Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e)
Hold 2019 re/3t (3t re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til religion
Titel 2 Protestantisk kristendom i Danmark
Titel 3 Islam
Titel 4 Buddhisme i øst og vest
Titel 5 Konversion og senmodernitet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til religion

Vi starter op med to moduler, hvor I introduceres til myteteori og Smarts 7 dimensioner. Efter forløbet skal I kunne forklare begreberne:
- myter og de fire mytetyper
- Lincolns pointe om myter som modeller for og modeller af verden
- myters ætiologiske elementer
- urtid og historisk tid
- priviligeret talesituation
- Smarts 7 dimensioner

Derudover skal I kunne karakterisere en tekst

Baggrundslitteratur
Albinus, Rebecca m.fl.: "Religioner lever". L&R 2017 s. 12-16 (5ns)
Albinus, Rebecca m.fl.: "Religioner lever". L&R 2017 s. 17-18 (2ns)

Kildetekster:
Purusha-hymnen kilde: www.hindu.dk (1ns)
1. Mosebog kap. 2-3 (se kristendomsforløbet)

I alt: 8ns
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Protestantisk kristendom i Danmark

Formålet med forløbet er at sætte eleverne i stand til at undersøge kristendom i Danmark og religionens forskellige fremstillingsformer. Fokus vil være på protestantisk kristendom. I forløbet indgår en ekskursion til Brønshøj Kirke, hvor eleverne undersøger kirkerummet i relation til kirkens kristendomsfortolkning, samt taler med præsten om kristendom i dagens Danmark. I forløbet vil der blive vekslet mellem en essentialistisk og socialkonstruktivistisk tilgang til kristendom.
Efter forløbet forventet eleverne at kunne:

- redegøre for grundlæggende elementer ved kristendommen: synd, frelse, tro, gudsopfattelse, treenigheden, bibelen, pligtetik og lovetik, retfærdiggørelse via tro (og gerninger), konservativ og liberal kristendom
- redegøre for kristne ritualer: dåb, nadver, konfirmation, bryllup, begravelse via Van Genneps tredelte ritualteori og Podemanns planteori
- kunne redegøre kristendommens udvikling i mødet med det moderne samfund og religionskritik. Herunder Bultmanns afmytologisering og Grosbølls opgør med den teistiske guddom (gud som en person).
- arbejde med kildelæsning ud fra en religionsvidenskabelig metode (indholds- og begrebsanalyse)
- anvende religionsfænomenologiske begreber myte, ritual, bøn, urtid
- anvende Hjärpes skalaer for trosforhold (traditionalisme – modernisme, sekularisme – maksimalisme, entusiasme – ligegyldighed - afstandstagen), samt kunne redegøre for grundlæggende træk ved kristen fundamentalisme

Litteratur (61,5 ns + 42 minutters video)
Baggrundslitteratur
• Dr gymnasium: 5 skarpe om bibelen (20 min)
• Dr Gymnasium: 5 skarpe om Jesus (20 min)
• Følner, Hanne m.fl. ”Kuplen, muren graven”. Gyldendal 2010. S. 156-161 + s. 167-168 + s. 18-25 (20ns)
• Haaning, Katrine & Søren Laursen. "Kristendommen - tro og praksis". Systime 2016. S. 219-223 + 245-254 (9ns)
• Podemann-Sørensen m.fl.: ”religion og kultur”. Systime s. 157-160 (2,5ns)

i alt: 31,5ns + 40 minutters video

Kildetekster

• Bibelen
GT: 1. Mosebog kap 2-3 (2ns), 1. Mosebog kap. 17 (1ns), 2. Mosebog kap. 20,1-21 (1ns), Esajas kap. 52,13-53,12 (0,5ns)
NT: Matthæus kap 1 + 28 + kap 5-7 (Bjergprædikenen), Markus kap 1+ 15,21-47
Lukas kap 10 + 23, Johannesevangeliet kap 19,17-42 (10 ns), Matt. Kap. 27,32-28,7, Mark. Kap. 15,21-16,8 + Luk. Kap. 23,13-24,12  (5ns), Romerbrevet kap. 3, 21-31 Romerbrevet kap. 5,12-20 Romerbrevet kap. 7,7-25 om loven 1. Thessalonikerbrev kap. 4,13-18 + kap 5,1-11 (3,5ns)

• Forman, Jens. Uddrag af ”Én folkekirke to evangelier” fra Politiken 06.04.1996 (3ns)
• Grønnelykke, Peter: ”Jesus lærer os at leve livet som tilgivende syndere”. Kilde. Religion.dk https://www.kristendom.dk/spørg-om-troslære/er-mennesker-syndige 2012 (1ns)
https://www.tvsyd.dk/artikel/homo-vielser-kan-give-flugt-fra-folkekirken (5min)
• Interview med Grosbøll fra kristeligt dagblad 2003 (2ns)
• Lindhardt, P.G.: "Det evige Liv", 1953 s. 100 ff. (0,5ns)
• Utnem, Erling: "Bibeltroskab 5 i dag", 1968 s. 64 ff. (0,5ns)
• Video af dåb http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50b2f75b860d9a1c6852b985 (4 min)
• Video med altergang http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50b3f62a860d9a252cf35baf (4 min)

I alt: 30 ns + 12 minutters video
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Islam


islam

Islamforløbet tager udgangspunkt i Islams formative periode, relationen til de tidligere åbenbaringer og Mohammeds livsforløb. Koranens tilblivelse og islams relation til jødedom og kristendom

Kortfattet overblik over de 5 søjler, Bønnen og renselse (wudu) er gennemgået med fokus på hellig/profan og Axis Mundi
Overblik over De seks trosartikler med særligt fokus på Dommedag

Fokus på nutidig islam og islam i medierne:
Tørklædedebatten og Sharia-begrebet med brug af Jan Hjärpes model samt Lincolns begreber minimalisme og maximalisme til at tydeliggøre, hvordan der findes forskellige syn på emnerne indenfor islam.
Mini-gruppeprojekter om "Islam i Danmark" med fremlæggelser for nogle udvalgte grupper. Fokus på at anvende Hjärpes model og minimalisme/maximalisme og begreber om senmodernitet og aftraditionalisering, i arbejdet med selvvalgte emner.Baggrundslitteratur:
PowerPoint om Islams formative periode (KR)
Islam, fra beduinkult til verdensreligion(2.udg), Jens Steffensen, Systime, 2009 s.8-13(om Mohammed), s.28-33(De 5 søjler), s.34-37(Sharia)
Begrebsnøglen til Religion-Teori og metode, Kjeldsen, Pedersen m.fl., Systime, 2016 s.38-39 (kategorisering af religiøse udøvere, Hjärpe og Lincolns begreber)


kildetekster:
Sura 1 Åbningen
Sura 2, 142-149 ”Koen” (om ændring af bederetningen)
Sura 69, 13-34 "Det kommende" (om dommedag)
Sura 34, (om tildækning)

3 små Hadith om renselse, s.14 i Al Bukharis Hadith-samling, Religionshistoriske hovedværker (Andreasen&Laursen red.), Systime, 2006
3 Hadith om tildækning (Al Bukhari, Muslim og Abu Dawud)
Muslimsk Dommedagsforståelse, Shaikh Mohammed As-Saleh (1994), fra Muslimernes Religion, Jens Forman, Systime, 2007
Dommedag-interview med Fatima Al-Saigh, fra magasinet Folk&Kirke, udgivet af folkekirken i Københavns Stift, 2017
Paneldebat om Tørklæder (diverse tekster læst i grupper)

Sharia er forenelig med dansk lovgivning, Sherin Khankan, Information 27.1.2007
Stening er forordnet af Skaberen, Abdul Wahid Pedersen (brevkassesvar), religion.dk, 18.1.2002

Islam og kristendom-ligheder og forskelle, Kurt Christensen, magasinet Budskabet, Luthersk Missionsforening, 2016
Film og TV:
SKAM sæson 4 afsnit 1, minuttal 18-25
Debat om religiøs hovedbeklædning Pia Kjærsgaard m.fl, Deadline
Sherin Khankan og Naser Khader m.fl udtaler sig om Sharia, Deadline 15.12.2017(omfang: baggrundslitteratur 22 ns, kildetekster 20 ns, film/tv: 45 min.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Buddhisme i øst og vest

I dette forløb Buddhisme i øst og vest skal vi arbejde med følgende fokuspunkter:

-kendskab til buddhismens oprindelse (buddhalegenden)
-kendskab til buddhismens lære: De fire ædle sandheder, den ædle otte-leddede vej, det buddhistiske livshjul,
-Buddhismens indefra-begreber: karma, samsara, nirvana, bodhisattva,

-tibetansk buddhisme i Danmark med fokus på Lama Ole Nydahl

-konversion og senmoderne religiøsitet, affortryllelse og genfortryllelse

Uddrag af faglige mål fra læreplanen
̶ redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med en længere historie og global betydning og udbredelse
̶ karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
̶ karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefraperspektiver

Indhold:

Baggrundslitteratur:
Uddrag af kapitlet om buddhisme i Grundbog til religion C, Madsen, Motzfeldt m.fl, Systime, 2012
siderne 147-149, 156-162, 167-170

Kildetekster:
Buddhalegenden, fra Danske verdensreligioner-Buddhisme, Jørn Borup, Gyldendal
Livshjulet (Maleri)
Forklaring til Livshjulet af buddhist Chizen (Bjarne Majchorek) på www.chizen.dk
Livshjulet (maleri) i en version med boddhisatvaer rundt om
Bodhisattva-løftet
Dalai Lamas besøg i Danmark
Meditation på diamantvejen, tekst fra Buddhistisk Center på Svanemøllevej, fra hjemmesiden www.buddha.dk


TV-program: Troens Ansigter: Tibet
TV-program: Buddhas budbringere, Ole og Hannah Nydahl og tilhængere (temalørdag DR2)
Billedmateriale: fotos af en stupa, bedemølle, bedeflag, mandala

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Konversion og senmodernitet

Et kort forløb om konversion, affortryllelse/genfortryllelse, synkretisme mm. som samtidig fungerer som repetition af kristendom, islam og buddhisme, men med fokus på at konvertere til og fra religionerne

Fire sociologiske teorier om hvorfor folk er religiøse

Rambos konversionsmodel


Kildetekster:

Flere danskere beder til Allah, MetroExpress, 28.1.2016
konversionsberetning til Islam
konversionsberetning til kristendom


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer