Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e)
Hold 2019 re/3c (3c re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til religion
Titel 2 Protestantisk kristendom i Danmark
Titel 3 islam
Titel 4 Buddhisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til religion

Vi starter op med to moduler, hvor I introduceres til myteteori og Smarts 7 dimensioner. Efter forløbet skal I kunne forklare begreberne:
- myter og de fire mytetyper
- Lincolns pointe om myter som modeller for og modeller af verden
- myters ætiologiske elementer
- urtid og historisk tid
- priviligeret talesituation
- Smarts 7 dimensioner

Derudover skal I kunne karakterisere en tekst

Baggrundslitteratur
Albinus, Rebecca m.fl.: "Religioner lever". L&R 2017 s. 12-16 (5ns)
Albinus, Rebecca m.fl.: "Religioner lever". L&R 2017 s. 17-18 (2ns)

Kildetekster:
Purusha-hymnen kilde: www.hindu.dk (1ns)
1. Mosebog kap. 2-3 (se kristendomsforløbet)

I alt: 8ns
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Protestantisk kristendom i Danmark

Formålet med forløbet er at sætte eleverne i stand til at undersøge kristendom i Danmark og religionens forskellige fremstillingsformer. Fokus vil være på protestantisk kristendom. I forløbet indgår en ekskursion til Brønshøj Kirke, hvor eleverne undersøger kirkerummet i relation til kirkens kristendomsfortolkning, samt taler med præsten om kristendom i dagens Danmark. I forløbet vil der blive vekslet mellem en essentialistisk og socialkonstruktivistisk tilgang til kristendom.
Efter forløbet forventet eleverne at kunne:

- redegøre for grundlæggende elementer ved kristendommen: synd, frelse, tro, gudsopfattelse, treenigheden, bibelen, pligtetik og lovetik, retfærdiggørelse via tro (og gerninger), konservativ og liberal kristendom
- redegøre for kristne ritualer: dåb, nadver, konfirmation, bryllup, begravelse via Van Genneps tredelte ritualteori og Podemanns planteori
- kunne redegøre kristendommens udvikling i mødet med det moderne samfund og religionskritik. Herunder Bultmanns afmytologisering og Grosbølls opgør med den teistiske guddom (gud som en person).
- arbejde med kildelæsning ud fra en religionsvidenskabelig metode (indholds- og begrebsanalyse)
- anvende religionsfænomenologiske begreber myte, ritual, bøn, urtid
- anvende Hjärpes skalaer for trosforhold (traditionalisme – modernisme, sekularisme – maksimalisme, entusiasme – ligegyldighed - afstandstagen), samt kunne redegøre for grundlæggende træk ved kristen fundamentalisme

Litteratur (61,5 ns + 42 minutters video)
Baggrundslitteratur
• Dr gymnasium: 5 skarpe om bibelen (20 min)
• Dr Gymnasium: 5 skarpe om Jesus (20 min)
• Følner, Hanne m.fl. ”Kuplen, muren graven”. Gyldendal 2010. S. 156-161 + s. 167-168 + s. 18-25 (20ns)
• Haaning, Katrine & Søren Laursen. "Kristendommen - tro og praksis". Systime 2016. S. 219-223 + 245-254 (9ns)
• Podemann-Sørensen m.fl.: ”religion og kultur”. Systime s. 157-160 (2,5ns)

i alt: 31,5ns + 40 minutters video

Kildetekster

• Bibelen
GT: 1. Mosebog kap 2-3 (2ns), 1. Mosebog kap. 17 (1ns), 2. Mosebog kap. 20,1-21 (1ns), Esajas kap. 52,13-53,12 (0,5ns)
NT: Matthæus kap 1 + 28 + kap 5-7 (Bjergprædikenen), Markus kap 1+ 15,21-47
Lukas kap 10 + 23, Johannesevangeliet kap 19,17-42 (10 ns), Matt. Kap. 27,32-28,7, Mark. Kap. 15,21-16,8 + Luk. Kap. 23,13-24,12  (5ns), Romerbrevet kap. 3, 21-31 Romerbrevet kap. 5,12-20 Romerbrevet kap. 7,7-25 om loven 1. Thessalonikerbrev kap. 4,13-18 + kap 5,1-11 (3,5ns)

• Forman, Jens. Uddrag af ”Én folkekirke to evangelier” fra Politiken 06.04.1996 (3ns)
• Grønnelykke, Peter: ”Jesus lærer os at leve livet som tilgivende syndere”. Kilde. Religion.dk https://www.kristendom.dk/spørg-om-troslære/er-mennesker-syndige 2012 (1ns)
https://www.tvsyd.dk/artikel/homo-vielser-kan-give-flugt-fra-folkekirken (5min)
• Interview med Grosbøll fra kristeligt dagblad 2003 (2ns)
• Lindhardt, P.G.: "Det evige Liv", 1953 s. 100 ff. (0,5ns)
• Utnem, Erling: "Bibeltroskab 5 i dag", 1968 s. 64 ff. (0,5ns)
• Video af dåb http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50b2f75b860d9a1c6852b985 (4 min)
• Video med altergang http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50b3f62a860d9a252cf35baf (4 min)

I alt: 30 ns + 12 minutters video
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 islam

Islamforløbet tager udgangspunkt i Islams formative periode, relationen til de tidligere åbenbaringer og Mohammeds livsforløb. Koranens tilblivelse og islams relation til jødedom og kristendom

Kortfattet overblik over de 5 søjler, Bønnen og renselse (wudu) er gennemgået med fokus på hellig/profan og Axis Mundi
Overblik over De seks trosartikler med særligt fokus på Dommedag

Fokus på nutidig islam og islam i medierne:
Tørklædedebatten og Sharia-begrebet med brug af Jan Hjärpes model samt Lincolns begreber minimalisme og maximalisme til at tydeliggøre, hvordan der findes forskellige syn på emnerne indenfor islam.

Afrunding af forløbet om konversion til islam (Rambos model) og konversion fra islam til kristendom med fokus på ligheder og forskelle mellem de to religioner (særligt gudsopfattelse, frelse og Jesus)


Baggrundslitteratur:
PowerPoint om Islams formative periode (KR)
Islam, fra beduinkult til verdensreligion(2.udg), Jens Steffensen, Systime, 2009 s.8-13(om Mohammed), s.28-33(De 5 søjler), s.34-37(Sharia)
Begrebsnøglen til Religion-Teori og metode, Kjeldsen, Pedersen m.fl., Systime, 2016 s.38-39 (kategorisering af religiøse udøvere, Hjärpe og Lincolns begreber) og s.47-48 (Rambos konversionsmodel)
Grundbog til Religion C, Madsen, Motzfeldt m.fl, Systime, 2012 s.Fire sociologiske teorier om hvorfor mennesker er religiøse

kildetekster:
Sura 1 Åbningen
Sura 2, 142-149 ”Koen” (om ændring af bederetningen)
Sura 69, 13-34 "Det kommende" (om dommedag)
Sura 34, (om tildækning)

3 små Hadith om renselse, s.14 i Al Bukharis Hadith-samling, Religionshistoriske hovedværker (Andreasen&Laursen red.), Systime, 2006
3 Hadith om tildækning (Al Bukhari, Muslim og Abu Dawud)
Muslimsk Dommedagsforståelse, Shaikh Mohammed As-Saleh (1994), fra Muslimernes Religion, Jens Forman, Systime, 2007
Dommedag-interview med Fatima Al-Saigh, fra magasinet Folk&Kirke, udgivet af folkekirken i Københavns Stift, 2017
Paneldebat om Tørklæder (diverse tekster læst i grupper)
Sharia er forenelig med dansk lovgivning, Sherin Khankan, Information 27.1.2007
Stening er forordnet af Skaberen, Abdul Wahid Pedersen (brevkassesvar), religion.dk, 18.1.2002
Flere danskere beder til Allah, MetroExpres, 29.januar 2015
Konversionsberetning 19-årig søster fra København, fra hjemmesiden cfdk.dk
Islam og kristendom-ligheder og forskelle, Kurt Christensen, magasinet Budskabet, Luthersk Missionsforening, 2016
Film og TV:
SKAM sæson 4 afsnit 1, minuttal 18-25
Debat om religiøs hovedbeklædning Pia Kjærsgaard m.fl, Deadline, 18.8.2014


(omfang: baggrundslitteratur 24 ns, kildetekster 20 ns, film/tv: 30 min.)


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Buddhisme

Forløbet skal introducer til centrale elementer i den buddhistiske tro herunder Buddhas betydning, den formative periode og buddhismens virkningshistorie i vesten. Forløbet er centreret omkring vajrayanabuddhismen.

Efter forløbet skal eleverne kunne redegøre for:
Centrale elementer i den buddhistiske lære som: de tre juveler/tilflugter, nirvana, samsara, karma, lidelse (dukha), de 4 ædle sandheder, den 8leddede vej, Buddha og bodhisattvaidealet og frelsesynet i de tre buddhistiske hovedretninger.

- arbejde med kildelæsning ud fra en religionsvidenskabelig metode (indholds- og begrebsanalyse)
- anvende religionsfænomenologiske begreber
- anvende Hjärpes skalaer for trosforhold (traditionalisme – modernisme, sekularisme – maksimalisme, entusiasme – ligegyldighed - afstandstagen),
- anvende Rambos teori om konversion, Robbins konversionstyper, samt Beckfords teori om performance i konversionsberetninge

Litteratur (34ns og 81,5 min video)
Baggrundstekster
• Albinus, Rebecca N. m.fl. ”Buddhisme” in ”Religioner lever. Grundbog til religion”. L&R Uddannelse 2017. S. 156-166 + 172-175 + 178-185 (17ns)
• Andreasen, Esben: ”Etikken” in ”Buddhismen - introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder”. Gyldendal 2002 s. 26-27 (1ns)
• Dokumentaren ”Buddhas liv” (60 min)
I alt: 18ns og 60 min video
Kildetekster
• ”En bodhisattvas gerninger” ”om at spise kød” og ”Bodhisattvaløftet” in ”Buddhismen - introduktion, udbredelse og tekster til de Første århundreder”. Gyldendal 2002 (1ns)
• ”Fra Den Tibetanske Dødebog.” in Højhold, Lene ”tibetansk budhisme”. Gyldendal 2000 (5ns)
• ”Wang” in Borup, Jørn ”Danske verdensreligioner – buddhisme”. Gyldendal 2007 (2,5ns)
• »Jeg kan huske, at jeg tænkte: Dér blev jeg vist buddhist!« af Kristian Lindberg, krl@berlingske.dk, 18. september 2005 (2,5ns)
• Benarestalen in Bay, SV. Aa: “fremmede religioner I nutiden”. Gyldendal 1980 (0,5ns)
• Bodhisattva'ens eksempel og kollektiv frelse in Højholt, Lene. "Buddhas lære - og den tibetanskebuddhisme". Systime 1997 (1,5ns)
• De 10 forskrifter in Andreasen, Esben: ” Buddhismen - introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder”. Gyldendal 2002 s.93 (0,5ns)
• Dokumentaren ”Troens ansigter ( 4 ) tibetansk buddhisme” (13 min)
• Introduktionsvideo til diamantvejsbuddhisme https://www.youtube.com/watch?v=rMH8lpH1agg (8,5min)
• Livshjulet (1ns)
• Nirvana er hinsides hverken-sansning-eller-ikke-sansningsplanet og genfødslernes kommen og gåen (1,5ns)

I alt: 16ns og 21,5 min video
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer