Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Flemming Gøtterf Hansen, Irene Kartvedt
Hold 2019 keB/x (1x keB, 1x keB øv, 2x keB, 2x keB øv)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundstoffer
Titel B Mængdeberegninger
Titel C Ionforbindelser
Titel D Kovalent binding
Titel E Blandinger
Titel F Syre-basereaktioner
Titel G Organisk kemi
Titel H Redoxreaktioner
Titel I Opsamling
Titel J Carbonhydrider
Titel K Organisk kemi (B)
Titel L Redox kemi
Titel M Kemisk ligevægt
Titel N Syre-basereaktioner
Titel O SRO
Titel P Kemiske reaktioners hastigheder
Titel Q Opsamling
Titel R Smerte kemi
Titel S Forløb#16

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundstoffer

Atomteori, atom, grundstof, kemisk forbindelse, reaktionsskema, reaktanter, produkter, koefficienter, tilstandsformer.
Atomets opbygning, elementarpartikler, proton, neutron, elektron, nukleontal, atommodeller, isotoper. Atommasse, gennemsnitsmasse.
Grundstoffernes periodesystem, atomnumre, perioder, hoved- og undergrupper, metaller, ikke-metaller.
Atomernes elektronsystem, elektronskalmodel, karakteristiske træk for hovedgruppegrundstoffer (periode - antal skaller, hovedgruppe - antal elektroner i yderste skal). Grundstoffernes forekomst.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Mængdeberegninger

Densitet (temperaturafhængig stofkonstant), let- og tungmetaller. Formelmasse, molekylmasse, Avogadros konstant, stofmængde (n), masse (m) og molar masse (M). Kemiske mængdeberegninger, beregninger i forhold til reaktionsskemaer, ækvivalente mængder. Gasser, den absolutte temperatur, idealgasloven.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Krystalvand i kobber(II)sulfat 18-12-2019
Natron (rapport) 18-12-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Ionforbindelser

Dannelse af simple positive og negative ioner fra hovedgruppegrundstoffer, ladning, ionbinding, iongitter, ionforbindelsernes formelenheder.
Ionforbindelser med simple ioner, navngivning af simple ioner og ionforbindelser. Eksempler på ionforbindelser, sammensatte ioner, formler og navne for sammensatte ioner, ionforbindelser medkrystalvand.
Ionforbindelsers fysiske egenskaber: tilstandsform, smelte- og kogepunkt, opløselighedsforhold. Fældningsreaktioner. Endo- og exoterme reaktioner.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
KNO3 opløselighed og fældningsreaktioner 05-02-2020
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kovalent binding

Kovalent binding - elektronparbinding, binding mellem ikke-metaller, Navngivning, grundstofrækkefølge i formler. Atomernes elektronsky, Bohrs atommodel, kovalent binding, fælles elektronpar, ædelgasstruktur, oktetregel, elektronprikformel, strukturformel (stregformel), rumlig opbygning (tetraederform, pyramideform, plant og vinklet, lineært - enkelt-/dobbelt-/tripeltbindinger).
Molekylers fysiske egenskaber: tilstandsform, smelte- og kogepunkt, opløselighedsforhold, faseovergange (smeltning, sublimation, fordampning, fortætning, krystallisation).
Elektronegativitet, elektronegativitetsforskel, forskellige bindingstyper. Polære- og upolære molekyler, polære opløsningsmidler (vand), upolære opløsningsmidler (f.eks. rensebenzin, alkaner på væskeform), opløselighedsforhold, hydrofile og hydrofobe grupper, tommelfingerregel for opløselighedsforhold.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
prøve 1 23-01-2020
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Blandinger

Homogene og heterogene blandinger. Indholdsstørrelser: masseprocent, volumenprocent - promille, ppm, ppb. Stofmængdekoncentration (c), fortynding, fortyndingsformel, fortyndingsfaktor, mættet opløsning, formel og aktuel koncentration. Titreranalyse (kvantitativ undersøgelsesmetode).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Natriumchlorid i peanuts 15-03-2020
Reaktion Mellem thiosulfat og diiod 15-03-2020
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Syre-basereaktioner

Def. af syre, base, amfolyt, hydron, korresponderende syre- basepar. Syre- basereaktion
(hydronoverførsel), kovalent binding.
Syrer: Reaktion med vand, forskellige typer syrer: stærke og svage. Mono-/di-/tri-/polyhydrone syrer.
Baser: Reaktion med vand, forskellige typer baser: stærke og svage.
Syrers og basers styrker.
pH-begrebet: vands autohydronolyse, vands ionprodukt, værdi og enhed for vands ionprodukt, oxoniumion- og hydroxidionkoncentration i rent vand og fortyndede vandige opløsninger, sur, neutral, basisk opløsning, surhedsgrad, def. af pH, pH-skala, beregning af pH i vandige opløsninger af stærke syrer og baser.
Måling af pH: syre- baseindikatorer, indikatorpapir, pH-meter.
Syre- basetitrering: Potentiometrisk syre- basetitrering, titrerkurver, bestemmmelse af ækvivalenspunkt på en titrerkurve, valg af indikator ud fra titrerkurve, kolorimetrisk syre- basetitrering.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 2 STX (syre base) 20-03-2020
Opgave 3 syre base 25-03-2020
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Organisk kemi

Carbonforbindelsernes kemi (få undtagelser), ikke-metaller, kovalente bindinger, carbonatomets bindingsforhold (enkel-/dobbel-/tripelbindinger, rumlig opbygning), molekylformel, strukturformel, isomere forbindelser, opbygning og navngivning af de simpleste carbonhydrider (alkaner, alkener, alkyner).
Carbonhydriders fysiske egenskaber: tilstandsform, smelte- og kogepunkt, opløselighedsforhold (upolære stoffer, alkaner på væskeform: upolære organiske opløsningsmidler).
Kemiske egenskaber: forbrændingsreaktionen (exoterm), to reaktionstyper - substitutionsreaktion (mættede carbonhydrider(alkaner)) og additionsreaktionen (umættede carbonhydrider(alkener)).
Grænseværdier og sikkerhed, mærkning af kemikalier.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Studiespørgsmål - Carbonatomet og alkaner 03-04-2020
Opgave 4 Alkaner 14-04-2020
Opgave 5 Stx (alkener) 22-04-2020
Opgave 6 stx 24-04-2020
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Redoxreaktioner

Begreberne oxidation (afgivelse af elektroner) og reduktion (optagelse af elektroner), forbrændingsreaktioner, spændingsrækken (metallers evne til afgive elektroner, nogle metaller kan opløses i syreopløsninger, ædelmetaller), oxidationstal (regler omkring rene grundstoffer, oxygen og hydrogen, partiklers ydre ladning, beregning), afstemning af redoxreaktioner (grundelementer, oxidationstal, afstemning af disse, ladningsafstemning, hydrogen og oxygen).Redoxtitrering.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 7 stx (redoxreaktioner) 28-04-2020
Opgave 8 stx 01-05-2020
Opgave 9 (afstemning redoxreaktioner) 06-05-2020
Opgave 10 stx 13-05-2020
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Opsamling

Her er der opsamlet på organisk kemi, syre-basereaktioner og reodxreaktioner. Der laves en skriftlig prøve i hele pensum.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Årsprøve 11-06-2020
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Carbonhydrider

Carbonhydridernes opbygning, alkaner, alkener, alkyner, navngivning, intemolekylære bindinger, substitutionsreaktion, additionsreaktion, eliminationsreaktion.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Reaktioner med carbonhydrider 07-09-2020
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Organisk kemi (B)

Alkoholer, phenoler, alkoholers opbygning og navngivning, alkoholers fysiske og kemiske egenskaber, ethere, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estere og navngivningsregler.
Strukturisomeri, stereoisomeri, geometrisk isomeri, cis/trans, E/Z, navngivning, optisk aktivitet, spejlbilledisomeri, Chirale molekyler, R- og S-form.
Fedtstoffer.

Forsøget Molarmasse af et fedtstof er video gennemgået.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Præmære, sek og tert alkoholder 09-10-2020
Molarmasse af et fedtstof 31-03-2021
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Redox kemi

Begreberne oxidation (afgivelse af elektroner) og reduktion (optagelse af elektroner), forbrændingsreaktioner, spændingsrækken (metallers evne til afgive elektroner, nogle metaller kan opløses i syreopløsninger, ædelmetaller), oxidationstal (regler omkring rene grundstoffer, oxygen og hydrogen, partiklers ydre ladning, beregning), afstemning af redoxreaktioner (grundelementer, oxidationstal, afstemning af disse, ladningsafstemning, hydrogen og oxygen).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Kemisk ligevægt

Kemisk ligevægt, ligevægtsloven, betydning af ligevægtskonstanten, ikke-ligevægt, indgreb i en ligevægt, Le Chateliers princip, beregning af en forskydning, temperaturændringer, volumenændringer, opløsningsmidlet som reaktionsdeltager, heterogene ligevægte, opløselighedsprodukt.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Indgreb i kemisk ligevægt 09-12-2020
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Syre-basereaktioner

Syrer og baser, vands autohydronolyse, pH og pOH, måling af pH, syrestyrke, basestyrke, korresponderende syre-basepar, beregning af pH i syreopløsninger, beregning af pH i en baseopløsning, titrering af stærk syre med stærk base, titrering af svag syre med stærk base, titrering af polyhydrone syrer.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ascorbinsyre og pH titrering af rød sodavand 18-12-2020
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O SRO

SRO har indeholdt følgende:
Spektrofotometri.
Standardkurve.
Stofmængdekoncentrationsberegning.
Hydrolysereaktioner.

Laboratorieforsøget hedder:
Aspartam i en søde tabelet (de har ikke selv været i laboratoriet pga. Corona, men set en video over hvordan forsøget er lavet).

Der er udarbejdet en rapport og et mundtlig oplæg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Kemiske reaktioners hastigheder

Reaktionshastighed, betydningen af reaktanternes koncentrationer, temperaturens betydning for reaktionshastigheden, katalyse.

Forsøget reaktion mellem thiosulfat og syre er video-gennemgået.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Reaktionen mellem thiosulfat og syre 21-01-2021
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Opsamling

Vi har lavet opsamling i udvalgte dele Pensum.
(Se under de forskellige emner for studie beskrivelse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 22,00 moduler
Dækker over: 45 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Smerte kemi

Estere, kondensationsreaktion, hydrolyse,salicylsyre, ethansyreanhydrid, acetylsalicylsyre, fremstilling af acetylsalicylsyre, organisk syntese, virkningen af acetylsalicylsyre.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fremstilling af acetylsalicylsyre 31-05-2021
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Forløb#16

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer