Praksis for Lectio:

Helt overordnet sigter vores praksis for skemaændringerne mod at:
antallet af undervisningsmoduler skal ramme holdets timenorm, at elevernes skoledag skal være udfyldt (få mellemtimer – særligt i 2. og 3. modul) og at fagenes timer placeres pædagogisk hensigtsmæssigt. Derudover vil vi selvfølgelig meget gerne tage hensyn til den enkelte lærers skema i det omfang, det kan lade sig gøre, når der samtidig skal tages hensyn til helheden og skolens mange fælles opgaver. Det er et regnestykke, der ikke altid går helt op, og som vi under alle omstændigheder kun kan løse i fællesskab.


Den enkelte underviser må meget gerne selv:

o Aflyse overskudstimer i yderpositionerne (Det vil være hensigtsmæssigt at fastholde en buffer for at kunne imødegå aflysninger pga. eksempelvis kurser og AT. Spørg endelig, hvis du er usikker på  hvor meget, du bør gemme)). Sekretærerne vil meget gerne hjælpe, men det er underviserne, der har det pædagogiske overblik over holdenes forløb.  Af hensyn til kollegerne vil det være en stor hjælp, hvis det sker i god tid, så undervisere med hold i timeunderskud kan nå at oprette nye lektioner på de frie positioner indenfor den 14 dages frist, vi har lovet eleverne ved oprettelse af nye lektioner. Håndteringen af lektioner i midterpositionerne (2. og 3. lektion) er lidt mere kompleks. Her vil aflysninger give huller i elevernes skema og dermed modarbejde vores ønske om at give eleverne en sammenhængende skoledag. Aflysningerne der ikke skyldes ferie, omsorgsdage, kurser og lignende skal vi derfor som udgangspunkt undgå. Man er dog altid velkommen til at aftale at bytte med en kollega.

o Selv oprette nye holdlektioner, hvis det er nødvendigt at hensyn til timenormen. Har man aftalt det med holdet, er 14 dages-fristen selvsagt ikke nødvendig.

o Flytte lektioner fra yderpositionerne og ind på frie pladser i midterpositionerne. Hvis der er på den samme dag, er det selvfølgelig heller ikke nødvendigt at overholde 14 dages fristen Det giver alle – både lærere og elever – bedre skemaer.

o Bytte timer med kolleger. Her er 14-dages fristen heller ikke afgørende. Men eleverne skal selvfølgelig fortsat have eventuelle lektier to hverdage før.

o Flytte til frie lokaler.

o Selv aflyse timer, hvis holdets elever er til andre skoleaktiviteter i et omfang, der betyder, at det ikke giver pædagogisk mening at gennemføre lektionen.Men overvej, at hvis man for tit aflyser, når der mangler elever på holdet, kan det ende med, at hele holdet kommer i underskud, fordi det ofte kan være svært at finde erstatningslektioner. Det kan ind imellem lade sig gøre at gentage undervisingen, hvis man på skift mangler en halvdel. Under alle omstændigheder er det bedre, at nogen på holdet får den manglende lektion, end at ingen gør.

o Aftale omsorgsdage og op til tre sammenhængende feriefridage med sekretærerne under almindelig hensyntagen til de skoleopgaver, man måtte forventes at skulle deltage i. (4 eller flere sammenhængende feriedage aftales med MI).

o Aftale med sekretærerne at man selv finder nye positioner til lektionerne på feriefridage, hvis det af hensyn til timenormen er nødvendigt at genplacere dem. (Omsorgsdage genplaceres som udgangspunkt ikke).


Herudover:

o Flex-dage eller længere blokeringer af skemaet aftales med MI.

o Ved sygdom: Her gør I blot som hidtil: Ring til kontoret om morgenen. Aflys 1. lektion så hurtigt som muligt.

o Har man haft mange aflysninger pga. sygdom eller andet kan man eventuelt lave en aftale med PEM/MI om at tilføre holdet erstatningslektioner.

o Husk, at fjerne fluebenet ved 'Reserver deltagere', når og hvis I opretter hjemmearbejdsdage som 'Anden aktivtitet'. Hvis fluebenet ikke fjernes, vil Lectio ikke få øje på eventuelle muligheder for at oprette lektioner, hvis jeres hold har 'huller' på de attraktive positioner i skemaet.

Og som altid: Er der spørgsmål eller uklarheder, så kom endelig ind forbi.

På ledelsens vegne

/Martin

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.