Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e)
Hold 2017 SA/y (1y SA, 2y SA, 3y SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Samfundsfag i grundforløb
Titel 2 Sociologi
Titel 3 Politik
Titel 4 EU´s opbygning og politiske rolle
Titel 5 SRO
Titel 6 Dansk og international makroøkonomi. (1)
Titel 7 FF3 "Ekstremsport"
Titel 8 Dansk og international makroøkonomi. (2)
Titel 9 Velfærdsstaten udfordringer
Titel 10 International politik, FN og USA
Titel 11 Globalisering og dansk udenrigspolitik
Titel 12 FF5
Titel 13 Repetition af skriftlig samf A/terminsprøver
Titel 14 Repetition og mundtlig eksamen.
Titel 15 FF1: "Fysisk aktivitet, livsstil og sundhed"

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Samfundsfag i grundforløb

1g-bog der opbygges således, at den rummer et indledende kapitel (s 1-33 der er læst) som dækker grundforløbet og herefter indgår kapitler, der dækker kernestoffet på C-niveau – der ligeledes kan benyttes af 1g-klasser på B- og A-niveau.

Kernestof på Samfundsfag C
Sociologi
- Identitetsdannelse og socialisering
- Sociale og kulturelle forskelle
Politik
- Politiske partier i Danmark og politiske ideologier
- Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
- Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
Økonomi
- Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
- Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter
Metode
- Kvantitativ og kvalitativ metode

Omfang: 33 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Formulere viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af fagets terminologi – på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og indgå i dialog derom - Anvende og kombinere grundlæggende viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå. formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer – formulere viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af fagets terminologi –skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering - Anvende og kombinere grundlæggende viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå – undersøge aktuelle politiske beslutninger, undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 2 Sociologi

Kernestoffet er følgende:
Sociologi
– identitetsdannelse og socialisation
– social differentiering og kulturelle mønstre.

Omfang: 132+12 sider.
Total 144 sider.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
"Fysisk aktivitet, livsstil og sundhed" 07-12-2017
Sociologi 02-02-2018
Sociologi 2 12-03-2018
Økonomi lav lineær regression. 13-09-2019
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier– sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre.– skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer.– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i dialog derom..
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 Politik

2.1. Faglige mål
Eleverne skal kunne:

̶Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

̶Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

̶Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser

̶Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶
̶På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Kernestoffet:

Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.

Omfang: 88+15 sider.
Total: 103 sider

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Samfundsfag skriftlig: Udfordringer 30-09-2018
Hypoteseopgave 08-11-2018
Ny regering. Terminsprøve 28-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 EU´s opbygning og politiske rolle

Kernestoffet er følgende:
Politik:
– magt og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt.
– forskellige typer politiske systemer, herunder EU.
– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet
– magtbegreber

Særlige fokuspunkter:

Faglige - - forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af teorier. – undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold. – forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed

Omfang: 82+7 sider.
Total: 89 sider.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Notatopgave 12-12-2018
Politisk samarbejde i EU 08-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 SRO

Studieretningsopgaven i 2g
I læreplanen for SRP står der således:
”I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave som træning til studieretningsprojektet. I forløbet skal indgå mindst ét studieretningsfag, og der inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet. Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave (ca. seks til otte sider). Hertil afsættes fordybelsestid. Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet.
Ud over dansk-historieopgaven og studieretningsopgaven planlægger skolen yderligere et antal flerfaglige forløb, som fremgår af studieplanen.” (læreplanen for SRP)
På Nørre G ligger skriveperioden for SRO’en i uge 9 og 10, mens den mundtlige evaluering ligger i eksamensperioden. Det nye for SRO er, at der blot skal indgå ét studieretningsfag, og at det andet fag således kan være et hvilket som helst fag. Teamet afgør fagkombination, og om eleverne skal have valgmuligheder. SRO’en er flerfaglig og kan ikke skrives enkeltfagligt.
Som optakt til SRO planlægges et flerfagligt forløb mellem de fag, der indgår i SRO. Vi foreslår et forløb, hvor hvert fag bidrager med 3-4 moduler.
I forlængelse af placeringen af FF3 og FF4 tilrettelægges forløbet på en måde, så eleverne trænes i at udarbejde en problemformulering i stedet for at få udleveret en opgaveformulering. Dette peger frem mod SRP, hvor processen er den samme. Det vil betyde, at den enkelte elev principielt udarbejder forskellige problemformuleringer, men inden for samme emne, og fokus for forløbet ligger på vejledning og feedback.
Studieretningsopgave for 2y
Fag: SA og Eng
Emne: Identitetsdannelse og social arv.
I samfundsfag ligger vægten på gennemgået pensum om identitetsdannelse og social arv, mens det i engelsk ligger på de læsninger og analyse af en af de tre udleverede noveller.
Eleverne skal forholde sig til begreber og teori indenfor identitetsdannelse. Det metodiske og videnskabsteoretiske ligger i fagenes forskelle og ligheder i analyse samt (nogle af) de forskellige analysemetoder, der findes indenfor faget. Forløbet skal også rumme basal videnskabsteori, og her bruges identitetsdannelse som udgangspunkt og forklaring på temaerne i de 3 noveller.
På baggrund af ovenstående skal eleverne med udgangspunkt i DHO og FF4 udarbejde en samlet problemformulering og svare på den som angivet nedenstående.
Nedenstående er en overordnet arbejdsplan. Modulplan kommer senere.

Uge 8 og 9. I uge 8 og 9 startes forløbet.
Undervisning i emnet. I samfundsfag er der repetition af identitetsdannelse og i engelsk læses der 3 noveller.
Der vil også blive gennemgået/repeteret skabelon for udarbejdelse af samlet problemformulering.
1. marts. Kl. 8.00-15.00.
Læse og undersøge videre ind i emnet i grupper men først og fremmest arbejde på udformning af problemstillinger og problemformulering. Vejledning med henblik på justering af problemformulering.
LD:
Da:

2-3. marts. (weekend) Læse sig mere ind på emnet men først og fremmest arbejde med problemformuleringen. (lektier)
4. marts. kl. 8.00-12.00. Arbejde med færdig udformning af samlet problemformulering, der afleveres i lectio kl. 12.00.
LD:
Da:
4.marts. kl. 12.00-15.00. Herefter arbejde og vejledning med henblik på besvarelse af selve problemformuleringen.
LD:
Da:
5. marts. kl. 8.00-15.00. Skrivedag og vejledning på skolen. Skriveøvelser, der sætter eleverne i gang med at skrive.
LD:
Da:
6. marts. Kl. 8.00-15.00. Vejledning i grupper eller individuelt
LD:
Da:
7. marts. Aflevering kl. 16 I lectio. Skrivedag hjemme og aflevering kl. 16.
Opgavens omfang er af UVM fastsat til 6-8 sider (tilsvarende længden på DHO). En side svarer til 2400 anslag inkl mellemrum.
Efter opgaven er afleveret: Udarbejdelse af talepapir til ”årsprøven”
Efter off. af eksamen 16. maj Eleven fremlægger de væsentligste pointer og konklusioner i opgaven i 5-7 minutter, hvorefter prøven afvikles som en faglig samtale både med udgangspunkt i det mundtlige og det skriftlige (opgaven). I samtalen skal der indgå en dialog om de metodiske valg samt af de litteraturteoretiske konsekvenser, som ungdomsoprøret kan have haft. (Basal videnskabsteori).

Der afholdes en årsprøve i eksamensperioden, der planlægges med 20 minutter til hver prøve.

Omfang: 30 sider.
Total: 30 sider.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Dansk og international makroøkonomi. (1)

Kernestoffet er følgende:

Økonomi
– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
– typer af goder og økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling
– makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp beregninger, tabeller, diagrammer, modeller og begrebsskemaer.

Omfang 21 sider.
Total: 21 sider.
Faglige - Faglige - – forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af teorier – undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold – sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre – undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger – undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold – forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed. – formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale til at undersøge problemstillinger og konkludere
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 FF3 "Ekstremsport"

FF3 2y
Fag: Idræt og samfundsfag

Titel: Ekstremsport

Nudansk Ordbog har siden 1994 defineret begrebet som ”en sport eller anden fysisk udfoldelse, som regnes for særlig spændende eller risikobetonet, og som stiller store krav til deltagernes mod, styrke og udholdenhed.”
Ekstremsport er altså ikke en betegnelse for én samlet sportsgren, men for flere grænseoverskridende aktiviteter, som udfordrer individets fysiske og psykiske formåen. Hvad enten det drejer sig om discipliner, der kræver overmenneskelig udholdenhed, eller stunts, der på det nærmeste fordrer dødsforagt hos udøveren, så er fællesnævneren, at et element af usædvanlig farlighed indgår.
Populært sagt handler ekstremsport om at udfordre sig selv så meget, at det er med livet som indsats, at man gennemfører – eller i det mindste får rykket sine egne grænser på et niveau, hvor almindelig sport ikke slår til.
Spænding og adrenalin er hovedingredienser, og den overhængende risiko for ikke at klare sig igennem med liv og lemmer i behold er en væsentlig del af motivationen for udøverne.
Det handler altså ikke, som i de fleste andre sportsgrene, at opnå en bedre sundhed, kondition eller udseende, men om at udfordre sider af sig selv. Derfor er ekstremsport som oftest en enmandssport, hvor udøverne konstant forsøger at flytte grænserne for det mulige, og det er derfor en del af ekstremsportens natur, at den er grænseoverskridende og farlig.
Faglige mål:
I skal i dette forløb arbejde med forberedelsen til, hvordan et 1. vejledningsmøde med jeres vejledere i det endelige SRP-forløb kunne se ud og forløbe. Dvs, hvad skal foreligge, hvad skal i have med, hvad er kravene osv.
Som udgangspunkt er de faglige mål for FF3 altså de samme som til den endelige eksamen; nedenfor er de 4 vigtigste faglige mål for dette forløb:
− tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder
− foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en samlet problemformulering med underspørgsmål, metodiske og teoretiske overvejelser osv samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf
− perspektivere sagen
− vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag.

Fagene:

I idræt vil der på det teoretiske og praktiske plan blive arbejdet med:
- Idrætsadfærd (Hvad, hvor, organisering…)
- Grupper og hold (motivation, målsætning, spændingsregulering, maslovs behovspyramide)
- Autonome nervesystem (sympatisk nerveaktivitet og hormonelt respons) (NYT STOF)
- Træningslære (aerob træning, udholdenhed mm) eller andre arbejdskrav under specifikke aktiviteter.
- Desuden inddrages egen empiri fra:
o Oplevelsesbeskrivelser
o Pulsmålinger fra MTB

I samfundsfag vil der blive arbejdet med
- Sociologi- nærmere bestemt klassens forløb omkring identitetsdannelse.
Metode
Metodisk vil vi arbejde videre med begreberne induktiv og deduktiv samt introducere oplevelsesbeskrivelsen i nedenstående. Ligeledes vil der i samfundsfag arbejdes med kvalitativ og kvantitativ metode samt normativ og deskriptiv metode.
Produkt:
Som nævnt, skal produktet være et eksempel på det 1. vejledningsudspil til en synopsis fra elevens side. Dette udspil skal indeholde overvejelser omkring følgende:

- Problemformulering
- Teori
- Metode
- Empiri
- Materiale
- Udspil til analyse og diskussion.

Eksempel på struktur til udspil til 1. vejledningsmøde på baggrund af ovenstående:
Tema:
Bilag: Alle gruppens oplevelsesbeskrivelser ligger som bilag.

1. Kort præsentation af emnet.

2. Problemformulering
       (der skal - som minimum - formuleres en overordnet problemstilling og en redegørelse for fremgangsmåden eller
        strukturen i besvarelsen – altså punkt 1 og punkt 5 nedenfor)

• (1) Overordnet problemstilling:  

• (2) Afgrænsning:

• (3) Underspørgsmål:

• (4) Redegørelse for og vurdering af teori, begreber og metode der er relevante for arbejdet med problemstillingerne.:
   
3. Brødteksten
Hovedoverskrifter
på underpunkter/spørgsmål:
Må gerne bygges op som I kender med at:

Redegøre:

Forklar/vurder/sammenligne:

Diskutere:
Besvarelsen i hovedpunkter:  - det udleverede materiale?
- pensumrelateret stof?


Før studieturen
Vi arbejder med relevant teori i idræt og samfundsfag. Vi vil bl.a. komme ind på gruppeprocesser, identitetsdannelse, ekstremsport, kroppens reaktioner i risikofyldte situationer samt under fysisk krævende præstationer (herunder pulsmåling og adrenalin/endorfiner) samt oplevelsesbeskrivelser.

Tirsdag den 30.4 i 1. modul:
- Et fælles modul med Da, og Hv, hvor rammerne for projektet og projektets indhold præsenteres.
- Et "idrætsmodul", hvor vi arbejder med oplevelsesbeskrivelser, ekstremsport, pulsure, adrenalin og metoder.

Tirsdag den 30.4 i 4. modul:
- Et samfundsfagsmodul, hvor samfundsfags metode samt identitetsdannelse gennemgås.
Under studieturen:
Under turen indsamles empiri (oplevelsesbeskrivelser og pulsmålinger) og data bearbejdes.
Eleverne færdiggør i grupper en synopsis på baggrund af ovenstående i ugen, hvor de er på studietur. Den fremlægges også på selve turen i grupper.

Materiale:
Idrætsbog og samfundsfagsbog. (Husk at medbringe disse)

Materialet fra tidligere idrætsforløb om de relevante emner (i har dokumenterne på jeres computere eller på lectio) Det samme gælder for samfundsfag, hvor det er forløb om identitetsdannelse, der skal inddrages.

Uddrag fra Sporten i samfundet – sociologi, politik, økonomi af Stig Fraulund Sørensen, Systime 2018.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/hjernekemi-afslorer-din-trang-til-oplevelser

https://faktalink.dk/titelliste/spor

https://videnskab.dk/krop-sundhed/ekstremsportsfolk-opnar-kontrol-gennem-frygt

https://www.berlingske.dk/det-sunde-liv/vi-springer-ud-i-ekstremsport-som-aldrig-foer

https://jyllands-posten.dk/sport/andensport/ECE4531164/Ekstremsport-gør-dig-populær/

https://www.dr.dk/levnu/fritid/topchefer-slider-sig-til-ekstremsport-paa-cvet

https://www.alt.dk/sundhed/det-sker-i-kroppen-nar-du-dyrker-ekstremsport

http://livsstil.tv2.dk/kropogsundhed/2015-03-21-disse-karaktertraek-faar-du-ved-at-dyrke-ekstremsport

Omfang 30 sider.
Total: 30 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Dansk og international makroøkonomi. (2)

Kernestoffet er følgende:

Økonomi
– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
– typer af goder og økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling
– makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp beregninger, tabeller, diagrammer, modeller og begrebsskemaer.

Omfang: 78+6 sider.
Total: 84 sider
Faglige - Faglige - – forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af teorier – undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold – sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre – undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger – undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold – forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed. – formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale til at undersøge problemstillinger og konkludere
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Velfærdsstaten udfordringer

Kernestoffet er følgende:

– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund

– økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU

- Synopsis-/ eksamenstræning i 2. halvdel

Omfang: 28+5 sider
Total: 33 siderIndhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Synopsistræning. 08-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer – undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger – forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier – undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 10 International politik, FN og USA

I dette forløb arbejder vi med international politik. Vi arbejder med forskellige internationationale aktører og deres opbygninger og rolle. Vi undersøger hvordan den nuværende verdensorden kan karakteriseres. Et omdrejningspunkt er USA's og FN's position i den internationale orden. Vi arbejder også videre med skolerne inden for international politik, som eleverne allerede er introduceret for i forløbet om globalisering.

Forløbets kernebegreber er: FN, USA, verdensorden, hegemoniteori, idealisme, realisme

Der er fokus på følgende faglige mål:
-anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger
og løsninger herpå og
- forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse
af begreber og teorier
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
- undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet
mellem nationale og globale forhold
– skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering
– formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
– formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
– formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

Litteratur:
Branner, Hans: Global Politik, København, 2012, Columbus

Supplerende materiale:
Dessau, Erling: Kan FN levere varen og styre kloden? Politiken, 17. JAN. 2011, http://politiken.dk/debat/analyse/ECE1169013/kan-fn-levere-varen-og-styre-kloden/

Omfang: 122+10 sider.
Total: 132 sider.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
vækst og ulighed 13-10-2019
Ansvar 11-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Globalisering og dansk udenrigspolitik

Kernestoffet er følgende:

International politik:
- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
- globalisering og samfundsudvikling

Omfang: 49 sider.
Total: 49 sider.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dem og os 22-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold.
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 12 FF5

FF5/3y/dec 2019

Din FF5 opgave (Faglig Fordybelse) skal ses som en ”opvarmning” til dit studieretningsprojekt (SRP) Studieretnings projektet skal som hovedregel skrives i 2 fag. Studieretningsprojektet skrives i foråret, mens den obligatoriske mundtlige prøve ligger i slutningen af maj/juni.
Du skal i FF5 trække på dine erfaringer fra DHO og SRO samt fra de foregående flerfaglige forløb (FF-forløb),
Studieretningsprojektet er et individuelt, skriftligt produkt, der danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination. Det er FF5 derfor også.
Nedenfor fremgår det hvilke fag, du skal inddrage og hvilke du kan inddrage i dit studieretningsprojekt. FF5 er tænkt på samme vis mht inddragelse af fag.
Hovedreglen er, at du skal inddrage to fag, hvoraf mindst ét fag er på A-niveau og mindst ét fag er et studieretningsfag. Hvis du løfter et studieretningsfag på B-niveau til A-niveau, kan dette fag selvfølgelig indgå i studieretningsprojektet som studieretningsfaget. Faget på A-niveau kan være et studieretningsfag, et obligatorisk fag eller et valgfag.
De fag, du inddrager, indgår altid på det højeste niveau, du har haft eller har faget på.
Du kan således kombinere et af dine studieretningsfag på A-niveau med et hvilket som helst fag, du i øvrigt har eller har haft, uanset niveau og uanset om det er fag, du har haft som studieretningsfag, valgfag eller obligatorisk fag. Dit valg af fagkombination skal understøtte den faglige problemstilling på en måde, der sikrer, at begge fag kan bidrage til besvarelse af problemstillingen.
I FF5 kan/skal du derfor gå i gang med at overveje hvilket område, du vil skrive indenfor og overveje hvilke fag, der vil være relevante at inddrage. Du kan opsøge dine faglærere i god tid og sikre dig, at du vælger at arbejde indenfor et relevant område. Sammen med dine faglærere skal du også sikre dig, at din fagkombination er hensigtsmæssige.
Du skal arbejde 3 dage med FF5 i perioden 18. til 20 dec.

Grupper til fremlæggelser:
1 Amalie Kvistgaard, Katrine, Laura Grue, Amalie Jensen, Frederik Skjøtt
2 Mimi, Aske, Cecilie, Marie
3 Tulin, Laura Trude, Frederik Skov, Selma
4 Oliver, Julie, Louise, Youseef,
5 Emma, Viktor, Carl, Laurine
6 Cecilia, Thilde, Anita, Muhamad, Klara

TIDSPLAN FOR FF5 i 3.y, julen 2019:

Onsdag d. 18/12
1. modul: Introduktion til forløbet og problemformulering + tidsplan +
                samfundsfaglige metoder. Der arbejdes på skolen.
2. modul: Starte arbejde op med problemformulering. Der skal arbejdes på skolen. Da vil være til stede.
3. modul: Selvstændig arbejde.
4. modul: Selvstændig arbejde.

Torsdag d. 19/12
        1. modul: Fag, tema og overordnet problemformulering skal ligge klar. Arbejde videre med at finde materiale
                        og skrive problemformulering.
2. modul: Selvstændig arbejde
3. modul: Selvstændig arbejde
4. modul: Selvstændig arbejde

Fredag d. 20/12
        Kl. 8.00-9.00: Klargøring til fremlæggelse
        Kl. 9.00-10.45: Fremlæggelser.

Fremlæggelser i netværksgrupper. 10 minutter pr mand. Hvert medlem fremlægger overordnet problemstilling og underspørgsmål + materialevalg i et ca. 5 minutters pitch. Pitchet skal derudover indeholde:
a. Redegøre for valg af materiale – hvorfor er det relevant for emnet?
b. Fremlægge og ultrakort begrunde overordnet problemstilling og underspørgsmål.
c. Fremlæggelse af videnskabsteoretiske overvejelser.

Kl.10.45-11.00: Evaluering af FF5.
Kl.11.10-12.00: Juleafslutning i festsal.

Produkt:
I skal lave en samlet problemformulering, på baggrund af en selvvalgt fagkombination – som man i teorien kunne have med til den første SRP-vejledning. Denne skal følge den skabelon i kender fra bl.a. FF3. Se nedenstående. Denne indeholder en overordnet problemstilling i disse fag, samt de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser I vil inddrage ift. fagene. Dette afleveres på lectio.

Feed back:  
Foregår efter ”cafemetoden” i netværksgrupper efter Peer-review princip. Da skal nok sætte i gang og forklarer. I skal om fredagensåledes have et eksemplar klar af jeres problemformulering, og i grupper evaluere jeres egne produkter, ligesom lærerne vil kunne se dem også..

Skabelonen:

Struktur til FF5 der skal følges:

Fagkombination:

Tema:

1. Samlet problemformulering (Følgende nedenstående punkter skal med)

• (1) Kort præsentation af emnet.

• (2) Overordnet problemstilling:  
•        (3) Afgrænsning:
•            (4) Underspørgsmål:
-                   Skal bygges op som I kender efter niveauer med:
1. Redegøre:
2. Forklar/vurder/sammenligne:
3. Diskutere:

• (5) Redegørelse for og vurdering af teori, begreber og metode der er relevante for arbejdet med
                 problemstillingerne.

• (6) Videnskabsteoretiske overvejelser

• (7) Litteraturliste. (sat rigtig op!!)

Omfang: 10 sider.
Total 10 sider.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 FF1: "Fysisk aktivitet, livsstil og sundhed"

"Fysisk aktivitet, livsstil og sundhed"
Indledning
Mange tendenser i tiden har gjort, at vi i dag er havnet i dette næsten paradoksale velfærdsproblem, hvor vores velstand, og den livsstil denne velstand medfører, faktisk afføder en lang række samfundsmæssige problemer, der ikke alene koster samfundet penge og dermed er med til at gøre os fattigere, men også mere eller mindre direkte slår os ihjel.
Vælger man at anskue problemet ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt, kan problemstillingen reduceres til, at vi indtager mere energi end vi forbruger. Et simpelt men ganske uheldigt faktum, der har ganske omfattende samfundsøkonomiske konsekvenser.
Vælger man at anskue problemet ud fra en mere samfundsvidenskabelig baggrund, er det interessant at undersøge, hvorfor mange har en livsstil, de måske godt ved ikke er særlig sund samt gør dem overvægtige, men alligevel fører de den, selvom de gerne vil lave den om.
I forbindelse med dette forløb i FF skal I arbejde som en gruppe forskere, der med sig selv som forsøgspersoner, skal forsøge at belyse forsøgspersonernes livsstil i forhold til fysisk aktivitet og sundhed. Denne indsigt skal efterfølgende bruges til at sætte din og andres sundhed og livsstil ind et sociologisk perspektiv. Altså, hvorfor opretholder vi en forkert livsstil.
Forløbets ”forskningsresultater” skrives som en synopsis der fremlægges i form af en mundtlig præsentation støttet af en PowerPoint.FF1:
Fysisk aktivitet, livsstil og sundhed
Fagligt mål:

Produkt:
Lærerne angiver rammerne for produktet. Produktet vil være en mundtlig fremlæggelse, og det er et krav at eleverne som en del af produktet reflekterer over de metoder de har brugt.
Fag, fakulteter og tid
Deltagende fag og fakulteter:
Samfundsfag (Samfundsvidenskab) Biologi, Matematik og Idræt (naturvidenskab)
Tid til forløbet:
20 modulers undervisningstid.
2 moduler brugt til forberedelse.
3 modulers samfundsfag, 4 modulers Idræt, 2 modulers Biologi, 3 modulers matematik.
Elevtid til FF1


Problemformulering
Undersøg hvilke sammenhænge der eksisterer mellem livsstil og fedme.
Dette gøres ved at besvare følgende underspørgsmål:
1) På baggrund af selvvalgt og udleveret materiale (gerne artikler og statistik) ønskes en kort redegørelse for forskellige sammenhænge mellem fysisk aktivitet, livsstil og sundhed. Der ønskes en undersøgelse om, hvad Jeres målinger viser omkring emnet.
Herunder skal i selv foretage følgende målinger:
- BMI
- Kondital
- Impedans-målinger.
2) Diskutér med inddragelse af aspekter fra spørgsmål 1 og 2, hvilke konsekvenser fysisk aktivitet og sundhed har for individet og samfundet generelt. I besvarelsen af spørgsmål 3 skal der inddrages samfundsfaglig viden omkring mindst et af følgende aspekter:
a. Livsformer/stil
b. Identitetsdannelse.
Produkt og evaluering
Produkt
Som beskrevet i introduktionen skal forløbet resultere i en mundtlig præsentation understøttet af en PowerPoint præsentation. Begge dele udarbejdes og fremføres i grupper og skal være opbygget således, at ovenstående problemformulering besvares.
PowerPoint præsentationen skal indeholde: forside med titel, fag, undervisere og elevnavne,  diverse slides med besvarelse af underspørgsmål, evt hypoteser, konklusion. Der skal være en litteraturliste. Husk i øvrigt altid at angive kilder til de oplysninger i måtte bruge i forbindelse med besvarelsen.
Aflevering torsdag d. 7/12 kl. 16.00 elektronisk på lectio under opgaver.
Fremlæggelse torsdag d. 8/12. Plan kommer senere.
Den mundtlige præsentation må maksimalt vare 15 minutter og det forventes at alle gruppemedlemmer ”er på”. Efterfølgende vil der være tid til spørgsmål og evaluering så hver gruppe har 30 minutter i alt.
Evaluering
Efter hver præsentation gives en mundtlig evaluering af produktet, og det samlede produkt og hver enkelt elev præstation vil i den forbindelse blive bedømt efter 12-skalaen.Når alle grupper har fremlagt deres produkter vil hovedpunkterne fra de mundtlige evalueringer blive sammenfattet i en fælles mundtlig evaluering med klassens elever.

Omfang: 10 sider
Total: 10 sider.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer