Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Ida Kofoed
Hold 2020 ps-v1 (ps-v1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til psykologifaget - Arv og miljø
Titel B Barndommen på godt og ondt - EKSAMEN
Titel C Ondskab - EKSAMEN
Titel D Voksenlivets udfordringer - EKSAMEN

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til psykologifaget - Arv og miljø

Intromodulerne har til formål at give eleverne en forståelse for psykologifaget, dets metoder og mange retninger. Fokus i forløbet har været fagets identitet, traditioner og udvikling.
Arbejdet med faget har i dette forløb taget udgangspunkt i arv, miljø og kultur.

Materialer:
- Sammensat metodekompendie med afsæt i Psykologiens veje ibog
- "THE LAB: DECOY - A portrait session with a twist" ://www.youtube.com/watch?v=F-TyPfYMDK8
- Nielsen, Thomas "Beror barnets temperament på arv eller miljø?" i PSYKOLOG NYT  Nr. 9 . 2005
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Barndommen på godt og ondt - EKSAMEN

Et forløb om barnets udvikling, nødvendigheden af den rette omsorg og konsekvenserne af svigt. Forløbet tager udgangspunkt i barndommen som fundament for resten af livet. Eleverne arbejder med teorier og begreber, der beskæftiger sig med barnets udvikling, nødvendigheden af tilknytning og konsekvenserne af svigt i barndommen.
Vores grundlæggende forståelse for det lille barns behov for nærvær og tryghed tager afsæt i Winnicuts begreber holding enviroment, the good enough mother, omnipotensfølelse, desillusioneringsproces, overgangsområde og –objekt, falsk og sandt selv.
Daniel Stern læser os om barndommens 5 domæner (og de tilhørende begreber – som fx "ansigtsduetter" og ”historiernes verden”).
Desuden læser vi om omsorgssvigt (4 forskellige typer af omsorgssvigt, resultatet af følgende teoretikeres undersøgelser: Harlows forsøg med rhesusaber, Spitz´ undersøgelse af spædbarnsdepression, Rutter & Ames undersøgelser af adoption, Kari Killéns 7 reaktionsmåder på svigt og vi definerer begrebet resiliens).
Og vi læser om mønsterbrud - inkl. Rosenthal (mønsterbrud kræver dels brud med de sociale forhold som dårlige bolig-, uddannelses- og jobforhold m.m.- og psykologisk set kræver det, at man opgiver den passive klientrolle, og fx får støtte af rollemodeller).
Vi arbejder hele året både med cases, dokumentarer, egne små produktioner, undersøgelser og meget andet.

Materialer:
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje.(iBog) Systime, 2018, side 282-284 (Freuds personlighedsmodel)
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje.(iBog) Systime, 2018, side 285-289 (Forsvarsmekanismer)
- Om Freuds personlighedsmodel - https://www.youtube.com/watch?v=GS10ZmZD7_c
- Winnicuts udviklingsteori (kopi fra "Gyldendals Psykologihåndbog" side 53-57
-  Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje.(iBog) Systime, 2018, side 85-99 (Stern)
-  Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje.(iBog) Systime, 2018, side 100-105 (Tilknytning)
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje.(iBog) Systime, 2018, side 117-129 (Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt)
- Harlows rhesusaber via Youtube
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje.(iBog) Systime, 2018, side 130-134 inkl. Kauai-undersøgelsen.

- "Tæv med følger" (forsvarsmekanismer)
- "Mor skal først være barn" (Winnicott)
- "Jacob 12 mdr" + "Jacob 20 mdr" (Stern)
- ”Er du mors lille dreng?” (dokumentar til perspektivering)
- "Lisbeth" (social arv og mønsterbrud)
- ”Min barndom på bistand” DR1, sæson 4, episode 1-3” https://www.dr.dk/drtv/se/barndom-paa-bistand_130312
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Ondskab - EKSAMEN

OBS! Afviklet mestendels virtuelt!

Forløbet har til formål at give et indblik i hvorfor mennesket kan begå onde handlinger set ud fra et socialpsykologisk perspektiv.
Indenfor socialpsykologien ses mennesket som et socialt væsen, hvis tænkning, adfærd og erfaring udvikles via samspil med vores sociale og kulturelle kontekst.

Central viden kommer fra en række større klassiske eksperimenter:
-Ashs eksperiment om konformitet
- Milgrams eksperiment om autoritet & lydighed,
-Sherifs eksperiment "Robbers Cave".
- Zimbardos fængselseksperiment (via youtubeklip). Pointen i klippene er ifølge Zimbardo, at et ondt miljø vinder over ”good people” – altså miljøet korrumperer, hvis fx rammer og regler er flydende/ lægger op til ondskab.

Udover teorierne er centrale begreber: Massehypnose/flokmentalitet, grupper (især egen- og fremmedgruppe), gruppetænkning, gruppepolarisering, mobning, ”3-komponent-teorien” om holdning, Leon Festingers teori om ”kognitiv dissonans” samt Svendsens skelnen mellem 4 former for ondskab. Desuden arbejdes der med opvækstens betydning for ondskab.

Materialer:
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. Systime, 2018, side 375-392 (Grupper, konformitet, gruppetænkning, gruppepolarisering, mobning, intergruppekonflikter)
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. Systime, 2018, side 411-414 (Holdninger, kognitiv dissonans)
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. Systime, 2018, side 426-428 (Stereotyper og fordomme)
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. Systime, 2018, side 470-474 (Lydighed og autoritet
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. Systime, 2018, side 477-487 (Moralsk frakobling) + arbejde med moralske dilemmaer.
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. Systime, 2018, side 481-487 (Svendsens ondskabstyper)
- Zimbardos fængselseksperiment (kopi) + kritik via Psykologiens veje side 474-476
- Desuden Asch, Milgram og Zimbardo via Youtube og CFU som supplement til teksterne.
- ”Mobbere ignorerer moralske standarder” (Undersøgelse)
- Kritik af Milgram og Zimbardo (Kritisk forholden sig til teorier)

- "Ondskab" (film til perspektivering)
- ”Dørmand – det bliver bare ikke i aften”
- Eleverne har derudover lavet egne små cases m.m. for at skabe forståelse af teori ud fra en "hands on" forståelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Voksenlivets udfordringer - EKSAMEN

OBS! Afviklet delvist virtuelt.

I forlængelse af vores arbejde med socialpsykologien, bevæger vi os via begreber som stereotyper og fordomme videre til et forløb om voksenlivets- og især ungdommens udfordringer.
Vi starter med teorier om ungdom, identitet og personlighed. Her arbejder vi især med de unges position i et samfund, der presser fra alle sider, og hvor man i kraft af sociale medier og lignende hele tiden skal være på og vise sig fra sin bedste side. I forlængelse heraf arbejdes med opmærksomhed og perception, som giver de unge en forståelse for at hvordan virkeligheden ikke altid er, som man selv forestiller sig samt et indblik i opmærksomhedsbegrebet og hvordan det spiller en stor rolle i ungdomsårene. Den sidste del af forløbet handler om stress og coping, som bl.a. kan være en konsekvens af ungdommens levevis.
Vi har i dette forløb arbejdet med at prøve teorien af på egen krop ved eksempelvis at teste opmærksomheden, når man skal lytte til en historie og samtidig tjekke sin Instagram og Snapchat.

Materialer:
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. Systime, 2018, side 321-329 (Ungdomsliv og identitet)
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. Systime, 2018, side 176-188 (Opmærksomhed og perception)
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje. Systime, 2018, side 439-458 minus 450-454 (Stress og coping)

- Dokumentar til perspektivering via DR.dk https://www.dr.dk/drtv/se/hjernevask_-kan-du-taenke-dig-rask-og-succesfuld_49033
- Dokumentar til perspektivering via DR.dk https://www.dr.dk/tv/se/superhjerner-med-peter-lund-madsen/superhjerner-med-peter-lund-madsen-2/superhjerner-med-peter-lund-madsen-3-3-stress#!/00:00
- Case: "Jeg er stresset, og jeg tror ikke, at det er min skyld"
- "De perfekte piger" via. CFU
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer