Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e)
Hold 2019 ol/3y (3y ol)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Arkitektur
Titel 2 Epos: Odysseen
Titel 3 Tragedie: Ødipus
Titel 4 Platon
Titel 5 Lykke

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Arkitektur

Formålet med forløbet er jf. læreplanen:
- At beskrive, analysere og fortolke græske og romerske monumenter i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere kultur
- At overveje, hvorledes antikken har sat sig spor i efterantikke monumenter
- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Vi fokuserer i forløbet på de antikke monumenter.

Der arbejdes med monumenters opbygning:
De tre søjleordener (dorisk, jonisk og korinthisk)
Monolithiske søjler, Entasis, Kannelurer, Kapitæl, Volutter, Abacus, Echinus, Arkitrav, Frise, Geison, Triglyffer, Metoper, Tympanon, Entablatur, Pediment, Krepis, Stylobat, Stereobat, Basis

Yderligere arbejdes med grundplaner og variationer:
Naos, Pronaos, Cella, Adyton, Ante-tempel, Dobbelt ante-tempel, Søjler in antis, Prostyle templer, Amfiprostyle templer, Peripterale templer, Dipterale templer, Pseudodipterale templer, Tholos, Temenos, Xoanon

Metoderne nedefra og op, udefra og ind benyttes.

Vi arbejder med arkitektur som begreb (Hvad er arkitektur) og kommer her ind på Vitruvs begreber (firmitas, utilitas og venustas) og absolut versus relativ datering.

I forløbet arbejdes i grupper; elevoplæg, gruppearbejde og selvstændigt arbejde.

Vi arbejder i forløbet ud fra forløbsplanen i Kunsten at se på monumenter (Systime)
https://kunstenatsepaamonumenter.systime.dk/index.php?id=129

Gennemgåede monumenter:
Hefaisteion
Nike-Templet
Afaia-Templet
Zeus-Templet
Erechteion
Pantheon

Forløbet evalueres mundtligt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Epos: Odysseen

Formålet med forløbet er at give eleverne indblik i homerisk digtning og de antikke eposser som genre. Her vil formålet yderligere være at ruste eleverne til at behandle problemstillinger, som teksten opstiller både i forhold til tekstens samtid og senere kultur. Vi vil i forløbet fokusere på nærlæsning af udvalgte passager i Homers epos og linke disse passagers sprog, tema og indhold til den antikke græske verden.

Jf. Læreplanen:
- At analysere og fortolke oversatte græske og romerske tekster i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere kultur
- At identificere, forklare og forholde sig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster
- At overveje, hvorledes antikken har sat sig spor i efterantikke perspektivtekster
- At nuancere, perspektivere og uddybe moderne problemstillinger og værdier gennem læsning af antikke tekster
- At demonstrere viden om fagets identitet og metoder

I forløbet vil vi sætte fokus på de stiltræk, der kendetegner et epos:
Homeriske lignelser
Epiteter
Patronymika
Retarderinger
Anticipationer
Musepåkaldelse
formelvers
Metrikken i eposset

Den mundtlige overlevering,
Det homeriske spørgsmål (analytikere og unitarer),
Temaer i Odysseen (heltedefinitioner, barbarer vs grækere, kvinder vs mænd, skildringen af Hades)
og øvrige begreber tilknyttet Odysseen (nostos-digt, kleos/time, xenia, apolog, arete, de antropomorfe guder, teofani) vil herudover bliver diskuteret i forløbet

Vi arbejder i forløbet med:
Homers Odyssé (oversat af Otto Steen Due):  
hele 1. Sang,
6. Sang (vers 1-331),
hele 9. sang,
11. Sang (vers 23-224 + 467-540),  
22. sang (vers 1-204)
23. sang (vers 1-296)

Perspektiverende tekst:
Holber, Peder Paars.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Platon

Dette forløb har som formål at give eleverne viden om Platons (og dermed Sokrates’) overordnede filosofi. Eleverne skal efter forløbet kunne redegøre for og diskutere Platons epistemologi.

Jf. Læreplanen:
- analysere og fortolke oversatte græske og romerske tekster og græske monumenter både i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere europæisk kultur
– identificere, forklare og forholde sig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster
– vise, hvorledes antikken har betydning i senere europæisk kultur
– nuancere, perspektivere og uddybe moderne problemstillinger gennem læsning af antikke tekster
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

I forløbet arbejder vi med:
Platons og Sokrates' afstandtagen til sofismen
Symposion som tradition,
Pæderasti-forhold
Platons dialoger som genre
Symposion som rammefortælling

Den majeutiske metode
Menneskets doxa og episteme og sjælens anamnese med den latente episteme
Verden som dualistisk opdelt i ideer og fænomener – Platons epistemologi

Eros som længslen personificeret
Eros som mellemled og den udvalgte filosof som eneste mulige instans, der kan bevæge sit frit mellem ide og fænomen
Den sokratiske stige; kærlighed til det skønne og videnskab som den ægte skønhed. Vigtigheden af at have en lærermester
Aristofanes som person vil blive berørt i dette forløb.

Gruppearbejde, elevoplæg, læreroplæg og individuelt arbejde.

I forløbet læser vi Hulelignelsen fra Staten og samtlige taler i Symposion.

Perspektiverende læses H.C. Andersens "Klokken".
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer