Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Carl Bak Dinitzen
Hold 2020 re/2u (2u reC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Værktøjskasse - Fænomenologi og begreber
Titel B Kristendom
Titel C Buddhisme
Titel D Senmoderne buddhisme i vesten
Titel E Islam
Titel F Opsamlingsforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Værktøjskasse - Fænomenologi og begreber

1. Formålet med forløbet er at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at anvende de for faget centrale fænomenologiske begreber og arbejdesredskaber: Myte, kosmogoni, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære, etik, kult, axis mundi og religiøse specialister.


Baggrundsstof:
Der er stadig undervisning, og der kan stadig ske ændringer i alle forløb.


Begrebsnøglen til religion - teori og metode
af af Hans Wagner, Bodil Junker Pedersen, Carsten Lykke-Kjeldsen & Tine Markvard Rask m.fl.

s. 6 - 13 Metodiske tilgange
s. 79 - 84 Myter
s. 87 - 88 Offer
s. 122 - 124 Rent og urent
s. 125 - 133 Ritualtyper
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kristendom

1. Formålet med forløbet er at eleverne skal tilegne sig et alment kendskab til sammenhængen mellem jødedom og kristendom, forskellen på den historiske jesus og den fortolkede kristus, Problemmyte og løsningsmyte, Jesus som fortolker af moseloven, reformation, den klassiske religionskritik og kristendom i det senmoderne samfund.

2. Anvendt baggrundsmateriale:

Rebecca Natasha Albinus m.fl.: 'Religioner lever - Grundbog til religion' s. 38 - 49, 58 - 93
Esben Andreasen m.fl.: ’Religion og kultur – en grundbog’: s. 144 - 147
Lene Madsen m.fl.: ’Grundbogen til Religion C’: s. 76 - 78
Jens Forman: De kristnes religion, 1. udg. 3 oplag: s. 174 - 180


3. Anvendte tekster:

Teksterne fra første forløb er udvalgt, så de også er relevante for dette forløb, så de skal medregnes også under dette forløb.

Teksterne fra første forløb er udvalgt, så de også er relevante for dette forløb, så de skal medregnes også under dette forløb.

Markus kap. 3 vers 1 - 6
Helbredelsen af manden med den visne hånd.

Markus kap. 7 vers 1-16
- Spørgsmålet om rent og urent - Om forskellen på hvad Jesus mener om rent og urent i modsætning til farisæerne og de skriftkloge.

Mattæus kap. 20 vers 1 - 16
- Lignelsen om arbejderne i vingården - Om forskellen på menneskets opfattelse af retfærdighed og Guds godhed.

Paulus brev til romerne kap. 5 vers 12 - 21
- Adam og Kristus - Om hvorledes Adam er årsag til synden i verden og Kristus modsat er den der fjerner synden - Problemmyte og løsningsmyte.

1. Mosebog, kap. 1 vers 1-14
- Verdens skabelse - Skabelse af intet ved ordet.

2. Mosebog, kap. 6 vers 2-8
- Herrens løfte om Israels udfrielse - Om pagtstanker.

2. Mosebog, kap. 19
- Åbenbaringen på Sinaj - Om pagten med Moses og folket - den væsentligste pagt.

Matthæus kap. 5 vers 17-48
- Bjergprædikenen - Om hvorledes Jesus fortolker moseloven idet han kræver inderlighed og ikke blot ydre handling som farisæerne og de skriftkloge.

Esajas bog kap. 52 vers 13 - kap. 53 vers 12
- Herrens lidende tjener - Om at de nye kristne har anvendt tekststeder i det gamle testamente til at gøre fortællingen om Jesus Kristus troværdig.

2. Mosebog, kapitel 12
- Påske og usyrede brød - Om den jødiske påske - og i undervisningen forholdet mellem denne og den nye kristne påske.

Jens Forman: De kristnes religion, 1. udg. 3 oplag

T31 - Luthers trosbegreb

Allan Poulsen m.fl.: ’Kristendom i nutid’:

T45 - Næstekærlighedsbuddet
T46 - Den barmhjertige samaritaner
T48 - Svend Bjerg - Den barmhjertige samaritaner
T49 - Johs. Nissen - Budskab og konsekvens

Anna Christoffersen m.fl.: ’Senmoderne religiøsitet i Danmark’:

T40: 'Pjece fra Natkirke i Gjellerup'

4. Set filmmateriale:

Fem skarpe om kristendom
Fem skarpe om Luther

5. Anvendte Links:

Hvad er en lignelse:
https://www.religion.dk/leksikon/lignelse

Hvad er en lignelse:
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/hvad-er-en-lignelse

Neoateismens superstar:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/neo-ateismens-superstar-om-troest-i-en-gudloes-verden

10 vigtigste ting i den kristne kirkehistorie:
https://www.kristendom.dk/kirkehistorie/10-vigtigste-ting-i-den-kristne-historie

Martin Luther (1483 - 1546):
https://www.kristendom.dk/indføring/martin-luther-1483-1546

Om reformationen:
https://luther2017.dk/om-reformationen/

Hvad mente Martin Luther:
https://luther2017.dk/om-reformationen/hvad-mente-martin-luther/

Martin Luthers 95 teser:
https://luther2017.dk/om-reformationen/hvad-er-martin-luthers-95-teser/

Der skal fra linket åbnes til de klassiske religionskritikere Marx, Nietzsche, Freud og Feuerbach:
https://www.religion.dk/religionskritik#3-subheading

Hvad er den nye ateisme:
https://www.religion.dk/viden/hvad-er-den-nye-ateisme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Buddhisme

1. Formålet med forløbet er at eleverne får et solidt kendskab til buddhismens centrale lære; middelvejen, de fire ædle sandheder, den ottefoldige vej, de fem skandhaer og samsarahjulet. Centrale begreber er derudover karma, nirvana, boddhisattva, anatmann. Derudover skal de have kendskab til de tre hovedretninger indenfor buddhisme og et vist kendskab til buddhisme i den senmoderne vestlige verden.

2. Anvendt baggrundsmateriale:

Rebecca Natasha Albinus m.fl.: 'Religioner lever - Grundbog til religion' s. 156 - 177
Lene Højholt: ’Buddhas lære – og den tibetanske buddhisme’: s. 9 - 36

3. Anvendte tekster:

Mennesket og magterne, en tekstsamling til religion, 1.udg. 1.opl. 1992.

T2. Alderdom
T4. Benarestalen
T5. Årsagskæden
T8. Genfødsel uden sjæl
T11. Nirvanas usammensathed
T22. Boddisatvas kendetegn
T23. Nirvana
T24.Buddhanaturen i alle væsener

4. Filmmateriale:

Fem skarpe om buddhisme

Bettany Hughes: Genius of the Ancient World - Buddha (Findes på Netflix og på Youtube)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Senmoderne buddhisme i vesten

1. Formålet med forløbet er at eleverne får et kendskab til buddhisme i den senmoderne vestlige verden.

2. Anvendt baggrundsmateriale:

Rebecca Natasha Albinus m.fl.: 'Religioner lever - Grundbog til religion' s. 178 - 185


3. Anvendte tekster:

Teksterne er hentet fra religionsportalen som iBog:

Steen Hildebrandt og Christian Stadil: Meditation lærer dig at være til stede

Steen Hildebrandt og Christian Stadil: Mødet med zazen

Steen Hildebrandt og Christian Stadil: Mange virksomheder befinder sig i dyreriget

Lakha Lama: Om karma, bevidsthed og liv efter liv

Jan Lindhardt: Buddhismen truer kristendommen mere end islam


4. Anvendte links og film:

Ole Nydahl i Godmorgen Danmark:
https://www.youtube.com/watch?v=OQn_CBUNAog

10 Questions for the Dalai Lama
https://www.youtube.com/watch?v=Efblggixy1A
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Islam

1. Formålet med forløbet er at eleverne får et alment kendskab til tro, praksis og sharia. Der har været fokus på sharia og grupperinger indenfor islam; traditionalister, modernister, sekularister og fundamentalister. I forlængelse af dette er der et fokus på fundamentalismens udvikling i Ægypten med Qutb som den centrale figur.

2. Anvendt baggrundsmateriale:

Rebecca Natasha Albinus m.fl.: 'Religioner lever - Grundbog til religion' s. 94 - 123
Jens Forman: ’Muslimernes religion – Tro, praksis og sharia’: s. 49 - 56

3. Anvendte tekster:

Jens Forman: ’Muslimernes religion – Tro, praksis og sharia’:

T2 - Koranen om Guds storhed
T3 - Guds egenskaber
T8 - Muhammed som sand profet
T11 - Koranen om Koranen
T12 - Muslimsk koranforståelse
T14 - Koranen og Hadith om Dommedag
T17 - Skæbne og frihe - vejledning
T18 - Koranen og Hadith om Jesus
T19 - Jesus i Jødedom, kristendom og islam
T22 - Renselse
T23 - Bønnens udførelse
T24 - Fastevejledning
T25 - Fastens betydning
T26 - Foran Kabaen
T27 - Arafat bønnen
T28 - Jihad former


Jakob Skovgaard-Petersen: ’Moderne islam – muslimer i Cairo’:

T62 - Sayyid Qutb: 'Jihad på Guds vej

4. Filmmateriale:

Fem skarpe om islam

Om Sayed Qutb og fundamentalismen:
"På sporet af den hellige krig - Ideologen"
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=ideologen&orderby=title&SearchID=05b16229-3d34-4f05-a20f-0202cd7a0715&index=4

5. Anvendte links:

Om Sayd Qutb:
http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-12-29-derfor-hader-terroristerne-os-denne-mand-gav-dem-argumenterne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Opsamlingsforløb

1. Formålet med forløbet er at samle op på kristendom. Herunder problemmyte/løsningsmyte, etik, lignelser, nadverlære og religion og kristendom i det senmoderne samfund.


2. Baggrundsmateriale:

Esben Andreasen mfl: "Religion og kultur - en grundbog", 2.udg, 4.oplag.
s. 156 - 161. (Problemmyte og løsningsmyte)

Trine Ryhave m.fl.: "Grundbogen til religion C" 1.udg.
s. 76 - 78. (Etik)

Jens Forman: "De kristnes religion" 1. udg, 3. oplag.
s. 110 - 112 (Nadver)

Birgit Andersen m.fl.: "Senmoderne religiøsitet i Danmark" 2008, 1.udg, 1.opl.
s. 7 - 15 (Senmodernitet og religion)
s. 155 - 161 (Kristendommen og den senmoderne religion)


3. Tekster:

Allan Poulsen: "Kristendom i nutid" udg.?

T45 - Næstekærlighedsbuddet
T48 - Svend Bjerg: Den barmhjertige samaritaner
T49 - Johs. Nissen: Budskab og konsekvens

Mattæus kap. 20 vers 1 - 16 - Lignelsen om arbejderne i vingården

Poul Storgaard Mikkelse og ;Lise Ludvigsen: "Religion i det senmoderne samfund" udg?
T3 - Iben thranholm: Interview med Finn Skåderud

Birgit Andersen m.fl.: "Senmoderne religiøsitet i Danmark" 2008, 1.udg, 1.opl.
T42 - Genfødt i folkekirken


4. Anvendte links:

Om lignelser:
https://www.religion.dk/leksikon/lignelse
https://www.kristendom.dk/indføring/hvad-er-en-lignelse


5. Film og dokumentar:

5 Skarpe om Luther
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer