Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Gitte K.P. Leonessi
Hold 2020 la-v1 (la-v1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Dagligliv i Romerriget: Martial
Titel B Kærlighed, kønsroller og filosofi i Romerriget

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Dagligliv i Romerriget: Martial

Introduktion til det latinske sprog og romersk kultur med udgangspunkt i AP-forløbet via grundbogsmaterialet Augustus med langsom introduktion af originaltekster via læsning af epigrammer af Martial.  
Der arbejdes med basisgrammatik både via grundbøgerne, interaktivt materiale på nettet og med en kombination af sprog- og kulturtræning og -evaluering via kahoots og quizlet, og dertil hørende test.

Kulturelt hovedfokus på dagliglivet i Romerriget i overgangsperioden mellem republik og kejserdømme med et særligt fokus på underemnet 'latin og medicin', hvor middelalderlatin kort berøres. Dagliglivet er belyst både fra en sproglig, politisk, kulturel og samfundsmæssig vinkel, bl.a. med tekster, der belyser den romerske familie (herunder bolig og skolegang), den republikanske styreform, klientelismen og religionen.   

Kernemateriale:
Augustus + basisgrammatik af Susanne Høeg, Forlaget Modtryk, 2019 (tilrettelagte tekster + enkelte perspektivtekster i uddrag)
Martial, Epigrammer af Steen Noer Madsen, 2018
Latinsk grammatik af Steen Noer Madsen, 2018
Excerpta medicinae af Karen Dreyer Jørgensen 2016/17  

Supplerende materiale:

Plinius den Ældre (encyklopædi) og Plinius den Yngre
Ribe Katedralskoles hjemmeside (Martial; det politiske system)
BBC- dramadokumentar: Pompeii - The Last Day; 2003
Billed- og videomateriale
"Rome", episode 1: The Stolen Eagle, HBO, 2011 + klip fra scener fra dagliglivet (Titus og Pullus, natteliv, kønsroller, hjerneoperation udført af græsk læge og lægeassistent til latin-medicin vinklen)
Skønsmæssigt omfang:
Tekster af Martial: 4 sider (originaltekster - statarisk læsning)
Fokus på dagliglivets forskellige facetter, herunder politik og historie: 12 sider (kursorisk)
Fokus på sundhedsforhold i Romerriget: 10 sider (kursorisk)

Latinske originaltekster i dette forløb:
- Martials epigrammer: VII, 3 ("Cur non mitto..."), I, 38 ("Quem recitas..."), II, 38: ("Quid mihi reddat ager..."); V, 47 ("Numquam se cenasse..."; IX, 10 ("Nubere vis Prisco..."); I, 10 ("Petit Gemellus..."); I, 64 ("Bella es, novimus..."); XII, 12:  "Omnia promittis..."; XI, 62 ("Lesbia se iurat..."); omhandlende sundhed/sygdom: I, 47: "Nuper erat...+ V, 9: "Languebam..."+ V, 43: "Thais habet nigros..."
- Juleevangeliet (Lukasevangeliet, kapitel 2, vers 1-14
- Nicolaus Steno: corpus humanum - "in omni muscolo invenimus..."
- Titus Livius: Periochae, 11.3;
- Celsus, "De medicina": proemium
- Claudius Galenos: det humoralpatologiske system, "De corde et sanguine"
Skønsmæssigt sidetal i forhold til vægtning i forløbet:
Martial: 5 sider
Øvrige forfattere: 2 sider

Bygningsværker etc., som er berørt i varierende omfang:
- Pompei
- Forum Romanum
- Mønter med kejserportrætter
- Pompeianske vægmalerier
- tegninger over romerske huses indretning

Kulturpersonligheder og -fænomener, der berøres i varierende omfang:
- Cato den Ældre
- Gracchus-brødrene (jordreformer)
- Marius og Sulla (hærreform, diktatur, proskriptioner)
- Cicero (retssager, retorik)
- Cæsar (ekspansion, soldaterliv, retorik), Brutus, Cassius
- Catul
- Octavian/Augustus
- Plinius den Ældre
- Plinius den Yngre
- Livius
- Celsus, Soranus, Galenos, Hippokrates
- kejser Konstantin, kristendom i Romerriget

Grammatiske emner:
- ordklassetræning
- substantiver og adjektiver: 1.-5. deklination, kasus og kasusbrug
- Adverbier
- nexus og ordstilling
- pronominer: de personlige, de possessive, refleksive, demonstrative, relative, interrogative, indefinitte
- præpositioner, der styrer akkusativ/ablativ
- konjunktioner
- transitive, intransitive, kopulative verber
- verber i præsens aktiv og passiv
- verber i perfektum
- deponente verber
- verber i indikativ og imperativ
- akkusativ med infinitiv


Faglige mål:
– oversætte lettere latinske originaltekster til dansk med brug af hjælpemidler som ordbog, grammatik og paralleloversættelse
– sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng og forholde sig til deres betydning i europæisk kultur
– genkende og identificere almindeligt forekommende latinske enkeltformer ud fra kendskab til stammer og bøjningsendelser og anvende denne morfologiske viden i en syntaktisk analyse af latinske sætninger
– udnytte sproglige iagttagelser i en forståelse af teksten
– identificere centrale ord og begreber i de latinske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog, herunder videnskabssprogene
– anvende den sproglige viden, de har fået i latin, til at beskrive og analysere dansk og fremmedsprog.

Arbejdsformer:
- klasseundervisning og -dialog
- gruppe- og pararbejde
- kahoot-repetition
- CL-øvelser
- individuelle øvelser, primært interaktive

Evaluering:
- mundtlig og løbende
- via kahoots og quizlet + test

Anvendte digitale hjælpemidler i undervisningen:
https://latinskordbog.dk/forside
https://www.online-latin-dictionary.com/

Forbehold i forhold til nødundervisning:
Grundet nødundervisning er der forholdsmæssigt få spørgsmål i stoffet

Grammatisk fundament:
Basisgrammatik i grundbogen Augustus, supplement: Latinsk grammatik (Steen Noor Madsen)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kærlighed, kønsroller og filosofi i Romerriget

Der arbejdes med originaltekster med fokus på Catul og Seneca med fokus på kærlighed, kønsroller og filosofi som samlende omdrejningspunkter. Teksternes historiske kontekst uddybes og perspektiveres synkront og diakront med perspektivtekster i oversættelse, og der refereres til det foregående forløb om dagliglivet i Romerriget. Nye grammatiske elementer trænes sammen med repetition af det foregående forløb. Der er i forløbet fokus på forståelse af Romerrigets mange og meget forskellige udtryksformer både i politisk forstand (ekspansioner, krigsstrategier, politiske intriger, overgang fra republik til kejserdømme, sociale forskelle, økonomiske strukturer, styreformer), og som de kommer til udtryk i kulturelle sammenhænge (litteratur, kønsroller, homoseksualitet, kunst, arkitektur).


Kultur og bygningsværker, der er berørt i varierende omfang:
- Prima Porta-statuen
- Romerske mønter
- Colosseum
- Domus Aurea
- romerske kejserportrætter
- 'den døende galler'
- Cecilia Metellas Mausoleum
- Hadrians Mausoleum

Kulturpersonligheder, der er berørt i varierende omfang:

- Cicero
- Pompeius
- Crassus
- Cato
- Marcus Antonius
- Cleopatra
- Augustus
- Virgil (Aeneiden)
- kejser Tiberius, Caligula, Nero, Titus, Domitian
- Marcus Aurelius, Commodus
- Hadrian
- Seneca
- Suetonius
- Tacitus

Grammatik:
- verber: aspekt: imperfektum og perfektum
- verber: indikativ og konjunktiv: præsens konjunktiv og imperfektum konjunktiv
- verber: participier: præsens particium og perfektum participium
- verber: pluskvamperfektum
- verber: futurum
- verber: perfektum passiv
- adjektivers komparation
- akkusativ med infinitiv
- definition af ledsætninger (substantivisk, adjektivisk, adverbiel)

Materiale:
Steen Noer Madsen: Latinsk grammatik
Susanne Høeg: Basisgrammatik, Modtryk, 2019
Susanne Høeg: Catul, Modtryk, 2019
Simon Laursen: Lesbia og Catul (kompendie)
Susanne Høeg og Margit Kiil Jørgensen: Seneca - stoiske tanker, Modtryk, 2020

Læsning af latinske originaltekster i dette forløb:
Catul:
7 (Quaeris, quot mihi basiationes), 5 (Vivamus, mea Lesbia), 3 (Lugete, o Veneres Cupidinesque), 51 (Ille mi par esse deo videtur), 13 (Cenabis bene, mi Fabulle, apud me), 43 (Salve, nec minimo puella naso), 70 (Nulli se dicit mulier mea), 85 (Odi et amo), 58, 87, 72, 75, 8 (Miser Catulle), 70 (Nulli se dicit mulier mea)
Seneca:
Brev 1, kap. 1-2; brev 16; brev 50, kap. 2-4; brev 95, kap. 51-53; brev 107, kap. 1-9+12

Skønsmæssigt sidetal i alt i forhold til vægtning i dette forløb:
Catul: 4 sider
Seneca: 4 sider

Supplerende materialer:
Billed- og videomateriale, bl.a. om kejser Tiberius, Caligula og Nero
Ribe Katedralskoles hjemmeside
Ole Thomsen: Veje til Rom, uddrag
Skønsmæssigt sidetal: 30 sider

Arbejdsformer:
- klasseundervisning - og dialog
- gruppe- og pararbejde
- kahoot-quiz med sproglig og kulturel træning
- quizlet som teamarbejde og med test


Faglige mål i fokus:
– oversætte lettere latinske originaltekster til dansk med brug af hjælpemidler som ordbog, grammatik og paralleloversættelse
– sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng og forholde sig til deres betydning i europæisk kultur
– genkende og identificere almindeligt forekommende latinske enkeltformer ud fra kendskab til stammer og bøjningsendelser og anvende denne morfologiske viden i en syntaktisk analyse af latinske sætninger
– udnytte sproglige iagttagelser i en forståelse af teksten
– identificere centrale ord og begreber i de latinske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog, herunder videnskabssprogene
– anvende den sproglige viden, de har fået i latin, til at beskrive og analysere dansk og fremmedsprog.

Evaluering:
- mundtlig og løbende
- test (quizlet+kahoot)

Anvendte digitale hjælpemidler i undervisningen:
https://latinskordbog.dk/forside
https://www.online-latin-dictionary.com/

Forbehold i forhold til nødundervisning:
Grundet nødundervisning er der forholdsmæssigt få spørgsmål i Seneca og forholdsmæssigt flere i Catul

Grammatisk fundament:
Basisgrammatik i grundbogen Augustus, supplement: Latinsk grammatik (Steen Noor Madsen)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer