Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Frederik Højberg Nielsen
Hold 2020 keB/2r3z (2r3z keB, 2r3z keB øv)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Redoxreaktioner
Titel B Organisk kemi
Titel C Kemi mod smerter
Titel D Kemiske reaktioners hastigheder
Titel E Kemisk ligevægt
Titel F Syre-basereaktioner
Titel G Spektrofotometri

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Redoxreaktioner

Begreberne oxidation (afgivelse af elektroner) og reduktion (optagelse af elektroner), forbrændingsreaktioner, spændingsrækken (metallers evne til afgive elektroner, nogle metaller kan opløses i syreopløsninger, ædelmetaller), oxidationstal (regler omkring rene grundstoffer, oxygen og hydrogen, partiklers ydre ladning, beregning), afstemning af redoxreaktioner (grundelementer, oxidationstal, afstemning af disse, ladningsafstemning, hydrogen og oxygen).
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Organisk kemi

Carbonhydridernes opbygning, alkaner, alkener, alkyner, navngivning, intemolekylære bindinger, substitutionsreaktion, additionsreaktion, eliminationsreaktion.
Alkoholer, phenoler, alkoholers opbygning og navngivning, fremstilling af alkoholer herunder bioethanol, alkoholers fysiske og kemiske egenskaber, ethere, aldehyder, ketoner, aminer, carboxylsyrer, navngivningsregler.
Strukturisomeri, stereoisomeri, geometrisk isomeri, cis/trans, E/Z, navngivning, optisk aktivitet, spejlbilledisomeri, Chirale molekyler, R- og S-form. Brug af MarvinSketch.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kemi mod smerter

Estere, kondensationsreaktion, hydrolyse, salicylsyre, ethansyreanhydrid, acetylsalicylsyre, fremstilling af acetylsalicylsyre, organisk syntese, beregning af udbytte%, virkningen af acetylsalicylsyre.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kemiske reaktioners hastigheder

Reaktionshastighed, betydningen af reaktanternes koncentrationer, temperaturens betydning for reaktionshastigheden, katalyse, enzymer.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kemisk ligevægt

Kemisk ligevægt, ligevægtsloven, betydning af ligevægtskonstanten, ikke-ligevægt, indgreb i en ligevægt, Le Chateliers princip, beregning af en forskydning, temperaturændringer, volumenændringer, opløsningsmidlet som reaktionsdeltager.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Syre-basereaktioner

Syrer og baser, vands autohydronolyse, pH, pOH og pKv, måling af pH, syrestyrke (Ks og pKs), basestyrke (Kb og pKb), korresponderende syre-basepar, beregning af pH i syreopløsninger (stærke, middelstærke og svage syrer), beregning af pH i en baseopløsning (stærke, middelstærke og svage baser), titrering af stærk syre med stærk base, titrering af svag syre med stærk base, titrering af polyhydrone syrer.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Spektrofotometri

Lys og farver, absorbans A, spektrofotometer, absorbtionsspektrum, standardkurve, Lambert-Beers lov, ekstinktionskoefficient, komplekser
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer