Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e)
Hold 2017 DA/b (1b DA, 2b DA, 3b DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til genre og litterær analyse
Titel 2 Saga VÆRK 1
Titel 3 Lange linjer - litteraturhistorisk overblik
Titel 4 Det moderne gennembrud (DHO)
Titel 5 Realisme og ny realisme
Titel 6 Det europæiske forår VÆRK 2
Titel 7 Dokumentarfilm VÆRK 3 + Selvvalgt værk
Titel 8 Romantikken
Titel 9 Skriftlighed
Titel 10 Modernistisk lyrik Vol. I - Mellemkrigstid
Titel 11 Lone Aburas KULT workshop
Titel 12 Journalistisk formidling
Titel 13 Modernistisk lyrik Vol. 2 - 1980'erne
Titel 14 Eksistentialisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til genre og litterær analyse

Rammer: 1b DA, ca. 10 moduler

Mundtligt:
- Eleverne skal kunne genkende og beskrive forskellige litterære genrer
- Eleverne skal stifte bekendtskab med et af danskfagets centrale metoder – tekstanalysen  
- Eleverne skal træne at analysere og fortolke en litterær tekst med anvendelse af et tekstanalytisk begrebsapparat

Skriftligt:
- anvende forskellige skriveteknikker (hurtigskrivning, mindmap, sammenhængende prosa med brug af analytiske begreber)
- disponere og skrive en analyse og fortolkning (kende eksamensgenren ’litterær artikel’)

Kernestof:
- Peter Adolphsen: ”Madeleine – eller lille trist historie” (genre)
- Charlotte Weitze: ”Villy” (novellens karakteristika – komposition, tid og rum)
- Naja Marie Aidt: ”Myggestik” (fortæller og synsvinkel)
- Herman Bang: ”Foran Alteret” (fortæller og synsvinkel)
- Jesper Wung Sung: ”De tre veninder” (semantiske skemaer og tema)
- OPSAMLING: Jan Sonnergaard: ”Polterabend” (fortæller og synsvinkel – samt realistiske og ikke-realistiske tekster)


Supplerende materiale:
- Faglige forbindelser i dansk, Dansklærerforeningens forlag, 2005
- Begreb om dansk,
- Krydsfelt, Gyldendal, 2010


Skriftlig opgave: Analyse og fortolkning af læst tekst
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk 1: Tid og rum i "Villy" 22-11-2017
Dansk 2: Fortæller og synsvinkel i "Foran Alteret" 08-01-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Realisme og ny realisme

Kernestof:
Hans Kirk: Fiskerne (uddrag af roman, 1928)
Jens Blendstrup: ”Sofus er læge og mor er syg” (novelle)
Simon Fruelund: ”Mælk” (novelle)
Charlotte Weitze: ”Museumsbarn” (novelle)
Kasper Colling Nielsen: Det Europæiske Forår (roman, 2016)

Supplerende materiale:
Uddrag fra antologien Nye øjne at se med (2007)

Faglige mål og fokuspunkter:
Forløbet har til formål at introducere jer til genren realisme, som inkluderer både traditionelle realistiske tekster (som I kender fra naturalismen og det moderne gennembrud) og den nyere realisme.

Forløbet har fokus på realisme både som stofområde og som æstetisk udtryksform. Et af hovedformålene er derfor, at I skal kunne genkende og beskrive en realistisk tekst. Eleverne skal via tekstlæsning demonstrere kendskab til realismekoder og realismeeffekter.   

Forløbet og tekstudvalget stiller spørgsmålene: Hvad er en realistisk tekst – og hvorfor er man somme tider i tvivl? Er det mere gunstigt i ny realistisk litteratur at tale om ’realistiske impulser’ i stedet for realisme? Via tekstlæsningen er det hensigten, at I selv skal reflektere over disse spørgsmål og være i stand til at give bud på mulige svar.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyserende artikel Realisme 23-09-2018
Skønlitterær podcast Det europæiske forår 29-10-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Det europæiske forår VÆRK 2

Forløbets formål
Forløbets formål er at I skal læse et værk – en roman – fra nyere tid, dvs. fra de seneste 5 års litteratur.
I skal træne jeres analytiske evner og opleve jer selv som litteraturlæsere. Romanen læses i tilknytning til vores forløb om realisme og ny dansk realisme, og vi har derfor som fokus at undersøge, hvordan romanen belyser virkeligheden. Til dette anvendes begreberne ’det dobbelte blik’ fra antologien ”Nye øjne at se med” (2006) samt almindelige tekstanalytiske begreber.
I skal have en analytisk tilgang til romanen, men forhåbentlig kommer I også til at reflektere over virkeligheden og tilværelsen – og ikke mindst nyde læsningen.

Læsning og deadline
I første modul arbejder vi med før-læsning og læsning. I skal medbringe notesbog/papir og blyant, da modulet er uden computer/mobiler. Efterfølgende får I ca. en måned (evt. mere) til at læse romanen, så derfor skal I være gode til at læse hjemme – gerne 20 min. hver dag. Sommetider vil I også få tid til at læse i et danskmodul, men dette er ikke nok til at få læst hele romanen. Deadline for hvornår romanen skal være færdiglæst kommer snarest.

Skriftlig aflevering
Som evaluering af værket skal I, i grupper udarbejde en podcast (lydoptagelse samt manuskript), der indeholder en analyse og fortolkning af romanen i forhold til dens kontekst – dvs. det senmoderne samfund. Endvidere skal podcasten indeholde et perspektiv til mindst én af de øvrige tekster, vi har læst i forløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Dokumentarfilm VÆRK 3 + Selvvalgt værk

DOKUMENTARFILM (Værklæsning)

Formål:
I skal tilegne jer viden om genren dokumentarfilm – herunder de forskellige typer af dokumentarfilm og de forskellige fortælleformer. I skal i analyse af film kunne identificere særlige genretræk for de forskellige typer af dokumentarfilm med anvendelse af relevant fagterminologi. Der skal arbejdes med filmiske virkemidler og disse virkemidlers samspil med hhv. argumentation og hensigt med filmen. Endvidere skal I gøre jer overvejelser over, hvilke fordele og ulemper de forskellige dokumentarfilmtyper har. Kort sagt skal I arbejde med spørgsmålet – hvad kan dokumentaren?

Kernestof:
Uddrag af Michael Moores ”Bowling for Columbine” (2002)
Klint og Andersen: ”Under anklage” (2004)
TV2 og Peder Fredrik Jensen: ”På røven i Nakskov” (1. afsnit) (2015)
Janus Metz:”Armadillo” (2010): http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/armadillo

Supplerende materiale:
Uddrag fra Krydsfelt
Uddrag fra Bill Nicholls Representing Reality (1991)
www.dfi.dk
https://filmcentralen.dk/gymnasiet
http://biblioteket.filmstriben.dk/

Opgaven:
I skal foretage en analyse af en selvvalgt dokumentarfilm. I analysen skal I anvende de fagtermer, vi har gennemgået.
Overordnet set skal fokus skal være på argumentationen i filmen og filmens tematik og budskab.
I skal gøre som følger:
- Præsentation af filmen (hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor?)
- Hvilken type dokumentar – og hvilken fortælletype?
- Komposition (opbygning/ berettermodel/ bølgemodel)
- Næranalyse af udvalgte scener, der både siger noget om filmens argumentation og tematik. Undersøg,
hvordan de filmiske virkemidler understøtter filmens indhold/budskab.
- Husk også at overveje, hvilke elementer/virkemidler i filmen, der er fiktionskode og hvilke, der er faktakode og med hvilken effekt.
- Tolkning: Hvad vil filmen belyse/diskutere/vise? (filmens hensigt)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Debatindlæg 05-12-2018
Dokumentarfilmanalyse "Armadillo" 19-12-2018
Dokumentarfilmanalyse (selvvalgt film) 23-01-2019
Debatterende artikel 27-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Romantikken

Kernestof:
- Adam Oehlenschläger: Guldhornene (1802)
- Schack von Staffeldt: Liljen og dugdråben (1808)
- N.F.S. Grundtvig: Danmarks trøst (1820)
- St. St. Blicher: Hosekræmmeren (1829) VÆRK 4
- Emil Aarestrup: Digte (1838)
- H.C. Andersen: Skyggen (1847)

Supplerende materiale:
- Uddrag af Litteraturens Veje (Systime)
- Uddrag af Realismer/Modernismer (Auring og Svendsen, Systime), s. 16-25, 20-22, 23-25
- Diverse guldaldermalerier

Faglige mål og fokuspunkter:
I skal tilegne jer viden om den litteraturhistoriske periode romantikken. I skal kunne identificere romantiske træk og placere teksten i forhold til romantikkens forskellige strømninger - herunder universalromantik, nyplatonisme, nationalromantik, romantisme og biedermeier-litteratur.

I forløbet skal I bl.a. arbejde selvstændigt med at indhente viden om emnet og udarbejde oplæg med forskellige fokuspunkter.
Forløbet lægger op til senere at læse 1980er-modernisme og på den måde er forløbet tænkt som en del af en større helhed, der skal stå i kontrast til den realistiske litteratur, I har læst. Det forventes, at I kan perspektivere romantiske tekster til modernistiske og realistiske tekster.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blicher-analyse 18-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Skriftlighed

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyserende artikel (sagprosa) 06-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Lone Aburas KULT workshop

Projekttitel:  At skrive med sin egen stemme ud fra hverdagserfaringer

Periode: Nyere litteratur, realisme

Med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer i en hverdag fyldt med forventninger, pres, drømme og længsler vil forfatteren Lone Aburas lære eleverne at skrive tekster ved hjælp af litterære greb og virkemidler.

Formålet med forløbet er at lære at skærpe elevernes gehør for, hvordan folk taler og ikke mindst taler sammen, at gå tilbage til egen tekst for at redigere og omskrive for på den måde at skabe originale og stærke tekster fortalt af elever med deres helt egen stemme.

Men hvordan gør man sit ofte halvkedelige og ordinære liv til vedkommende og stærk litteratur? Og hvordan skriver man overhovedet med sin egen stemme? Dette opøves dels ved at præsentere eleverne for et udvalg af tekster af forskellige forfattere med forskellige stemmer, og dels ved at eleverne i skriveworkshoppen lærer om præcision og enkelthed med det formål at skabe drama på forholdsvis lidt plads. En stærk fortællerstemme og en mundret dialog er her med til at skabe troværdige rum og personer - grundessensen for en litterær tekst.

Kernestof:
Abu Rasul: af Macht und Rebel (2003)   Fokus på den vrede, selvudleverende stemme.
Line Knutzon: af Håndværkerne (2009) Fokus på den passivt aggressive stemme
Laura Ringo: af Papirbryllup (2019) Fokus på en karakteristik af personerne ud fra dialog (+ repetition af sproghandlinger og facework)

Supplerende:
Peter Højrup: af Island (2014). Fokus på den overdrevent kritiske stemme
Lona Aburas: af Det kommer til at ske (2016). Romanens åbningsscene. Uddraget er oprindelig en selvstændig tekst.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Reflekterende artikel 13-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Eksistentialisme

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyserende artikel 19-04-2020
Fortolkning og perspektivering Blixen 27-04-2020
Sidste artikel - vælg selv! 10-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer