Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Vibeke Platz Samson
Hold 2020 id/gr1 (gr1 id)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Boldbasis - ultimate

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Boldbasis - ultimate

Grundforløbets formål

- At præsentere eleverne for faget idræts faglighed og identitet.
- Skabe relationer på tværs af kommende klasser såvel som studieretninger
- At eleverne opnår forståelse for, at færdighedsområderne er ligeværdige og lige vigtige for deres bedømmelsesgrundlag.
- Lære de grundlæggende teoretiske begreber og de grundlæggende kropslige færdigheder indenfor kategorien boldspil
- Præsentere idrætsfagets mulighed for at arbejde med samarbejde
- Præsentere eleverne for nogle af vurderingskriterierne i faget idræt.Boldbasis via kaosboldspil (ultimate i dette forløb)

Omfang : 7 moduler

Forløbets formål
Forløbet har til hensigt at vise fagets identitet ved teoretisk og praktisk at præsentere en af de klassiske discipliner i kaosboldspil på et fagligt grundlag. Forløbet er således opbygget så de praktiske kompetencer bygger ovenpå god teoretisk viden og kompetencer indenfor de underviste boldspil.

Faglige mål:

- Kunne forklare centrale begreber inden for kaosboldspil samt kunne anvende dem i praksis
- Indgå i varierende samarbejdsrelationer, samt erkende egne og andres styrker og svagheder indenfor kaosboldspil
- Opnå boldbeherskelse indenfor det/de boldspil, der arbejdes med i forløbet

Forløbets faglige mål søges opnået via teoretiske- og praktiske kompetencer


Teoretiske kompetencer/mål:

Eleven skal kunne udvise forståelse for, og anvende nedenstående teoretiske begrebsapparat:

- Redegøre for centrale begreber indenfor kaosboldspil og træning af disse
o Forståelse af boldspilstermer
• Regler
• Angreb og forsvar
• Bredde/dybde
• ”Den gode aflevering” som relationel handling
• Spilbarhed
• Kommunikation

Praktiske kompetencer/mål

Forløbet har til hensigt at eleverne skal demonstrere følgende kompetencer:

- Teknisk beherske afleveringer og afslutninger jf. det boldspil der undervises i.
- Indgå hensigtsmæssigt i samarbejdsrelationer på- såvel som udenfor banen.
- Følge spillets regler
- Beherske taktiske bevægemønstre indenfor forløbets rammer
o Anvende forståelsen af begreberne bredde/dybde i praksis
o Udvise forståelse for forskellene på bevægemønstrene i angrebs- & forsvarspil

Materialer:
- Idræt C - teori i praksis. Estrup mfl. Side.:75 + 83-89
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer