Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Anna Cecilie Heilskov
Hold 2020 bi/z (2z bi)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A cellen
Titel B menneskets arv og udvikling
Titel C Når vi vælger at få børn
Titel D Fra bord til celle
Titel E mikrobiologi
Titel F En rig natur

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A cellen

Pro- og eukaryote cellers opbygning med organeller gennemgås. Cellemembranens opbygning samt transport over cellemembranen , herunder osmose, passiv og aktiv transport. Envidere behandles celledelinger (mitose og meiose), celledifferentiering samt cellecyklus.

Eksperimentelt:
Mikroskopering af dyre- og planteceller
Osmose i en kartoffel (R)

Kernestof:
cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler og membranprocesser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B menneskets arv og udvikling

Simple nedarvningsprincipper for dominante, codominante og recessive samt kønsbundne egenskaber belyses. Eksempler på arvelige sygdomme hos mennesket eksemplificeres.  DNA´ets opbygning behandles og der skabes indblik i, at DNA indeholder information om, hvorledes cellens proteiner skal opbygges. Proteinsyntesen gennemgås.
Mutationer og og evolutionsmekanismer gennemgåes
Endvidere behandles gensplejsning.

Kernestof:
- genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, det centrale dogme og mutation
-makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af proteiner og DNA
-̶ evolutionsbiologi: eksempler på evolutionsmekanismer

Eksperimentelt arbejde:
blodtypebestemmelse
DNA fra kiwi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Når vi vælger at få børn

I dette forløb gennemgås de indre og ydre kønsorganer opbygning og funktion hos mænd og kvinder. Herudover er der fokus på mandlige og kvindlige kønshormoner samt deres påvirkning af hhv. sædcelledannelsen og menstruationscyklusen. Herunder bliver positiv og negativ feedback belyst.
Barnløshed: Årsager og behandlinger samt Prænatal diagnostik behandles endvidere.

Undervisningen i dette forløb har været virtuel.

Kernestof: forplantning og hormonel regulering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Fra bord til celle

I forløbet ses der på opbygningen af fedt, kulhydrater og proteiner samt deres rolle som energileverandører og byggesten. Fordøjelsessystemets opbygning og funktion behandles. Herunder mekanisk og kemisk nedbrydning af fedt, kulhydrater og proteiner samt optagelse af disse. Enzymers karakteristika samt de vigtigste fordøjelsesenzymer gennemgås. Endvidere belyses insulin og glukagons regulering af blodsukkerkoncentrationen. Årsager til type 1 og type 2 diabetes behandles.

Forløbet har været virtuelt

Kernestof:
-overordnet opbygning og biologisk betydning af proteiner, kulhydrater og fedtstoffer
-Oversigt over kroppens organsystemer og et udvalgt organsystems opbygning og funktion.
̶-enzymer: overordnet opbygning og funktion

Eksperimentelt arbejde:
undersøgelse af energifordeling i din morgenmad
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E mikrobiologi

Forløbet omhandler Mikroorgansimer, mikrobiel vækst, og vækstfaktorer.
udnyttelse af mikroorganismer i produktion, respiration og gæring

Kernestof:
mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer
̶ biokemiske processer: respiration og gæring

eksperimentelt:
påvisning af sukraseaktivitet i gær
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F En rig natur

Dette forløb tager udgangspunkt i økologi og vandløb. Planters opbygning er gennemgået samt dens tilpasning til at udføre fotosyntese og respiration. Betydningen af nedbryder- og græsningsfødekæden er belyst. Gennem teoretisk såvel som praktisk arbejde ses der på abiotiske og biotiske forhold, herunder dyrelivets tilpasning til vandløbet. Endvidere behandles effekten af forurening af et vandløb, samt hvordan vandløbsdyr bruges som forureningsindikatorer. I forlængelse af vandløbet som økosystem behandles søen som økosystem. Dette afsluttes med en gennemgang af forurening og restaurering.


Kernestof:
-økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-kredsløb og biodiversitet.
-biokemiske processer: fotosyntese og respiration

Eksperimentelt:
Fotosyntese
Vandløbsundersøgelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer