Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Horsens Gymnasium & HF
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Bettina Dahl Laursen
Hold 2020 ma/1 (1 ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Lineære sammenhænge

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Lineære sammenhænge

Gennemgåede emner og termer:
- De fire repræsentationer for en lineær funktion: Sprog, tabel, graf og forskrift
- Betydningen af a og b
- At finde a og b ud fra to punkter (bevis for formlen)
- Tegning af grafer for lineære funktioner
- Lineære modeller
- To ligninger med to ubekendte (tre løsningsmetoder: Substitutionsmetoden, Lige store koefficienters metode)
- Førstegradsligninger, herunder antal af løsninger
- Anvendelse af GeoGebra til tegning af grafer
- Anvendelse af WordMat til løsning af ligninger og beregning.
- Ligefrem og omvendt proportionalitet
- Lineær regression og residualplot
- Definitions- og værdimængde
- Stykkevis lineære funktioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer