Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Flemming Gøtterf Hansen, Louise Meedom, Sara Olsen Alstrup
Hold 2020 nf/p (1p nf, 1p nf bi, 1p nf bi øv, 1p nf ge, 1p nf ge øv, 1p nf ke, 1p nf ke øv)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Vand
Titel B Det gode liv
Titel C Projekt
Titel D Klima

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Vand

Biologi:
Celler. Økosystemer generelle opbygning. Fødekæder. Fotosyntese og respiration. Biotiske og abiotiske faktorer. Livet i vand. Søen som økosystem. Forurening og søens onde cirkler. Springlag.
Biologi til tiden s. 7-15 + 117-129 + 136-140 + 168-171


Geografi:
Nedbør, luftfugtighed, dannelse af nedbør, dugpunktskurven, nedbørstyper. Vandets kredsløb, dannelse af grundvand (nedsivning – jordtyper, landskabsdannelse), trusler mod grundvandet, landbrugets indflydelse.

Kemi: Grundstoffer, grundstoffernes periodesystem (hovedgrupper og perioder), atomers opbygning, afstemning af reaktionsskemaer, tilstandsformerne: (l), (g), (s) og (aq), elektronparbinding (kovalent
binding), molekyler, navngivning af molekylforbindelserelektronegativitet, vandmolekylet, vands særlige egenskaber. (s 37 + øv)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Det gode liv

Biologi:
Energi og energibalance. BMI. Kulhydrater (mono-, di, og polysakkarider), fedtstoffer (umættede, monoumættede og polyumættede) og protein. Fordøjelsen. Enzymer i fordøjelsen. Diabetes. Cellers energiproduktion. Blodkredsløbet. Lungernes opbygning. Hjertet. Blodet. Hæmatokritværdi. Puls. Blodtryk.
Biologi til tiden s. 19-44

GeografI:
Den demografiske transitionsmodel, Ilande og Ulandes udvikling i forhold til transitionsmodellen, befolkningsudvikling, sundhed og livsstil, dødelighed og middellevetid, befolkningspyramider, byens udvikling, de tre hovederhverv.

Kemi: Homogene og heterogene blandinger. Indholdsstørrelser: masseprocent, volumenprocent. Stofmængdekoncentration (c), fortynding, fortyndingsformel.
Densitet, formelmasse, molekylmasse, stofmængde (n), masse (m) og molar masse (M), kemiske mængdeberegninger, beregninger i forhold til reaktionsskemaer.
Dannelse af simple positive og negative ioner fra hovedgruppegrundstoffer, ladning, ionbinding, iongitter, ionforbindelsernes formelenheder. Navngivning af simple ioner og ionforbindelser. Ionforbindelsers fysiske egenskaber: tilstandsform, smelte- og kogepunkt, opløselighedsforhold. Fældningsreaktioner. Endo- og exoterme reaktioner. Titreranalyse.
Definition af syre, base, hydron, korresponderende syre-basepar.
Definition af pH, pH-skala, beregning af pH i vandige opløsninger af stærke syrer og baser. Måling af pH med pH-meter. Kolorimetrisk syre- basetitrering.
(s 60 + øv)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 51 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Klima

Biologi:
Genetiske grundbegreber (allele gener, genotype/fænotype og dominansforhold). Krydsningsskemaer. Nedarving af recessive og dominante egenskaber. DNA's opbygning og funktion. Proteinsyntesen (Transskription og transslation). Enzymers funktion og temp.afhængighed. Mutationer. Gensplejsning. Produktion af bioethanol.

Biologi til tiden s. 101-111
NF-grundbogen (indskannet dokument) s. 154-164


Geografi:
Den naturlige og menneskeskabte drivhuseffekt, global opvarmning og dets konsekvenser, jordens udvikling og vulkaner.årstider, kyst- og fastlandsklima, klimazoner, klima- og plantebælter, kulstofkredsløbet, fossile brændstoffers betydning for miljøet, bæredygtighed, bæredygtig udvikling, miljømæssigt råderum, klimaaftryk, bæreevne, økologisk fodaftryk.

Kemi: Carbonforbindelsernes kemi (få undtagelser), elektronpar bindinger (kovalente bindinger), carbonatomets bindingsforhold (enkelt-/dobbelt-/tripeltbindinger, rumlig opbygning), molekylformel, strukturformel, isomere forbindelser, opbygning og navngivning af de simpleste alifatiske alkaner.
Carbonhydriders fysiske egenskaber: tilstandsform, smelte- og kogepunkt, opløselighedsforhold (upolære stoffer).
Kemiske egenskaber, forbrændingsreaktionen, substitutionsreaktion.
Alkoholer: navngivning, alkoholgæring, opløselighedsforhold, forbrænding og oxidation til carboxylsyrer. (20 s + øv.)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 63 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer