Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Krista Lykke Lauridsen
Hold 2020 ps-v4 (ps-v4)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til psykologi
Titel B Mobning og ondskab
Titel C Den gode barndom
Titel D Hukommelse og læring (corona)
Titel E Stress og coping
Titel F Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til psykologi

Introduktion til psykologi
Et kort introduktionsforløb til faget og fagets metoder med udgangspunkt i køn og kønsforskelle.
Forløbets fokuspunkter er psykologifagets identitet, traditioner og udvikling.
• at bibringe eleverne en forståelse af psykologifagets forskellige retninger og videnskabelige metoder.
• inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
• demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk
forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden

****************************************************************************
Kernestof:

Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. 1. udg. Systime, 2018.
Kapitel 2: Køn og kønsforskelle. pp.57-70
Nielsen, Thomas. ”Beror barnets temperament på arv eller miljø?”
i PSYKOLOG NYT Nr. 9 , 2005

Dokumentar: Den lille forskel: Far, mor og børn, DR1, 2005.

Supplerendestof:
Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. 1. udg. Systime, 2018.
Kapitel 2: Den mangfoldige psykologi pp. 11 - 25


Girls toys vs Boy toys. The experiment. BBC Stories

Den mangfoldige psykologi  

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Mobning og ondskab

Forløbets fokus har været
•  at forklare samspilsformer i forhold til gruppepsykologien - herunder forskellige syn på grupper, gruppenormer, konflikter i og imellem grupper, mobning og ondskab.
•  at give psykologiske forklaringer på lydighed, konformitet, ondskab, stereotyper og fordomme.
•  at opnå viden om socialpsykologiske forskningsmetoder og tilknyttede etiske problemstillinger
Centrale teoretikere er
Solomon Asch(Konformitet),
Stanley Milgram(Lydighed),
Mutzafer Sherif(In - out grupper),
Philip Zimbardo(Ondskab),
Dan Olweus(individpsykologisk syn på mobning),
Helle Rabøl Hansen(gruppepsykologisk syn på mobning).

Kernestof:
[url= EXBUS. "Ville begå selvmord som 9 årig"]http://exbus.dk/historierommobning/historierommobning/villebegaaselvmordsom9aarig/[/url]  (Uddrag); sider: 1-3
Garde, Christian. "Det kræver mod at sige fra" .Samvirke, februar, 2018.
Hartung, Berit. "Forskere har scannet hjernerne på radikaliserede unge: Der er én ting de har til fælles." .BT., 9. januar 2019
Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. 1. udg. Systime, 2018. (GRUNDBOG)
Kapitel 21: Socialpsykologi.
  pp. 375 - 400
Kapitel 24: Ondskab.
  pp. 470 - 477: Lydighedens dilemma, Zimbardo og virkelighedens fængselRabøl, Helle. Om mobning)

Zimbardo, Philip. The Lucifer Effect Ted Talks

Dokumentar: Eksperiment mobning - når de voksne slås. DR, 2007
Dokumentar: Lydighedens dilemma. Poul Martinsen, 1978.
Dokumentar: Flokdyr eller egotripper. DR3, 2013.
5 minute History Lesson: Robber’s Cave
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Den gode barndom

Forløbets fokus har været
•  at belyse menneskets udvikling med udgangspunkt i Erik Eriksons psykosociale faseteori(med hovedvægt på 0-3 år),
   med eksempler på moderne, empirisk spædbarnsforskning
•  at opnå viden om tilknytning og tilknytningsforstyrrelser,
•  at opnå viden om omsorg, svigt og resiliens.

Erik Erikson: Psykosocial faseteori
John Bowlby, Mary Ainsworth, Harry Harlow: Tilknytning
Rene Spitz: Spædbarnsdepression og hospitalisme
Michael Rutter: Institutionel autisme
Kari Killén: Omsorgssvigt og

Kernestof:

Larsen, Ole Schultz:Psykologiens veje. 1. udg. Systime, 2018. (GRUNDBOG)
Kapitel 6: Udviklingspsykologi
pp. 75 -77: Udviklingspsykologi, Erik Erikson (3 sider)
pp. 82 - 84 & 100 - 106: Den moderne spædbarnsforskning, John Bowlby (9 sider)
Kapitel 8: Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt
pp. 117-134(14 sider)

Terkelsen, Lene Halmø. "De fleste kan mere end de tror". i Psykologiens veje(ibog) ; sider: 1-2 (Lisbeth Case) (2 sider)

Supplerende stof:

TV2 Dokumentar: "Er du mors lille dreng? sendt på TV2 10-04-2008.
DR1 Dokumentar: Min barndom i helvede, 2012

Elevoplæg om
Daniels Stern:
Det begyndende selv: pp 85 - 88
Kerneselv: pp 88 - 92
Det subjektive selv: pp.92 - 96  
Det verbale selv og det narrative selv: pp 96 - 99
Jean Piaget: Tænkningens udvikling
Senso-motoriske: pp 205 - 209
Præoperationelle: pp. 209 - 212
Konkret-operationelle og abstrakt-operationelle: pp. 214 - 216


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Hukommelse og læring (corona)

Forløbets indledende fokus har været på hukommelse:
•  opmærksomhed og perception
•  hukommelsen og dens opbygning
•  den rekonstruerende hukommelse
Derefter rettedes forløbets fokus på læring( kognition, motivativation og samspil, derudover er Flow begrebet inddraget.

********************************************************
Kernestof::

DPU.Om Flow.

Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. 1. udg. Systime, 2018 (GRUNDBOG)
Kapitel 11: Kognitiv psykologi.
pp. 167 – 172 & 174 - 199: De første kognitive psykologer, Studiet af menneskets informationsprocesser, Opmærksomhed, Perception, Hukommelse (31 sider)

Jensen, Jennifer og Maria Becher Trier: Tag magten over elevernes mobil – for læringens skyld . I: Folkeskolen nr. 16, 24.09.2015, s. 1-1 (Artikel) (2 sider)

Ravn, Flemming André Phillip & Wolf, Troels. Psykologi. Fra celle til selfie, Columbus, 2015.
Kapitel 6.3: Læring pp. 249 - 260

Uddannelsesguiden.dk. ”Mød en: Elev på SOSU-uddannelsen” 18. juli 2014 (2 sider)

Weldingh, Line Krintel. ” Artikel: Undervisning i nye omgivelser motiverer elever i udskolingen” Nationalt Netværk af Skoletjenester . 23.1.2018. (1 side)

With, Thomas K. "Fordomme i folkeskolen" i Søndagsavisen, 12. november 2006. (1 side)

Supplerende stof:
DR. Hjernevask - kan du stole på din hukommelse? (dokumentar)
Diverse øvelser og eksperimenter vedrørende hukommelse, opmærksomhed osv
Stroop effekten,
Elizabeth Loftus: Falske minder: "How reliable is your memory?" . TedGlobal 2014.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Stress og coping

Kernestof:
• selv, identitet og personlighed
• individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder stress og coping.

Forløbets fokus har været
• livsforandringer og stress
• copingstrategier
Stress er undersøgt som et samspil mellem person og omverden (indre og ydre faktorer)
Personlighedspsykologiske faktorer  

********************************************************
Kernestof:

Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. 1. udg. Systime, 2018. (GRUNDBOG)
Kapitel 4:   Psykoanalysen: Forsvarsmekanismer (kun afsnittet forsvarsmekanismer)
pp. 285 - 289
Kapitel 23: Stress og coping pp. 439 - 457

Lund, Jørgen. Bjarnes fortælling.

”Stress en case”
  i Sunhedsguiden.dk

Haugaard, Claus., Psykens forsvarsmekanismer  forelæsning – Danskernes Akademi

Dokumentar: DK5. Undgå Stress sendt 08-09-2009
Dokumentar: Din hjärne: Stress, SVT1, 2018

Supplerende stof:

Læreroplæg om sorg på baggrund af
Hauge, Lene & Brørup, Mogens. “Sorg og krise”. (kun afsnittet om sorg)  Gyldendals psykologihåndbog. Gyldendal, 2005. pp. 390 – 397
Herunder er tosporsmodellen(Stroebe & Shut, 1999) for sorgprocessen inddraget.

Brødre, Susanne Bier(2004)

Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. 1. udg. Systime, 2010
Kriser og kollektive katastrofer pp. 415 - 424
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer