Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Henrik Lindgaard Møller
Hold 2020 bi/fz (1fz biC, 1fz biC øv)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kost og fordøjelse (Grundforløb)
Titel B Genetik (Grundforløb)
Titel C Sundhed
Titel D Celler og evolution
Titel E Sexologi
Titel F DNA og gener
Titel G Økologi
Titel H Genteknologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Kost og fordøjelse (Grundforløb)

Indhold:
Kostens sammensætning, kostråd, energibetragtninger, kulhydrat, fedt, protein, fordøjelsen, nedbrydning af føde, stofoptagelse.

Øvelser
Smageøvelser, Kostundersøgelse, Fremstilling af æbeljuice vha enzymer

Faglige mål:
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
Udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger

Kernestof:
Fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion, forplantning og hormonel regulering
Makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og DNA

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Genetik (Grundforløb)

Indhold:
Nedarvninger, lokus, allele gener, homozygot, heterozygot, fænotype, genotype, dominant, recessiv, codominans, krydsningsskemaer, stamtavler, nedarvning af blodtyper (rhesus og ABO).

Øvelser:
Blodtypebestemmelser
Nedarvninger
Oprensning af DNA fra kiwi

Faglige mål::
Anvende fagbegreber, fagsprog og relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
Udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed
Formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:
Genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Sundhed

Indhold
Sundhedsparametre, blodsukkerregulering, diabetes, overvægt, fedme

Kernestof
Fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion


Øvelser
Bestemmelse af kropssammensætning, Kulhydrater og blodsukkeret

Faglige mål
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle beregninger, beskrivelse og analyse
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed
Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng Formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger

Supplerende stof
Sundhed, sygdom og medicin
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Celler og evolution

Indhold
Prokaryoter, bakterievækst, bekæmpelse af bakterier, eucaryoter og evolution

Øvelser
Mikroskopi af plante og dyreceller,

Faglige mål
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
Udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed Formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof
Cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler og membranprocesser Mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer
Evolutionsbiologi: eksempler på evolutionsmekanismer
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Sexologi

Indhold
Kønnet formering, mandens anatomi, kvindens anatomi, hormonregulering, seksuelt overførte sygdomme

Faglige mål
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
Formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger

Kernestof
Fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion, forplantning og hormonel regulering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F DNA og gener

Indhold
Kromosomer, DNA, geners opbygning, proteinsyntese, mutationer, kønsbndet nedarvning, grundlæggende genteknologi, genetiske fingeraftryk, gensplejsning, etiske overvejelser

Kernestof
Genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, det centrale dogme og mutation

Øvelser
Byg din egen DNA-model

Faglige mål
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
Udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed Formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger
Kernestof
Genetik og molekylærbiologi: N Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger Nedarvningsprincipper, det centrale dogme og mutation.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Økologi

Indhold
Biotiske og abiotiske faktorer, fødekæder, energistrømme, biodiversitet, søen som økosystem, vandløbet som økosystem, vandforurening

Øvelser
Vandløbsundersøgelser

Faglige mål
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
Udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed
Uddrage og anvende biologifaglig information fra forskellige kilder
Formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger

Kernestof
Biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring
Økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-kredsløb og Biodiversitet.
Bæredygtighed
Miljøbeskyttelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Genteknologi

Indhold
Grundlæggende genteknologi, genetiske fingeraftryk, etik og teknologi

Øvelser
Vitueluel bestemmelse af et sygdomsfremkaldende gen.

Kernestof
Bioteknologi

Faglige mål
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger
Udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed
Formulere sig mundtligt og skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer