Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e)
Hold 2019 bi/2a (2a bi, 2a bi øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Liv, organer og celler
Titel 2 Prokaryoter
Titel 3 Makromolekyler
Titel 4 Åndedræt og blodkredsløb
Titel 5 Forplantning og sexologi
Titel 6 Opskriften på vores liv
Titel 7 Livets udvikling og selektion
Titel 8 Samspil i naturen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Liv, organer og celler

Faglige mål
Eleverne trænes i at anvende fagbegreber og fagsprog ved at fremlægge del et organsystem ved at fremlægge vha. PP præsentationer. Eleverne trænes i at anvende modeller der beskriver og forklarer cellers opbygning samt membranprocesser.
Derudover udfører eleverne  enkle eksperimenter, der handler om osmose, diffusion. Der arbejdes med opmærksomhed på hensyntagen til sikkerhed. Data fra eksperimenterne bearbejdes matematisk bl.a. ved  udregning af diffusionshastigheder, analyseres og diskuteres. Desuden fokuseres på forskel mellem kvalitative og kvantitative eksperimenter.
Til forståelse af det eksperimentelle arbejde, træner elevernes i at uddrage og anvende biologifaglig information og viden fra forskellige kilder. Der trænes både mundtlig og skriftlig formuleringer og i at  give sammenhængende faglige forklaringer.

Kernestoffet er:
- cellebiologi: overordnet opbygning af eukaryote celler og membranprocesser
- organsystemer

Evaluering
Elevere evalueres løbende i dialog-baseret undervisning, fremlæggelser, samt faglige samtaler i små-grupper.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Prokaryoter

Faglige mål
Eleverne trænes i at anvende fag-begreber og fagsprog ved være i dialog med hinanden ved faglig udspørgning i grupper. Eleverne trænes i at anvende modeller der beskriver og forklarer prokatyote cellers opbygning og vækstfaser.
Derudover udfører eleverne enkle eksperimenter om kimfald samt smitte med og uden håndvask. Der arbejdes med opmærksomhed på hensyntagen til sikkerhed og eleverne producerer selv deres agaropløsning og petriskåle til bakteriedyrkning. Data fra eksperimenterne bearbejdes matematisk ved lineære regression, teoretisk eksponentielt regression analyseres og diskuteres. Desuden fokuseres på forskel mellem kvalitative og kvantitative eksperimenter.
Til forståelse af det eksperimentelle arbejde, træner elevernes i at uddrage og anvende biologifaglig information og viden fra forskellige kilder. Der trænes både mundtlig og skriftlig formuleringer og i at  give sammenhængende faglige forklaringer.

Kernestoffet er:
- cellebiologi: overordnet opbygning af prokaryote celler
- mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer

Evaluering
Elevere evalueres løbende i dialog-baseret undervisning, fremlæggelser, samt faglige samtaler i små-grupper
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Makromolekyler

Eleverne præsenteres for de 3 næringsstoffer (kulhydrater, fedt og proteiner) mht. hvor de findes, hvorledes de er opbygget samt deres funktion i kroppen både mht. energi, depoter samt opbygning af kroppen. Derudover arbejder eleverne med strukturformlerne samt tilegnelse af nye fagbegreber både skriftligt og mundtligt.
Eleverne undervises i enzymers opbygning og funktion og undersøger hvorledes spytamylases nedbrydningshastighed påvirkes af forskellige temperaturer. Data udregnes og præsenteres som et graf.
Eleverne evalueres ud fra deres daglige arbejde, samt præsentation af data fra undersøgelsesen.

Kernestof
- makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af kulhydrater, protein og fedt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Åndedræt og blodkredsløb

Faglige mål
Eleverne anvende fagbegreber, fagsprog, relevante præsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle fysiologiske problemstillinger.
Eleverne undersøger egen åndedrætsfrekvens, puls, blodtryk samt undersøger et svinehjerte i laboratoriet.
Data analyseres og diskuteres i plenum.
Eleverne tilegner sig faglig viden om og information om åndedrætssystemet og blodkredsløbet. Desuden formulerer eleverne sig mundtligt og skriftligt om emnet og demonstrere også viden om fagets identitet og metoder.

Kernestoffet er:
Åndedrætssystemet og blodkredskøbet


Evaluering:
Eleverne evalueres løbende gennem dialog, elev-samarbejde samt en skriftlig prøve
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forplantning og sexologi

Faglige mål
Eleverne anvende fagbegreber, fagsprog, relevante præsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle sexologiske problemstillinger.
Eleverne undersøger æggestokke og testikler under et mikroskop i laboratoriet.
Data "filmes", analyseres og diskuteres med inddragelse af faglige viden om sexologi og fejlkilder.
Eleverne tilegner sig faglig viden om og information om bl.a. tiltrækning mellem køn fra forskellige kilder. Desuden formulerer eleverne sig mundtligt og skriftligt om emnet og demonstrere også viden om fagets identitet og metoder.

Kernestoffet er:
Forplantningssystemet og hormonel regulering


Evaluering:
Eleverne evalueres løbende gennem dialog, elev-samarbejde samt en skriftlig prøve
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Opskriften på vores liv

Eleverne træner
Anvendelse af fagbegreber og fagsprog gennem tjekspørgsmål med hinanden samt i plenum. Desuden træner de dialog om modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle biologiske problemstillinger.
Eleverne isolerer DNA fra kiwi samt bestemmer deres blodtype under hensyntagen til sikkerhed.
Data bearbejdes både kvalitativt og kvantitativt - skrifligt og mundtligt. Data analyseres og diskuteres fra begge  undersøgelser og den faglige viden inddrages sammen med både fejlkilder og usikkerheder.

Under hele forløbet træner eleverne i at formulere sig mundtligt og skriftligt om genetik og DNA og give sammenhængende faglige forklaringer samt demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Desuden tales ofte om anvendelse af fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger.

Kernestof
- makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af DNA
- genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, det centrale dogme og mutation
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Livets udvikling og selektion

Faglige mål
Eleverne anvender fagbegreber, fagsprog, samt modeller til at opnå viden om og kunne beskrive og forklare evolutionen og dens betydning for liv på jorden i dag og som kontrast til den kulturelle "evolution" fx ved diskussion af burg af digitale medier.
Eleverne udfører et eksperiment om "fugle der lever af biller" som model på naturlig selektion. Data udregnes, bearbejdes, analyseres og diskuteres med inddragelse af fejlkilder og usikkerhed. Derudover diskuterer eleverne og giver ned på, hvorledes et "ur-dyr" med tilfældige mutationer kan tilpasse sig specifikke klimaforandringer, tilpasse sig livet som byttedyr, tiltrække en mage m.m.  

Kernestof:
Evolutionsbiologi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Samspil i naturen

Faglige mål
Eleverne anvender fagbegreber, fagsprog, samt modeller til at opnå viden om og kunne beskrive og forklare en biotop med fokus på samspil mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, forurening af vandløb, biodiversitet, C-kredsløb samt diverse energiprocesser.
Eleverne fotograferer forskellige økosystemer i nærmiljøet, beskriver dem med fokus på begrænsende faktorer, C-kredsløb, biodiversitet og energistrømme. Desuden "besøges" en biotop virtuelt ved at se udsendelsen "Hav og kyst" på DR (2020). Data opsamles ved at beskrive arter i dokumentaren og diskutere tilpasning til miljøet.

Eleverne træner mundtlighed og skriftlighed ved at diskutere temaet.

Kernestof
Økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivelser, energistrømme, C-kredsløb og biodiversitet samt fotosyntese, respiration og gæring

Evaluering:
Eleverne evalueres i deres deltagelse i timerne samt der skriftlige afleveringer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer