Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e)
Hold 2019 ol/3t (3t ol)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Epos: Iliaden
Titel 2 Platon
Titel 3 Tragedie: Ødipus
Titel 4 Lykke
Titel 5 Arkitektur

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Epos: Iliaden

Formålet med forløbet er at give eleverne indblik i homerisk digtning og de antikke eposser som genre. Her vil formålet yderligere være at ruste eleverne til at behandle problemstillinger, som teksten opstiller både i forhold til tekstens samtid og senere kultur. Vi vil i forløbet fokusere på nærlæsning af udvalgte passager i Homers epos og linke disse passagers sprog, tema og indhold til den antikke græske verden.

Jf. Læreplanen:
- At analysere og fortolke oversatte græske og romerske tekster i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere kultur
- At identificere, forklare og forholde sig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster
- At overveje, hvorledes antikken har sat sig spor i efterantikke perspektivtekster
- At nuancere, perspektivere og uddybe moderne problemstillinger og værdier gennem læsning af antikke tekster
- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder

I forløbet vil vi sætte fokus på de stiltræk, der kendetegner et epos: Homeriske lignelser, Epiteter, Patronymika, Retarderinger, Anticipationer, Musepåkaldelse, formelvers.
Vi vil komme ind på den mundtlige overlevering og det homeriske spørgsmål (analytikere og unitarer).
Vi vil i forløbet diskutere Iliaden tematisk og her undersøge heltebillederne (Achilleus / Hektor / Odysseus) samt gudernes rolle.
Derudover vil vi fokusere på øvrige begreber knyttet til Iliaden: kleos, time, arete, de antropomorfe guder, moira, teofani, oikos, polis, mytologisk substrat, menis og do ut des.

Vi vil i forløbet arbejde lærerstyret, individuelt og i grupper.

Vi læser i forløbet fra Homers Iliade:
første sang,
sjette sang vers 312-529
14. sang vers 153-362.
22. sang vers 1-232 + vers 278-515 og
24. sang vers 1-188 og 405-475.

Perspektiverende arbejdes med filmen Troy (2004)

Forløbet evalueres mundtligt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Platon

Dette forløb har som formål at give eleverne viden om Platons (og dermed Sokrates’) overordnede filosofi. Eleverne skal efter forløbet kunne redegøre for og diskutere Platons epistemologi.

Jf. Læreplanen:
- analysere og fortolke oversatte græske og romerske tekster og græske monumenter både i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere europæisk kultur
– identificere, forklare og forholde sig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster
– vise, hvorledes antikken har betydning i senere europæisk kultur
– nuancere, perspektivere og uddybe moderne problemstillinger gennem læsning af antikke tekster
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

I forløbet arbejder vi med:
Platons og Sokrates' afstandtagen til sofismen
Symposion som tradition,
Pæderasti-forhold
Platons dialoger som genre
Symposion som rammefortælling

Den majeutiske metode
Menneskets doxa og episteme og sjælens anamnese med den latente episteme
Verden som dualistisk opdelt i ideer og fænomener – Platons epistemologi

Eros som længslen personificeret
Eros som mellemled og den udvalgte filosof som eneste mulige instans, der kan bevæge sit frit mellem ide og fænomen
Den sokratiske stige; kærlighed til det skønne og videnskab som den ægte skønhed. Vigtigheden af at have en lærermester
Aristofanes som person vil blive berørt i dette forløb.

Gruppearbejde, elevoplæg, læreroplæg og individuelt arbejde.

I forløbet læser vi Hulelignelsen fra Staten og samtlige taler i Symposion.

Perspektiverende læses H.C. Andersens "Klokken".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer