Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e)
Hold 2017 id/d (1d id, 2d id, 3d id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Træning til idrætsdag + Opvarmningsforløb
Titel 2 Kropsbasis - inkl. elevopvarmning
Titel 3 Basketball (inkl. boldbasis)
Titel 4 Les lanciers
Titel 5 Ultimate
Titel 6 Træning til idrætsdag
Titel 7 Ultimate og team
Titel 8 Latinamerikansk dans
Titel 9 Grundtræning og crossfit
Titel 10 Les Lanciers
Titel 11 Badminton - opstart
Titel 12 Træning til idrætsdag
Titel 13 Træningsprojekt og badminton
Titel 14 Hip hop/streetdance
Titel 15 Les Lanciers
Titel 16 Repetitionsforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Træning til idrætsdag + Opvarmningsforløb

Træning til idrætsdag + opvarmningsforløb
TRÆNING til idrætsdag:
Eleverne skal
- træne til de forskellige aktiviteter på Nørre G's samlede idrætsdag
- sætte hold til idrætsdag
- lære en fælles Nørre g-dans, som danses som led i opvarmningen på selve idrætsdagen
- deltage i idrætsdagen (heldagsarrangemnet der tæller 2 moduler)

OPVARMNINGSFORLØB:
Faglige mål:
Eleverne skal kunne
- redegøre for den fysiske effekt af opvarmning og give nogle korte, grundlæggende, fysiologiske  forklaringer
- kende til opbygning/sekvensering af almindeligt opvarmningsprogram
- kunne finde egnet musik til de forskellige opvarmningssekvenser
- kunne udfærdige et opvarmningsprogram til musik (i gruppe)
- Kunne udføre programmet og varme hele holdet op
- Kunne nedskrive programmet i overskuelig form

Teoripensum: "C-det er idræt" s. 22-30 (8 sider)
Produktkrav: et opvarmningsprogram af 12-15 minutters varighed samt et papir med programmet nedskrevet sekvens for sekvens samt et lille teoriafsnit om opvarmningens effekt.

Grupperne varmer på skift hele holdet op i starten af timerne i et efterfølgende forløb. I den forbindelse evalueres programmerne mundtligt.
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kropsbasis - inkl. elevopvarmning

Kropsbasis - inkl. elevopvarmning

Faglige mål:

Udvikling af kropsbevidsthed og samarbejdsrelationer gennem fokus på arbejde med behændighed, koordination og fysisk samarbejde.
- Der arbejdes med gymnastiske behændighedsøvelser, akrobatiske elementer, judoinspirerede øvelser samt  fysisk pararbejde med fokus på rytme, timiing, at give og tage vægt fra hinanden og opnå flow i bevægelserne.
- Afslutningsvis skal eleverne selv ud fra nogle bundne 'regler'/benspænd udarbejde lille gruppekoreografi. Der udleveres begrebskort med bevægelsestyper til gruppeopgaven (fx rulle, falde, trække, skubbe, gribe, afbalancere osv.), som skal indgå i koreografien og dermed vise deres udbytte af forløbet.

Produktkrav: lille gruppekoreografi, der vises for resten af holdet og videooptages.
De tekniske elementer, som der er arbejdet med, og som der skal indgå nogle af i den ille gruppekoreografi, er følgende:
- BEHÆNDIGHED:  Håndstande, ruller kip, 3&3 sideværts rulninger med hop over hinanden, kravle-/krybeøvelser
- FYSISK SAMARBEJDE: Modtagning, rulninger hen over hinanden, akrobatiske opstillinger, tillid
- KOORDINATION: sammensætning med flow, rytme,timing

NB! Hver gang indledes med et af elevgruppernes opvarmningsprogram - udfærdiget i det foregående forløb. Programmet evalueres mundtligt i slutningen af modulet..
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Basketball (inkl. boldbasis)

Basketball (inkl. boldbasis)

Faglige mål:
Formålet:
Eleverne skal forstå spillets grundlæggende regler, og tilegne sig spillets grundlæggende tekniske og taktiske færdigheder.
Tekniske elementer: Der fokuseres som udgangspunkt på de fem fundamentals: grundskud/hopskud + lay-up, aflevering, dribling, individuelt forsvar og rebound. Ligeledes vil de vigtigste footwork-fundamentals blive gennemgået: triple threat position, pivotering og jump stop.
Spillets taktiske elementer: cut-løb, personlig opdækning, "give 'n' go"

Teoristof:
- videoer af fundamentals, de grundlæggende skud: grundskud og lay up, afleveringsøvelser, jumpstop og pivoteringsøvelser, skudøvelser mm (links ligger på modulerne). (i alt ca. 5 min.)
- Tekster med beskrivelser af ovenstående øvelser (I Basketball ABC: s.11-13ø (tripple-threat, v-cut,, to-håndsafleveringer. studsafleveringer), s. 20-23, 25-26ø (Skud: Grundskud stående, lay-up,  hopskud), s. 35: driblinger, driblinger med retningsskift via cross-over og rygvendt roll), s. 42-44ø: Pivoteringer, jumpstop, totaktsstop), s. 45-47m ( forsvar), s. 50 (individuelle angrebsbevægelser), s. 53n-54 (forsvarsøvelser: sliding + korridordriblinger + Forsvar mod skud), s. 61-62 linje 8 (....)s. 64 (angrebstaktik: give & go, backdoor) (I alt ca. 12 sider)
- De grundlæggende regler (2 sider)

Svarende til i alt: 14 sider

Derudover er der arbjedet med at udforme eksempel på drejebog til basketball.Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Les lanciers

Les Lanciers
Midt i basketforløbet har der været placeret et lancierforløb, da dette skulle trænes op til årets gallafest.
Der er blevet arbejdet med indmarch og indøvet tur 1-5 i lanciers'en.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Ultimate

Lille Ultimateforløb

Faglige mål:
Eleverne skal kunne
- udføre de basale kasteteknikker (forhånd, baghånd)
- foretage sikre gribninger (sandwich)
- foretage pivoteringer for at blive afleveringsklar
- løbe sig fri (cuts) for at blive modtagningsklar
- foretage personlig opdækning
- kende principperne for at stacke og derfra rykke ud i de frie rum.
-- spille med den grundlægende forståelse for 'spirit of the game'

Diise mål bliver  trænet via mange forskellige afleverings-, opdæknings-, pivoterings-, cut & stack- øvelser. Derudover fx spil til 3 zoner (for at træne spredning af spillet og involvering af mange spillere) samt afslutningsvist det færdige spil med to målzoner.
Til øvelserne og i spilsituationerne vil eleverne ofte være i deres faste hold for at oparbejde den rette spirit og samarbejdsånd i deres team.

Teori:
Ultimate -  Regler (1 side)
Martin Frederiksen: ingen advarsler, ingen udvisninger (Fra Etik & moral. DGI, 1995) (2 sider)


OBS! Forløbet genoptages og udbygges i starten af 2G => tilsammen bliver det så et forløb på 3 + 3-4 moduler.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Træning til idrætsdag

Træning til idrætsdag
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Ultimate og team

Ultimate og team
Forløbet bygger oven på de 3 moduler fra før sommerferien  - og for at integrere nytilkomne elever på holdet bedst muligt - er teamudvilking nu et fokuspunkt samtidig med den fortsatte træning af de basale tekniske og taktiske kompetencer i spillet.

Faglige mål:
I skal gennem den praktiske og teoretiske undervisning:
- opnå indsigt i og erfaring med teamudvikling
- kunne beherske basale kast og modtagninger
- have kendskab til spillets grundlæggende taktik og spirit
- styrke jeres evne til kvalificeret  samarbejde og derigennem forbedre jer teknisk, taktisk og socialt, så I udvikler jer
       som Ultimatehold/team til at kunne præstere på så højt niveau som det er muligt for det pågældende team.
- reflektere over egen – og andres – rolle i teamet og dermed over betydningen af de relationelle færdigheder i spillet
- Kunne reflektere over teamets arbejde under inddragelse af begreber som målorientering, kohæsion, synergieffekt og Ringelmanneffekt.

Det er det enkelte teams opgave at få TEAMET til at fungere bedst muligt og udvikle rammer, så hver enkelt kan yde sit optimale.

Teorimateriale (I alt: 25 sider)

- De basale regler i Ultimate (se 1g)
- Ultimatekompendium (med beskrivelser af den grundlæggende teknik og taktik: spirit of the game, Grundlæggende kaste-gribeteknik, cutøvlser, taktik: åbne og døde områder, sidelinjebølgen) (Lærerproduceret) (I alt 12 sider)
- Om team og hold (Fra B - for bedre idræt. Kap. 9: side 156-166) (11 sider)
- Om forskellige former for målorientering og træningsklima (Fra B - for bedre idræt: side 146-147)
- Derudover nogle opgaveark vedr. spillets regler og teamarbejdet)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Latinamerikansk dans

Latinamerikansk dans.
Merengue og salsa

Faglige mål:
Eleverne skal kunne
- karakterisere de to danse, merengue og salsa, mht. grundelementerne: rytme, stil, føring og bevægelsesmuligheder
- kunne udføre de basale grundtrin i de to dansearter og forskellige variationer og partnerskift
- kunne danse i takt til musikken
- kunne danse med bevidsthed om dansenes særlige karakteristika (jf. grundelementerne: rytme, stil, føring og bevægelsesmuligheder)
- kunne danse en sammenhængende dans parvist bestående af grundtrin + selvvalgte variationer

Produktkrav:
- parvist danse en sammenhængende sekvens inden for de to dansearter bestående af grundtrin + selvvalgte variationer. Disse danse optages på video.
-Drejebog


Teorimateriale:
Jeppe Elmelund Van EE: Grundbog i Idræt C Praksis og teori. Side 25m-28n om pardansens grundelementer, side 30-31n om salsa, side 33 Om fysiologi.
Diverse videoklip med Merengue og salsa

I alt: 7 sider + videoklip (ligger på modulerne)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Grundtræning og crossfit

Grundtræning og crossfit.

Grundtræningen rummer elementer fra følgende træningsformer:
Kredsløbstræning (Kardiovaskulær og respiratorisk udholdenhed), Muskeludholdenhed, Muskelstyrke, Smidighed/bevægelighed (Fleksibilitet), Hurtighed, Koordination, Behændighed (agility), Balance

Faglige mål for hele forløbet:
Eleverne introduceres til forskellige former for muskeltræning, herunder cross-fit (funktionel træning) og får kendskab til grundlæggende bevægemønstre inden for denne træningsform:
Eleverne  skal kunne:
• Kende forskellige former for grundtræning og intervalprincipper
• Kende kroppens store muskelgrupper og vide hvilke der er primærmuskulatur i de øvelser de laver.
• Kende de grundlæggende bevægelsesmønstre i cross-fit: Det knædominante bevægemønster, Det hoftedominante bevægemønster, Træk, Pres.
• Kende den teknisk korrekte udførelse af øvelserne for at undgå skader
•Som afslutning på forløbet, kunne sammensætte en alsidig WOD, som gennemføres med holdet.

Produkt: I skal i grupper sammensætte en alsidigt udfordrende WOD, hvori der trænes flere af de ovenstående fysiologiske aspekter. Med WODen afleveres en drejebog med progression i træningsøvelserne frem mod de øvelser, der indgår i WODen.

Rammer: 2g c-niv, 25 elever, faciliteter (Festsalen +træningsloftet + alm. klasselokale.

Teorimateriale:
C-det er idræt side 48-57: Om styrke- og muskeludholdenhedstræning)
C- det er idræt side 168-169: Muskeloversigter
C- det er. idræt s. 58-60: Bevægelighedstræning
(I alt: 14 sider)

Derudover:
Instruktionsvideoer til:
- squats (knædominant bevægelsesmønster)
- good morning (hoftedominant bevægelsesmønster)
- Horisontale træk
- Alternate rows m. stang og håndvægte
- Presbevægelser med Wall ball
(videoerne ligger på modulerne)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Les Lanciers

Les Lanciers
Træning til skolen årlige Gallafest.
Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Badminton - opstart

Badminton

Badmintonforløbet bliver delt op, idet vi starter op md de 2 sidste moduler i 2. G og og fortsætter forløbet i 3. g

Faglie mål for de to første moduler:
1. modul: Fokus på
- de rigtige greb til fh og bh
- underhåndsspil  - med grebskift fra fh til bh
- serv - bh (kort serv) og fh (lang singleserv
- småspil med vekslende partnere på halvbane

2. modul: Fokus på:
-Benarbejde frem og tilbage fra Spillecentrum
-forspændingshop efterfulgt af bevægelse frem mod nette til bh- og fh-returnering af bolden
-Gennemgang af pointtælling linjer isinglespil
- Repetiion fra sidste gang
- Småspil på halvbane med skiftende partnere

Mat.
Videoer med greb, underhåndsssalg og fh/bh-serv
(Links ligger på modulerne)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Træning til idrætsdag

Træning til idrætsdag
Da det er 3g er idrætsdagens aktiviteter velkendte, s vi har kun brugt ét modul på at forberede denne begivenhed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Træningsprojekt og badminton

Træningsprojekt og badminton

Faglige mål - Træningsprojektet:
3G-træningsprojektet - primært et konditionsprojekt
Faglige mål:
Eleverne skal kunne
- udarbejde og gennemføre et træningsforløb, der kan forbedre deres kondition (i forhold til nu-niveauet)
- midtvejs i træningsforløbet gennemføre Nørre G-løbet med en til konditionsniveauet passende distance og tid (3, 5 eller 10 km)
- forstå hvad de laver og hvorfor - ved at læse noget teori om kredsløb, træningslære og sundhed.
- løbende føre træningsdagbog og afslutningsvist skrive en rapport om forløbet (rapportspørgsmål udleveres)

Forløbet indledes og afsluttes med en konditionstest (biptesten) med ca. 8 ugers mellemrum
I den mellemliggende periode skal eleverne træne 2-3 gange om ugen
- den ene gang på skolen i idrætsmodulet (elevens individuelle træningsprogram + det fælles cirkeltræningsprogram for hele klassen
- den øvrige træning (1-2 gange) pr. uge er 'hjemmearbejde'

Den enkelte elevs træningsprogram skal drøftes med og godkendes af læreren/uw.

Først i forløbet afholdes et fælles løbemodul med klassen, hvor forskellige intervalløbeformer præsenteres og afprøves.

Der afholdes i løbet af forløbet 2,5  teorimoduler med grundlæggende teori om lunger,hjerte,kredsløb og konditionstræning på forskellige måder samt instruktion i rapportskrivningen. Her gennemgås pensum fra C- det er idræt (se nedenfor)

I begyndelsen af forløbet skal eleverne hver især aflevere en skriftlig træningsprofil samt en målsætning for forløbet og et intenderet træningsprogram (grovskitse).

Ca. midtvejs i forløbet deltager alle 3G-elever i 'Nørre -g-løbet', hvor de - i samråd med uw - vælger om de skal løbe en 3-, 5-, eller 10 km's rute.

Produktkrav efter hele forløbet: En rapport over det individuelle forløb (elevtid: 4 timer)

Teoretisk materiale:'
'C-det er idræt' side 33-45, 61-62. 82-84n, 87-89, 91-92m, 111 (22 sider)
Stig Eiberg Hansen: 'Den rette kombination af styrke- og konditionstræning'  (2 sider)
Michelle Kristensen: Højintensitetstræning (I form, 2013) (2 sider)

(I alt: 26 sider)

Sideløbende med en del af elevernes individuelle konditionstræningsforløb har vi færdiggjort badmintonforløbet, som startede i 2g. Da der ikke var baner nok til hele klassen, blev holdet efter en kort intro hver gang delt i 2, således at halvdelen trænede badminton og halvdelen trænede konditionstræning via forskellige løbsformer eller intervalboldspil. Hver gang: fælles afslutning for hele klassen under udførelse af et cirkeltræningsprogram.

Faglige mål - Badminton:
• Badminton er et teknisk krævende spil, og det kræver mange timer at indlære alle de forskellige slag samt benarbejdet rundt på banen. Det er ikke et krav, at eleverne skal kunne slag og bevægelser til perfektion. Derimod er det formålet, at eleverne arbejder med forskellige øvelser, således at de kan udvælge enkelte til forevisning til en evt. eksamen.
• Forløbet er primært bygget op omkring spil på halv bane (pladshensyn!), dvs. singlespil (forskellige småspil med vekslende partnere) efter at der hver gang har været et særligt teknisk fokus, der er blevet trænet. De tekniske øvelser forberedes derhjemme (video som lektie), forevises kort og øves.
• Forløbet afsluttes med en forløbsprøve, hvor eleverne viser færdigheder i nogle af de slag og øvelser der er trænet.  Disse slag og øvelser kan danne grundlag for skabelonen til en drejebog til en eksamen.

Tekniske fokuspunkter:
- fh- og bh-greb
- bh-serv og fh-serv (Eleverne skal kende til udførelsen af begge server, men har kunnet vælge, hvilken af de to server, de vil arbejde med og fremvise)
- slag, der er gennemgået og trænet: fh-slag: lob, clear, drop, netdrop. bh-slag: lob, netdrop (eleverne kan blandt disse slag vælge, hvilke de vil vise)
- Der har været fokus på benarbejdet fra SC til forbanen: forspændigshop, chassé, stemstilling, tilbage til SC
- Der har været fokus på benarbejdet fra SC til bagbanen: forspændingshop, drejning, baglæns chassé, pege på bolden, clear - eller drop med bensaks.
- Eleverne skal vide, hvorfor fokus på benarbejdet er vigtigt i badminton og kunne reflektere over badminton som konditionstræning - alt efter hvilket badmintonniveau, der er tale om.

Teorimat.: (3 sider + en del af materialet fra træningsprojektet)
- Jes Bak Sørensen: Fysiske krav i badminton (GI- kursusmateriale u.år) (3 sider)
- Diverse uploadede videoer med teknik (links ligger på modulerne)
- enkle badminton-single-regler (2 sider)
- Derudover generel viden om kondition og muskeltræning ud fra pensum til det sideløbende træningsprojekt ( se ovenfor!)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Hip hop/streetdance

Hip hop/Street dance (evt. forlænges forløbet med et modul)

Faglige mål:
Eleverne skal kunne
- kende til dansens karakteristika mht, stil, rytme, bevægelsesmuligheder (jf. teorimat.)
- kunne reflektere over de motoriske faser, der har været igennem fra forløbets start til slut (jf. teorimat.)
- kunne udføre nogle basale grundtrin med fokus på bounce, tyngde, rytme.
- kunne udføre en 'hip-hop-pardans', der danses i kreds (en yder- og en inderkreds med front mod hinanden parvist) og med partnerskift efter den faste sekvens på 8 takter, der er indlært. Serien udbygges gradvist hver gang.
- Produktkrav: Eleverne skal parvist og dernæst i grupper a ca. 4 personer selv lave nogle pozes og sammensætte nogle trin/moves (indlært gennem forløbet eller/og selvlært fra andre sammenhænge) til en lille koreografi, der fremvises for klassen og filmes. Benspænd til koreografien: den skal minimum indeholde en sekvens nede på gulvet, en drejning, et hop, en pose. Derudoever skal der være en markeret start- og slutstilling.
Undervejs i udformningen af dansen er der små visninger, hvor elverne udfordres med at skabe retningsændringer, tempo og rytmeskift, evt. arbejde i kanon osv.

Materiale:
- Links til diverse trin og moves (ligger på modulerne)
- Om  dansens forskellige grundelementer: stil, rytme, bevægelsesmuligheder, udtryk, attitude (samme mat. som er brugt til lat.am.dans - Jeppe Elmelund Van EE: Grundbog i Idræt C Praksis og teori. Side 25m-28n om dansens grundelementer: stil, rytme, udtryk og bevægelsesmuligheder)
- Lone Wiegaard: Faser i motoriske læringsforløb, i ”Motorik-ABC til underviseren”. Focus Idræt – tema: Børn og motorik – kvalitet i bevægelse, nr.4. november 2011 (1 side)
- Om hip hop-kulturens historie og udtryk (kursusmateriale hip hop kursus på Tårnby Gym., nov. 2016) (1 side)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Les Lanciers

Les Lanciers
OBS! Forløbet blev ikke afholdt som følge af skolelukning ifm. Coronakrisen)

Faglige mål:
Eleverne skal perfektionere dansen, fx ved
- at være sikre i de basale grundtrin i takt til musikken: chassé, gang, sidechassé med cross over, sidechassé + pas-de- bas osv.
- at danse i den stil som er gældende for lanciers'en (jf. pensum fra Pardans om grundelementerne i dans: stil, rytme, bevægelsesmuligheder, føring)
- at tilføjer flere (3g-) finesser ifm. trinnene
Indhold
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Repetitionsforløb

Repetitionsforløb

Forløbet er planlagt således at eleverne skal arbejde i deres eksamensgrupper ud fra deres drejebøger, som skal justeres ift. eksamensgruppernes planer.
De skal hver af de 3 gange træne 2 af de 6 eksamensdiscipliner for at kunne beslutte hvilke øvelser de vil vise, og vurdere hvor mange øvelser det tidsmæssigt er realistisk at nå.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer