Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Clea Schneider
Hold 2020 ng-v3 (ng-v3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Hvad styrer klimaet og vejret?
Titel B Kan man løbe tør for vand? - Næsten helt virtuelt
Titel C Har klodens energiforsyning en fremtid? - Virtuelt
Titel D Hvorfor ryster jorden? - Næsten helt virtuelt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Hvad styrer klimaet og vejret?

Klimaændringer, vejr og klima

Fokusområder:
- klimasystemet, herunder klimazoner, plantebælter og vindsystemer
- kulstofkredsløbet og klimaændringer, herunder klimaets betydning for produktion og menneskets livsvilkår
- bæredygtig udvikling og FN's verdensmål

Feltmålinger: Strålingsbalance, herunder albedo
- Laboratorieforsøg: Dugpunktet
- Laboratorieforsøg: Termohalin cirkulation/Grønlandspumpen
- Opgave: Klimastationer forskellige steder i verden
- Netøvelser: Klimaberegner - CO2 udledning og Mission 1.5
- Øvelse: Systematisering af konsekvenser af global opvarmning på kort via breddegrader
- Øvelse: Aflæsning af og tolkning af vejrinformationer på DMI's hjemmeside og Norges vejrtjeneste
- Film: Kampagnen mod klimaet
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Strålingsbalance - rapport 25-09-2020
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Kan man løbe tør for vand? - Næsten helt virtuelt

Vandets kredsløb, bæredygtighed og miljøkonsekvens

Fokusområder:
- vandets kredsløb
- vandressoucer, deres udnyttelse og forvaltning herunder
miljøkonsekvenser og bæredygtighed - FN's verdensmål

- Laboratorieforsøg: Vands nedsivning i to jordtyper - sand og ler
- Laboratorieforsøg: Sigteanalyse
- Netøvelse: Søgning på forurenede grunde via gis-temaer fra https://www.dingeo.dk/kort/jord/
- Øvelse: Fremsøgning og fremlæggelse af konkrete forureningssager
- Opgave: Afstrømning og erosion i Amazonas via profilsnit i Google Earth
- Øvelse: Informationsøgning og fremlæggelse af vandkonflikter i verden
- Små filmklip om: Vandbehandling på vandværk, pesticid varslingssystemet og beskyttelse af indvindingsboringer ved skovrejsning (Esbjerg vandforsyning)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information - Vandkonflikter, konkrete forureningssager og data
 • Formidling - Oplæg om forureningssager og vandkonflikter
 • IT - Gis kort
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Har klodens energiforsyning en fremtid? - Virtuelt

Energiproduktion, ressourcer og miljø

Fokusområder:
- energi, energistrømme, energiressoucer, energiteknologi og energiproduktion
- det globale kulstofkredsløb
- energiteknologiernes udvikling og samfundsmæssige betydning herunder miljøkonsekvenser og bæredygtighed - FN's verdensmål

- Feltarbejde: CO2 målinger
- Opgave: Reserver, ressourcer og prognoser
- Øvelse: Informationsøgning og fremlæggelse af alternative energikilder
- Film: Viden om - Den sidste olie
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Skrive - Referat af faglig tekst
 • Formidling - Fremlæggelse
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder - Fremlægge fagligt emne
 • Personlige
 • Kreativitet - Fremlæggelse
 • IT
 • Præsentationsgrafik - Fremlæggelse
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel D Hvorfor ryster jorden? - Næsten helt virtuelt

Vulkanisme, jordskælv og pladetektonik

Fokusområder:
- jordens udvikling, herunder den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner
- landskabers dannelsesprocesser og udviklingshistorie
- bjergarters kredsløb og menneskers anvendelse af ressourcer

- Laboratorie forsøg: Densitet af bjergarter
- Opgave: Jordskælvsanalyse
- Øvelse: Indplacering af bjergarter i bjergartscyklus
- Øvelse: Beskrivelse og tolkning af figurer
- Filmklip: Vulkanudbrud på Hawaii og ved Mount St Helene samt under vand
- Film: Europas skabelse - Jordskælv
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Bjergarter - densitetsforsøg 22-04-2021
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning