte kortfilm
Serie: Lupin, afsnit 1 inkl. lytteopgave
interaktiv quiz med Lupin i Paris
trailer til filmen Le Brio: https://www.youtube.com/watch?v=_CE-2H-a62A   + verbebøjningsopgave
Om brødrene Lumière på fransk:
http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions.html

-relevant grammatik, fonetik og eksamenstræning: www.franskportal.dk
øvelser med fransk-fransk ordbog: www.lerobert.fr

Supplerende stof:
Les frères Lumière fra Lyon:

https://denstoredanske.lex.dk/Louis_Lumière

https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/den-forste-forestilling

Questions thématiques :

Décrivez ton acteur / actrice français(e) favori(e)
Quel films français est-ce que tu connais ? Tu peux en faire un résumé et une petite interprétation ?
Qui sont Les frères Lumière ?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O La guerre d'Algérie OPGIVES TIL EKSAMEN

OPGIVES TIL EKSAMEN
La guerre d'Algérie (LA GUERRE II)

Formål: viden om krigen i Algeriet, viden om Frankrig og Algeriets forhold til hinanden, herunder immigrationen fra Algeriet til Frankrig og immigranternes problemer i deres nye hjemland.
Viden om Camus sådan at man kan fortælle om det på fransk. Via samtaler og præsentationer trænede vi færdigheder i analyse og fortolkning af filmen, der blev sat ind i en historisk kontekst.
Diskussion af de etiske dilemmaer, der opstår i forbindelse med krig, fx at blive tvunget til at vælge side, selvom man ikke føler, man hører til i nogle af lejrene, sådan som det tematiseres i filmen.
Afsluttende perspektivering til La Guerre-forløbet 2g, Le grand cahier + præsentation af filmen:
https://www.telerama.fr/cinema/le-grand-cahier-un-film-a-manipuler-avec-precaution,110113.php

Materiale:
Kernestof:
Film: David Oelhoffen: Loin des hommes, 2014 (Flugten til frihed)
Bog: Mimi Sørensen: Entrée - en basis bog (siderne om Algeriet p. 127-131,  les pieds noirs et les harkis, l'hymne national Le Kassaman, uddrag fra Midi pile l'Algérie, le Cahier de Leila)
Algeriets nationalsang hørt og sammenlignet med La Marseillaise: L'hymne national de l'Algérie en arabe (på arabisk med franske undertekster)
https://www.youtube.com/watch?v=1CEvoHbS4RU
Udleveret materiale om gambitter, fokus på at holde en samtale i gang, overlevelsesstrategier til dette
udtale: særligt fokus: nasalvokaler og stumme slutkonsonanter

Supplerende stof:
https://filmogtro.dk/anmeldelse/flugten-til-frihed/   (Anmeldelse af filmen, brugt til omsættelse til fransk diskussion af filmens budskab)
Den store danske: Opslaget "Algeriet - historie" om de vigtigste hovedtræk i Algeriets historie, med særlig fokus på kolonisering, krigen i Algeriet og de to årtier der fulgte


Perspektivering til Le grand cahier (2g)

Questions thématiques :

Quelles sont les conséquences de la guerre ?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Tintin - OPGIVES TIL EKSAMEN

OPGIVES TIL EKSAMEN
Tintin (entre fiction et realité)

1) Formål

– forstå hovedindholdet, når der tales fransk om kendte såvel som almene emner, formidlet gennem forskellige medier (Fransksproget dokumentar)
– deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk om kendte såvel som almene emner
– benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde.
(Til disse to pinde anvendes materiale om samtalestrategi, gambitter og sproglige øer systematisk)

– læse og forstå ubearbejdede fransksprogede tekster fra forskellige litterære og ikke-litterære genrer, herunder medietekster
– analysere og fortolke fransksprogede tekster af forskellige litterære og ikke-litterære genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske, samfundsmæssige og litterære sammenhænge
– anvende det erhvervede kendskab til fransk og frankofon kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i samtale på fransk og i arbejdet med de studerede emner
– perspektivere den erhvervede viden om franske og frankofone kultur- og samfundsforhold til andre kultur- og samfundsforhold

2) Indhold

Forløbet introducerer til den frankofone (Belgien) tegneserieskaber Hergé og hans værk.
Gennem en dokumentarfilm får eleverne en historisk gennemgang af Hergés liv og hans arbejde med Tintin. Dokumentaren peger bl.a. på en sammemhæng mellem Hergés personlige kriser og indholdet i tegneserierne. Desuden uddybes Hergés forhold til tidens strømninger, herunder herskende ideologier.
Vi læser passager fra nedenstående dobbeltalbums, som er valgt på den baggrund at de er blevet til under 2. verdenskrig. Selvom Hergé er pålagt censur i det besatte Belgien, får han flettet referencer og slet skjulte holdninger til krigen ind i disse albums.  
Tegneserien lægger naturligt op til billedbeskrivelse, så dette vil være et tilbagevendende element gennem hele forløbet. Samtalestrategierne vil blive koblet på dette.

Grammatisk indhold:
Fokus på pronominer: Især personlige (bundne + ubundne), relative, pronominaladverbier + possessive pronominer, conditionel, betingelsesbisætninger.

Arbejdsformer:  den variation der nu kan lade sig gøre med de gældende corona-restriktioner, dvs. pararbejde, små grupper, individuelt arbejde, læreroplæg, virtuel undervisning.

Progressionsforestillinger

0) Fra meget stilladsering i forhold til fx forståelse af teksten, herunder samtale på dansk om materialet imod mere og mere undervisning på målsproget, større krav i udtryksfærdighed på målsproget efterhånden som ordforrådet til emnet gerne skulle vokse.
1) Blooms taksonomi haves for øje, når eleverne forventes at bevæge sig mod en stadig mere selvstændig tilegnelse af brug af viden, herunder at de kan bevæge sig fra et rent redegørende niveau i samtalen mod det stadigt mere analyserende, fortolkende og endelig vurderende niveau i samtalen på målsproget. Således starter forløbet med simple billedbeskrivelsesøvelser, personkarakteristik. AB fremhæver enkelte fortolkningsmæssige pointer (med reference til bl.a. den sete dokumentarfilm), men efterhånden forventes eleverne at overtage mere og mere af dette fortolkningsarbejde, hjulpet på vej af stilladserende spørgsmål fra AB og fra hinanden.

4) Materiale

Anders Østergaard: Tintin et moi, Dokumentarfilm, 2003
To tegneseriealbums:
Hergé: af "Tintin - Le secret de la Licorne", Casterman 1942
Hergé: af "Tintin - Le trésor de Rackham le rouge", Casterman 1942
Hjemmeside (sidst besøgt april 2021)
http://fr.tintin.com
Hjemmeside: interview med Hergé, besøgt april 2021, brugt til udtalefokus, herunder transkribering

https://fresques.ina.fr/europe-des-cultures-fr/fiche-media/Europe00025/herge-a-propos-du-capitaine-haddock.html


Desuden udleverede ark med stikord til at tale og skrive om analyse og fortolkning + ark med udtaleregler
samt "fri skriftlig fremstilling" fra bogen Pages d'écritures.

QUESTIONS THÉMATIQUES
Comment peut-on étudier l'histoire du XXème siècle à travers les albums de Tintin ?
Comment Hergé intègre-t-il sa propre vie et ses propres problèmes dans les albums de Tintin ? Pensez par exemple au rôle de la religion à la fois chez Hergé et chez les personnages principaux des albums.
La guerre et le nazisme ont eu des conséquences pour Hergé. Comment voit-on cela dans les albums de La Licorne et Le trésor de Rackham le Rouge ?


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Identitet - grundforløbet

Identitet - grundforløb
FORMÅL:
At eleverne lærer basisord og vendinger samt idiomatiske udtryk inden for emner der dækker personlige forhold, tal, farver, adjektiver, sport, kroppen, tallene fra 1 - 100, måneder, årstider og vejret.
At eleverne træner kompensationsstrategier, overbegreber og gambitter.
At eleverne vænnes til det franske sprogs udfordringer, lyd og lydsammensætning
At eleverne lærer det franske sprogs udtaleregler at kende

INDHOLD:
Gloseindlæring og samtaletræning uden bog men med brug af klasseværelset, plancher, billeder, samt illustrationer, tegninger og semantisk ordnede ordlister.

Modul 1: Velkommen til fransk. Præsentere sig selv og sin familie på fransk. Udtale af transparente ord. Betegnelser for personer.
Modul 2: Repetition af præsentation. Gloser og vendinger til at fortælle om eget arbejdsønske og sine forældres arbejde: professioner. Spørgeform. Gloser fra klasselokalet. Sprogets opbygning. Tallene 1-10.
Modul 3: Repetition af præsentation, ting i klassen og talord (1-20). Indøvelse af præsentation af familiens bolig og elevens eget værelse.
Modul 4: Gloser og vendinger til at fortælle om sin fritid. Gloser for tøj. Adjektiver.
Modul 5: Repetition af gloser for tøj. Gambitter. Gloser og vendinger til at fortælle om sin ferie.
Modul 6: Udtale. Repetitionsspil og sang omkring emnerne professioner, ting i lokalet og ferie. Arbejde med skriftlig aflevering.
Modul 7: Præsentationerne (skr. afl.) indtales på podcast. Gloser og vendinger til at kunne fortælle om, hvad man normalt laver i løbet af en dag.
Modul 8 : Arbejde med at lytte til og kommentere andres præsentationsfilm.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Forløb#9

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T Les vacances - une petite répétition

Kort start-forløb. Først gennemgåes krav til mundtlig og skriftlig eksamen. Dernæst vil forløbet repetere præsens, særligt af être og avoir +  derefter træne datid, herunder aspekt med fokus på PC og Imparfait. Vi omsætter elevernes egne tekster om deres ferie fra nutid til datid og laver grammatiske øvelser.
Derudover repeteres brug af korrekte hjælpemidler, hvordan man laver de franske accenter og hvordan man slår op i en ordbog på en smart måde.
Afslutningsvis gennemgås krav og gode råd til skr eksamen og vi laver en delprøve 1 på klassen, hvor den tilhørende delprøve 2 er givet for som stil.


Materialer: Egne tekster om ferie + egen ordbogsøvelse.
I bogen La Grammaire trænes særligt : §90-§93


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel U Les vacances

Kort introforløb.
Vi gennemgår eksamenskrav, korrekt brug af ordbog, hvordan man sætter accenter m.m.

Vi repeterer aspekt på fransk via egne produktioner om ferien, der omsættes fra nutid til datid med korrekt valg af datid.

Materiale:
Elevproduceret materiale
Egen ordbogsøvelse
La Grammaire særligt §90-§93
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer