Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Marianne Helms
Hold 2020 ol/3u (3u ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til oldtidskundskab
Titel B Søjle 1: kultursammenstød hellenere og barbarer
Titel C Søjle 2 Antikkens heltebegreb - Homer forløb
Titel D Forløb 3: Sofokles: Kong Ødipus
Titel E Søjle 4: Individ og samfund -akt. problemstilling
Titel F Forløb 5 Det gode liv -filosofisøjle
Titel G Forløb 6: Arkitektur
Titel H Forløb#3
Titel I Forløb#4
Titel J Forløb#9
Titel K Forløb#10

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Søjle 1: kultursammenstød hellenere og barbarer

Herodot,  Kroisos fortællingen
Herodot i udvalg , Hastrup og Hjortsø, side 7, I.kap 1 til side 27, I. kap 153.
Herodot -begrebet historia ,
Herodot - formål med værket
Herodots syn på guder og skæbne
den guddommelige orden i fgl Herodot

samlet kernestof omregnet til normalsider: 24, 75 ns


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Søjle 2 Antikkens heltebegreb - Homer forløb


Der læses uddrag af Homers Iliade: 1.sang, og et længere uddrag af Homers Odyssee med henblik på en sammenligning af de 2 digtes definition af heltebegrebet .
Det antikke heltebegreb belyses i dette forløb i  en græsk kontekst med en perspektivfilm, som giver et eksempel på antik-perception i det 21. århundrede

De homeriske digte.
Udrag af Homers Iliade 1. sang og Homers Odysee: 1., 5. og 6. sang

Perspektivering og sammenligning af de 2 digte: Belyses med Filmen Troy,  2003 - hvor heltetyperne diskuteres.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb 3: Sofokles: Kong Ødipus

Det attiske drama - tragedien - det traditionelle livssyn - skyld og skæbne
Ødipus af Sofokles. (Gyldendal, Garff og Hjortsø, 4 rev. udg. 1982)

Gruppeinddeling - fungerer både som gruppe- og som lodtrækningsenhed. grupperne fremgår af kompendiet

Model for forløbet:
Modul 1: Kort introduktion til dramaet /tragedien som genre.+ ppt
Gennemgang på klassen af prologen: hovedfokus:
1) Hvad er problemet i Theben ved stykkets start
2) 1. karakteristik af kong Ødipus
3) Aftale i grupperne om, hvad der skal læses til næste gang

Modul 2-4: I arbejder i grupperne med at gennemgå stykket. I får et kort kompendium med forslag til fordeling af teksten på modulerne til rådighed samt kommenterende noter til hjælp ved arbejdet med teksten forud for gruppernes fremlæggelser.

Modul 5: (30. november): hver gruppe får sit ”eksamens"-tekstspørgsmål fra stykket og forbereder fremlæggelsen. I får en arbejdsbeskrivelse til, hvordan I skal gribe det konkret an. Hertil perspektivteksten: Statsledere begår hybris. Bjarne Nørum, Kristeligt dagblad 26.10.2007
Modul 6: 7.december: 1 fra hver lodtrækningsenhed udtrækkes/udvælges til at fremlægge teksten som ved en eksamination. Alle lytter.

samlet omfang: 1531 vers, svarende til 51 normalsider a 30 vers.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Lærerstyret undervisning
Titel E Søjle 4: Individ og samfund -akt. problemstilling

Individ og samfund - ideal og normer versus realitet. Aktuel problemstilling samt introduktion til retorikken
xenofon - uddrag af Oikonomikos
Lysias: Forsvarstalen i sagen om drabet på Eratosthenes
Demosthenes : Talen om Neaira
Perspektiv-tekst: forførelsens kunst

samlet sidetal: anslået til ca 35 sider incl perspektivtekst
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige - kendskab til taler som genre
  • Læse - træning i skelnen mellem normative og faktuelle tekster
  • Almene (tværfaglige)
  • Analytiske evner - genkendelse af de vigtigste retoriske elementer
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
Titel F Forløb 5 Det gode liv -filosofisøjle

Filosofi -det gode liv

Forløbet giver forskellige bud på det gode liv - og på forskellige måder at forholde sig til problemstillingen på. Fra: 5. århundrede f.Kr  til romersk kejsertid.(Seneca)


Under søjlen tragedie er læst Sofokles' drama Kong Ødipus, hvor spørgsmålet om skæbnens rolle og det enkelte individs ansvar og valg behandles i en mytisk kontekst.

Under søjlen idivid og samfund er det trditionelle livssyn behandlet, som det udtrykkes hos Xenofon i Oikonomikos og sat op overfor prasis, som kan aflæses af retstalerne og nutiden, som behandles i perspektivteksten til "individ og samfund". Desuden er emnet retorik integreret i den del, af forløbet, som omhandler "prasis overfor ideal" med særligt fokus på retstalerne.
Der læses under dette forløb en introduktion til sofisterne med følgende tekstuddrag:
Sofisterne om moral: 12.a-c.Antifon. og 17-a-b (Antifon).
Teksterne fra: Gudrun Hastrup og Andreas Simonsen: Sofistikken, Akademisk Forlag 1984.


Med udgangspunkt i den traditionelle opfattelse af lykke og det gode liv er målet med forløbet at følge denne diskussion ved nedslag i følgende tekster:
Der læses under dette forløb følgende tekstuddrag:

1) Sokrates om det gode liv, uddrag af Platons dialog: Kriton, fra Platons samlede værker i ny oversættelse, Bind I v Jørgen Mejer og Cgr. Gorm Tortzen, Gyldendal 2009, kap 48 - 54, kompendiet side 33- 41 (svarer til bogen s - 138- 146), samt supplerende tekst: indledningen til dialogen, s125-131.( kompendiet s 26-30)

2) Platon om det gode liv (ontologi, epistemologi, etik og politik): uddrag af Staten VII bog, 514b -520e samt VIII. 543a-c, side 279-287 og 319. Oversat af Otto Foss, Museum Tusculanums Forlag 1983. samt indledning om Platon fra Mejer og Tortzen bd I, s11-18

3) Stoicismen
Seneca, brev 47 og hvis det kan nås brev 54

Alle tekster til forløbet er samlet i et kompendium.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb 6: Arkitektur

Forløbsbeskrivelse:
Den kunsthistoriske søjle : arkitektur
Susan Woodford: Græsk og romersk kunst.
projektorienteret arbejde med anvendelse af IT.

Den kunsthistoriske søjle: arkitektur
OBS: DER ANVENDES UKENDT BILLEDMATERIALE TIL EKSAMEN
Læst/gennemgået stof:
græsk -romersk og med perspektivering til senere europæisk arkitektur
Susan Woodford: Græsk og romersk kunst samt Gympel: Arkitekturens historie. Fra antikken til i dag, 2005, s 62-69

Øvrige tekster:
Oversigtsmateriale i mappen: kunsthistorie – arkitektur under 3x old.
1) generel kunsthistorisk oversigt med fokus på græskarkitektur (nyttig for alle)
2) gennemgang af græsk tempelbyggeri (nyttig for alle)
3) gennemgang af Athens Akropolis’ historie
4) rundgang og gennemgang af templerne på Athens Akropolis – specielt Parthenon, Niketemplet, Propylæerne og Erechteion-templet.

Nyttige links til det videre arbejde:
Start på www.emu.dk , du kommer direkte ind på elevsiden ved at benytte dette link og vælge stx.


Når du skal finde monumenter til perspektivering er det et godt sted at starte her:
http://kunstonline.dk/kunsthistorie

Opgaver:
1) Orienter jer kort på de tre ovennævnte internet-adresser
Hovedopgaven:
Der er 6 opgaver som skal dækkes af hver 1 gruppe:
1) Det doriske græske tempel (Hefaistos-templet og/eller Parthenontemplet)
2) Det ioniske tempel (Erecteiontemplet og/eller Nike-templet) gruppe:
3) Det fælles kultsted (Athens Akropolis, Olympia, Delfi, Praenestina):
4) Pantheon i Rom
5) Teatret i Epidauros og /eller Priene
6) Colosseum i Rom
Gruppen laver en ppt-præsentation som et bidrag til holdets samlede arkitektur-forløb.

Den klassiske arkitekturs efterliv i bybilledet: Renæssance, barok Neoklassiscisme


Særlige fokuspunkter:

    Faglige
    Søge information - selvstændig materialesøgning om arkitektur og funktion
    Projektarbejde - selv tilrettelægge arbejde og produkt ud fra grundform
    Formidling - fremlægge kendt og ukendt stof for klassen
    Almene (tværfaglige)
    Analytiske evner - sammenligne klassisk og nyklassiske kunst mht på forskelle og ligheder
    Kommunikative færdigheder - fremlægge effektivt vhf ord og billeder
    Overskue og strukturere - udvælge relevant billedmateriale
    Personlige
    Ansvarlighed - fælles produkt for gruppe alle har ansvar for kvaliteten
    Sociale
    Samarbejdsevne - evne til på kort tid i samarbejde at kunne lave et projekt
    IT - -databasesøgning og materialeudvælgelse
    Præsentationsgrafik - overskuelig og nyttig ppt som alle kan have glæde af til repetiotion

Arbejdsformer:

    Lærerstyret undervisning
    Projektarbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Forløb#9

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Forløb#10

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer