Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e)
Hold 2019 re/3z (3z re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvad er religion?
Titel 2 Islam
Titel 3 Religionskritik
Titel 4 GT og NT
Titel 5 Buddhismen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvad er religion?

Introduktion til religion: Hvad er religion?
Forløbet er et selvstændigt forløb der gør det muligt at identificere religionens funktion i et sekulært samfund. Forløbet lægger op til religionskritiske overvejelser, som vil blive behandlet videre i slutningen af året.

De faglige mål for forløbet:
Eleverne skal kunne:
- Diskutere, hvad religion er og forholde sig til problemstillingen omkring religionsdefinitioner.
- Anvende begreberne substantiel og funktionel religionsdefinition
- Diskutere om et bestemt syn på en udvalgt religion er essentialistisk eller socialkonstruktivistisk.
- Anvende Smarts syv dimenssioner som en mulig religionsdefinition og analysereværktøj
- Placere de enkelte religioner ind i en verdenshistorisk og geografisk sammenhæng, herunder have et begyndende overblik over religionernes indbyrdes slægtskab.
- Anvende elementær religionsfaglig terminologi, herunder kunne redegøre for religiøse fænomener som det hellige, det profane, rent/urent, karismatisk leder myte og ritual (overgangsrite og kultdrama).
- Forklare, hvad ritualer er.
- Analysere forskellige typer af ritualer og anvende teoretiske begreber.
- Redegøre for Van Gennep og overgangsritualet.

Evaluering
Med udgangspunkt i filmen Kumare, diskuterer vi, hvad der skal til for at noget er en religion, og eleverne kommer med deres eget bud på en religion med udgangspunkt i Ninian Smarts religionsdefinition.

Materiale
27 sider
Introkompendium
- Hvad er religion? (substans og funktion)
- Findes religionerne? (Essentialisme og social konstruktivisme)
- 10 definitioner af religion
- Smarts 7 dimensioner
- Myter (om myte def.)
- Indefra og udefra
- 1. Mosebog kapitel 1-2,4
- Xeno myten (set som South Park klip)
- Om ritualer
Ved siden af kompendiet
- Tekstanalysemodel
- Om rent og urent
- Tekst om fødsel i 1800-tallet
- Film: Kumare
- Karismatisk leder

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Islam

Eleverne skal kunne:
• karakterisere, analysere og fortolke klassiske og repræsentative kilder.
• redegøre for islams oprindelse og udbredelse og den historiske kontekst som danner grundlag for islam, herunder relationen til Quraysh, jødedom og kristendom.
• redegøre for væsentlige sider af islam, herunder de 6 trosartikler (især dommedag, bøgerne og profeterne) og de fem søjler.
• karakterisere og redegøre for de islamiske ritualer, herunder i særdeleshed hajj. I den forbindelse skal I kunne anvende begreber som overgangsrite (og kultdrama).
• nuancere sharia og figh.
• Karakterisere forskellige minoritetsgrupper
• Diskutere forholdet mellem islam og sekularisme.


Materiale:
Islamkompendium fra Religioner lever
Koranen, udvalgte sura’er
Udvalgte hadith tekster

Metode:
Tekstanalyse (eleverne får model)

Evaluering:
Test
Prøveeksamen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Religionskritik

Eleverne skal efter forløbet kunne:
- Gøre rede for teorien om sekularisering og dens betydning for den udbredte holdning til religion og religionens funktion i Vesteuropa
- Gøre rede for at sekulariseringsoptikken ikke er en eneherskende synsvinkel, men at det senmoderne samfund på en række punkter oplever en afsekularisering.
- Diskutere forholdet mellem religion og videnskab. Og anvende de tre teser for forholdet mellem religion og videnskab (konflikt-, dialog- og uafhængighedstesen)
- Diskutere begrebet sekularisering og dets anvendelse i en moderne dansk kontekst.
- Anvende Feuerbachs teori om projicering
- Forklare hvorfor Marx’s samfundskritik er relevant i religionskritisk perspektiv, når han taler om ”religion som opium for folket”
- Kunne redegøre for Nietzsches kritik af kristendommen i overordnede træk, med særligt fokus på begreberne: Vilje til magt, slavemoral og herremoral.
- Diskutere om der i dag er grænser for religionskritikken og anvendelsen af religionen i forbindelse med satire.
- Redegøre for ny ateisme og kunne diskutere ateismens rolle i det moderne samfund. Herunder diskutere Richard Dawkins tilgang ti religionskritikken.
- Redegøre for de tre inddelinger i præmoderne, moderne og postmoderne verdenssyn i relation til religionens rolle i samfundet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer