Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e)
Hold 2017 HI/b (1b HI, 2b HI, 3b HI)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Vikingetiden – Danmarks tilblivelse?
Titel 2 Den syge krop
Titel 3 Miniforløb om antikkens Grækenland
Titel 4 FF2 + DHO
Titel 5 Middelalderen
Titel 6 Den nye verden
Titel 7 Revolutioner
Titel 8 Den kolde krig: Berlin
Titel 9 Kina: Kommunisme og kapitalisme
Titel 10 Vietnam og krigen
Titel 11 Afghanistan og den danske indsats

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Vikingetiden – Danmarks tilblivelse?

I forløbet, som også introducerer eleverne for historiefaget og historisk metode, arbejdes der med følgende historiske begreber: historiebrug, historiebevidsthed, historiesyn, kollektiv erindring, erindringspolitik og historie som argument.

Forløbet giver først eleverne et overblik over vikingetiden som periode. Dernæst skal eleverne i grupper selv forberede et undervisningsmodul med et af følgende emner: 1) Vikingerne hjemme - handel og bysamfund samt slægtens betydning, 2) Vikingerne ude - Vikingetogterne og skibenes betydning, 3) Lokal høvding eller central kongemagt? - Trelleborgenes betydning inddrages, 4) Erobringstogter - fokus England, og 5) Kristendommens indførelse i Danmark.

Eleverne har fået 2 moduler til at forberede deres modul. Eleverne har fået opstille nogle krav til indholdet af modulet og de har fået udleveret materiale som de skal udvælge tekster fra.

De faglige mål for forløbet er:
- Viden og forståelse for vikingetiden ca. år 800-1100 set i en europæisk kontekst samt vurdering af periodens betydning for tilblivelsen af Danmark. Eleverne skal kunne arbejde med stoffet på et redegørende niveau samt på et analytisk niveau
- At kunne arbejde begyndende kildekritisk med forskelligartet historisk materiale
- At kunne afgrænse - grupperne skal selv finde det fælles stof som alle i klassen skal læse inden fremlæggelsen. Det er derfor vigtigt at gruppen er realistisk mht. mængden af læsestof, som med rimelighed kan forventes læst af resten af klassen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Den syge krop

Forløbet behandler diakront emnet sygdom og den syge krop gennem historien. Undervejs er inddraget flere forskellige kilder så der fokuseres på kildeanalyse og kronologi. Eleverne har arbejdet med mange forskellige aktiviteter for at variere forskellige læringsstrategier. Eleverne har undersøgt sygdom og sygdomsopfattelser i følgende perioder: antikken, europæisk middelalder, renæssancen, koloniseringsperioden, oplysningstiden, industrialiseringen samt det moderne Danmark. Et centralt formål med forløbet har også været at træne eleverne i at sætte sig ind i en periodes tankegang, samt at se sygdom og behandling udfra et samtidigt synspunkt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Miniforløb om antikkens Grækenland

Forløbet har fungeret som en kort introduktion til antikken med særligt fokus på Grækenland. Eleverne har med udgangspunkt i filmen "300" arbejdet med forskellige områder fra den skildrede periode i filmen, fx styreformer, bystater, samfundsstruktur, religion og kvindens stilling. Eleverne har benyttet filmen som kilde til perioden og de har derfor skulle forholde sig kildekritisk til et produkt af nutiden som skildrer fortiden. Et centralt fokus i forløbet har været at skulle videreudvikle og træne elevernes faglige begreber i forbindelse med kildeanalyse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 FF2 + DHO

FF2 har haft fokus på det moderne gennembrud i dansk og den tilsvarende periode i historie fra 1849-1920. Eleverne blev først kort introduceret for perioden i dansk historie og de begivenheder som var centrale på den tid. Klassen blev inddelt i faste arbejdsgrupper, hvor de løste forskellige opgaver i modulerne mhp. at stilladsere processen ved at skrive en tværfaglig opgave og de tilhørende formelle krav.

Eleverne blev trænede i at skrive en redegørelse af en periode, at analysere en historisk kilde og en novelle, at citerer korrekt fra tekst- og internetmateriale, at bruge PEE-modellen (Point, Evidence, Explanation), at anvende begreber til kildekritik, samt at relatere fiktionstekster til deres samtid.

Hver elev skulle dernæst individuelt vælge et af tre emner: sædelighedsfejden, forholdene på landet eller arbejderbevægelsen. Hvert emne havde en færdig problemformulering, problemstillinger, samt udvalgt materiale i form af en novelle og to kilder. Eleverne skulle ikke selv lave spørgsmål til opgaven, men de blev sat ind i de taksonomiske niveauer samt kravene for at opfylde hvert niveau fyldestgørende.

Eleverne fik to vejledninger med dansk- og historielæreren, hvor de var inddelt i nye, små grupper efter emnevalg, således at de evt. kunne få gavn af at dele materiale og måske få besvaret spørgsmål, som de ellers ikke selv havde tænkt på.

Forløbet sluttede af med at hver elev individuelt afleverede en dansk-historieopgave på 6-8 sider med de tilhørende formaliakrav, herunder opstilling af en litteraturliste.

I eksamensperioden skulle eleverne hver især fremlægge deres opgave og evt. andre overvejelser om emnet i form af en årsprøve, hvor de efterfølgende fik en karakter. Karakteren afspejlede både kvaliteten af det skriftlige produkt samt deres mundtlige præstation ved fremlæggelsen og dialogen.

Faglige mål (ny SRP reform):
- Besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
- Planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag
- Demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
- Udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder
- Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
- Gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling
- Skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout
- Mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Middelalderen

Forløbet fokuserer på perioden middelalder, med fokus på Europa og mødet med den arabiske verden. Først kobles den forrige periode, antikken, med middelalderen ved at diskutere periodiseringsprincipper. Efterfølgende har hvert modul haft et fokus, herunder feudalisme og vasalforholdet, kirken, valfart og byer i vækst. Vi sluttede den europæiske middelalder af med at se filmen "A Knight's Tale" med fokus på begreberne anakronisme samt fag- og populærhistorie.

Anden del af forløbet centrerede omkrig den sorte død og dets eftervirkninger, samt korstogene, mødet mellem kristne og muslimer, og til sidst har vi kigget på korstogsbegrebet i eftertiden.

Eleverne har arbejdet meget med kilder og kildeanalyse, centrale begreber relateret til middelalderen samt trænet hvordan man laver problemstillinger på forskellige taksonomiske niveauer.

Vi har arbejdet med føgende materialer som historiske kilder: officielle dokumenter, breve, taler, biblen, malerier, tabeller, film og artikler.

Faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
̶ skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
̶ formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
- europæisk middelalder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Den nye verden

Forløbet om den nye verden har haft fokus på europæiske opdagelsesrejsende og deres rejser mod øst og vest. Først fik eleverne en introduktion til emnet med fokus på hvorfor europæerne ville finde nye sejlruter og lande.

Efterfølgende fik eleverne mulighed for at vælge én europæiske opdagelsesrejsende som de ville arbejde med. På baggrund af elevernes valg, inddeltes de i grupper som de skulle arbejde i. Produktet og det eleverne skulle præsentere i klassen var en Facebookprofil for netop deres opdagelsesrejsende, herunder personlige oplysninger, billeder de kunne finde på nettet samt andre informationer som de synes var relevante.

Træningen med at lave denne personprofil var at eleverne skulle sætte sig ind i perioden og den tankegang man havde i den tidsalder. Samtidigt fik eleverne også mulighed for at være kreative indenfor et felt som de var trygge ved at arbejde med.

Forløbet har haft særligt fokus på Syd- og Mellemamerika og specielt Inkariget som eleverne har arbejdet mere i dybden med. Klassen har set nogle animerede videoer som fortæller om Inkarigets opståen, deres storhedstid, mødet med de spanske opdagelsesrejsende, samt rigets fald efter europæernes indtog.

Forløbet sluttede af med at eleverne fik en kildesamling om Inkariget, hvor de skulle formulere en problemstilling og problemstillinger til materialet som de efterfølgende selv skulle svare på. Gruppearbejdet endte ud med at eleverne gruppevis skulle aflevere en mini-synopsis om Inkariget, deres problemstillinger og svar herpå.

Faglige mål:
– dokumentere viden om forskellige samfundsformer
– formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
– analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
– forklare samfundsmæssige forandringer
– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
– formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:
- verden udenfor Europa
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Revolutioner

Forløbet tog først udgangspunkt i oplysningstiden, samt de begreber og tanker der opstod i perioden. Dernæst skulle klassen opstille en kriterieliste for en revolution, som skulle fungere som referencerammen for de revolutioner eleverne efterfølgende arbejdede med i klassen. Formålet var at vise at revolutioner lever op til nogle eller alle kriterier og at de dermed kan være meget forskellige. Klassen har også arbejdet med begreberne social, politisk og national revolution.

I klassen arbejdede eleverne med den amerikanske revolution og uafhængighedserklæringen, samt den franske revolution og menneskerettighedserklæringen. Dernæst valgte eleverne en revolution som de skulle lave et klasseoplæg om, samt benytte klassens revolutionskriterieliste på deres revolution. Hver gruppe lavede et oplæg om en revolution, hvor de havde særligt fokus på type, formål, involverede samt resultat. De valgte revolutioner var: Spartacusoprøret, Den tyske bondekrig, Den engelsk revolution, Den russiske revolution, Den kinesiske revolution, Den cubanske revolution og den iranske revolution.

Afslutningsvis så klassen dokumentaren/filmen "En 1/2 Revolution" om revolution i Egypten i forbindelse med det arabiske forår. Forløbet sluttede af med en diskussion om det arabiske forårs rødder, udvikling og situationen i Mellemøsten, særligt Egypten, så mange år efter revolutionen.

Kernestof:
- forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
- nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
- politiske og sociale revolutioner
- demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
- historiefaglige teorier og metoder

Faglige mål:
- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶- redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
- reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid
- analysere historisk materiale
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Den kolde krig: Berlin

Formål med forløbet er at eleverne opnår kendskab til den kolde krig og Tysklands deling i BRD og DDR, samt at udvikle elevernes bevidsthed om betydningen af denne periode for verdens historie og dens betydning for vores samtid.

Faglige mål: indsigt i international udvikling fra 1945 og frem til 1990, forståelse for samspil mellem mennesket og samfund, demonstrere indsigt i udviklingen i kulturelle og sociale forhold, globalt, dokumentere indsigt i grundlæggende styreformer, politiske ideologier (kommunisme, kapitalisme), demonstrere forståelse af konflikters opståen og deres løsning samt internationale samarbejdsmuligheder og deres institutionalisering

Eleverne skal anvende historisk metode og arbejde med formidling af historiske problemstillinger samt forholde sig kritisk til historiske kilder og fremstillinger.

Fagligt fokus: Kendskab til konsekvenserne af 2. Verdenskrigs afslutning for Tyskland, Den Kolde Krig og konflikten mellem kapitalisme og kommunisme

Indhold:  Kernestoffet er hovedlinjer i den kolde krig, konflikter i det 20. århundrede (Østblok kontra Vestblok, Vietnamkrigen, DDR kontra BRD), hvor vi vil have særligt fokus på DDR, kultur og levevilkår i internationale sammenhænge i den periode, væsentlige konflikt- og samarbejdsrelationer i det 20. og 21. århundrede
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Afghanistan og den danske indsats

Forløbet beskæftiger sig med Afghanistans historie med fokus på krigen mod terror og den danske indsats i krigen. Forløbet indledes med en overordnet historisk gennemgang op til krigen. Filmene "Amadillo" og "Den hemmelige krig" anvendes i undervisningen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer