Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Filosofi C
Lærer(e) Jacob Lange
Hold 2020 fi/b (3b fi)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til filosofi og logik
Titel B politisk filosofi
Titel C Etik
Titel D Metafysik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til filosofi og logik

-Artikel fra WA som intro til logik: "Skrækhistorier" (3 sider)

- detaljeret gennemgang af Powerpoint med 27 slides om logik med følgende fokus: gyldighed/ugyldighed, holdbart/uholdbart, deduktion og fejlslutningen at bekræfte konsekvensen eksemplificeret med lægen Semmelweis og hans søgen efter årsagen til barselsfeber, induktion og induktionsproblemet, abduktion/slutning til den bedste forklaring, ad hominem argumenter, henvisning til magt, henvisning til autoritet, cirkelslutning, stråmandsargument, glidebaneargument,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B politisk filosofi

- Filosofiske tekster:
1) Uddrag af Platons 6. bog fra Staten, s. 262-263, 488 b - 489d  (2013 trans. af Harbsmeier mfl.) 2 sider.
2) Uddrag af Machiavellis "Fyrsten" kap. 15 og 18 fra "Ret og magt" (af Bent Rensch, 2005, s. 49-51,) 3 sider.
3) Uddrag af Thomas Hobbes´ "Leviathan" (kap. 14 og 17) fra "Mennesket i Verden" (K. Larsen, C. Skov 2013, Systime) s. 125-126 = 2 sider)
4) Uddrag af John Lockes "To afhandlinger om regering" fra "Ret og magt" (af Bent Rensch, 2005, s. 56-59 = 3 sider)
5) Uddrag af John Rawls´"En teori om retfærdighed" fra "Mennesket i Verden" (K. Larsen, C. Skov 2013, Systime) s. 132-134 (2 sider),
6) Uddrag af Robert Nozicks "Anarki, Stat og Utopi" fra "Ret og magt" (af Bent Rensch, 2005, s. 90-93)  (3 sider)
- I alt 15 sider


Detaljeret gennemgang af udleverede Powerpoints om Machiavellis politiske filosofi (8 slides), Hobbes´ politiske filosofi (12 slides, inklusive s. 97-98 fra den engelske udgave af Leviathan (kapitel 13) til gruppearbejde), og John Rawls´ politiske filosofi ( 14 slides)

Sekundære tekster: som en perspektiverende tekst til Platons demokratikritik har eleverne læst om Hal Koch i følgende artikel: https://www.kristeligt-dagblad.dk/ide-tanke/hal-kochs-demokrati-ideal-kan-vise-vej-i-nutidens-kriser (4 sider). "vælgere er politiske dyr" af Lars Lønstrup (11/9 2013) (5 sider) om Michael Bang Petersens forskning i evolutionspsykologi og spørgsmålet indflydelsen på politiske holdninger.  

- Fremlæggelse af Power-Points om cases eller nutidige problemstillinger, der kan belyses vha. politisk filosofi: For at leve op til "I forbindelse med mindst ét af temaforløbene skal eleverne til belysning af temaet finde, analysere og disku-tere supplerende filosofiske tekster eller andet materiale med filosofisk indhold. Arbejdet skal munde ud i en reflekteret formidling af resultaterne. Arbejdet kan tilrettelægges, så det tager udgangspunkt i udvikling og vurdering af løsningsforslag i forhold til almene, virkelighedsnære og filosofiske problemstillinger", så har eleverne med min hjælp arbejdet med at finde materiale (cases, problemstillinger, statistik) som belyses med en eller flere af de gennemgåede politisk-filosofiske teorier. Produktkravet har været power-point fremlæggelser for opponentgrupper. I denne forbindelse har vi også inkluderet læreplanens krav om bevidstgørelse af forskellige "vidensformer" på tværs af videnskabelige hovedområder (eks begreberne kvantitativ-kvalitativ, repræsentativ)

-Medier: https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg: Frans De Waals aber.   

- Fokuspunkter:
Platons demokratikritik udfoldet i Statens 6. bog om skibsanalogien;

Machiavelli (1469-1527): I har læst et uddrag af ”Fyrsten”, og I ved, at Machiavelli var (og er) en kontroversiel person. Husk på udgangspunktet hos Machiavelli: en forståelse af menneskelivet som noget, der er styret fortuna og virtu.
Ellers er jeres fokuspunkter hos Machiavelli: hans politisk-filosofiske realisme; at der findes to slags våben, som en fyrste må benytte sig af, og at der findes to slags dyriske egenskaber, som fyrsten må lære at bruge. At den kloge fyrste ikke skal stå ved sit ord, og hvad Machiavelli forklarer om de 5 dyder.

-Thomas Hobbes (1588-1679): Af fokuspunkter, som man skal kunne vise i teksten (eller at Hobbes indirekte henviser til dem i teksten):   Hobbes´ begreber om naturtilstanden, naturretten, naturloven, suverænen/Leviathan og samfundskontrakten.

-  John Locke (1632-1704): Om naturtilstanden og forskellen mellem Locke og Hobbes. Lockes forståelse af frihed. Hvorfor forlader mennesket naturtilstanden? Hvilke mangler rummer naturtilstanden? Hvordan bør magten forvaltes i samfundet?  


-John Rawls (1921-2002): : spørgsmålet om det retfærdige samfund og tankeeksperimentet om den hypotetiske samfundskontrakt bag uvidenhedens slør. Man skal kunne forklare hvad selve tankeeksperimentet går du på. Man skal også kunne forklare hvordan Rawls nu argumenterer for, at man bag uvidenhedens slør faktisk ville vælge 1) frihedsprincippet og 2) differensprincippet, men man skal også detaljeret kunne forklare hvad indholdet er i selve de to principper.

- Robert Nozick (1938-2002): Husk på, at Nozicks tekst om ”Hvordan frihed kuldkaster systemer” er en kritik af Rawls. Man kan med andre ord ikke komme fornuftigt igennem eksamen i hverken Rawls eller Nozick uden at sige noget om, hvordan deres politiske filosofier forholder sig til hinanden. Fokuspunkter er: Nozicks frihedsbegreb og Wilt Chamberlain-argumentet, og dermed bevægelsen fra ”D1” til D2”. Nozicks argument om at frihed også vil udfordre systemet i kommunistisk/socialistisk samfund
Husk også: vi brugte noget tid på at diskutere, hvordan Rawls kunne svare på kritikken fra Nozick – Hos Rawls er der tale om basal frihed, ikke total frihed, så derfor er der ikke en selvmodsigelse mellem frihedsprincippet og differensprincippet – og Rawls kan også sige, at imens differensprincippet godt nok betyder en omfordeling til fordel for de svageste, så skaber dette princip faktisk også frihed hos de svageste, som nu opnår muligheder, de ellers ikke ville have.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Etik

Sekundære tekster:

Medier: Peter Singers TED talk: https://www.ted.com/talks/peter_singer_the_why_and_how_of_effective_altruism.
Kant´s Axe på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=x_uUEaeqFog  

Primære / filosofiske tekster: Fra Bjarne Troelsens "Moralen og dens begrundelse" 1) Jeremy Benthams "En indføring i principperne for moral og lovgivning" (5 sider), 2) Immanuel Kants "Grundlæggelse af moralens metafysik" (7 sider) 3) fra "Mennesket i Verden" Peter Singers "Det liv du kan redde". (2 sider) 4) fra "Mennesket i Verden" Rosalind Hursthouse "Om dydsetik" (1 side)  

- I alt: 15 sider

Cases: powerpoint om the Trolley Problem og powerpoint om den historiske case om kannibalisme til havs (Dudley, Stephens, Brooks og Parker) Filmklip fra Quentin Tarantinos Inglourious Basterds, hvor Christoph Waltz spiller en rædselsvækkende nazist på jagt efter skjulte jøder i det besatte Frankrig. Hvordan vil utilitarismen og Kants pligtetik forholde sig til dette dilemma?

Fokuspunkter:

-Benthams handlingsutilitarisme og ideen om nyttekalkulen.

-John Stuart Mills regelutilitarisme

-H.J. McCloskeys reductio ad Absurdum argument imod utilitarismen

-J.J.C. Smarts handlingsutilitarismen og begreberne om den rigtige handling, den rationelle handling, samt The Good And The Bad Agent”.

-Peter Singers præferenceutilitarisme og hans TED-talk om Effective Altruism.

-Immanuel Kants pligtetik/sindelagsetik og dermed begreberne om pligt, moralloven, det kategoriske imperativ (universaliserbarhedsprincippet) og det praktiske imperativ (og dermed personlighedsprincippet og begrundelse for at ethvert fornuftsvæsen er et formål og har værdi i sig selv)

- Rosalind Hursthouse og den moderne dydsetik efterfølgende Aristoteles.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Metafysik

- Intro til disciplinen metafysik (PP om metafysiske spørgsmål)

- Sekundære tekster: "Mennesket i verden" - Grundbog til filosofi" af Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov (Systime 2013) side 78-83 og 85-86 om Descartes og kritikken af hans dualisme. Side 86-91 om Nietzsches forståelse af mennesket. Fukuyamas kritik af transhumanismen side 102-106

- TED talk med Anil Seth: https://www.ted.com/talks/anil_seth_your_brain_hallucinates_your_conscious_reality

- Filosofiske tekster:
1) René Descartes "Afhandling om metoden - filosofiens principper" fra "Mennesket i verden" - Grundbog til filosofi" af Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov (Systime 2013) side 83-84  
2) Erich Klawonn "Mennesket som subjekt og objekt" (fra: "Kulturforståelse" 1990, Systime; red Knud Rendtorff) 3 sider
3) D´holbachs "Naturens system" fra Niels Arne Nielsens "Frihed og ansvar" (1990) s. 14-19.
4) John Hospers "Hvad er frihed?" fra Niels Arne Nielsens "Frihed og ansvar" (1990) s. 20-27.
5) Jean-Paul Sartres "Eksistentialisme er humanisme" (1946) fra Niels Arne Nielsens "Frihed og ansvar" (1990) s.28-33.   
6) Friedrich Nietzsche "Afgudernes ragnarok" side 91-92 i "Menesket i verden" af Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov (Systime 2013) 2 sider

- i alt: 25 sider

- Cases: 1) https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/03/how-i-discovered-i-have-the-brain-of-a-psychopath  (ca 2 sider) 2) https://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101129160950.htm (ca 3 sider) 3) Casen om Phineas Gage: https://www.youtube.com/watch?v=oOkISlxST38  

- En filosofihistorisk oversigt over de vigtigste perioder og inkluderet de relevante filosoffer: antikken, middelalder, renæssance, oplysningstid, moderne tid

-Fokuspunkter: Dualismen hos Descartes og hos Klawonn. Anil Seth om bevidstheden som et fænomen, der i høj grad er forbundet med at have en levende krop og en kropslig adgang til verden. Determinismen hos D´Holbach og Hospers og indeterminismen hos Sartre. James Fallons undersøgelse af den psykopatiske hjerne, og spørgsmålet om hvorfor hans egen psykopat-hjerne ikke har resulteret i alvorlige personlige problemer. Debra Lieberman og Martie Haselton om studiet af kvinder med ægløsning og den begrænsede kontakt til fædre fra et evolutionært psykologisk perspektiv
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer