Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e) Lotte Haandbæk, Peter Sand
Hold 2020 ap/gr5 (gr5 ap, gr5 ap-alm, gr5 ap-la)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A AP - Latin

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A AP - Latin

EMNE: AP-latin (12-14 moduler)

Eleverne undervises i latin i forbindelse med det samlede kursus i Almen Sprogforståelse. - Formålet er forståelse for grammatik generelt (De romanske sprog: italiensk, spansk, fransk, men også tysk som kasussprog), men kurset indeholder også kortfattede og basale indblik i romersk kultur og religion.

Grundbogsmateriale:
- af Kjems, Jette et al, "Carpe Diem", Modtryk, 2006 - Samlet omfang ca. 25-30 sider

Følgende hovedemner trænes:
- Ordklasser
- Verberne: Nutid og datid
- Aktiv og passiv
- Sætningsanalyse/syntaksanalyse
- Oversæt simple sætninger fra dansk til latin
- Adjektivisk eller adverbielt led
- Ledsætninger (relative eller ej)
- Præfikser
- Find ord fra en latinsk tekst - i en dansk oversættelse af samme tekst
- Find sætningsled i en latinsk tekst

Eleverne møder en midtvejsevaluering, hvor de får en fornemmelse af, hvad de kan, men samtidig ser principperne i den afsluttende test, der afslutter kurset.

Faglige mål
− anvende faglig terminologi om grammatik, semantik og pragmatik
− identificere sætningstyper og gennemføre en syntaktisk analyse i teksteksempler fra latin, dansk og de sprog, de møder i gymnasiet
− anvende deres viden om morfologi, syntaks og semantik til at gøre sproglige iagttagelser i tekster på dansk og de sprog, de møder i gymnasiet
− belyse forskelle mellem de sprog, de møder i gymnasiet, herunder mellem dansk, norsk og svensk
− anvende deres viden om latin og sproghistorie til at redegøre for ordforråd og forskellige former for orddannelse i eksempler fra dansk og de sprog, de møder i gymnasiet
− anvende deres viden om latin og andre sprog til at belyse sammenhænge mellem sprog og kultur

Kernestof
− grammatisk terminologi og analysefærdighed
− sproglige læringsstrategier, sprogsyn, sprog som studiekompetence samt anvendelse af faglige hjælpemidler. Latindelen, jf. pkt. 3.1.1., udgør mindst 20 timer af det samlede forløb og omfatter desuden:
− morfologi og forholdet mellem kasus og ledfunktion, herunder forskel på analytisk og syntetisk sprog
− orddannelse i sproghistorisk sammenhæng, herunder stammer og affikser
− græsk i latin og latin i moderne fremmedsprog, herunder latins bidrag til de moderne videnskabssprog og til låne- og fremmedord i almindelighed
− sammenhæng mellem sprog og kultur, herunder domæner, bevidsthedshistorie og kulturbetinget betydningsindhold
− oversættelse og oversættelsesproblematik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer