Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Øvrige hold -
Lærer(e) Asta Møller Moltesen, Kristian Helm Petersen, Rasmus Hjorth Erichsen
Hold 2018 FFF/u (2u FFF, 3u FFF, 3u Studierejse)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A FFF
Titel B Matematik og fysik i renæssancen - Firenze
Titel C FFF 6

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A FFF

Arbejde med begrebsparret: Empirisk og formel i fagene matematik og fysik. Mere specifikt: Boolsk algebra og sensorer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Matematik og fysik i renæssancen - Firenze

Emner:
Galileo Galilei: Observationer og eksperimenter
Matematik: Det gyldne snit og Fibonacci tal
Vinens kemi

Begrebspar fra "Vidensmønstre" Systime, " Observationel og eksperimentel".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C FFF 6

Forløb:
Forløbet er det sidste flerfaglige træningsforløb til SRP, som afvikles i foråret 2021. Der indgår to fag i forløbet, studieretningsfaget matematik A og det obligatoriske stamklassefag oldtidskundskab C.

Deltagende fag:Matematik A og Oldtidskundskab C

Forløbets problemstilling:
Verdensopfattelsen hos grækerne i antikken

Fagenes metoder:
Ud over basismodellen har vi i dette forløb haft fokus på følgende af de deltagende fags metoder:

Fag 1: matematik A: formel, kausal, deduktiv,trigonometrisk metode
Fag 2: oldtidskundskab C: Idiografisk metode, nomotetisk metode,

Materiale:
Fremgår specificeret af studieplanen  Lectio: kartografisk materiale, autentiske kildetekster (Arrians beskrivelse af Alexanders togt), fragmenter af antikke tekster skrevet af antikke forfattere , Anaxgoras, pythagoræerne, samt bevarede tekster af  Erathostenes, Hekataios, Herodot etc, perspektiverende matematiske tekster.

Eleverne skal opdeles  i 6 grupper med 4 elever og 1 gruppe med 3 elever. På baggrund af det skitserede område/felt for opgaven udarbejdes i gruppen en problemstilling, som inddrager begge de deltagende fag.

Disposition til SRP med udfoldelse (i fuld prosa) af mindst:
• Resume
• Indholdsfortegnelse
• Indledning med udfoldet problemformulering
• Metodeafsnit: videnskabsteori og fagenes metode
• Besvarelse af 2-3 faglige spørgsmål (skitsering i punktform)
• Konklusion
• Noter og litteraturliste

Materialevalget skal tydeligt afspejle de 2 deltagende fag: matematik A og oldtidskundskab.
Forløbet er sammensat af moduler, hvor eleverne arbejder selv i grupperne, og moduler hvor dele af stoffet bearbejdes fagligt sammen med den tilhørende faglærer eller på egen hånd i grupperne med faglæreren som vejleder.
Forløbet afsluttes med at eleverne den næstsidste dag (torsdag d 17 december, kl. 12) afleverer deres gruppeoplæg/opgave til de 2 faglærere som fil på Lectio,  og fredag fremlægger alle grupper deres projekt virtuelt.
Det samlede produkt svarer til 3-4 sider a 2400 enheder, men matematiske udregninger og det kartografiske materiale kan betyde, at side-omfanget bliver større end 4 sider.
Umiddelbart efter fremlæggelsen får hver gruppe individuel  feed-back fra de to undervisere.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
FFF- Verdensopfattelse i antikken 17-12-2020
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer