Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Jesper Lahn Rasmussen
Hold 2020 maA/3du (3du maA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Funktioner
Titel B Integralregning
Titel C Differentialligninger
Titel D Differentialligninger - forberedelsesmat 2014
Titel E Vektorfunktioner
Titel F Funktioner af 2 variable
Titel G Differensligninger
Titel H Normalfordelingen
Titel I Deduktiv matematik, beviser
Titel J Hvordan Leibnitz opfandt integralet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Funktioner

Invers funktion, parallelforskydning,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Differentialligninger - forberedelsesmat 2014

Koblede differentialligninger, Lancastermodel, 2.ordens differentialligninger
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Differensligninger

I arbejder med forberedelsesmaterialet 2021 til maA
Det er samme materiale som 2020

Efter forløbet skal man have styr på:
* Differensligninger
* Lineære differensligninger af 1.orden og deres lukkede form (bevis)
* Logistisk vækst som differens- og differentialligning
* Fikspunkter, Cobwebdiagram
* Newton/Raphsons metode
* Anden ordens differensligninger
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Hvordan Leibnitz opfandt integralet

Historisk forløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer