Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Øvrige hold -
Lærer(e) Anette Nielsen, Anna Cecilie Heilskov, Bodil Honoré Eriksen, Dorthe Fischer Seerup, Rolf Bjørling Salomonsen
Hold 2018 FFF/y (2y FFF, 3y FFF, 3y Studierejse)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A FFF 3 - uge 51 (2g)
Titel B FFF5 Studietur til københavn
Titel C FFF 6

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A FFF 3 - uge 51 (2g)

Fag: Historie (RBS) og Matematik (AN).

Problemformulering:
Findes der fattige i Danmark?
- Hvad vil det sige at være fattig?
- Hvordan kan man sammenligne den økonomiske ulighed over tid og på tværs af forskellige lande?
- I hvor høj grad kan man tale om, at der findes fattigdom i Danmark

Produkt: Skriftlig gruppeopgave (3-4 sider).
Evaluering: Mundtlig fremlæggelse.
Fokus områder: "Den gode problemformulering", "Basismodellen" og "Basal videnskabsteori".

Begrebspar:
- Empirisk og formel
- Kvalitativ og Kvantitativ
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering FFF-3 18-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B FFF5 Studietur til københavn

Studietur til København med bland andet, besøg på Medicinsk Museion, Bioinformatik på DTU, e-DNA undersøgelse af Sank Jørgens Sø, Besøg på den blå planet.

Opgave:
•.      Slægtskabsanalyse af udvalgte marine fisk (f.eks. udvælge relevante arter, finde sekvenser via genebank, og lave
        fylogenetisk træ via f.eks. programmet MEGA, eller fig-tree)
• Forsuring i havet (på baggrund af teoretisk viden, ud fra informationssøgning på internet og i evt. bibliotek)
• Immunologisk bioinformatik (på baggrund af teoretisk viden og øvelsen på DTU)
• eDNA (på baggrund af teoretisk viden, og evt. prøver indsamlet i København)
• ”Lægemiddelhistorie” (på baggrund af teoretisk viden, ud fra informationssøgning på internet og i evt. bibliotek,
        samt besøg på ”Medicinsk Museion” onsdag)
• Evolution
Med udgangspunkt i et af de 6 ovennævnte emner skal du/I formulere en problemformulering med mindst to problemstillinger. Disse enkeltfaglige problemstillinger skal efterfølgende besvares. Til opgaven hører også et metodeafsnit, hvor du netop forklarer, hvad du har gjort ud fra videnskabsteoretiske principper.


Krav til opgaven:

Opgaven afleveres fredag d. 2/10.
Opgaven skal have et omfang på 4-5 sider (2400 anslag per side).

På EG vil et studieretningsprojekt typisk indeholde:
- Forside
- Indholdsfortegnelse
- Resumé (på dansk)
- Indledning
- Videnskabsteori og metode
- Redegørelse
- Analyse
- Diskussion/perspektivering
- Konklusion
- Litteraturliste

I denne opgave skal du/I fokusere på
- Lave en problemformulering omkring det emne, I vil skrive om
- Lave en materialesøgning på emnet
- Besvarelse af enkeltfaglige spørgsmål
- Metoder og fagenes muligheder/begrænsninger

I skal skrive et metodeafsnit med fagenes identitet og metoder samt basal videnskabsteori i forhold til basismodellen, de anvendte begrebspar og andet. (se Vidensmønstre)

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C FFF 6

Forløb:
Cancer

Deltagende fag:
Biolog, biotek og dansk

Forløbets problemstilling:
Hvordan kommunikeres cancer i offentligheden?

Fagenes metoder:
Ud over basismodellen har vi i dette forløb haft fokus på følgene af de deltagende fags metoder:

Fag 1+2: (biologi + biotek) De for problemformuleringen relevante metoder. Observationer og eksperimenter. F.eks. Induktiv eller hypotetisk deduktiv tilgang. Kvantitativ eller kvalitativ. Databehandling. Reproducerbarhed, variabelkontrol, kontrolforsøg og dobbeltbestemmelse.
Fag 3: (dansk) De for problemformuleringen relevante metoder. Indenfor det litterære hovedområde og det mediemæssige område tekstinterne metoder, f.eks. nykritik. Indenfor det sproglige hovedområde funktionelle metoder (pragmatik) f.eks. kommunikationsanalyse, argumentationsanalyse, retorisk analyse og diskursanalyse. I

Materiale:
Manual i opgaveskrivning’: esbjerggymnasium.dk  elevhåndbog  opgaveskrivning  SRP (STX)
’Flerfaglige forløb og opgaver på stx’: esbjerggymnasium.dk  elevhåndbog  opgaveskrivning  Flerfaglige forløb (STX)
E-bogen ’Vidensmønstre’ fra Systime.
Kræftensbekæmpelse.dk (som ressourcerum)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer