Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e)
Hold 2017 Id/y (1y Id, 2y Id, 3y Id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Opvarmning
Titel 2 FF1: "Fysisk aktivitet, livsstil og sundhed"
Titel 3 Redskabsgymnastik
Titel 4 Basketball
Titel 5 Ultimate
Titel 6 Ultimate og aerob træning
Titel 7 Forløb#6 Hip Hop og Jive
Titel 8 Forløb#7 Volleyball og teamudvikling
Titel 9 Parkour og redskabsgymnastik (Teori:Nervesystemet)
Titel 10 FF3 "Ekstremsport"
Titel 11 Fodbold og fysisk træning
Titel 12 Crossfit / Badminton
Titel 13 Performance
Titel 14 Forløb#9

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Opvarmning

Træning til idrætsdag + opvarmningsforløb
TRÆNING til idrætsdag:
Eleverne skal
- træne til de forskellige aktiviteter på Nørre G's samlede idrætsdag
- sætte hold til idrætsdag
- lære en fælles Nørre g-dans, som danses som led i opvarmningen på selve idrætsdagen
- deltage i idrætsdagen (heldagsarrangemnet der tæller 2 moduler)

OPVARMNINGSFORLØB:
Faglige mål:
Eleverne skal kunne
- redegøre for den fysiske effekt af opvarmning og give nogle korte, grundlæggende, fysiologiske  forklaringer
- kende til opbygning/sekvensering af almindeligt opvarmningsprogram
- kunne finde egnet musik til de forskellige opvarmningssekvenser
- kunne udfærdige et opvarmningsprogram til musik (i gruppe)
- Kunne udføre programmet og varme hele holdet op
- Kunne nedskrive programmet i overskuelig form

Teoripensum: "C-det er idræt" s. 22-30
Produktkrav: et opvarmningsprogram af 12-15 minutters varighed samt et papir med programmet nedskrevet sekvens for sekvens samt et lille teoriafsnit om opvarmningens effekt.

Grupperne varmer på skift hele holdet op i starten af timerne i et efterfølgende forløb. I den forbindelse evalueres programmerne mundtligt.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 FF1: "Fysisk aktivitet, livsstil og sundhed"

Indledning
Mange tendenser i tiden har gjort, at vi i dag er havnet i dette næsten paradoksale velfærdsproblem, hvor vores velstand, og den livsstil denne velstand medfører, faktisk afføder en lang række sundheds og samfundsmæssige problemer, der ikke alene koster samfundet penge og dermed er med til at gøre os fattigere, men også mere eller mindre direkte slår os ihjel.
Fysisk inaktivitet er en af de største risikofaktorer for danskernes sundhed, kun overgået af rygning. Fysisk inaktivitet spiller en central rolle for udviklingen af store livsstilssygdomme som type II diabetes, hjerte kar sygdomme, knogleskørhed m.fl. der spiller en central rolle for dødeligheden i danmark. Et ganske uheldigt faktum, der har ganske omfattende samfundsøkonomiske konsekvenser.
Vælger man at anskue problemet ud fra en mere samfundsvidenskabelig baggrund, er det interessant at undersøge, hvorfor mange har en livsstil, de måske godt ved ikke er særlig sund samt gør dem overvægtige, men alligevel fører de den, selvom de gerne vil lave den om.
I forbindelse med dette FF forløb skal I arbejde som en gruppe forskere, der med sig selv som forsøgspersoner, skal forsøge at belyse forsøgspersonernes livsstil i forhold til fysisk aktivitet og sundhed. Vi skal gennemføre forskellige fysiske tests og målinger i forhold til kondition, blodtryk, fedtprocent, styrke mm. Ud fra en grundlæggende teoretisk viden om sundhed og livstilsygdomme og en mere dybdegående indsigt i hjertet og kredsløbets anatomi og funktion skal I opstille hypoteser som undersøges matematisk ud fra den deskriptive deskriptiv statistik. Denne indsigt skal efterfølgende bruges til at sætte din og andres sundhed og livsstil ind et sociologisk perspektiv. Altså, hvorfor opretholder vi en forkert livsstil.
Forløbets ”forskningsresultater” fremlægges i form af en mundtlig præsentation støttet af en PowerPoint.

Faglige mål:
1. At kunne gøre rede for relevant viden i forhold til fysisk aktivitet og sundhed og anvende den i en undersøgelse.
2. At demonstrere kendskab til hvad de enkelte fag bidrager med i jeres undersøgelse og hvordan i arbejder metodisk i de forskellige fag.
3. At kunne bruge af matematiske modeller og statistik til at analysere og præsentere indsamlede data.
4. Med udgangspunkt i egne data at kunne undersøge sammenhænge mellem fysisk aktivitet og sundhed.
5. At kunne sammenholde resultatet af undersøgelsen med relevant teori.
6. At kunne forholde sig til muligheder og begrænsninger ved undersøgelsen og de anvendte faglige metoder.
7. At kunne besvare et fagligt relateret spørgsmål med anvendelse af faglig viden fra flere fakulteter og argumentere for svaret.
8. At få større indsigt i egen og sundhed.
9. At præsentere resultaterne af jeres undersøgelse i en power-point-præsentation.
10.   At anvende og kombinere viden fra samfundsfags discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige    
        problemstillinger og løsninger herpå.
11.   At forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier.
12.   At sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre

Fag, fakulteter og tid
Samfundsfag (Samfundsvidenskab) Biologi, Matematik og Idræt (naturvidenskab)
Tid til forløbet:
20 modulers undervisningstid.
2 moduler brugt til forberedelse.
3 modulers samfundsfag, 5 modulers Idræt, 1 modul Biologi, 3 modulers matematik.

Problemformulering
Undersøg sammenhænge mellem fysisk aktivitet, livsstil og sundhed.

Dette gøres ved at besvare følgende underspørgsmål:

1)
På baggrund af egne målinger i klassen samt selvvalgt og udleveret materiale (gerne artikler, rapporter, statistik, grafer, figurer osv.) ønskes en redegørelse for forskellige sammenhænge mellem fysisk aktivitet, livsstil og sundhed. I skal inddrage matematiske analyser af egne data og sammenholde denne med teorien og/eller andre undersøgelser.

2)
Diskutér med inddragelse af aspekter fra spørgsmål 1, hvilke konsekvenser fysisk aktivitet og sundhed har for individet og samfundet generelt. I besvarelsen af spørgsmål 2 skal der inddrages samfundsfaglig viden omkring mindst et af følgende aspekter:

a. Levekår og ulighed (s 98-108)
b. Livsformer (s 90-94)
c. Livsstil (s 31-38)
d. Identitetsdannelse.Produkt

Som beskrevet i introduktionen skal forløbet resultere i en mundtlig præsentation understøttet af en PowerPoint præsentation. Begge dele udarbejdes og fremføres i grupper og skal være opbygget således, at ovenstående problemformulering besvares.
PowerPoint præsentationen skal indeholde: forside med titel, fag, undervisere og elevnavne, diverse slides med besvarelse af underspørgsmål, hypoteser, konklusion. Der skal være en litteraturliste. Husk i øvrigt altid at angive kilder til de oplysninger i måtte bruge i forbindelse med besvarelsen.

Aflevering torsdag d. 7/12 kl. 16.00 elektronisk på lectio under opgaver.

Fremlæggelse torsdag d. 8/12. Plan kommer senere.

Den mundtlige præsentation må maksimalt vare 15 minutter og det forventes at alle gruppemedlemmer ”er på”.

Efterfølgende vil der være tid til spørgsmål og evaluering så hver gruppe har 30 minutter i alt.

Evaluering
Efter hver præsentation gives en mundtlig evaluering af produktet, og det samlede produkt og hver enkelt elev præstation vil i den forbindelse blive bedømt efter 12-skalaen. Når alle grupper har fremlagt deres produkter vil hovedpunkterne fra de mundtlige evalueringer blive sammenfattet i en fælles mundtlig evaluering med klassens elever.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Redskabsgymnastik

Der er arbejdet med følgende færdigheder:
Basisfærdigheder så som kropsspænding og balance. Færdighederne er trænet på airtrack ved forskellige enkelte hop samt hoppesekvenser. Herunder hop med knæløft, split og rotationer omkring længdeaksen.
Eleverne har ligeledes arbejdet med tillid og trænet modtagning til alle øvelser.
Gulvøvelser: forlæns rulle, vejrmølle, håndstand, håndstand - rulle.
Spring: hoved spring over skumplint,  kraftspring med forskellige opstillinger
Spring i minitrampet: Benspring - herunder knæbøjning, split, rotation omkring længdeakse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Basketball

Der er arbejdet med følgende færdigheder:
Stående skud og lay-up
Afleveringer: to-hånds aflevering, studsaflevering, enhånds aflevering, aflevering over hovedet. Fokus på forudgående triple threat position samt pivotering.
Personligt forsvar - Stance, slide, secure (udblokning)
Driblinger- herunder jab/go, jab/crossover
Angrebstaktik: Grundlæggende taktik i 2 mod 2 og 3 mod 3. Zoner I angrebet, spacing, V-cut, rebound, penetrate and pitch, Give and go, Screen and roll, back door, aflever og screen i modsat retning (ikke på boldholder).

Materialer:
"Basketball ABC - Teknik og taktik", Rob Friedrich, Jesper Hauge, Ole Nedrgaard, Systime 2002
s.11-13, s.20-24, s.34-35, s.46-48, s.61-64
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Ultimate

Kort afrunding af året med ultimate i 2 moduler
Faglige mål:
En grundlæggende forståelse af værdisættet omkring spillet mht fairplay og spillets ånd.
Forståelse af de centrale regler i spillet.
Grundlæggende tekniske færdigheder:
At kunne kaste baghånd, forhånd og overhånd (hammeren).
Gribeteknik
Pivotering.
Grundlæggende taktiske færdigheder:
At have forståelse for løbebaner og cuts.
Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Ultimate og aerob træning


Faglige mål:
Ultimate
En grundlæggende forståelse af værdisættet omkring spillet mht fairplay og spillets ånd.
Forståelse af de centrale regler i spillet.
Grundlæggende tekniske færdigheder:
At kunne kaste baghånd, forhånd og overhånd (hammeren).
Gribeteknik
Pivotering.
Grundlæggende taktiske færdigheder herunder:
At have forståelse for løbebaner og cuts i angrebspillet.
At kunne anvende stack princippet i angrebsspillet.
At kunne placere sig og bevæge sig korrekt i forsvarsspillet.

Aerob træning:
Eleverne skal have forståelse for:
- hjerte og kredsløb samt de aerobe processor.
- maksimal iltoptagelse og udholdenhed. Hvordan dette trænes og hvilke fysiologiske ændringer vi ser i kroppen.

Teori og praktik har været koblet i forløbet. Eleverne har undersøgt om ultimate er god kredsløbstræning med udgangspunkt i pulsmålinger fra den praktiske undervisning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#6 Hip Hop og Jive

I forløbet er arbejdet med to forskellige dansegenrer Hip Hop og Jive
I forløbet er der arbejdet med:

At følge rytmen i musikken – at finde og bruge forskellige rytmer i den samme musik.
I Hip Hop har fokus været at arbejde med tydelige kropsudtryk i bevægelserne. Ud fra simple trin/bevægelser har eleverne sat udtryk på.
Eleverne har arbejdet med bevægelser og trin sammen til små serier. Desuden har eleverne arbejdet med en længere serie, hvor koreografien var kendt på forhånd.
I Jive er der arbejdet enkeltvis med grundtrin og rytme. Herefter er der arbejdet parvis med to håndsfatning og dansefatning med fokus på føring.
I Jive er der arbejdet med 4 variationer med fokus på rytme og tekniske færdigheder i variationerne.
Afsluttende har eleverne i grupper selv koreograferet og forevist en serie i både Hip Hop og Jive
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#7 Volleyball og teamudvikling

I det tematiske forløb er teorien tæt koblet til praktikken. I forløbet forventes det at eleverne skal kunne:
Udføre følgende tekniske slag: baggerslag, fingerslag (fremad og bagud), underhåndsserv, smash og blokade.
Eleverne er efter det første modul blevet fordelt på 4 hold, som hver i sær har valgt en træner/anfører samt en, assistent. Hver team har arbejdet med målsætninger og delmål, motivation, roller og formuleret teamets værdigrundlag. Forud for hvert praktikmodul har hvert team formuleret et mål for teamet samt formuleret individuelle mål.
- Bevæge sig konstruktivt og kommunikere så det optimerer samarbejdet på holdet.
- Udvise kendskab til spillets basale taktiske dimension – herunder angrebs – og forsvarspositioner.
- Forstå og benytte viden og indsigt i teamudvikling, i det praktiske spil
- Reflektere over deres egen rolle i relation til teamet og kunne benytte de i den praktiske del.
- Indenfor området idrætspsykologi og teamudvikling, reflektere over egen rolle i relation til teamet samt forstå betydningen af teamudvikling for det optimale spil.
- Da forløbet fokusere på teamudvikling vil de relationelle kompetencer også ligge til grund for bedømmelsen. For at kunne lykkes som hold er relationerne afgørende. Derfor vil der både være fokus på den enkeltes tekniske kunnen og også på, hvordan man spiller sammen og forstår at udvikle sit hold.
Eleverne afslutter forløbet med at udfærdige en drejebog

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Parkour og redskabsgymnastik (Teori:Nervesystemet)

Eleverne har været kønsopdelt i den praktiske undervisning. De har arbejdet 3 moduler med redskabsgymnastik og 3 moduler med parkour:

Redskabsgymnastik:
Faglige mål:
- at beherske kropsspænding i forskellige bevægelser
- på airtrack er der arbejdet med:
forlæns rulle, rotationer omkring længdeaksen og forskellige benstillinger efter hop
hovedspring over plint
færdigt kraftspring
Eleverne har arbejdet med små serier hvor tre momenter sammensættes.
- på gulvet er der arbejdet med: håndstand og forøvelser til kraftspring og hovedspring (kipbevægelse)Parkour:
Faglige mål:
- At opnå en grundlæggende forståelse for idrættens oprindelse og udvikling samt æstetikken i bevægelserne.
- Et tilegne sig grundlæggende færdigheder inden for en række bevægelser inden for parkour.
- At kunne sætte bevægelserne sammen til sekvenser der gennemføres i et sammenhængende flow.

Bevægelser der er blevet arbejdet med (alle elever er ikke blevet undervist i alle bevægelser):
Forskellige bevægelser over måtte som spiderclimb, monkey crawl, roll, cat balance mm. Desuden cat leap, precision jump, drop roll, speed vault, thief/lazy vault, monkey vault, reverse vault, gate vault, tic tac, underbar, palm spin, wall spin (enkelte elever).

Teori: Nervesystemet

Den teoretiske undervisning har været koblet til FF3 og studieturen.

Faglige mål:
- at opnå forståelse for nervesystemets opbygning og funktion.
- at forstå det fysiologiske respons ved stresspåvirkninger på kort og langt sigt.


Vigtige begreber:
Det centrale og perifære nervesystem (Tredeling med: input, CNS, output)
Det somatiske og det autonome nervesystem
Det sympatiske og det parasympatiske nervesystem (under det autonome)
Aktivering af bevægelser og reflekser (myotatiske- og tilbagetræknings-refleks) (under det somatiske).
HPA-akse. Udskillelse og dopamin og stresshormonerne under stresspåvirkning. Herunder adrenalin og kortisol samt endorfiner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 FF3 "Ekstremsport"

FF3 2y
Fag: Idræt og samfundsfag

Titel: Ekstremsport

Nudansk Ordbog har siden 1994 defineret begrebet som ”en sport eller anden fysisk udfoldelse, som regnes for særlig spændende eller risikobetonet, og som stiller store krav til deltagernes mod, styrke og udholdenhed.”
Ekstremsport er altså ikke en betegnelse for én samlet sportsgren, men for flere grænseoverskridende aktiviteter, som udfordrer individets fysiske og psykiske formåen. Hvad enten det drejer sig om discipliner, der kræver overmenneskelig udholdenhed, eller stunts, der på det nærmeste fordrer dødsforagt hos udøveren, så er fællesnævneren, at et element af usædvanlig farlighed indgår.
Populært sagt handler ekstremsport om at udfordre sig selv så meget, at det er med livet som indsats, at man gennemfører – eller i det mindste får rykket sine egne grænser på et niveau, hvor almindelig sport ikke slår til.
Spænding og adrenalin er hovedingredienser, og den overhængende risiko for ikke at klare sig igennem med liv og lemmer i behold er en væsentlig del af motivationen for udøverne.
Det handler altså ikke, som i de fleste andre sportsgrene, at opnå en bedre sundhed, kondition eller udseende, men om at udfordre sider af sig selv. Derfor er ekstremsport som oftest en enmandssport, hvor udøverne konstant forsøger at flytte grænserne for det mulige, og det er derfor en del af ekstremsportens natur, at den er grænseoverskridende og farlig.
Faglige mål:
I skal i dette forløb arbejde med forberedelsen til, hvordan et 1. vejledningsmøde med jeres vejledere i det endelige SRP-forløb kunne se ud og forløbe. Dvs, hvad skal foreligge, hvad skal i have med, hvad er kravene osv.
Som udgangspunkt er de faglige mål for FF3 altså de samme som til den endelige eksamen; nedenfor er de 4 vigtigste faglige mål for dette forløb:
− tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder
− foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en samlet problemformulering med underspørgsmål, metodiske og teoretiske overvejelser osv samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf
− perspektivere sagen
− vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag.

Fagene:

I idræt vil der på det teoretiske og praktiske plan blive arbejdet med:
- Idrætsadfærd (Hvad, hvor, organisering…)
- Grupper og hold (motivation, målsætning, spændingsregulering, maslovs behovspyramide)
- Autonome nervesystem (sympatisk nerveaktivitet og hormonelt respons) (NYT STOF)
- Træningslære (aerob træning, udholdenhed mm) eller andre arbejdskrav under specifikke aktiviteter.
- Desuden inddrages egen empiri fra:
o Oplevelsesbeskrivelser
o Pulsmålinger fra MTB

I samfundsfag vil der blive arbejdet med
- Sociologi- nærmere bestemt klassens forløb omkring identitetsdannelse.
Metode
Metodisk vil vi arbejde videre med begreberne induktiv og deduktiv samt introducere oplevelsesbeskrivelsen i nedenstående. Ligeledes vil der i samfundsfag arbejdes med kvalitativ og kvantitativ metode samt normativ og deskriptiv metode.
Produkt:
Som nævnt, skal produktet være et eksempel på det 1. vejledningsudspil til en synopsis fra elevens side. Dette udspil skal indeholde overvejelser omkring følgende:

- Problemformulering
- Teori
- Metode
- Empiri
- Materiale
- Udspil til analyse og diskussion.

Eksempel på struktur til udspil til 1. vejledningsmøde på baggrund af ovenstående:
Tema:
Bilag: Alle gruppens oplevelsesbeskrivelser ligger som bilag.

1. Kort præsentation af emnet.

2. Problemformulering
       (der skal - som minimum - formuleres en overordnet problemstilling og en redegørelse for fremgangsmåden eller
        strukturen i besvarelsen – altså punkt 1 og punkt 5 nedenfor)

• (1) Overordnet problemstilling:  

• (2) Afgrænsning:

• (3) Underspørgsmål:

• (4) Redegørelse for og vurdering af teori, begreber og metode der er relevante for arbejdet med problemstillingerne.:
   
3. Brødteksten
Hovedoverskrifter
på underpunkter/spørgsmål:
Må gerne bygges op som I kender med at:

Redegøre:

Forklar/vurder/sammenligne:

Diskutere:
Besvarelsen i hovedpunkter:  - det udleverede materiale?
- pensumrelateret stof?


Før studieturen
Vi arbejder med relevant teori i idræt og samfundsfag. Vi vil bl.a. komme ind på gruppeprocesser, identitetsdannelse, ekstremsport, kroppens reaktioner i risikofyldte situationer samt under fysisk krævende præstationer (herunder pulsmåling og adrenalin/endorfiner) samt oplevelsesbeskrivelser.

Tirsdag den 30.4 i 1. modul:
- Et fælles modul med Da, og Hv, hvor rammerne for projektet og projektets indhold præsenteres.
- Et "idrætsmodul", hvor vi arbejder med oplevelsesbeskrivelser, ekstremsport, pulsure, adrenalin og metoder.

Tirsdag den 30.4 i 4. modul:
- Et samfundsfagsmodul, hvor samfundsfags metode samt identitetsdannelse gennemgås.
Under studieturen:
Under turen indsamles empiri (oplevelsesbeskrivelser og pulsmålinger) og data bearbejdes.
Eleverne færdiggør i grupper en synopsis på baggrund af ovenstående i ugen, hvor de er på studietur. Den fremlægges også på selve turen i grupper.

Materiale:
Idrætsbog og samfundsfagsbog. (Husk at medbringe disse)

Materialet fra tidligere idrætsforløb om de relevante emner (i har dokumenterne på jeres computere eller på lectio) Det samme gælder for samfundsfag, hvor det er forløb om identitetsdannelse, der skal inddrages.

Uddrag fra Sporten i samfundet – sociologi, politik, økonomi af Stig Fraulund Sørensen, Systime 2018.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/hjernekemi-afslorer-din-trang-til-oplevelser

https://faktalink.dk/titelliste/spor

https://videnskab.dk/krop-sundhed/ekstremsportsfolk-opnar-kontrol-gennem-frygt

https://www.berlingske.dk/det-sunde-liv/vi-springer-ud-i-ekstremsport-som-aldrig-foer

https://jyllands-posten.dk/sport/andensport/ECE4531164/Ekstremsport-gør-dig-populær/

https://www.dr.dk/levnu/fritid/topchefer-slider-sig-til-ekstremsport-paa-cvet

https://www.alt.dk/sundhed/det-sker-i-kroppen-nar-du-dyrker-ekstremsport

http://livsstil.tv2.dk/kropogsundhed/2015-03-21-disse-karaktertraek-faar-du-ved-at-dyrke-ekstremsport

Omfang 30 sider.
Total: 30 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Fodbold og fysisk træning

Fodbold og fysisk træning (3y Id)

Faglige mål:

Praktisk fodbold (øvet hold):
Lære grundlæggende tekniske færdigheder inden for driblinger, finter, afleveringer, tæmninger og afslutninger. Sparketeknisk er der fokus på indersidesparket, det halvt-liggende vristspark og det lodrette vristspark.
Lære grundlæggende taktiske færdigheder i forhold til placering og bevægelse på banen i angreb og forsvar samt sammenspil og kommunikation. Der skelnes mellem spil med en høj grad af sammenspil (eg. possession) og spil der er mere direkte orienteret mod hurtige afslutninger (3 mod 3 interval på store mål).
At opbygge elevernes fysiske kapacitet som en del af træningsprojektet.
At forstå hvordan man rent praktisk kan arbejde med aerob og anaerob træning i fodbold. Anaerobt arbejdes med anaerob hurtighed og anaerob kapacitet/tolerance. Aerobt arbejdes længerevarende kontinuert med moderat til høj intensitet (altid lidt interval i spillets natur) og i intervaller med højere intensitet.

Teori om fysisk træning:
Forstå teori inden for anaerob energisomsætning og anaerob træning.
Have indblik i hvilke grene af den fysiske træning der er centrale i fodbold og hvordan dette kan trænes.
Have indblik i de sundhedsmæssige gevinster ved fodboldtræning.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Drejebog fodbold 10-10-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Crossfit / Badminton

Halvdelen af eleverne undervises i crossfit. Den anden i Badminton.

Crossfit
Faglige mål
Eleverne skal have en grundlæggende forståelse for kulturen og begreberne der knytter sig til crossfit. De skal på egen krop opleve hvor fysisk hårdt det er at gennemføre en krævende WOD.
De skal have kendskab til de 7 forskellige bevægemønstre, de 10 fysiske domæner og intervalprincipperne. De skal kunne gennemføre en lang række øvelser teknisk korrekt og redegøre for fokuspunkter, typiske fejl og hvordan øvelserne kan skaleres.
Produkt: En videopræsentation af en WOD eleverne selv har lavet.

Badminton:
Formålet: At opnå en grundlæggende indføring i teknikken omkring spil på halv bane. Først læres de basale greb, ben stilling og svingsløjfer. Derefter bygges benarbejde og flere forskellige slag på. Der arbejdes med forskellige sammensætninger af slag i spillignende situationer. Forløbet afsluttes med forevisning af drejebog.

Træning af følgende elementer inden for disciplinen badminton med henblik på
præstationsforbedring:

Tekniske færdigheder:
- Rimelig beherskelse af kort serv (forhånd og baghånd), netdrop, lang singleserv, lob, clear, drop og smash.
- Beherske udførelse af slagsekvenser, hvor det er tydeligt at se hensigten med slaget.
Fysiske færdigheder:
- Div. badmintonrelaterede øvelser med henblik på relevant fysisk træning inden for disciplinen.
Bevægelse på banen:
- Beherske grundlæggende benarbejde frem til nettet og tilbage til baglinjen.
- Beherske benarbejde til kort forhånds- og kort baghånds- hjørne
Taktik:
- Have en taktisk forståelse for både boldens og egen placering på banen.
Forløbet afsluttes med udarbejdelse og afprøvning af drejebog

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Performance

Faglige mål for forløbet:
• At lære at komponere nye bevægelser ud fra startbevægelser, der skulle illustrere bogstaverne i deres navn
• At kunne tilegne sig andres bevægelser
• At opøve kropsbevidsthed
• At samarbejde
• At tilegne sig forskellige bevægelseskvaliteter jvf. Labans bevægelsesteori
• At opnå forståelse for musisk og bevægelsesmæssigt samspil – stemninger i musikken
• At komme ud over rampen/bryde grænser mht. kropslighed
• At fremvise et produkt, her en performance

Eleverne har i processen arbejdet med små bevægelsesfraser både individuelt, parvis og i små grupper. Eleverne har forfinet og justeret deres bevægelsesfraser i.f.t. Labans bevægelsesteori og sammensat de mindre fraser til en stor performance. Der er arbejdet med bevægelsesfraser med og uden musik.
Under processen er bevægelsesfraserne filmet i hvert modul.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Forløb#9

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer