Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Inge Evald Hansen, Mette Biltoft Carlsen
Hold 2018 DA/d (1d daA, 2d daA, 3d daA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Middelalderen - folkeviser og folkeeventyr
Titel B Humor
Titel C Introduktion til argumentation
Titel D DHO - det moderne gennembrud
Titel E Nyhedsformidling
Titel F Den moderne verden
Titel G Dokumentarfilm
Titel H Kommunikation og formidling
Titel I 1980erne
Titel J Litterære metoder
Titel K Autofiktion
Titel L Autofiktion
Titel M Eksistentialisme
Titel N Romantikken 1800-1870
Titel O Modernisme efter 1945
Titel P Forløb De sidste fem år
Titel Q Forløb#19 Afslutnng og repetition
Titel R Forløb#6
Titel S Forløb#13

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Middelalderen - folkeviser og folkeeventyr

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til den litteraturhistoriske periode; middelalderen. Eleverne skal tilegne sig kendskab til det middelalderlige samfund og arbejde med analyse og fortolkning af folkeviser og et folkeeventyr. Hvad der kendetegner middelalderens mundtlige overlevering af folkeviser og folkeeventyr, hvilke stilistiske træk, der gør den mundtlige overlevering mulig, samt hvilke temaer, der særligt afspejler middelalderens samfund, har været centrale aspekter i elevernes analysearbejde.
Afslutningsvist er eleverne blevet præsenteret for kunsteventyret. I forbindelse med genren eventyr, er der arbejdet med forskelle og ligheder mellem folkeeventyr og kunsteventyr.

1. Generel introduktion
2. Middelalder og folkeviser. Ebbe Skammelsøn
3. Ebbe Skammelsøn
4. Ebbe Skammelsøn
5. German Gladensvend
6. German Gladensvend
7. Skriftlig aflevering – Germand Gladensvend
8. Folkeeventyr
9. Opgave – at skrive et folkeeventyr
10. Folkeeventyr vs. kunsteventyr
11. H.C. Andersen – Sommerfuglen (biografisk metode)
12. Opsamling

Følgende materiale er anvendt:
Berth, Kenneth Kristensen: DF-politiker: Danske æresdrab findes ikke, 01.11.2014
Hansen, Jette: Jo, hvide mænd begår også æresdrab, 07.11.2014
Noter om middelalderen fra: Fibiger, Johannes m.fl.: Litteraturens veje, 3. udgave, 2. oplag, Systime A/S, 2012-2013
Ebbe Skammelsen: Fibiger, Johannes m.fl.: Litteraturens Huse, Systime, 2008-2010, side 34-37
Germand Gladensvend: Fibiger, Johannes m.fl.: Litteraturens Huse, Systime, 2008-2010, side 41-43
Kong Lindorm: Fibiger, Johannes m.fl.: Litteraturens Huse, Systime, 2008-2010, side 44-47
H.C. Andersen: Sommerfuglen (1862)
Noter om biografisk metode: Larsen, Ole Schultz m.fl.: Håndbog til dansk, Systime A/S, 2015-2016
Kjølbye, Bente: H.C. Andersen og kærligheden, Samvirke, november 1997

Læst ca. 30 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Humor

Forløbets formål er at præsentere eleverne for en teoretisk og faglig tilgang til et emne, som de umiddelbart i forvejen har inde på livet; humor. Det er tænkt som et temaforløb, hvor det overordnede tema, humor, præsenteres i flere perspektiver, både tidsmæssigt og i forhold til de valgte tekster. Eleverne præsenteres for forskellige humorteorier, de har skullet anvende i deres analysearbejde.
Det har været et fokuspunkt at tale om hvorfor noget er sjovt, og ikke blot om det er sjovt, således at eleverne ikke begrunder deres besvarelser og refleksioner subjektivt, men med en faglig begrundelse.

1. modul – Introduktion (oplysningstiden + Ludvig Holberg Jeppe på Bjerget)
2. modul – Jeppe på Bjerget
3. modul – Jeppe på Bjerget
4. modul – Jeppe på Bjerget
5. modul – Skriveøvelse
6. modul – Feedback skriveøvelse + introduktion til KLOVN
7. modul – KLOVN
8. modul – Humor i sproget
9. modul – Satire
10. modul – Satire
11. modul – Humor i fortællinger (opsamling på forløbet)

Følgende materialer er blevet anvendt:
Michael Balle Jensen: Humor i dansk, Systime, 2013
Om oplysningstiden og Ludvig Holberg i Litteraturen på langs og på tværs
Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget, 1722
Bonanza: 3. akt ”Jeppe på Bjerget” (skuespil fra Det Kongelige Teater”, 1984) https://www.dr.dk/bonanza/serie/474/tv-t---80erne/53011/jeppe-paa-bjerget-1-del
Zenia Larsen: “Er satire ytringsfrihedens vagthund?” (i Dansknoter: “Demokratiets diskurs” (Semptember 2018)
Peter Seeberg: Lille Vovse, 1974
Christina Hagen: ”Nu White Girl fandengalme” i White Girl, 2017

Læst ca. 90 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Introduktion til argumentation

I forløbet er eleverne blevet præsenteret for Steven Toulmins argumentationsmodel. De har både arbejdet med grundmodellen og den udvidede model. Afslutningsvist har eleverne arbejdet med argumenttyper.

1. modul – Toulmins argumentationsmodel
2. modul – Toulmins argumentationsmodel fortsat
3. modul – argumenttyper

Følgende materiale er blevet anvendt:
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime, 2015-2017
Artikel fra Kristeligt Dagblad, 12. maj 2015. Juridisk kønsskifte er det rene nonsens: https://www.etik.dk/debat/maerkelig-lov.-juridisk-koensskifte-er-det-rene-nonsens

Læst ca. 10 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D DHO - det moderne gennembrud

I forbindelse med elevernes dansk-historieopgave, har eleverne arbejdet med litteraturen i slutningen af 1800-tallet. Eleverne har kort arbejdet med nationalromantik og biedermeier for at forstå kontrasten og udviklingen i både litteratur og samfund i slutningen af 1800-tallet. Tematiske og stilistiske kendetegn ved perioden Det moderne gennembrud, er blevet præsenteret, og eleverne har arbejdet med disse i forbindelse med udvalgte tekster. Eleverne har desuden læst Amalie Skrams roman ”Forradt”.
Foruden det litterære perspektiv har der været fokus på opgaveskrivning; opgavens taksonomiske niveauer er gennemgået, med særligt fokus på redegørelse og analyse.
Formålet med har forløbet har således været todelt; eleverne har skullet tilegne sig kendskab til Det moderne gennembrud samt forberedes til at skrive deres første større skriftlige opgave, DHO.

1. modul – nationalromantik og biedermeier
2. modul – introduktion til det moderne gennembrud
3. modul – Amalie Skram ”Forraadt”
4. modul – Amalie Skram ”Forraadt”
5. modul – Amalie Skram ”Forraadt”
6. modul – Amalie Skram ”Forraadt”
7. modul – det moderne gennembruds skrivestil
8. modul – Herman Bang ”Den sidste balkjole” (impressionisme)
9. modul – DHO-opgaven
10. modul – DHO-opgaven
11. modul – Henrik Pontoppidan ”Ørneflugt” (naturalisme)

Følgende materiale er blevet anvendt:
Mette Kirk Mailand: ”Guide til store skriftlige opgaver”, Gyldendal 2013 (side 13-19).

Introduktion til Det moderne gennembrud og det moderne gennembruds skrivestil:
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: ”Litteraturhistorien – på langs og på tværs”, Systime
”Litteraturen Veje”, Systime

Georg Brandes ”Indledning til emigrantlitteraturen” fra Krydsfelt – Antologi, Gyldendal 2010
Christian Winther ”Flugten til Amerika”, 1835 (Søren Mogensen: Rim og remser, på: http://www.rimogremser.dk/digte/index.php, (hentet 22.01.2018))
Amalie Skram ”Forraadt”, 1892. Hentet fra bokselskap.no
Herman Bang ”Den sidste balkjole” fra Krydsfelt – Antologi, Gyldendal 2010
Henrik Pontoppidan ӯrneflugt, 1894

Læst ca. 150 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Nyhedsformidling

Formålet med forløbet er at arbejde medieanalytisk med forskellige typer af tekster – særligt avisartikler. Eleverne har først arbejdet historisk og fået kendskab til, hvordan nyhedsmediet har udviklet sig fra papiravis til nyheder på et utal af platforme. De har arbejdet med forskellige medieanalytiske greb som komposition, layout og sprog, og de har arbejdet med nyhedskriterier, forskellige avistyper- og genrer. Afslutningsvis har fokus været på sociale medier.

Kernestof
- Medieanalytisk tilgang til nyhedsformidling
- Medieanalytisk tilgang til tekster fra sociale medier
- Kommunikationsanalyse; afsender/modtager
- Analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge
- Remediering: omskrivning af én journalistisk genre til en anden

1. modul: introduktion til nyhedsformidling – historisk perspektiv
2. modul: avistyper, stofområder og nyhedskriterier
3. modul: komposition, layout, kilder og vinkling
4. modul: avisens genrer
5. modul: indre komposition og sprog
6. modul: analyse af artikel og fake news
7. modul: sociale medier

Følgende materiale er blevet anvendt:
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime 2015-1027, 4. udgave
”Pressens historie – kort fortalt” fra bogen Mere Avis? Naturligvis af Aslak Gottlieb m.fl., Dansklærerforeningen Forlag, 2012
”Drop nu forestillingen om tilstræbt objektivitet”, artikel af Nina Damsgaard, 2013
https://www.dr.dk/musik/festival/smukfest/smukfest-vil-vaere-endnu-stoerre-dropper-ikoniske-scener-faa-flere-gaester
https://www.dr.dk/nyheder/indland/uligheden-stiger-paa-ti-aar-er-toppen-stukket-af-med-over-5000-kroner-om-maaneden
https://www.dr.dk/musik/festival/smukfest/smukfest-vil-vaere-endnu-stoerre-dropper-ikoniske-scener-faa-flere-gaester
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/trump-angriber-danmark-paa-twitter/7759909
”Jagten på rigtige ting”, artikel af Ina Kjøgx Pedersen, Weekendavisen 2013

Læst ca. 50 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Den moderne verden

Formålet med forløbet er at præsentere eleverne for den litteraturhistoriske periode omkring århundredeskiftet (skiftet fra 1800-1900). De præsenteres for de to dominerende stilretninger; realisme og modernisme og arbejder med forskellige tekster fra denne periode. Eleverne arbejder både med lyrik og noveller samt læser en digtsamling (værklæsning). Fælles for arbejdet med de forskellige tekster er de litterære karakteristika, der hører til netop den isme vi arbejder med. Indenfor realisme og modernisme er eleverne yderligere blevet præsenteret for underismerne ekspressionisme og futurisme samt folkelig realisme og socialrealisme.

Kernestof:
- tekster fra 1900-tallet, modernisme
- tekster fra 1900-tallet, realisme
- sproglig analyse af litterære tekster
- litteraturanalyse- og fortolkning
- læsning af en afgrænset periode før 2000
- tre kanonforfattere; Tom Kristensen, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø

0. modul: skriftlighed – at skrive formidlingsbevidst.
1. modul: Præsentation af ismerne modernisme og realisme (+ Tom Kristensen)
2. modul: Tom Kristensen og ekspressionisme (gennemgang af billedsprog; primært besjæling + personifikation)
3. modul: Tom Kristensen og ekspressionisme (+ arbejde på skriftlig aflevering)
4. modul: Rudolf Broby-Johansen – Blod (værklæsning), ekspressionisme fortsat
5. modul: futurisme. Futurismens manifest og Emil Bønnelycke
6. modul: Emil Bønnelycke og futurisme fortsat
7. modul: folkelig realisme: Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær
8. modul: Johannes V. Jensen
9. modul: socialrealisme: Martin Andersen Nexø
10. modul: Martin Andersen Nexø fortsat + afrunding

Følgende materiale er blevet anvendt:
Barbara Kjær-Hansen m.fl.: Litteraturhistorien – på langs og på tværs, Systime 2014-2015
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime 2015-1027, 4. udgave
Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål, 1920
Rudolf Broby-Johansen, Blod, 1922
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/perioder/ideologiernes_sammenstoed/~/~/link.aspx?_id=66C7EAF9C9594B6192B8BDA86DDF3315&_z=z
Filippo Tommaso Marinetti – Futurismens manifest. Fra Fibiger, Johannes m.fl.: Litteraturens Huse, Systime, 2008-2010, side 328-329
Emil Bønnelycke, Aarhundredet. Fra Fibiger, Johannes m.fl.: Litteraturens Huse, Systime, 2008-2010, side 330-332
Modul: Emil Bønnelycke – flydedokken. Fra Dansk Lyrik 1915-55, Gyldendal, 1979, side 63.
Johannes V. Jensen, Bo’l, 1901. Fra Mette Bentzen m.fl.: Minikanon, Systime 2011
https://www.dr.dk/tv/se/forfatterportraetter/forfatterportraetter-2/boeger-der-goer-en-forskel-jeppe-aakjaer
Martin Andersen Nexø, Lønningsdag, 1900. Fra Mette Bentzen m.fl.: Minikanon, Systime 2011

Læst ca. 60 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Dokumentarfilm

Formålet med forløbet er at præsentere eleverne for arbejdet med dokumentarfilm. Eleverne har bl.a. arbejdet med distinktionen mellem begreberne subjektiv og objektiv i forhold til fremstillingen af dokumentarfilm – hvor objektivitetsbegrebet er blevet problematiseret. De har arbejdet med fakta- og fiktionskoder (autenticitetsmarkører og filmiske virkemidler) og forskellige dokumentarformer.
Dokumentaren ”Naturens uorden” (2015), er blevet behandlet som dokumentarværk.

Kernestof:
- Medieanalytisk tilgang til dokumentartekster
- Medieanalytisk tilgang til visuelle udtryksformer
- Medieanalyse- og fortolkning – herunder basale filmiske virkemidler
- Multimodal medieanalyse

1. modul – dokumentarfilm introduktion (Prinsesserne fra Blokken 1 + objektivitet vs. subjektivitet)
2. modul – operation X + fiktion og fakta
3. modul – fakta og fiktion + filmiske virkemidler
4. modul – Filmiske virkemidler + typer af dokumentarer
5. modul – Typer af dokumentarer + julehygge
6. modul – Naturens Uorden (dokumentarværk) analysere anslag + se det første af filmen
7. modul – Naturens Uorden (dokumentarværk) se resten af filmen + påbegynd analyse
8. modul – Naturens Uorden (dokumentarværk) færdiggør analyse + forbered præsentation
9. modul – Naturens uorden (dokumentarværk) halvt modul – færdiggør analyse + forbered præsentation
10. modul – Naturens Uorden (dokumentarværk) fremlæggelser i matrixgrupper

Følgende materiale er blevet anvendt:
Kirsten Andersen m.fl.: Dokumentaren i undervisningen, L&R Uddannelse 2009
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Systime 2015-1027, 4. udgave

Dokumentarer:
Prinsesserne fra Blokken (1:4): Set på DR.dk
https://www.dr.dk/tv/se/prinsesser-fra-blokken/prinsesser-fra-blokken-3/prinsesser-fra-blokken-1-4
Operation X – Fødevarefusk i Dominos: Set på CFU
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=6&pageSize=6&search=operation%20x&orderby=title&SearchID=a5123140-6788-46cc-bb80-1ee65f24415d&index=5
Naturens uorden (dokumentarværk): Set på Filmcentralen
https://filmcentralen.dk/alle/film/naturens-uorden

Læst ca. 95 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Kommunikation og formidling

Det primære formål med forløbet er at styrke elevernes skriftlige kompetencer. Hensigten er at gøre eleverne bekendte med – og bevidste om – forskellige kommunikative situationer, og gøre dem i stand til at vurdere, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at kommunikere/formidle i disse.
Forløbet indledes med at arbejde med taler – her vil nedskrevne taler være centrale og den mundtlige del mindre væsentlig. Forskellige talegenrer præsenterer eleverne for forskellige kommunikationssituationer samt måder at formidle på.  
Teoretisk skal eleverne arbejde med Laswells kommunikationsmodel, Ciceros pentagram og appelformer – de skal opleve, hvordan nogle taler hænger sammen med bestemte personer, begivenheder, situationer osv. samt blive bevidste om, hvilke kneb/virkemidler der kan tydeliggøre et budskab og skabe en bestemt stemning. Bevidstheden om dette, skal de kunne anvende og overføre, når de skal skrive skriftlige opgaver i dansk. Formålet med forløbet er nemlig også at præsentere dem for den skriftlige genre: Debatterende artikel. At være bevidst om afsender-/modtagerforhold, struktur, og hvilken betydning forskellige skriftlige virkemidler har på formidlingen af et givet stof er centrale og relevante aspekter ved en tale – og ved en skriftlig opgave i dansk.
Det er således formålet at give eleverne en viden om dette – vise dem eksempler på dette, og gøre dem bevidste om effekten, inden de selv skal forsøge at formidle skriftligt.

Kernestof
- Sproglig analyse af argumenterende tekster
- Sproglig analyse af taler
- Sproglig analyse, fortolkning og vurdering
- Retorisk analyse, herunder analyse af;
- Kommunikationssituationen
- Appelformer


1. modul - introduktion + kommunikation
2. modul - talegenrer (halvt modul)
3. modul - Ciceros pentagram og disposition
4. modul - Nytårstaler
5. modul - appelformer
6. modul - arbejde med selvvalgt tale
7. modul - litteraturens betydning
8. modul - at skrive diskuterende 1
9. modul - at skrive diskuterende 2
10. modul - peerfeedback
11. modul - debatterende artikel

Følgende materiale er blevet anvendt:
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Dansklærerforeningens Forlag og Systime, 2015-2017

Reklamefilm fra Fitness World: https://tv.tv2.dk/video/Zml0bmVzc3Jla2xhbWUwMzAxMTU

Taler fra dansketaler.dk
https://dansketaler.dk/tale/johanne-j-olsens-tale-til-dronningen-ved-hendes-majestaets-besoeg-hos-det-danske-mindretal-i-sydslesvig-2019/
https://dansketaler.dk/tale/jesper-theilgaards-tale-ved-klimamarchen-2019/
https://dansketaler.dk/tale/stauning-giver-rigsdagen-meddelelse-om-den-tyske-haers-indmarch-i-danmark/

Nytårstaler
Dronningens: https://www.dr.dk/nyheder/indland/laes-hele-dronningens-nytaarstale-her-1
Statsministerens: http://video.stm.dk/mette-frederiksens-nytarstale-1

Læst ca. 35 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I 1980erne

Formålet med forløbet er at præsentere eleverne for en afgrænset periode i litteraturhistorien før år 2000, nemlig 1980erne. Det primære fokus er på 80er lyrik, hvor eleverne skal analysere og fortolke forskellige digte af Michael Strunge. De skal styrke deres analytiske færdigheder mht. sproglig analyse af digte - herunder bl.a. analyse af forskellige former for billedsprog. Desuden skal de kunne anvende tendenser fra den litteraturhistoriske periode i en fortolkning af digtene.
Eleverne skal endvidere arbejde med et uddrag af Bret Easton Ellis’ roman American Psycho, for at få kendskab til en anden tendens, der begyndte i slutningen af 1980erne, yuppiekulturen.

Kernestof:
læsning af en afgrænset periode før 2000
- litteraturanalyse og fortolkning
- litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiver
- tekster gennem kreative arbejdsprocesser.
Sproglig analyse, fortolkning og vurdering

1. modul - introduktion til 80’erne
2. modul - portrætfilm af Michael Strunge: ”Væbnet med ord og vinger”
3. modul - portrætfilm af Michael Strunge: ”Væbnet med ord og vinger”
4. modul - Michael Strunge: NAT I ELECTRI-CITY
5. modul - Michael Strunge: Natmaskinen
6. modul - Michael Strunge: Berlin, mit hoved + digtskrivning
7. modul - arbejde med skriftligt arbejde
8. modul - arbejde med skriftligt arbejde
9. modul - Bret Easton Ellis: American Psycho (uddrag)

Følgende materiale er blevet anvendt:
Niels Martinov: At være ung i et århundrede, Systime 2002 (side 184-190)
Michael Strunge: ”NAT I ELECTRI-CITY”,” Natmaskinen” og ”Berlin, mit hoved”
Bret Easton Ellis: American Psycho (uddrag fra Niels Martinov: At være ung i et århundrede, Systime 2002 side 193-201).

Digte, divaer og dogmebrødre afsnit 7:8 1980-1990:
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/65741/digtere-divaer-og-dogmebroedre-78-dansk-kultur-i-100-aar-(1980-1990)
Portrætfilm ”Væbnet med ord og vinger” fra filmcentralen:
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/vaebnet-med-ord-vinger

Læst ca. 65 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Litterære metoder

Forløbet skal tydeliggøre, hvordan litterære tekster kan tilgås på forskellige måder. Eleverne skal præsenteres for en række forskellige metoder til at analysere og fortolke tekster med. Flere af metoderne har eleverne arbejdet med før, men fokus i dette forløb er at tydeliggøre fokus i de forskellige tilgange, og derved styrke elevernes metodiske bevidsthed.

1. modul - introduktion
2. modul - biografisk metode
3. modul - nykritisk metode
4. modul - strukturalistisk metode
5. modul - psykoanalytisk metode + socialhistorisk og ideologikritisk metode
6. modul - læserorienteret metode

Følgende materiale er blevet anvendt:
Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk, Dansklærerforeningens Forlag og Systime, 2015-2017
Naja Marie Aidt: ”Som englene flyver” fra Vandmærket, 1993

Læst ca. 30 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Autofiktion

I dette forløb arbejder eleverne med nyeste litteratur. Fokus er på selvbiografiske træk bl.a. i den nyeste danske litteratur. Der arbejdes med forholdet mellem virkelighed og fiktion i teksterne, herunder begrebet dobbeltkontrakt.
Eleverne skal således stifte bekendtskab med en dominerende tendens i nyeste litteratur, bearbejde denne og blive bevidst om, hvordan selvbiografiske træk kan anvendes som greb i litteraturen.
Eleverne har læst et selvvalgt, selvbiografisk værk sideløbende med forløbet.

Forløbet fortsættes efter sommerferien.

1. modul - introduktion del 1
2. modul - introduktion del 2
3. modul - Barndomsøvelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Autofiktion

Fortsættelse af forløb påbegyndt i 2.g

I dette forløb arbejder eleverne med nyeste litteratur. Fokus er på selvbiografiske træk bl.a. i den nyeste danske litteratur. Der arbejdes med forholdet mellem virkelighed og fiktion i teksterne, herunder begrebet dobbeltkontrakt.
Eleverne skal således stifte bekendtskab med en dominerende tendens i nyeste litteratur, bearbejde denne og blive bevidst om, hvordan selvbiografiske træk kan anvendes som greb i litteraturen.
Eleverne har læst et selvvalgt, selvbiografisk værk sideløbende med forløbet.

4. modul: autofiktion, bekendelseslitteratur og performativ biografisme
5. modul: tre selvfortællinger
6. modul: gud taler ud
7. modul: gud taler ud + at skrive reflekterende
8. modul: skrivemodul - refleksionsopgave: hvorfor er vi bange for autofiktionen?
9. modul: Yahya Hassan
10. modul: Klovn
11. modul: Leonora Christina Skov + diskussionsklub

Følgende materiale er blevet anvendt:
Opgave + baggrundslæsning fra litteraturportalen:
Autofiktion: https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/nyeste_tid/kapitler/virkelighed_og_fiktion/autofiktion
Bekendelseslitteraturen:
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/nyeste_tid/kapitler/virkelighed_og_fiktion/bekendelseslitteraturen
Performativ biografisme: https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/nyeste_tid/kapitler/virkelighed_og_fiktion/performativ_biografisme

https://litteraturportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/nyeste_tid/kapitler/virkelighed_og_fiktion/opgave_tre_selvfortaellinger
- Kim Leine: Kalak
- Jørgen Leth: Kokkens datter
- Knud Romer: Den som blinker er bange for døden

Jens Blendstrup: Gud taler ud, 2006 (uddrag)
Yahya Hassan: BARNDOM, 2013
Camilla Schwartz: Hvorfor er vi bange for autofiktionen (debatindlæg, information 2009)
Nina, kære Nina – afsnit 4 i sæson 3 fra Klovn, 2006
Leonora Christina Skov: Den der lever stiller, 2018 (uddrag)

ca. 30 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Eksistentialisme

Formålet med forløbet er at arbejde med den litterære/filosofiske retning eksistentialisme. Eleverne har gennem forskellige tekster arbejdet med både en religiøs og en ateistisk eksistentialisme. Tekster af de tre kanonforfattere Kran Blixen, Martin A. Hansen og Peter Seeberg er indgået i dette forløb.
Parallelt med temaet vedrørende eksistentialisme, har eleverne arbejdet med skriftlighed. Den skriftlige eksamensgenre, reflekterende artikel har været central i dette arbejde.

Følgende materialet er blevet anvendt:
Albert Camus: Sisyfosmyten (uddrag) Fra Sisyfos-myten, Gyldendal 1960, taget fra Kanon i dansk III, oversat af Helga Vang Lauridsen, Gyldendal 2005.

Dokumentarfilm om Karen Blixen ”Karen Blixen - En fantastisk skæbne” fra Filmcentralen https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/karen-blixen-en-fantastisk-skaebne
Karen Blixen: ”Den afrikanske farm”, 1937 (uddrag)
Karen Blixen: ”De blå øjne” fra Bentzen, Mette m.fl.: Mini-kanon, Systime A/S, 2011
Martin A. Hansen: Paradisæblerne fra Fibiger, Johannes m.fl.: Litteraturens Huse, Systime A/S, 2008-2011
Peter Seeberg

Maja Bøtcher-Hansen og Susan Mose: ”Skriftlig eksamen i dansk”, Gyldendal 2019
Rebecca Natasha Albinus og Sarah Nehammer: ”Skriv dig frem - også til eksamen”, Dansklærerforeningens forlag 2020
Læst ca. 25 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Romantikken 1800-1870

Litteraturhistorisk læsning af romantikken fra ca. 1800-1870.
Indledende med universalromantik ud fra "Guldhornene" af Oehlenschläger, derefter nyplatonisme repræsenteret af "Indvielsen" af Schack Staffeldt.
Efter et lille intermezzo med juletekster fra biedermeierperioden (Peter Fabers "Højt fra træets grønne top" og "Sikken voldsom trængsel og alarm") forsættes med nationalromantik og Grundtvig.
Poetisk realisme repræsenteres af St. St. Blicher med "Sildig Opvågnen" (værk) og H.C. Andersen hhv. "Nattergalen" og "Skyggen"- og danner overgang til den "egentlige" romantisme med Emil Aarestrups "Paa Sneen" og "Angst".
Læst ca. 30 sider

Fra 17/12 var forløbet virtuelt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Modernisme efter 1945

Vi læste tekster fra Heretica-perioden (Ole Sarvig: "Eftermiddag" og "Husene"), anden fase moderisme (Rifbjerg: "Terminologi" og "Livet i badeværelset" + Peter Seeberg: "Patienten") + tredje fase (Strunge: "Væbnet med disse ordenes vinger" + "Den hæslige by")+ postmodernisme (Pia Tafdrup: "Da søen frøs")

Fokus er på den dybe tekstanalyse og -forståelse - herunder sproglig analyse - specielt af lyrik. Samt repetition af/ perspektivering til den tidligere modernisme, som er læst i et tidligere forløb.

Hele forløbet var virtuelt

Ca 10 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Forløb De sidste fem år

I forløbet blev der læst tekster, der er skrevet indenfor de sidste fem år - og der læstes tekster af hhv. Hagen, Korsgaard samt Plambeck

Fokus blev lagt på repetition af litterær analyse.


Værklæsning af Dy Plambeck: "Til min søster"

Forløbet var delvist virtuelt.

Der blev læst ca. 220 sider.

Der blev læst ca.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Forløb#6

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Forløb#13

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer