Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Clea Schneider, Dorthe Fischer Seerup, Mia-Maia Stengaard Glentved
Hold 2020 nf/l (1l nf, 1l nf bi, 1l nf ge, 1l nf ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro til NF
Titel B Hvad sker der i naturen?
Titel C Hvor får vi vores drikkevand fra?
Titel D Hvad er det gode liv?
Titel E Hvorfor taler alle om klima?

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro til NF


Geografi: Kortlæsning

Pensum:
Anders Grosen m.fl.; NF-grundbogen; Lindhardt og Ringhof 2014: s. 12, 18-19
Kort og kortprojektioner.pdf
Terræn og højdekurver.pdf
(Samlet sideantal: 10)

Fokuspunkter:
- træning i kortlæsning og fortolkning. (atlas, topografiske kort og digitale kort).

Empiriske øvelser:
-Undersøgelse af byudviklingen i Esbjerg (mellem 1954 og 2017) via Miljøportalen
-Undersøgelse af Fanøs forandringer gennem tiden via Miljøportalen

Kemi:
Kernestof
-atomets opbygning
-det periodiske system

Pensum:
Anders Grosen m.fl.; NF-grundbogen; Lindhardt og Ringhof 2014: s. 25-29Biologi:
-----
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Hvad sker der i naturen?


Geografi: Vadehavet

Pensum:
Om Verdensarv Vadehavet (link)
Vadehavets tidevand.pdf
Vadehavets landskab.pdf
Landskabet omkring Vadehavet (Youtube klip)
Stormfloder ved Vadehavskysten.pdf
Historiske stormfloder i Vadehavet (Youtube klip)
Vadehavet (link)
Vader (link)
Slik (link)
Barrierekyst (link)
Aflejringsprocesser (link)
(Samlet sideantal: 25)

Kernestof:
-Vejrforhold og klima
-Jordens og landskabernes processer

Fokuspunkter:
- Stormfloder, havstigning, diger, global opvarmning, lavtryks passager, vadehavet, tidevand, vader, marsk, istider, bakkeøer, hedesletter, mennesker og vadehavet.

Laboratorieøvelser:
- Prøvebeskrivelse af sand fra Vaden
- Partikelstørrelsesfordelingen i sand fra vaden og sand fra stranden

Empiriske øvelser
- Undersøgelse af tidevand via data fra DMI
- Undersøgelse af oversvømmelsesrisiko via Dingeo

Ekskursion:
  Feltekskursion til Fanø
   - Feltundersøgelser af vaden - vaden ud for Grønningen nordøst på Fanø
   - Kortlægning af højeste vandstande og forholdsregler ved stormfloder i Nordby


Kemi:
Kernestof:
- Atomets opbygning
- Det periodiske system
- Ædelgasreglen
- Opbygning af NaCl
- NaCl´s opløselighed
-let og tungtopløselige ionforbindelses
-navngivning af ionforbindelses


Øvelser
- Salt i vand (NaCl´s opløselighed i vand + påvisning af NaCl vha. sølvnitrat)
- Bestemmelse af saltindhold i Vadehavet (titrering med sølvnitrat )
- Fældningsreaktioner

Pensum
Anders Gosen m. fl., NF-grundbogen 2014  s. 26-29, s. 32-33,s.35-37, s. 41-42
https://www.gymnasiekemi.com/c5.html (ionforbindelses)


Biologi:
Teori:
- Levende organismer og døde ting
- Prokaryote og eukaryote cellers opbygning og funktion
- Fotosyntese og respiration
- Transport over cellemembranen, fokus på osmose
- Strandengsplanternes tilpasning til det salte miljø
- Artsgenkendelse af planter på strandengen
- Biodiversiteten på strandengen og andre økosystemer
- Klimaændringernes påvirkning på livet i Vadehavet, fokus på Stillehavsøsters
- Vadehavets fødekæder og fødenet
Øvelser:
- Mikroskopi af plante- og dyreceller
- Mikroskopi af grønkorn og spalteåbninger
- Fotosyntese og respiration hos vandpest
- Osmose i kartofler
- Osmose i agurker
- Tilpasning hos strandengens planter
- Feltundersøgelser på strandengen: Grønningen, Fanø
Skriftligt arbejde:
- Journal: Fotosyntese og respiration hos vandpest
- Journal: Osmose i kartofler
- Evalueringsopgave 1: Vadehavet
Ekskursion:
- Feltekskursion til Fanø - Undersøgelse af strandengen på Grønningen
- Fiskeri- og Søfartsmuseet, Vadehavspavilion
Kernestof:
- Cellers opbygning, celleorganellernes funktion, cellulære processer
- Økologi, herunder samspil mellem arter, mellem arter og deres omgivende miljø samt biodiversitet
Litteratur / dokumentar:
- NF-Grundbogen, side 20-24, 31, 37-39, 61-63.
- Artikel: Tilpasninger til høj saltholdighed.
- Artikel: Vadehavets strandenge. Planter i kamp mod saltet.
- Artikel: Vadehavets østers - en problematisk delikatesse?
- Artikel: Stillehavsøstersen er kommet for at blive
- Artikel: Træernes smarte taktik: Sådan ved de, at de skal smide bladene i efteråret
- Artikel: Ny rapport viser, hvor skidt naturen har det i Europa: I Danmark er det særligt slemt
- Undervisningsfilm: På tur til østersbanke (8 min.)
- Undervisningsfilm: Jagten på de gyldne perler (8 min.)
- Dokumentar: Naturtid - Vadehavet. DR2, 2009.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Osmose i kartofler 07-09-2020
Journal over øvelsen salt i vand 14-09-2020
Prøvebeskrivelse 22-09-2020
Partikelstørrelsesfordeling 23-09-2020
Evalueringsopgave 1 07-10-2020
Fotosyntese og respiration 06-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Hvor får vi vores drikkevand fra?


Geografi:

Pensum:
Anders Grosen m.fl.; NF-grundbogen; Lindhardt og Ringhof 2014: s. 65-78, 81-83
Atmosfæren (Atmosphere animation)
Luftens cirkulation (Air circulation animation)
Globale vinde (Arens 11 animation)
Det globale vindsystem (link DMI)
Corioliskraft og roterende vejr (link DMI)
Vandets kredsløb (animation)
Viden om grundvand (link GEUS)
Porøsitet og permeabilitet (link GEUS)
Grundvandets hastighed (link)
Jordbund.pdf
Grundvandets forureningskilder.docx
Landskabsdannelse.pdf
Hvordan sedimenter aflejres (Observe how sediments are deposited animation)
(Samlet sideantal: 50)

Kernestof:
- Vejrforhold og vandressourcer
- Landskabernes processer
- Naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed

Fokuspunkter:
- Nedbør, grundvand, jordbund, vandbalanceligningen, vandets kredsløb, vandværk, grundvandsforurening.

Laboratiorieøvelser:
- Nedsivning af vand i to sedimenttyper
- Dugpunktet

Empiriske øvelser:
- Analyse af vejrkort fra DMI
- Undersøgelse af grundvandets sårbarhed via jordartsforholdene (Dingeo)
- Undersøgelse af omfanget af forurenede grunde via Dingeo


Kemi:
Kursisterne præsenteres for
- Vands tilstandsformer
- vandmolekylets opbygning
- Hvorfor kan vand opløse (letopløselige) ionforbindelser
- Polære og upolære molekyler
- Ens opløser Ens
- Hvad er kalk
- Hårdt og blødt vand
- Kemisk rensning af vores spildevand
- Fældningsreaktioner
-reaktionsskemaer
-mængdeberegning

Øvelser
-natron
-påvisning af kalk
- Bestemmelse af vands hårdhed
- Rensning af spildevand


Pensum:
Anders Grosen m.fl.; NF-grundbogen; Lindhardt og Ringhof 2014: s. 50-57 s.65-66,  s. 74, s. 77-78, s. 84-89
kalk og vand.pdf (fra aurum)
https://www.youtube.com/watch?v=s3ykuXoVUMo (polære molekyler)


Biologi:
Teori:
- Kroppens behov for vand
- Hanevand og kildevand
- Forurening af drikkevand med bakterier, pesticider, nitrat
- Øvelser:
- Bakterier i drikkevand
Skriftligt arbejde:
- Journal: Bakterier i drikkevand
- Evalueringsopgave 2: Hvor får vi vores drikkevand fra?
Kernestof:
---
Litteratur / dokumentar:
- NF-Grundbogen, side 65, 75-81, 83-84
- Artikel: Viden om vand
- Artikel: Vand, vand, VAND...
- Artikel: Flaskevand har flere bakterier end postevand
- Dokumentar: Det dyrebare drikkevand. DR1, 2018. (28 min.)
- Dokumentar: Madmagasinet Bitz & Frisk: Kildevand. DR1, 2014. (25 min.)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
journal over øvelse natron 05-10-2020
Dugpunktsforsøg 03-11-2020
Bakterier i drikkevand 09-11-2020
journal påvisning af kalk 17-11-2020
Nedsivning af vand i to sedimenter 25-11-2020
evalueringsopgave 2 26-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 47 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Hvad er det gode liv?


Geografi:

Pensum:
Anders Grosen m.fl.; NF-grundbogen; Lindhardt og Ringhof 2014: s. 93-109
Erhvervsudvikling.pdf
Hvad er luftforurening (link Miljøstyrelsen)
Byklima.pdf
(Samlet sideantal: 40)

Kernestof:
-Befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden

Fokuspunkter:
- Flyttemønstre, byudvikling, byforurening, erhvervsudvikling, dødsrate, fødselsrate, befolkningsvækst, middellevealder, KRAM faktorerne, befolkningspyramider.

Empiriske øvelser:
- Kortlægning af erhvervsfordelingen i nuværende og tidligere generationer
- Undersøgelse af luftforureningen omkring Esbjerg via data fra Århus universitet
- Undersøgelse af befolkningers alderssammensætning og udvikling via data fra statistikdatabase

Andre øvelser:
- Informationsøgning og fremlæggelse af smogbyerKemi:
Elverne præsenteres for:
- KRAM-faktorer
- Kostens kemiske opbygning
- Fedtstoffer - triglyceriders opbygning, navngivning, mættet og umættet fedt, fast og flydende fedt
- polære og upolære molekyler
- ENS opløser ENS
- Ekstraktion (fedtindhold i spegepølse)
- Stofmængdeberegninger, m = M x n
- alkaner

Kursistøvelse
- Bestemmelse af fedtindhold i spegepølse (videoøvelse)
- fedtstoffers smeltepunkt (hjemmeøvelse)
-saltindhiold i chips (video øvelse)  


Pensum:
NF-grundbog 111-113, s. 49-57,
dokumentar:
alkaner som opløsningsmidler.docx
saltindhold i fødevarer.docx
dokumentar: "fedtstoffer" (på CFU)
dokumentar "hvorfor bliver vi så fede" (på CFU).
https://www.gymnasiekemi.com/c11.html (om alkaner)


Biologi:
Teori:
- KRAMS-faktorer
- Kost og de 10 officielle kostråd
- Næringsstoffer: Kulhydrater, proteiner og fedt
- Energibalance og BMI
- Livsstilssygdomme, fokus på fedme
- Fordøjelsessystemet og fordøjelsesenzymer
- Den normale regulering af blodsukker
- Diabetes type 1 og 2, herunder produktion af insulin på Novo Nordisk
- Blodkredsløbet, blodet og dets bestanddele
- Minutvolumen, slagvolumen, puls
- Hjerte-karsygdomme og behandling
- Menneskets DNA og nedarvning af gener, herunder autosomal og kønsbunden nedarvning
Øvelser:
- Hvordan virker enzymet spytamylase? (virtuelt)
- Måling af puls under forskellige forhold (virtuelt)
Skriftligt arbejde:
- Hvordan virker enzymet spytamylase? (virtuelt)
- Måling af puls under forskellige forhold (virtuelt)
- Evalueringsopgave 3: Det gode liv
Kernestof:
- Biologiske makromolekyler og deres biologiske betydning
- Enzymer
- Genetik og DNA’s rolle
- Bioteknologiske metoder og deres anvendelse
- Organsystemers opbygning og funktion
Litteratur / dokumentar:
- NF-Grundbogen, side 108-119, 157, 184-188
- Artikel: Insulin og type 2-diabetes
- Artikel: Diabetes-behandlingen går mod nye tider
- Artikel: Minutvolumen, slagvolumen, puls
- Dokumentar: Madmagasinet Bitz og Frisk - Fastfood. DR1, 2013. (25 min.)
- Dokumentar: Sundhedsmagasinet - Fedt. DR1, 2016. (25 min.)
- Dokumentar: Sundhedsmagasinet - Tarmsystemet. DR1, 2016. (24 min.)
- Dokumentar: Sådan producerer Novo insulin (4 min.)
- Dokumentar: Sundhedsmagasinet – 20 år og ramt af en blodprop. DR1, 2018. (24 min.)
- Dokumentar: Sundhedsmagasinet - Ballonoperation. DR1, 2018. (25 min.)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal spildevandsrensning 14-12-2020
Hvordan virker enzymet spytamylase? (virtuelt) 12-01-2021
Evalueringsopgave 3 12-02-2021
Måling af puls under forskellige forhold(virtuelt) 05-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Hvorfor taler alle om klima?


Geografi:

Pensum:
Anders Grosen m.fl.; NF-grundbogen; Lindhardt og Ringhof 2014: s. 137-142, 144-155, 168-169
Kulstofkredsløbet (Youtube klip: Carbon Cycle and Global Warming)
Kulstofkredsløb (link - Wikipedia)
BP statistical review of world energy 2019 full report.pdf: s. 24
Kulstofkredsløbet.pdf: fig. 15.6
Olie og gas (dele af link - fokus: oliedannelse og efterforskning)
Efter Egon: Se de jyske oversvømmelser fra helikopter - DR Nyheder (youtube klip)
Grønlandspumpen og Golfstrømmen.pdf
(Samlet sideantal: 35)

Kernestof:
- Klima og klimaændringer
- Natur- og menneskeskabte stofkredsløb og energistrømme
- Naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed

Fokuspunkter:
- Strålingsbalancen, drivhuseffekten, kulstoffets kredsløb, fossile brændstoffer, klimaændringer og konsekvenser, energiforbrug, alternative energikilder, grønlandspumpen og golfstrømmen.

Film: Den sidste olie

Feltarbejde:
- Måling af strålingsbalancen herunder albedo

Laboratorieøvelser:
- Termohalin cirkulation

Empiriske øvelser:
- Kortanalyse af solindstråling
- Undersøgelse af verdens oversvømmede områder som følge af klimaændringer (flood.firetree.net)

Andre øvelser:
- Informationsøgning og fremlæggelse af alternative energikilder


Kemi:
Elverne præsenteres for:
- Carbonhydriderne- opbygning og navngivning
- Afstemning af kemiske reaktioner
- Forbrændingsreaktioner og beregning af CO2-udledning
- Fremstilling af (bio)ethanol
- Stofmængdeberegninger, m = M x n
- Mængdeberegninger i relation til gæringsprocessen og forbrændingsreaktioner
- syreregn
-stofmængde koncentration
-syre base reaktioner
-pH-værdi

Kursistøvelse
- Hvad sker der ved afbrænding af et stearinlys? (hjemmeøvelse)
- Gæring af glukose og beregning af fremstillet mængde ethanol.

Pensum:
Anders Grosen m.fl.; NF-grundbogen; Lindhardt og Ringhof 2014; sider: 52-57, 124-125, 155-156, 163-169, 130-132 (spring over "stærke og svage syrer"), 134-135
pocast: bioethanol (kraniebrud)


Biologi:
Teori:
- De nye kostråd (Fødevarestyrelsen, januar 2021)
- Kostens klimaaftryk
- Bæredygtig kost, fokus på melorme
- Fremstilling af 1. og 2. generations bioethanol, herunder enzymer og gæring
Øvelser:
- Gæring (virtuelt)
- Melormes fødeudnyttelse
- Temperaturens indflydelse på melormens aktivitet
Skriftligt arbejde:
- Gæring (virtuelt)
Kernestof:
- Enzymer
- Bioteknologiske metoder og deres anvendelse
Litteratur / dokumentar:
- NF-Grundbogen, side 124-126, 154-157, 160
- Tekst fra Økolariet, Vejle: Kostens klimaaftryk, side 18-29, 58-61
- Artikel: Så meget bedre er det for miljøet at spise insekter
- Hjemmeside: Nye kostråd får klima på menuen
- Film: Lancering af de officielle Kostråd (18 min.)
- Dokumentar: Madmagasinet - Insekter. DR1, 2015. (25 min.)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
saltindhold i fødevarer 28-02-2021
Termo Halin cirkulation 25-03-2021
Gæring (virtuelt) 28-03-2021
Strålingsbalance og albedo 21-04-2021
CO2 målinger 25-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer