Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Thomas Jacob Bendixen
Hold 2020 saC/u (1u saC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A ideologier, politik og demokrati i Danmark
Titel B Økonomi og velfærd i Danmark
Titel C udfyldning af huller og opsummering

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A ideologier, politik og demokrati i Danmark

I dette "Politikforløb" er alle delene indenfor dette område medtaget: Det vil sige vi både ser på valgsystemer (her lagde vi ud med at se på det amerikanske valg), Styreformer og demokrati, Politiske aktører: partier, vælgere, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser, samt andre aktører, som har indflydelse på beslutningerne i Danmark.
Politik, medier og sociale medier + medier i et demokrati. Til sidst forholdet mellem regering og folketing.

Ideologier,  teorier om partiadfærd + politiske skillelinjer er blevet berørt her, men kommer for alvor først ind i "supplement og opsamling"

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
- undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold
- formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge

Kernestof "Politik":
- politiske partier i Danmark og politiske ideologier
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
- politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tegneserie om politisk deltagelse 04-12-2020
Overskridelser af god presseskik 05-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Økonomi og velfærd i Danmark

I dette forløb fokuseres på de grundlæggende økonomiske sammenhænge: De økonomiske mål, det økonomiske kredsløb, konjunkturer og de økonomiske politikker. I forbindelse med de økonomiske politikker inddrages begrænsninger i brugen af disse politikker med fokus på EU.

Hvad angår velfærden, så ser vi på modellerne, ideologierne tilknyttet hver af de 3 modeller og de udfordringer som den danske velfærdsstat står overfor (interne: demografi og eksterne: EU og globalisering)

Faglige mål:
- undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber

Kernestof "Økonomi":
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
- det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C udfyldning af huller og opsummering

Her er fokus på at udfylde de huller, der evt. måtte være indenfor de forskellige temaer og forberede til den mundtlige eksamen samt opsummering.

- Her har vi gået mere i dybden med ideologier og teorier/modeller for partiadfærd
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer