Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Emilie Dittmer Laursen
Hold 2020 olC/2vz (2vz olC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Homer, "Odysseen"
Titel B Sofokles, "Antigone"
Titel C Ovid-Forløb
Titel D Platons filosofi
Titel E Græsk skulptur

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Homer, "Odysseen"


Forløb om Homers fortælling om Odysseus' hjemrejse fra Troja-krigen.
Som basistekst i forløbet er læst: uddrag af 'Odysseen' i Otto Steen Dues oversættelse.
'Paideia', 2012, af Refslund og Andreasen er anvendt til sekundærlitteratur om både værket, genren og centrale fagbegreber.

Læst intensivt i undervisningen:
- uddrag af 1. sang, v. 1-95
- uddrag af 9. sang, v. 105-472
- uddrag af 13. sang, v. 187-440

Læst ekstensivt i undervisningen:
- 6. sang v. 1-12: faiakerne vs. kykloperne - betydning for fortællesituationen
- 9. sang v. 526-535: kyklopen påkalder Poseidon (Poseidons vrede)

Som perspektivtekster er anvendt:
- uddrag fra 'Penelopes stemme', Vestjyllands Højskole Forlag, 2010, kapitlerne 'Prolog' og 'Bejlerne'
- uddrag af filmen 'The Odyssey', 1997
- Uddrag af filmen 'Troy', 2004
- Uddrag af filmen 'Monty Python og de skøre riddere', 1974 (The trojan rabbit-scenen)

Sekundærlitteratur i forløbet:
- 'Paideia', 2012, af Refslund og Andreasen, Systime, om værket "Odysseen" s. 19-22
- 'Paideia', 2012, af Refslund og Andreasen, Systime, om genren epos s. 23-27
- 'Paideia, 2012, af Refslund og Andreasen, Systime, om mennesket og guderne, s. 16-19
- 'Sprogenes verden', 2013, Marianne Terp, Gyldendal, om Troja og Den trojanske krig, s. 116-117, 123

Vi har i forløbet bl.a. arbejdet med:
- modsætningen mellem kykloperne og faiakerne
- Odysseus som fortæller - troværdighed?
- fortællesituationen: Odysseus til faiakerne
- løbende karakteristik af Odysseus
- relationen mellem Odysseus og Athene

- heltebegrebet og forskellige typer af helte (fx Achilleus og Odysseus)
- begreberne areté (bedsthed), timé (ære) og kleos (ry)
- begreberne oikos, teofani, antropomorfe guder, do ut des, moira
- Den trojanske krig - baggrundshistorien for "Odysseen"
- de græske guder, deres funktion og relation til og sympati for mennesker

- Homers værker som 'forbilleder' for grækerne: hvad fremstilles som homeriske værdier i "Odysseen"
- digtenes betydning for grækerne - fælles referenceramme

- genren epos, karakteristika både inden for form og indhold
- eposset "Odysseen": dets struktur og fortællelag
- Odysseus som 1. personsfortæller i 9. sang (anvendt kommunikationsmodel)
- Homer og det homeriske spørgsmål, mundtlig overlevering

I forbindelse med forløbet har der været afholdt elevoplæg om de mest centrale græske guder.

Omfang:
'Odysseen': 29 ns.
Sekundærlitteratur: 16 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Sofokles, "Antigone"


Forløb om tragedien "Antigone", der er læst med udgangspunkt i en moderne problemstilling.

Hele Sofokles' tragedie "Antigone" er læst, dog med primært fokus på episoderne og med nedtoning af korsangene.
Værket er læst i Otto Foss' oversættelse, Hans Reitzels Forlag, 1977 (2. udgave).

Vi har i forløbet om "Antigone" arbejdet med:
- stoffets forhistorie / selve den thebanske sagnkreds om Ødipus' slægt
- relationen mellem Antigone og Ismene
- relationen mellem Antigone og Kreon
- relationen mellem Kreon og Haimon
- Kreons forbud mod begravelse af Polyneikes - rimeligt eller for meget?
- løbende karakteristik af Antigone (stolt, stærk, modig, loyal - eller gal ekstremist, religiøs fundamentalist?)
- løbende karakteristik af Kreon, Haimon og Ismene
- Antigones handling som civil ulydighed

Desuden har vi i tilknytning til læsningen af "Antigone" arbejdet med:
- Sofokles' særlige kendetegn som tragedieforfatter i det 5. årh f.v.t., centrale temaer
- Sofokles' samtid - Athen i det 5. årh. f.v.t.
- tragediegenrens kontekst / sammenhæng i det 5. årh. f.v.t.
- tragediens scene (skene, proskenion, orchestra osv.)
- tragediegenrens litterære form (prologos, parodos, epeisodion osv.)
- korets funktion i tragediegenren
- særlige tragedie-fagbegreber som agon, stichomythi og peripeti

Spørgsmål, vi har arbejdet med som moderne problemstilling i forbindelse med læsning af tragedien:
- Civil ulydighed - hvordan, hvorfor, hvornår?
- Mennesket mellem religion og samfundets love
- Mennesket mellem egen moral / samvittighed og samfundets love
- For hvilke sager af eksistentiel karakter er det værd at risikere noget, der er vigtigt og afgørende for én?

Tekster anvendt perspektiverende til den moderne problemstilling om civil ulydighed:
- "Østjyde får bøde for at køre flygtninge til færgen", bt.dk, 15.01.16 (http://www.bt.dk/krimi/oestjyde-faar-boede-for-at-koere-flygtninge-til-faergen)
- "Civil ulydighed er en pligt", information.dk, 30.09.09 (https://www.information.dk/debat/2009/09/civil-ulydighed-pligt?vwo_exp_badges=|32|)

Perspektivtekst til selve tragedien "Antigone"
- 2. akt af novellen "Ismenes tragedie", 2007, Svend Åge Madsen, fra samlingen "Manden der opdagede at han ikke eksisterede", Gyldendal, s. 167-173.
Brugt til dels at arbejde med, hvad en perspektivtekst er og kan, og til dels at få et andet syn på karaktererne Ismene og Antigone ud fra Tancreds nytolkning af stykket.  

Som baggrundslæsning til sagnkredsen og tragedien er anvendt:
-"Til indføring", s. 83-85 i "Antigone", oversat af Otto Foss, Hans Reitzels Forlag, 1977
- "Sofokles' Antigone" - et overblik over tragediens indhold fra Ribe Katedralskoles klassikerside (http://klassisk.ribekatedralskole.dk/personer/sofokles/antigone.htm)
- https://www.youtube.com/watch?v=oXyek9Ddus4 (youtube-intro)

Om Sofokles har klassen læst et uddrag af:
- Sofokles fra Den store danske (http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Gr%c3%a6sk_litteratur/Klassisk _gr%c3%a6sk_litteratur_550-300/Sofokles)

I forbindelse med forløbet har der været afholdt et elevoplæg om Sofokles.

Omfang:
- Antik tekst: 70 sider
- Sekundærlitteratur/perspektivtekst: 6 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Ovid-Forløb

Ovid- forløb

I Ovid-forløbet tager vi udgangspunkt i Metamorfoserne. Vi forsætter med at bruge de nøglebegreber vi har arbejdet med i Antigone forløbet: Fysis, Nomos, Oikos, Polis, Sofrosyne og Ate samt de epos-træk, der er blevet præsenteret under Odysseus-forløbet: Homeriske Lignelser, Epiteter, Patronymikon, Daktylisk Heksameter. Samtidig kigger for også på de forskellige kærlighedsbegreber, som romerne har kendt til, samt hvilke forvandlinger vi finder i de forskellige fortællinger:
- Apollon og Daphne
- Ikaros og Daedalus
- Narcissus og Ekko
- Pyramus og Thisbe
- Medea og Jason

Forløbet afsluttes med et projektarbejde, hvor alle grupper arbejder med de tre forskellige fortællinger: Apollon og Daphne, Narcissus og Ekko & Medea og Jason.

Deres opgavebeskrivelse:
Analysen skal fokusere på både, indhold, tematikker og genretræk og skal tage afsæt i de begreber, I har lært igennem året samt de særlige kærlighedsbegreber, som vi har arbejdet med i starten af forløbet. Begreber som hybris, nemesis, ate, sofrosyne osv., skal inddrages, lige så vel som de episke genretræk. Det forventes, at I kan sammenligne de tre myter i forhold til både indhold, tematikker og genretræk.

Sekundærlitteratur:
- Andreasen, Brian; Poulsen, Jens Refslund: ”Paideia – Grundbog til Oldtidskundskab”
  - "Ovids forvandlinger" (PDF af eBog)
  - Om kærlighedsbegreberne: Krznaric, Roman "The Ancient Greeks’ 6 Words for Love (And Why Knowing Them Can Change Your Life)" (fra Yes Magazine, 28-12-2013): https://www.yesmagazine.org/health-happiness/2013/12/28/the-ancient-greeks-6-words-for-love-and-why-knowing-them-can-change-your-life/

Perspektivtekst
- Andersen, H.C. "Den Lille Havfrue" (1837)

Omfang:
Antik tekst: 25 ns.
Sekundærlitteratur: 3 sider

Lærer: IJ (UVB opdateret af MRi)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 6,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Platons filosofi

Forløb om Platons filosofi med fokus på temaer som erkendelse og uddannelse.

I forløbet har vi gennemgået Platons "Hulebilledet" intensivt med fortokning af hhv. billed- og realplan for via den vej at opnå forståelse af Platons dualistiske filosofiske grundprincip, dvs. forskellen mellem fænomenernes og ideernes verden. I den forbindelse er eleverne også blevet introduceret for Sokrates' dialogiske metode og fagbegreber som doxa, élenkos, epistéme og aporía.

Antikke tekster læst:
- Mejer, Jørgen; Tortzen, Chr. Gorm: "Kend dig selv - Et Platon-udvalg"
  - "Hulebilledet", side 163-170

Sekundærlitteratur:
- Andreasen og Refslund Poulsen: "Paideia - gundbog i oldtidskundskab", side 146-155
- Mejer, Jørgen; Tortzen, Chr. Gorm: "Kend dig selv - Et Platon-udvalg"
  - Indledning til "Hulebilledet", side 159-162

Video fra Restudy om Platon og "Hulebilledet"

Perspektivtekst:
- "The Matrix" (1999, instr.: The Wachowski Brothers")

Arbejdsformer: Læreroplæg, gruppearbejde.

Omfang:
- Antik tekst i alt: 8 sider
- Sekundærlitteratur: 16 sider

Lærer: EL/IJ (perspektivtekst ved MRi)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Græsk skulptur

Gennemgang af den græske kunsthistorie med fokus på skulptur. Eleverne har lært at analysere og fortolke græsk skulptur med henblik på at være bevidste om arkæologiens funktion som historisk kilde til forståelse af den antikke verden.

I gennemgangen har fokus især ligget på at analysere skulpturerne ift. den periode de er produceret i. Dermed har der også været gennemgået nedslag i de enkelte perioders kulturelle og historiske begivenheder.

Der er i analyserne inddraget fagbegreber som kore/kouros, arkaisk stivhed/smil, den strenge stil, kontrapost, kalokagatia, våddraperi, kulturgrupper, patos m.m.

Analyserede skulpturer:
- Arkaisk tid: Peplos-koren
- Tidlig klassisk tid: Diskoskasteren
- Højklassisk tid: Spydbæreren
- Senklassisk tid: Hermes med Dionysos-barnet
- Hellenistisk tid: Laokoon-gruppen
- Romersk tid: Prima Porta-statuen

Perspektiveringede skulptur
- Michealangelo: "David"
- Christian Lemmerz: "Adam-Kadmon"

Sekundærlitteratur:
- Andreasen, Brian; Jens Refslund Poulsen: "Paideia - grundbog til oldtidskundskab" (Systime, PDF-udgave af iBogen, sidetal henviser til disse): Side 232-305. Afsnittene om vaser og templer er gennemgået kursorisk.
- Lærerudarbejdet analysemodel til skulptur

Arbejdsformer: Læreroplæg og elevanalyser og grupper og par. Diverse genopfriskningsøvelser individuelt, i par og grupper.

Omfang:
- Sekundærlitteratur: 75 sider (ca. 1/3 gennemgået intensivt, resten kursorisk)
- Skulpturer: 8 sider

Lærer: MRi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer