Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21 - 2021/22
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e) Flemming Gøtterf Hansen
Hold 2020 keC/2z (2z keC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundstoffer
Titel B Ionforbindelser
Titel C Kovalent binding
Titel D Mængdeberegninger
Titel E Blandinger
Titel F Syre-basereaktioner
Titel G Organisk kemi
Titel H Redoxreaktioner
Titel I Opsamling

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundstoffer

Atomteori, atom, grundstof, kemisk forbindelse, reaktionsskema, reaktanter, produkter, koefficienter, tilstandsformer.
Atomets opbygning, elementarpartikler, proton, neutron, elektron, nukleontal, atommodeller, isotoper. Atommasse, gennemsnitsmasse.
Grundstoffernes periodesystem, atomnumre, perioder, hoved- og undergrupper, metaller, ikke-metaller.
Atomernes elektronsystem, elektronskalmodel, karakteristiske træk for hovedgruppegrundstoffer (periode - antal skaller, hovedgruppe - antal elektroner i yderste skal). Grundstoffernes forekomst.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Ionforbindelser

Dannelse af simple positive og negative ioner fra hovedgruppegrundstoffer, ladning, ionbinding, iongitter, ionforbindelsernes formelenheder.
Ionforbindelser med simple ioner, navngivning af simple ioner og ionforbindelser. Eksempler på ionforbindelser, sammensatte ioner, formler og navne for sammensatte ioner, ionforbindelser medkrystalvand.
Ionforbindelsers fysiske egenskaber: tilstandsform, smelte- og kogepunkt, opløselighedsforhold. Fældningsreaktioner. Endo- og exoterme reaktioner.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fældnings reaktioner 18-09-2020
Kaliumnitrats opløselighed i vand 18-09-2020
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kovalent binding

Kovalent binding - elektronparbinding, binding mellem ikke-metaller, Navngivning, grundstofrækkefølge i formler. Atomernes elektronsky, Bohrs atommodel, kovalent binding, fælles elektronpar, ædelgasstruktur, oktetregel, elektronprikformel, strukturformel (stregformel), rumlig opbygning (tetraederform, pyramideform, plant og vinklet, lineært - enkelt-/dobbelt-/tripeltbindinger).
Molekylers fysiske egenskaber: tilstandsform, smelte- og kogepunkt, opløselighedsforhold, faseovergange (smeltning, sublimation, fordampning, fortætning, krystallisation).
Elektronegativitet, elektronegativitetsforskel, forskellige bindingstyper. Polære- og upolære molekyler, polære opløsningsmidler (vand), upolære opløsningsmidler (f.eks. rensebenzin, alkaner på væskeform), opløselighedsforhold, hydrofile og hydrofobe grupper, tommelfingerregel for opløselighedsforhold.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Mængdeberegninger

Densitet (temperaturafhængig stofkonstant), let- og tungmetaller. Formelmasse, molekylmasse, Avogadros konstant, stofmængde (n), masse (m) og molar masse (M). Kemiske mængdeberegninger, beregninger i forhold til reaktionsskemaer, ækvivalente mængder. Gasser, den absolutte temperatur, idealgasloven.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Natron (full) 07-12-2020
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Blandinger

Homogene og heterogene blandinger. Indholdsstørrelser: masseprocent, volumenprocent - promille, ppm, ppb. Stofmængdekoncentration (c), fortynding, fortyndingsformel, fortyndingsfaktor, mættet opløsning, formel og aktuel koncentration. Titreranalyse (kvantitativ undersøgelsesmetode).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
NaCl i peanuts 18-12-2020
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Syre-basereaktioner

Def. af syre, base, amfolyt, hydron, korresponderende syre- basepar. Syre- basereaktion
(hydronoverførsel), kovalent binding.
Syrer: Reaktion med vand, forskellige typer syrer: stærke og svage. Mono-/di-/tri-/polyhydrone syrer.
Baser: Reaktion med vand, forskellige typer baser: stærke og svage.
Syrers og basers styrker.
pH-begrebet: vands autohydronolyse, vands ionprodukt, værdi og enhed for vands ionprodukt, oxoniumion- og hydroxidionkoncentration i rent vand og fortyndede vandige opløsninger, sur, neutral, basisk opløsning, surhedsgrad, def. af pH, pH-skala, beregning af pH i vandige opløsninger af stærke syrer og baser.
Måling af pH: syre- baseindikatorer, indikatorpapir, pH-meter.
Syre- basetitrering: Potentiometrisk syre- basetitrering, titrerkurver, bestemmmelse af ækvivalenspunkt på en titrerkurve, valg af indikator ud fra titrerkurve, kolorimetrisk syre- basetitrering.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eddike 29-01-2021
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Organisk kemi

Carbonforbindelsernes kemi (få undtagelser), ikke-metaller, kovalente bindinger, carbonatomets bindingsforhold (enkel-/dobbel-/tripelbindinger, rumlig opbygning), molekylformel, strukturformel, isomere forbindelser, opbygning og navngivning af de simpleste carbonhydrider (alkaner, alkener, alkyner).
Carbonhydriders fysiske egenskaber: tilstandsform, smelte- og kogepunkt, opløselighedsforhold (upolære stoffer, alkaner på væskeform: upolære organiske opløsningsmidler).
Kemiske egenskaber: forbrændingsreaktionen (exoterm), to reaktionstyper - substitutionsreaktion (mættede carbonhydrider(alkaner)) og additionsreaktionen (umættede carbonhydrider(alkener)).
Grænseværdier og sikkerhed, mærkning af kemikalier.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
: Reaktioner med carbonhydrider og vandopløseligh 08-03-2021
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Redoxreaktioner

Begreberne oxidation (afgivelse af elektroner) og reduktion (optagelse af elektroner), forbrændingsreaktioner, Spændingsrækken (metallers evne til afgive elektroner, nogle metaller kan opløses i syreopløsninger, ædelmetaller)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Spændingsrækken 23-04-2021
Fremstilling af magnesiumoxid 12-06-2021
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer