Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Italiensk A
Lærer(e) Gitte K.P. Leonessi, Marianne Helms
Hold 2018 IT/s/v (1g IT-GR, 1g IT-s/v, 2g IT-s/v, 2g IT-s/v srl forløb, 3g IT-s/v, skr indlagt i 3g ITs/v)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduzione alla lingua italiana e all'Italia
Titel B Il mondo dei giovani e la famiglia italiana - I
Titel C Città italiane: Roma, Firenze e Milano
Titel D Il mondo dei giovani e la famiglia italiana - II
Titel E Nel segno del giallo - II
Titel F Dante - ieri ed oggi - I
Titel G Dante - ieri ed oggi - II
Titel H Nel segno del giallo - II
Titel I La criminalità organizzata - Cosa Nostra
Titel J La poesia italiana
Titel K Il bambino scopre il mondo
Titel L Pinocchio - una fiaba italiana
Titel M Criminalità organizzata - Camorra
Titel N Repetition af eksamensemner

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduzione alla lingua italiana e all'Italia

Introduktion til italiensk sprog, kultur, geografi, samfundsforhold og historie via fokus på personlige præsentation, udvalgte kapitler fra begyndersystemet "La vita" suppleret med "Canta che ti passa", hvor italiensk populærmusik integreres som led i introduktion og øvelse af grammatiske grundemner og øvelse af forståelse af mundtligt og skriftligt sprog. Denne sidste del af begyndersprogsundervisningen suppleres jævnligt med de sange, der er oppe i tiden og med forskellige aktiviteter, hvori der integreres en progression, der ruster eleverne sprogligt og kulturelt til at anvende sproget i autentiske situationer og sammenhænge. Dette styrkes yderligere ved overgangen til forløbet "Il mondo dei giovani". Som indledning til forløbet og som endnu et led i en opøvning af det italienske sprogøre og evnen til simpel samtale om visuelle input, ser eleverne den kendte ungdomsfilm "Notte prima degli esami", hvortil der er knyttet arbejdsspørgsmål og en afsluttende visuel og sproglig gruppe-øvelse.


Materialer:
- La vita: materialeudgangspunkt for parøvelser og fælles øvelser med fokus på udtale og tekstforståelse
- http://parliamoitaliano.altervista.org/: interaktive øvelser
- begynderbøgerne: "Canta che ti passa" og "Nuovo canta che ti passa", bl.a. Per te af Jovanotti, Ci vuole un fiore af Sergio Endrigo, Otto e mezzo af Irene Grandi
- Film: Notte prima degli esami' af Fausto Brizzi fra 2006 (foregår i 1989)
- Film: Notte prima degli esami - oggi, af Fausto Brizzi fra 2007 (foregår i 2006)
- http://www.zanichellibenvenuti.it/noi/esercizi.html) - begynderitaliensk med interaktive øvelser
- nyhedsartikler og klip
- didaktiske videoer fra youtube


Faglige mål, der er fokus på:
– anvende det erhvervede kendskab til italiensk sprog og kultur og samfundsforhold i samtale på basis-italiensk og i arbejdet med de studerede emner
– anvende den erhvervede viden om italienske kultur- og samfundsforhold og kunne perspektivere til andre kultur- og samfundsforhold
– benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i arbejdet med italiensk
– demonstrere viden om fagets metoder.

Evaluering:
- mundtlig og løbendeDer introduceres til italiensk sprog, kultur og historie, og der arbejdes med forskellige arbejdsformer og materialetyper med udgangspunkt i:

Arbejdsformer:
- klasseundervisning og -dialog
- gruppe- og pararbejde
- projektarbejde med fremlæggelser
- kahoot
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Al ristorante 16-01-2019
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Il mondo dei giovani e la famiglia italiana - I

Il mondo dei giovani e la famiglia italiana -  I

Forløbet er en naturlig forlængelse af arbejdet med grundbogsmaterialet (sange og La vita) og de personlige præsentationer og stedbeskrivelser.

Der arbejdes videre med de grundlæggende elementer i italiensk sprog og kultur med fokus på interkulturelle aspekter og unges vilkår og dagligliv i henholdsvis Italien og Danmark. Der arbejdes desuden med det italienske skolesystem og de italienske eksamensformer og det italienske dagligliv og madvaner som led i en forberedelse til udveksling. Udvalgte sange sætter disse elementer i perspektiv/til debat. La vita bruges fortsat som parøvelse i udtale, tekstforståelse og som udgangspunkt for skriftlighed.  

Materiale:
- La vita
- Canta che ti passa og Nuovo canta che ti passa - udvalgte sange, dertil hørende video og tekster
- interaktive øvelser
- kahoot som led i gloselæring og morfologisk træning
- videolektioner (youtube)


Evaluering:
- mundtlig og løbende

Faglige mål:
– forstå hovedindholdet, når der tales italiensk om kendte emner formidlet gennem musik, film og tv
– deltage i samtale og diskussion om emnet og i almindelige small-talk-sammenhænge
– mundtligt indgå i dialog om italiensk ungdomskultur og familiestrukturer på et klart italiensk
- udvikling af interkulturel bevidsthed
- udvikling af sproglig lydhørhed og bevidsthed omkring sociolekter inden for det italiensk sprog
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Città italiane: Roma, Firenze e Milano

Città italiane - Roma, Firenze e Milano. Un percorso per esplorare le città in testi, canzoni, immagini che poi dovrà creare una transizione progressiva verso il tema "Nel segno del giallo" visto che i racconti si svolgono nelle rispettive città. Lo scopo del percorso è rafforzare la lettura dell'italiano scritto attraverso le letture su Firenze e Roma nel libro "La vita" e attraverso letture di carattere autentico su una città italiana prescelta da presentare oralmente, e rafforzare l'italiano orale attraverso una presentazione di questa città prescelta.
La città di Roma è stata al centro del racconto "Amore e cappuccino" e nel film "Notte prima degli esami" e attraverso il lavoro con "'Tre metri sopra il cielo" di Federico Moccia. Da questi percorsi precedenti passiamo alla lettura specializzata (faglitteratur) di "Milano e dintorni" preparandoci per lo scambio.  

Materiale:
Tiziano Ferro: Ti scatterò una foto
La Vita: cap. 22 (læst i 1.g) + cap. 25 om Rom
Antonello Venditti: Roma Capoccia; Notte prima degli esami - lyrik i popmusik
Federico Moccia: Tre metri sopra il cielo (brano del romanzo)+film; Ho voglia di te=brano - litterær genre i samspil med spillefilmgenre
Enzo Jannacci: l'inno del Milan - lyrik i musik; cantautore-genre
Avisartikler: om Jannaccis død - journalistisk genre
"Milano e dintorni" - faglitteratær genre
Canzoni, immagini, video, kahoots e learning apps, riferimenti culturali.

Genrer:
- faglitteratur (guide til Milanos historie og kultur)
- skønlitteratur
- avisartikler
- lyrik i musik

Arbejdsformer:
- Klasseundervisning og –dialog
- Gruppe- og pararbejde
- CL-øvelser, kahoot, learningapps
- Projektarbejde med fremlæggelser

Faglige mål i fokus:
– forstå hovedindholdet, når der tales italiensk om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
– deltage i samtale og diskussion på et klart italiensk om kendte emner
– læse og forstå ubearbejdet italiensk skønlitteratur og sagprosa
– mundtligt præsentere og redegøre for en kendt problemstilling på et klart italiensk
– udtrykke sig skriftligt på et enkelt og sammenhængende italiensk om en given problemstilling samt kunne oversætte en enkel tekst fra dansk til italiensk
– analysere og fortolke tekster af såvel litterære som ikke-litterære genrer og sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske, samfundsmæssige og litterære sammenhænge
– anvende det erhvervede kendskab til italiensk kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i samtale på italiensk og i arbejdet med de studerede emner
– anvende den erhvervede viden om italienske kultur- og samfundsforhold og kunne perspektivere til andre kultur- og samfundsforhold
– benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i arbejdet med italiensk
– demonstrere viden om fagets metoder.

Evaluering:
- mundtlig og løbende
- kahoot, quizlet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Il mondo dei giovani e la famiglia italiana - II

Il mondo dei giovani II
Via forskellige tilgangsvinkler, materialer af auditiv og visuel art og via studie af forskellige genrer arbejdes der med kulturelle og alment menneskelige forhold, der kendetegner den udvikling, den moderne italienske familie, de unge italienere og det italienske samfund har gennemgået i det 20. og 21. århundrede. Undervejs i forløbet vil der blive draget paralleller til tilsvarende danske og europæiske forhold. Forløbet bygger videre på filmatiseringen af romanen "Tre metri sopra il cielo", som der læses uddrag af med fokus på det indholdsmæssige og det sproglige. Herudover arbejdes der med et romanuddrag fra efterfølgeren "Ho voglia di te", og med en scene fra filmen. Sidstnævnte arbejdes der med via øvelser og musik.  Indholdsmæssigt er der fokus både på generelle familiestrukturer og -problematikker og specifikt på de unges vilkår, opvækst og problematikker. Som noget særligt i dette forløb arbejdes der i 4 moduler projektorienteret i forbindelse med klassens deltagelse i NCFF's kreative sprogkonkurrence, som netop har som omdrejningspunkt de unges verden set i forhold til familierelationer, skole og sociale relationer og samlingspunkter.

Kulturpersonligheder, begivenheder o.a., der relateres til udover forfattere til kernemateriale:
Tiziano Ferro
Francesco Gabbani
Niccolò Ammaniti
Il Ponte Milvio
Trilussa
Dante Alighieri (L'Inferno)Materialer:
Federico Moccia: Tre metri sopra il cielo (roman og film, med fokus på familiestrukturer og ungdomsproblematik)
Italienske grammatikbilleder
"Ho voglia di te": roman af Federico Moccia og film
Sange med forskelligt grammatisk fokus, bl.a. sommerens tormentoni og unità 9 af "Italiano con le canzoni"

Genrer:
- skønlitteratur
- film
- sange (lyrik)
- faglitteratur (litteraturhistorie)

Arbejdsformer:
- Klasseundervisning og –dialog
- Gruppe- og pararbejde
- CL-øvelser
- Projektarbejde med fremlæggelser

Faglige mål i fokus:
– forstå hovedindholdet, når der tales italiensk om kendte såvel som almene emner formidlet gennem forskellige medier
– deltage i samtale og diskussion på italiensk om kendte såvel som almene emner
– læse og forstå ubearbejdet italiensk skønlitteratur og sagprosa
– mundtligt præsentere og redegøre for en kendt problemstilling på italiensk
– udtrykke sig skriftligt på et enkelt og sammenhængende italiensk om en given problemstilling samt kunne oversætte en enkel tekst fra dansk til italiensk
– analysere og fortolke tekster af såvel litterære som ikke-litterære genrer og sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske, samfundsmæssige og litterære sammenhænge
– anvende det erhvervede kendskab til italiensk kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i samtale på italiensk og i arbejdet med de studerede emner
– anvende den erhvervede viden om italienske kultur- og samfundsforhold og kunne perspektivere til andre kultur- og samfundsforhold

Evaluering:
- mundtlig og løbende
- kahoots
- quizlet live

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Gloseøvelser 27-01-2020
Il mondo dei giovani in Danimarca 17-02-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Nel segno del giallo - II

Nel segno del giallo I: Firenze + Milano
I forlængelse af fokus på byen Rom, i form af både kriminovelle (Amore e cappuccino), romanen Tre metri sopra il cielo, forskellige artikler etc. arbejdes der nu specifikt med krimigenren med særligt fokus på Firenze og Italien generelt - også fra en geografisk vinkel. Forløbet vil fungere som transition til både fokus på Dante Alighieri, på Milano, og til emnet 'La criminalità organizzata'. Der arbejdes med genrebestemmelse inden for krimigenren og sammenligninger af genrens udtryksformer i Italien og resten af Europa, og hvorledes medierne beskæftiger sig med la cronaca nera. Herudover arbejdes der inden for prosagenren også med andre genrer i forløbet: faglitteratur (turistinformationer, kulturinformationer, biografier) og lyrik (sangtekster).
Materialer:
Indagine a Firenze, di Gerini Andrea, livello 1 (A2), (litterær prosa, fagprosa: turistinformationer, madkultur, filmanmeldelse, biografier: Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti)

Avisartikler med cronaca nera
Sange, bl.a. Modà, Ivan Graziani
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Dante - ieri ed oggi - I

Dante - ieri ed oggi

Corona-alternativt forløb i lyset af manglende genbesøg fra Milano

I forlængelse af krimiforløbet med Indagine a Firenze og i fiorentini famosi: Dante, Boccaccio, Michelangelo, Leonardo da Vinci arbejdes der mere i dybden med Dante, hans hovedværk La Divina Commedia og byen Firenze set fra en skoleelevs synsvinkel, så vi kan trække tråde tilbage til città italiane-forløbet.
Forløbet træner både mundtlighed og kompetencer til den nye skrifltige prøveform takket være materialets udformning med forskellige typeøvelser.
Der arbejdes med grammatik i Min læring med særligt fokus på verber.
Fokus på genrekompetencer til skriftlig årsprøve.

Materiale:
L'ombra di Dante, di Marta Natalini, ELI srl, 2017, livello 2, 800 parole chiave (A2)
Evaluering: mundtlig og løbende + skrifltig opsamling i elevfeedback, test og kahoot-evalueringer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Dante - ieri ed oggi - II

Dante - ieri ed oggiI forlængelse af krimiforløbet med Indagine a Firenze og i fiorentini famosi: Dante, Boccaccio, Michelangelo, Leonardo da Vinci blev der i del I arbejdet med byen Firenze, med Dante, hans hovedværk La Divina Commedia set fra en skoleelevs synsvinkel med mulighed for at trække linjer både til Città italiane-forløbet og il mondo dei giovani.

I dette forløb arbejdes der mere i dybden med Dante og hans hovedværk i både original, kommenteret udgave, parafrase på moderne italiensk og i oversættelse. Forløbet træner både mundtlighed og kompetencer til den nye skrifltige prøveform takket være materialets udformning med forskellige typeøvelser.
Der arbejdes med grammatik i Min læring med særligt fokus på verber og verbaltider.
Fokus på genrekompetencer til skriftlig årsprøve.

Materiale:
L'ombra di Dante, di Marta Natalini, ELI srl, 2017, livello 2, 800 parole chiave (A2)
Kompendie med: La Divina Commedia: originale uddrag fra Prologo, Canto I, Canto V fra "Inferno", 2019, Mondadori, kommenteret udgave med originaltekst + parafraser på moderne italiensk; dansk oversættelse af uddragene fra Ole Meyers oversættelse, Gyldendals Bogklubber, 2000; uddrag fra "Inferno: Dante incontra...", Guerra edizioni, 2010 af Bisaccia og Tsourola; uddrag fra "Dante om poesi og sprog" (oversættelse af De vulgari eloquentia, Hanne Roer og Christian Høgel, Syddansk Universitetsforlag, 2008;

Evaluering: mundtlig og løbende + skrifltig opsamling i elevfeedback, test og kahoot-evalueringer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Nel segno del giallo - II

Der arbejdes progressivt med krimigenren med referencer tilbage til Amore e cappuccino, der foregik i Rom og Indagine a Firenze og L'ombra di Dante, der begge foregik i Firenze, hvor sidstnævnte ledte mod en fordybelse i Dante og hans forfatterskab. Dante som inspiration i diverse moderne kontekster, fx sange, kriminalnoveller og romaner bruges som åbning til en uddybning af krimigenren og en åbning af den geografiske dimension med Sicilien, Montalbano og siciliansk dialekt. Der arbejdes med krimigenren generelt set i forhold til særlige genretræk ved italiensk krimi i forhold til amerikansk og nordisk/engelsk.  

Materialer:
Andrea Camilleri: La forma dell'acqua: film + uddrag fra roman + dansk oversættelse
Francesco Gabbani: "Tra granite e granate"

Evaluering: mundtlig og løbende, quizlet og Kahoot
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I La criminalità organizzata - Cosa Nostra

I forlængelse af den geografiske og kulturelle fordybelse i henholdsvis Sicilien og organiseret kriminalitet arbejdes der med Cosa Nostra med udgangspunkt i filmen "I cento passi". Filmen åbner for arbejde med forskellige tilgange til bekæmpelse af mafiaen og med kulturelle referencer: "Nel blu dipinto di blu" af Domenico Modugno, "L'Infinito" af Giacomo Leopardi, "Supplica a mia madre" af Pasolini, drabet på Aldo Moro, ungdomsbevægelsen, PCI.

Materialer:
Marco Tullio Giordana: I cento passi, film
Quaderni del cinema: I cento passi, indeholdende genretekster (poesi, avisartikler, sagprosa, anmeldelser, interviews, filmmanuskript) og grammatiske øvelser til filmen
Giacomo Leopardi: "L'infinito"
Pier Paolo Pasolini: "Supplica a mia madre"
Domenico Modugno: "Nel blu dipinto di blu"

Evaluering: mundtlig og løbende, quizlet og kahoot, skriftlige tests
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J La poesia italiana

Med udgangspunkt i arbejdet med italiensk lyrik via "L'infinito" af Leopardi, vælger eleverne selv en digter og et digt i "Italiensk lyrikantologi", og skal i grupper arbejde med præsentation, oplæsning og fortolkning af digtet.
Fokus på projektarbejde.

Materialer:
"Italiensk lyrikantologi" af Jan Hupfeldt Nielsen
Diverse netmaterialer

Mundtlig evaluering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Il bambino scopre il mondo

Temaet Il bambino scopre il mondo indledes med arbejde med uddrag fra romanen "Io non ho paura" af Niccolò Ammaniti og filmen af samme navn af Gabriele Salvatores. Film og roman uddybes via uddrag og læsning af oversættelse af roman, og ved arbejde med Quaderni del cinema. Mellem arbejdet med "Io non ho paura" og det næste værk "La vita è bella", mødes udvekslingseleverne fra Liceo Classico Cesare Beccaria med deres danske gæster fra klassen, og gennemfører sidste del af udvekslingsprojektet virtuelt. "La vita è bella" bearbejdes via film og øvelser med forskellige genrer i Quaderni del cinema.

Materialer:
Niccolò Ammaniti: Io non ho paura, Einaudi, udgave fra 2011
Gabriele Salvatores: Io non ho paura, film, 2004
Quaderni del cinema: Io non ho paura, Michele Daloiso, Guerra edizioni, 2006
Roberto Benigni: La vita è bella, 1997
Quaderni del cinema: La vita è bella, Paola Begotti e Graziano Serragiotto, Guerra edizioni, 2003
Diverse artikler og netmateriale

Evaluering: mundtlig og løbende, kahoot, quizlet, test
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Pinocchio - una fiaba italiana

Der arbejdes med eventyrgenren med udgangspunkt i Carlo Collodis Pinocchio. Genren defineres, og karakteristika i forhold til henholdsvis fabler og eventyr - favole e fiabe -, og Propps analyseskema anvendes.
Der arbejdes med Pinocchio både som roman og formidlet gennem filmmediet af Roberto Benigni. Den originale Collodi-fortælling sammenlignes med Roberto Benignis og Disneys fortolkning. Herudover arbejdes med referencer til Mario Lodis fabler.
Forløbet belyser og træner desuden brugen af passato remoto, og danner baggrund for gennemgang af aspekt. Emnemæssigt integreres forløbet i temaet "Il bambino scopre il mondo".
Materialer:

Lupi, principesse e maghi (Jan Hupfeldt): kapitel med uddrag fra Pinocchio
Carlo Collodi: Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1883, 1. udgave)
Roberto Benigni: Pinocchio, 2002
Æsop: La cicala e la formica: http://tuttoscuola.altervista.org/favole/favole-cicala.htm
Quaderni del cinema: Pinocchio, Roberto Benigni, Amelia Cepollaro, Guerra edizioni, 2005

Arbejdsformer:
- klasseundervisning og -dialog
- gruppe- og pararbejde

Faglige mål i fokus:
– læse og forstå ubearbejdet italiensk skønlitteratur og sagprosa, i denne sammenhæng eventyrgenren og faglitteratur om genredefinition og eventyranalyse
– mundtligt præsentere og redegøre for en kendt problemstilling på et klart og nogenlunde flydende italiensk, her med fokus på budskabet i henholdsvis fablen og Pinocchio-eventyret
– udtrykke sig skriftligt på et enkelt og sammenhængende italiensk om en given problemstilling samt kunne oversætte en enkel tekst fra dansk til italiensk
– analysere og fortolke tekster af såvel litterære som ikke-litterære genrer og sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, historiske, samfundsmæssige og litterære sammenhænge
– anvende det erhvervede kendskab til italiensk kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i samtale på italiensk og i arbejdet med de studerede emner

Evaluering:
- mundtlig og løbende
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Criminalità organizzata - Camorra

Forløbet er anden del af mafia-forløb I påbegyndt med en undersøgelse af mafiaens historiske rødder og karakteristika: Forløb I: La criminalità organizzata: Cosa Nostra: I forlængelse af krimigenren og kriminologiens område er der i del I blevet arbejdet med de historiske rødder til mafiaen på Sicilien, Cosa Nostra, via historisk materiale, musik, filmuddrag, film og filmmanuskript. I repetitionsforløbet arbejdes der med analyse af antimafia-sangen "Pensa" af Fabrizio Moro, og med klip fra "Mery per sempre, hvorved Cosa Nostras særlige karakteristika belyses med udgangspunkt i begreber som omertà, vendetta, impunità, onore. Med filmen "I cento passi" blev der arbejdet med såvel film som med fokus på kulturelle referencer såsom Domenico Modugno (Nel blu dipinto di blu), Giacomo Leopardi (L'infinito), Francesco Rosi (Le mani sulla città), PierPaolo Pasolini (Supplica a mia madre) og Aldo Moro/le Brigate Rosse. I forbindelse med arbejdet med de kulturelle referencer blev der udført et miniprojekt med lyrik med udgangspunkt i "Italiensk lyrikantologi". Mundtlig fremlæggelse af projektet.
Materialer:
Nina Bisgaard: Cosa Nostra i uddrag
Marco Risi: Mery per sempre (uddrag - Natale vs Prof)
Marco Tullio Giordana etc.: I cento passi (film + filmmanuskript)

Canzoni: Modena City Stomblers, Pensa (Fabrizio Moro), Nel blu dipinto di blu

På baggrund af denne første del arbejdes der i dette repetitionsforløb med den napoletanske mafia, la Camorra, med udgangspunkt i reportageromanen Gomorra af Roberto Saviano og filmen af samme navn baseret herpå af Matteo Garrone. Forløbet suppleres igen med antimafia-sange og kulturelle referencer, fx til Ezio Bosso, la canzone napoletana, Gigi D'Alessio, Annalisa Durante (eksamensopgave), Elena Ferrante. Der arbejdes med personpræsentationer som eksamenstræning.

Tekst: Gomorra af Roberto Saviano
Film: Gomorra af Matteo Garrone
Sange: Cappotto di legno (Lucariello), In Italia (Fabri Fibra), Jovanotti, Fabrizio de André (Don Raffaè)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Repetition af eksamensemner

Der arbejdes med eksamenstræning med udgangspunkt i repetition af de 4 eksamenstemaer med primærværkerne:

1. Il mondo dei giovani e la famiglia italiana I+II: Notte prima degli esami, Tre metri sopra il cielo
2. Nel segno del giallo I+II: Amore e cappuccino, L'ombra di Dante, Indagine a Firenze, Montalbano: La forma dell'acqua
3. Il bambino scopre il mondo: Io non ho paura, La vita è bella
4. La criminalità organizzata: I cento passi, Gomorra

Temaerne er udvalgt i dialog med eleverne og med hensyntagen til omfanget af virtuel undervisning.

I samtlige forløb er brugt følgende digitale hjælpemidler:
Gyldendals online-ordbog
Verbix
Collins Dictionary (når Gyldendals svigter fx ved mangel på eksempler på ordforbindelser)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer