Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Biologi A
Lærer(e)
Hold 2017 BI/t (1t Bi, 1t BI øv, 2t BI, 2t BI øv, 3t BI, 3t BI øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#2 Hvad er liv?
Titel 2 Forløb#FF1
Titel 3 Forløb#2 DNA og genetik Hvorfor er vi forskellige?
Titel 4 Forløb#3 Hvorfor er sex en nyttig opfindelse?
Titel 5 Forløb#4Hvordan undgår vi hormonforstyrrende stoff
Titel 6 Forløb#7 Hvad er sundhed
Titel 7 Forløb#8 Nervesystemet og rusmidler
Titel 8 Forløb#9 Genernes betydning
Titel 9 Forløb#10 Kroppen og fysisk aktivitet
Titel 10 Forløb#11 Økologi
Titel 11 Forløb#14 Fysisk aktivitet og kroppen
Titel 12 Forløb#15 Hvordan virker enzymer i stofskiftet?
Titel 13 Forløb#16 Skeletmusklernes opbygning og egenskaber
Titel 14 Forløb#17 Hvordan forebygges sygdomme?
Titel 15 Forløb#18 Evolution og bioinformatik
Titel 16 Forløb#6
Titel 17 Økologi
Titel 18 Forløb#13
Titel 19 Forløb#19 Evolution og bioinformatik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#2 Hvad er liv?

Der er arbejdet med følgende:
Celletyper - herunder fokus på pro- og eucaryote celler. Cellens organeller og deres funktion. Membranprocesser
Bakterievækst og vækstfaktorer.
Et tværfagligt forløb med kemi om Ølbrygning. Her er der arbejdet med:
proteiner og enzymer - struktur og funktion. Faktorer der kan påvirke enzymaktiviteten. Forskellige kulhydrater og deres opbygning.  
Eksperimentelt arbejde:
Mikroskopiering af planteceller og dyreceller
Kimfald og bakterievækst efter forskellige håndhygiejne metoder
Forsøg med katalase enzymet
Ølbrygning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#FF1

Tema: ”Ølbrygning”
Deltagende fag: Biologi, Kemi, Historie

Focus: at styrke elevernes faglighed indenfor ølbrygning
            At træne i eksperimentelt arbejde, regler i laboratoriet
            At træne eleverne i at udarbejde en ppt. med fagligt indhold og relevant information
            At træne eleverne i mundtlig formidling (hvordan holder man en god fremlæggelse)
            At træne eleverne i at finde relevant materiale på udleverede netsider.

Produkt: Udarbejdelse af powerpoint med mundtlig fremlæggelse i grupper

Historie: Arbejde med øl i middelalderen, kvinder og øl, Carlsbergs historie og betydning for Danmark

Kemi: Gærceller og glukose, anaerob energiomsætning, Øl brygningsprocessen, Alkoholer

Biologi: Proteiner, enzymer, glukose og energi, øl brygningsprocessen  

Eleverne har alle gennemgået alt det faglige stof, der er undervist i, men grupper har fået tildelt et mindre emne til deres fremlæggelse.

Grupper og emne:

Gruppe 1 (Jasmin, Jemena, Ida, Hussein): Kulhydrater

Gruppe 2 (Paprika, Emin, Nanna, Nasima): Proteiner/enzymer

Gruppe 3 (Freja, Hanna, Hamna, Fajar): Ølbrygnings processen

Gruppe 4 (Alex, Caroline, Nanna, Abdi): Alkoholer

Gruppe 5 (Cecilie, Signe, Cathrine, Emil): Øl i Middelalderen

Gruppe 6 (Muneeb, Areeba, Nanna): Kvinder og øl

Gruppe 7 (Roni, Zainab, Sanije): Noget om gær

Gruppe 8 (Louise, Josfine Kani, Katja): Carlsbergs historie og betydning for Danmark

Krav til fremlæggelsen:
• Fremlæggelsen skal vare 5 min
• Alle i gruppen skal deltage i fremlæggelsen
• I skal anvende relevante faglige begreber i jeres fremlæggelse
• I skal have fundet andet materiale om jeres emne på nettet – i biologi og kemi skal I benytte følgende netsider til at finde andet materiale: videnskab.dk og biotech academy
I historie skal I benytte de kilder I allerede har arbejdet med
• I fremlæggelsen skal inddrages noget fra eksperimentariet (foto, film eller andet)
• Der skal indgå billeder og/eller figurer i fremlæggelsen

Gode råd til fremlæggelse:
• Præsenter jeres emne, så tilhørende ved hvad oplægget handler om
• Præsenter dernæst, det I mener er relevant/interessant I jeres oplæg og
hvorfor er det relevant/interessant?
• Herefter præsenterer I udvalgt fagligt stof indenfor jeres emne
• Find en konklusion, hvis I kan – ellers en god afrunding

• Tal tydeligt og ikke for hurtigt
• Se op når I taler – undgå at se i papirer
• Hvis man taler om en figur eller et billede, så peg på figur eller billede
• Hvis I vælger en power point – så undgå at der står for meget på de enkelte slides. Det skal kun være facts figurer og/eller billede
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#2 DNA og genetik Hvorfor er vi forskellige?

Der er arbejdet med følgende:
Kromosomer, gener og DNA-molekylets biokemiske opbygning. Analyse af karyotyper.
Replikation, mitose og meiose
Eksperimenter: DNA-oprensning fra kiwi.
Blodtypernes genetik og nedarvningsmønstre - herunder autosomal domminant og recessiv nedarvning samt kønsbunden nedarvning.
DNA-molekylets anvendelse i faderskabs- og opklaringssager - herunder mikrosatellitter.

Eksperimenter: DNA-oprensning fra kiwi.
Blodtypebestemmelse
Ekskursion og eksperiment: Undersøgelse af faderskab hos chimpanserne i ZOO.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#3 Hvorfor er sex en nyttig opfindelse?

I forløbet er der arbejdet med:
meiosen
sexstrategier hos dyr og mennesker - og hvad er en attraktiv partner for dyr og mennesker.
kvinden og mandens kønsorganer - opbygning og funktion
hormonregulering hos mand og kvinde - herunder positiv og negativ feed-back mekanisme
prævention
sex sygdomme
Fokus på forståelse og mundtlig formidling af figurer
Øvelse: smittespredning
Produkt: Oplæg om prævention og kønssygdomme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#4Hvordan undgår vi hormonforstyrrende stoff

Faglige mål

̶ anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet  under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Kernestof:
Hormonel regulering (herunder mandens og kvindens kønshormonregulering)
Økologi: Fødekæder, energitransport i fødekæden
Økotoksikologi (generelle begreber indenfor økotoksikologi samt østrogenlignende stoffers virkning på mennesker)

Supplerende stof:
Sundhed og sygdom (herunder risikofaktorer ved hormonforstyrrende stoffer og plastik i miljøet)
Bæredygtighed og miljøbeskyttelse (eleverne har formuleret et konkret forslag til et tiltag på skolen der skal reducere mængden af hormonforstyrrende stoffer og/ eller plastik)
Biologi som videnskab.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#7 Hvad er sundhed

Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer.

Kernestof:
Fysiologi - herunder hjerte-kredsløb, lunger og åndedræt, blodet samt kroppens reaktioner og akklimatisering ved bjergbestigning.

Øvelser: dissektion af svinehjerte, måling af puls og blodtryk i hvile, under arbejde og ved indtagelse af opkvikkende drikke, måling af hæmatokritværdi

Supplerende stof: Sundhed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#8 Nervesystemet og rusmidler

I forløbet har kemi, psykologi og biologi samarbejdet. Forløbet er afsluttet med SRO-opgaven, hvor eleverne har valgt mellem tre forskellige fagkombinationer og opgaveformuleringer.
Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag.
Kernestof:
cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
Fysiologi - nervesystemet og forskellige rusmidlers påvirkning af nervesystem m.m.
Øvelser: reaktionshastighed
Supplerende stof: Sundhed, sygdom og medicin
Ekskursion: Besøg på Farmaceutisk institut foredrag om Lægemidler mod hjernesygdomme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#9 Genernes betydning

Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag.
Kernestof:
genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, genregulering, replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose genteknologi
populationsbiologi: vækstmodeller, populationsgenetik og Hardy-Weinberg-loven
eksperimentelle metoder: celledyrkning, transformation, PCR, elektroforese
Samarbejde med matematik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#10 Kroppen og fysisk aktivitet

Studieturen til Korsika har været en del af forløbet.
Eleverne har på studieturen deltaget i forskellige fysiske aktiviteter (mountainbike, canyoning, klatring og adventure race) hvor de har arbejdet med pulsmålinger og energiomsætning.
Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag.
Kernestof

̶ fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, muskler, arbejdsfysiologi, nervesystem, hormonel regulering
̶ eksperimentelle metoder:  arbejdsfysiologiske målemetoder
Supplerende stof
̶ sundhed, sygdom og medicin
̶ biologi som videnskabsfag.
Eksperimenter: pulsmålinger i hvile, under submaksimalt arbejde og maksimalt arbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Forløb#11 Økologi

Kernestof:
̶ biokemiske processer: fotosyntesens overordnede delprocesser, respiration og gæring, herunder carbohydraternes intermediære stofskifte
̶ populationsbiologi: vækstmodeller, populationsgenetik og Hardy-Weinberg-loven
̶ økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb, og biodiversitet
̶ eksperimentelle metoder:  PCR, elektroforese, DNA-sekventering, e-DNA metoden, spektrofotometri, bestemmelse af populationsstørrelse og af netto- og bruttoproduktion.

Supplerende stof:
̶ biologisk produktion
̶ bioteknologi
̶ bæredygtighed
̶ miljøbeskyttelse
̶ bioetik
̶ biologi som videnskabsfag.

Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Eksperimenter:
Fotosyntese og respiration
Primærproduktions bestemmelse
Vækst hos melorme
Abiotiske faktorers betydning for karsespiring og vækst
eDNA på KU
Makroindeks i Utterslev Å
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Forløb#14 Fysisk aktivitet og kroppen

Kernestof:
̶ biokemiske processer: fotosyntesens overordnede delprocesser, respiration og gæring, herunder carbohydraternes intermediære stofskifte
̶ fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, arbejdsfysiologi
̶ eksperimentelle metoder: arbejdsfysiologiske målemetoder

Supplerende stof:
sundhed, sygdom og medicin
̶ biologi som videnskabsfag.

Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Eksperimenter:
Konditest
Måling af stofskifte på ensvarme og vekselvarme organismer. Måling af stofskiftet under forskellige temperaturer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Forløb#15 Hvordan virker enzymer i stofskiftet?

Kernestof:
makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af proteiners struktur, specifikke egenskaber og funktioner
̶ enzymer: opbygning, funktion, enzymatiske hovedklasser og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten
̶ biokemiske processer: respiration og gæring, herunder carbohydraternes intermediære stofskifte

Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
̶ analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold

Eksperimenter:
Forskellige faktorers påvirkning af Katalase enzymets aktivitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Forløb#16 Skeletmusklernes opbygning og egenskaber

Kernestof:
Muskelcellens opbygning og funktion. Herunder muskelfibertyper og neuromuskulære funktion. Opvarmningens betydning for præstationsevnen
-  biologisk funktion af carbohydrater, lipider, nucleinsyrer og proteiner, herunder enzymer
̶ biokemiske processer:, respiration og gæring,
̶ fysiologi på organismeniveau og biokemisk niveau
̶
Supplerende stof
Sundhed
Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af bioteknologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser
̶ bearbejde data fra kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ analysere og diskutere eksperimentelle data med inddragelse af faglig teori, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ gennemføre, vurdere og dokumentere beregninger ved behandling af problemstillinger
̶ anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til analyse og vurdering
̶ anvende digitale værktøjer, herunder fagspecifikke og matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om emner og give sammenhængende faglige
forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Eksperimenter:
Opvarmningens betydning for præstationsevnen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Forløb#17 Hvordan forebygges sygdomme?

Immunforsvaret, smittespredning, virus livscyklus, vaccinationer
Kernestof:
̶ makromolekyler: opbygning, egenskaber og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, nucleinsyrer og proteiner, herunder enzymer, transportproteiner og receptorer
̶ virus: opbygning og formering
̶ fysiologi på organismeniveau og biokemisk niveau: immunsystem
̶ eksperimentelle metoder:  ELISA,
Supplerende stof:
sundhed, sygdom og medicin, herunder udvikling af medicin, fremstilling og virkemåde

Faglige mål:
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af bioteknologiske problemstillinger
̶ tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til laboratoriesikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ analysere og diskutere eksperimentelle data med inddragelse af faglig teori, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
̶ gennemføre, vurdere og dokumentere beregninger ved behandling af problemstillinger med bioteknologisk indhold
̶ anvende digitale værktøjer, herunder fagspecifikke og matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
̶ indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
̶ formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om bioteknologiske emner og give sammenhængende faglige
forklaringer
̶ demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske,  og etiske problemstillinger med bioteknologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger.
Eksperimentelt arbejde:
Elisa test
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Forløb#18 Evolution og bioinformatik

Kernestof
genetik og molekylærbiologi: genteknologi og bioinformatik
evolutionsbiologi: biologisk variation, naturlig selektion og artsdannelse
biologiske databaser og big data
Genregulering og Epigenetik

Faglige mål
1. anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
2. tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
3. bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
4. anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
5. analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
6. anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
7. indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
8. formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
9. demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
10. demonstrere viden om fagets identitet og metoder
11. anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
12. behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

"Eksperimenter"
div opgaver løst i databaser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Forløb#6

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Økologi

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Forløb#13

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Forløb#19 Evolution og bioinformatik

Kernestof
genetik og molekylærbiologi: genteknologi og bioinformatik
evolutionsbiologi: biologisk variation, naturlig selektion og artsdannelse
biologiske databaser og big data
Genregulering og Epigenetik

Faglige mål
1. anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
2. tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
3. bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
4. anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
5. analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
6. anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
7. indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
8. formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
9. demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
10. demonstrere viden om fagets identitet og metoder
11. anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
12. behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

"Eksperimenter"
div opgaver løst i databaser
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer