Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Rikke Haulrik Ruby
Hold 2020 saC/xy (1xy saC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Identitetsdannelse, socialisation, sociale forskel
Titel B Politiske ideologier og velfærdsprincipper
Titel C Demokrati
Titel D EU
Titel E Økonomi og globalisering

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Identitetsdannelse, socialisation, sociale forskel

Faglige mål
• Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
• Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre
• Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog

Kernestof
• Identitetsdannelse og socialisation
• Sociale og kulturelle forskelle

Materialer
Luk samfundet op!, Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, 2. udgave, 2017, Columbus.:
s. 35-51, 56-76, 88-104 (frem til afsnittet ”Ulighed, ja, men er der fattigdom i Danmark”).

Sociologisk Set s. 58-63, Evald Bundgård Iversen, Thomas Secher Lund og Maria Bruun Bundgård, Systime, (vi skal lige tjekke om det er 1. eller 2. udgave – kapitlet handler om ”Selvrealisering gennem medierne”)

Ulighedens mange ansigter, Jakob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum, Columbus
s. 24-29

Varierende supplerende materiale afhængig af grundforløbsklasse, men alle har set:
DR-Dokumentar. Historien bag de perfekte piger.

Alle elever har set foredrag med Ida Rud om kropsidealer.


Centrale begreber
Socialisering
Forskellige typer af socialisering
Sanktioner
Normer
Social kontrol
Roller/rollekonflikter
Identitet
Identitetsniveauer
Identitetsmarkører
Sociale grupper
Kropsidealer og identitet
Sociale medier i identitetsdannelsen
Livsstil
Minervamodel
Segmenter
Habitus og kapitalformer
Levevilkår
Socialgrupper
Social mobilitet
Social arv
Ulighed og fattigdom
Politisk syn på ulighed og fattigdom
Socialkarakter
Samfundstyper (traditions-, moderne og senmoderne samfund)
Aftraditionalisering
Individualisering
Adskillelse af tid og rum
Udlejring og dobbeltsocialisering
Refleksivitet
Kulturel frisættelse
Formbarhed
Subjektivisering
Ontologisering
Potensering

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Politiske ideologier og velfærdsprincipper

I forløbet har eleverne arbejdet med forskellige politiske ideologier. De er blevet præsenteret for de tre klassiske ideologier; liberalisme, socialisme og konservatisme. Eleverne har arbejdet med partierne i folketinget og deres sammenhæng (eller mangel på samme) med de klassiske ideologier.
Desuden har eleverne arbejdet med forskellige velfærdsmodeller. De har diskuteret, hvad der gør, at velfærdsstaten er under pres, og hvordan dette pres kan mindskes. Afslutningsvist har de set på, hvordan velfærdsstaten har bevæget sig mod at være en konkurrencestat.

1. introduktion
2. ideologi
3. ideologi fortsat
4. partierne i folketinget
5. velfærdsmodeller
6. velfærdsstaten vs. konkurrencestaten
7. konkurrencestaten + opsamling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Demokrati

I dette forløb er der arbejdet med demokrati i bred forstand. Eleverne har arbejdet med forskellige former for demokrati og er blevet bevidst om, hvordan demokrati fungerer som styreform i forhold til andre styrerformer. Danmark har som nation været afsæt/eksempel på et demokrati og eleverne har i den forbindelse arbejder med det politiske system i Danmark – magtens tredeling, Eastons model over det politiske system, den parlamentariske styringskæde, regeringsdannelse og parlamentarisme er modeller og begreber, der har været arbejdet med.  
Som undertemaer i forløbet, har eleverne arbejdet med ligestilling og medier.

1. modul – hvad er demokrati?
2. modul – demokratiet under pres
3. modul – magt, demokrati og styreformer
4. modul – det politiske system i Danmark
5. modul – miniprojekt: ligestilling mellem kønnene
6. modul – miniprojekt: ligestilling mellem kønnene
7. modul – miniprojekt: ligestilling mellem kønnene
8. modul – medier og demokrati
9. modul – kampen om den politiske dagsorden
10. modul – demokrati og medier
11. modul – valg og vælgere + spil (opsamling)

Følgende materiale er blevet anvendt:
Klingbech, Ditte-Marie m.fl.: C samfundet – i flere perspektiver, Columbus, 2018 (kapitel 4)
Peter Brøndum m.fl.: Luk Samfundet Op!, Columbus, 3. udgave, 2017 (side 125-129 + 163-173)
Film: (dokumentar + undervisningsfilm)
https://www.dr.dk/tv/se/long-live-democracy/sverige-et-truet-demokrati/sverige-et-truet-demokrati#!/
https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm
Artikler:
https://www.dr.dk/nyheder/udland/eu-landene-oeremaerker-barsel-til-maend
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-02-03-han-er-en-af-dem-der-er-grov-naar-han-debatterer-og-han-er-ligeglad-med-hvad-du
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D EU

I dette forløb er eleverne blevet præsenteret for EU som institution. De har arbejdet med EU's historie, er blevet introduceret for EU's tre institutioner – ministerrådet, kommissionen og parlamentet og de har arbejdet med, hvad EU bestemmer og hvordan de lovgiver.
Desuden har de kort beskæftiget sig med de danske forbehold til EU.  

1. modul – EU's historie
2. modul – Hvad bestemmer EU og hvordan lovgiver de?
3. modul – De danske EU-forbehold

Følgende materiale er blevet anvendt:
https://www.eu.dk/da/undervisning/ungdomsuddannelser/underviser
Filmene: EU’s historie. Hvordan lovgiver EU? Hvad bestemmer EU? Nej til Maastricht-traktaten.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Økonomi og globalisering

I dette forløb er eleverne blevet introduceret til forskellige økonomiske styringsinstrumenter. Eleverne har bl.a. arbejdet med det økonomiske kredsløb, økonomisk politik og økonomiske mål. Fokus har især været på, at eleverne har kunnet formidle det faglige stof på forskellige taksonomiske niveauer samt at skabe sammenhænge mellem det nationale og det globale.

1. modul – globalisering og det økonomiske kredsløb
2. modul – konkurrenceevne, insourcing og outsourcing
3. modul – konkurrenceevne, insourcing og outsourcing fortsat
4. modul – BNP
5. modul – økonomiske mål
6. modul – foredrag om medier og spin
7. modul – økonomisk politik
8. modul – økonomisk politik og den danske arbejdsmarkedsmodel
9. modul – test
10. modul – social dumping
11. modul – det danske arbejdsmarked + kulturmøder og integration

Følgende materiale er blevet anvendt:
Klingbech, Ditte-Marie m.fl.: C samfundet – i flere perspektiver, Columbus, 2018 (kapitel 2)

https://www.vucdigital.dk/samf_okokreds/okosystem.html
https://finans.dk/okonomi/ECE9902994/danmarks-konkurrenceevne-staar-i-stampe/?ctxref=ext
https://politiken.dk/oekonomi/art5776486/Nu-henter-Erick-den-hjem-til-Hvidovre

https://www.dr.dk/undervisning/samfundsfag/hele-udsendelser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer