Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e)
Hold 2019 re/2b (2b re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro til religion og religionsfaget
Titel 2 Kristendom I
Titel 3 Etik, inkl. FF3 (plus 4 moduler jf. studieplanen)
Titel 4 Kristendom II (fortsat)
Titel 5 Islam
Titel 6 Buddhisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro til religion og religionsfaget

Som intro til religionsfaget vil vi arbejde med hvad religion er og med hvordan vi arbejder religionsfagligt. Fænomenologien udskyder vi lidt for at tage fat på den løbende i arbejdet med religionerne. Desuden ser vi på forskellige tilgange til religion og dermed forholdet mellem religion og videnskab.

Vi arbejder med følgende materiale:
Artiklen: "Hvad er religion?: http://www.religion.dk/viden/2005-10-05/hvad-er-religion
Video: ”Religionshistorie(n) på 5 minutter” af Mikael Rothstein: https://vimeo.com/165586373
Uddrag af Mikael Rothstein: De hellige tekster er ikke facitlister: http://www.religion.dk/synspunkt/de-hellige-tekster-er-ikke-facitlister
Religion og kultur s. 278-281
[OPDAT]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kristendom I

I forløbet introduceres eleverne til Gamle Testamente som udgangspunkt for kristendommen, og vi arbejder med forskelle i gudsopfattelse og menneskesyn i Gamle Testamente og Nye Testamente og dermed også med forskellige opfattelser af frelse og etik. Vi arbejder også med kristen etik i forhold til bioteknologi. Desuden forholder vi os til forskellige læsninger afhængig af opfattelsen af forholdet mellem religion og videnskab.

Efter forløbet forventes eleverne:
At have kendskab til forskellige opfattelser af forholdet mellem religion og videnskab
At kunne redegøre for grundlæggende elementer i kristendom: skabelse, synd, profeti, messias, frelse og etik.
At have forståelse for forskelle i menneskesyn, gudsopfattelse, etik og frelse i Gamle Testamente og Nye Testamente.
At kunne anvende religionsvidenskabelig metode (indholds- og begrebsanalyse)
At kunne anvende religionsfænomenologiske begreber: myte og mytetyper/begreber.

I forløbet arbejder vi med følgende materiale:

Uddrag af Carsten Andersen og Anders Munk Jensen. Videnskab og Religion i Historisk Perspektiv. Systime.: side 8-17 (De tre teser om forholdet mellem videnskab og religion)
Artiklen: http://politiken.dk/debat/ECE2752260/videnskabsministeren-kan-sagtens-have-en-helt-almindelig-folkekirkelig-tro/
Artiklen: http://politiken.dk/debat/ECE2748747/vi-kan-ikke-acceptere-en-forskningsminister-som-sidestiller-myter-med-videnskab/
Mickey Gjerris m. fl. Liv og magt. Systime. 2012 s. 38-42
Artiklen: https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/de-ti-bud-skrevet-med-guds-finger
Religion og kultur (2. Udgave s. 156-160, 143-147, 168-170)

Biblen:
1. Mos 1-3 Skabelse og Syndefald
Esajas 52,13-53,12 Herrens lidende tjener
5. Mos 5, 1-21 De ti bud
Matthæus 5,17-48 Bjergprædikenen
[OPDAT]
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Etik, inkl. FF3 (plus 4 moduler jf. studieplanen)

Som optakt til flerfagligt forløb i biotek og religion om bioetik (FF3) arbejder vi med forskellige etiske traditioner. Vi går især i dybden med pligtetik og nytteetik, men vi snuser også til ansvarsetik og trækker på vores viden om kristen etik fra det tidligere kristendomsforløb. Vi ser også på forskellige opfattelser af det etiske fællesskab: Antropocentrisk (menneskeorienteret), sentientrisk (væsner der kan føle smerte/glæde), biocentrisk (alt levende), eller økocentrisk (helheder/systemer, der bærer det levende).

Metoden i forløbet er argumentationsanalyse, hvor vi arbejder blandt ser på appelformer, men har som vores væsentligste fokus at placere argumenterne i forhold til de etiske traditioner.

Som case arbejder vi med etiske problemstillinger i forbindelse med designerbørn, ægsortering og CRISPR

Eleverne forventes efter forløbet at kunne analysere argumenter og placere dem i forhold til de etiske traditioner. Desuden skal der opnås forståelse for sammenhængen i de forskellige etiske traditioners argumentation.

I forløbet anvender vi det følgende materiale:

Mickey Gjerris m. fl. Liv og magt. Systime. 2012. s.15-42 + s. 113-116
Artikel: Flertal i Det Etiske Råd advarer mod ny revolutionerende genteknologi: http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/genteknologi/publikationer/genetisk-modifikation-af-kommende-mennesker-2016/pressemeddelelse
Artikel: Hvad er de største etiske dilemmaer ved genterapi:
http://www.etik.dk/etikpanelet/hvad-er-de-st%C3%B8rste-etiske-dilemmaer-ved-genterapi
Peder Agger. Grænser for jagten på det perfekte barn. Berlinske Kronik. 17.02.2010
Kaare Skovmand. Læge: Vi kan også designe babyer. Politiken. 19.06.2003
Sidsel Nyholm. Amerikanerne føder flere designerbabyer. Kristeligt Dagblad. 09.10.2006
Iben Tranholm og Kristine S. Hestbech. Må man designe sit eget barn? Religion.dk. 25.10.2011

Som materiale til selvstændig fordybelse i de flerfaglige dage (FF3) har eleverne fået følge til rådighed:
Udtalelse fra Det Etiske Råd om genetisk modifikation af kommende mennesker: http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/genteknologi/publikationer/genetisk-modifikation-af-kommende-mennesker-2016
Etisk Råd: Genteknologi til sygdomsbehandling: http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/genteknologi/undervisning-til-gymnasieskolen/genteknologi
Etisk Råd: Ønskebørn. http://www.etiskraad.dk/da/etiske-temaer/assisteret-reproduktion/undervisning-til-grundskolen/oenskebarn
Etisk Råd: Børn er ikke reservedele: https://www.dr.dk/nyheder/indland/etisk-raad-boern-er-ikke-reservedele
Konkret anvendelse af præimplantationsdiagnostik – ønskebarn_Det Etiske Råd: http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/assisteret-reproduktion/undervisning-til-grundskolen/oenskebarn/tekster/praeimplantations-genetisk-diagnostik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Kristendom II (fortsat)

Overordnet fokus i kristendomsforløbet er religionssociologisk med fokus på religionens funktion for den troende i fortid og nutid. Der er lagt mindre vægt på kristendommens kernedogmatikker og teologi. Kristendomsforløbet er desuden samlæst med religionsvidenskabeligt teoristof og blikket er religionskritisk.

I arbejdet er inddraget tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente, enkelte tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster/medier.  

(Fra bekendtgørelsen . . .)
Fra Det Gamle Testamente læses centrale tekster, fx skabelses- og syndefaldsmyterne og tekster vedr. pagtstanken og messiasforventningerne. Formålet er, at det kommer til at stå klart for eleverne, hvordan der er både kontinuitet og et spændingsforhold mellem Det Gamle Testamente og jødedommen på den ene side og Det Nye Testamente og kristendommen på den anden. Med kristendommens ”formative” skikkelse tænkes netop på dens udtryk i Det Nye Testamente  Kristendommens historie kan kun gennemgås summarisk med få nedslag i vigtige forfatterskaber og historiske perioder. Det historiske stof må ikke stå i vejen for, at kristendommen også behandles som en nutidig og levende religion. Det skal på én gang sikres, at eleverne får en forståelse af kristendom, som den udfolder sig i dansk og europæisk kontekst, og at de ser den – som de øvrige religioner – i et globalt perspektiv.

Kilder:

GT
Skabelsesberetning og Uddrivelsen        1. Mos kap. 1-3
Den gamle pagt indstiftes                        2. Mos. kap. 19-20
Samfundsforordningen                            2. Mos kap. 21
Herrens lidende tjener                             Esaj. kap. 53

NT
Starten på Jesu virksomhed                    Mark. kap. 1,1-39
Arbejderne i vingården                            Matt. kap. 20,1-16
Bjergprædikenen                                     Matt. kap. 5,17-48
Opfattelsen af Jesus                                Mark. kap. 8, 27-33
Jesu domfældelse og død                       Mark. kap. 14, 15 og 16
Paulus:                                                    1. Kor. kap. 13,1-13 og 15,1-16.

Teoristof (i udvalg):
Myteteori, funktionalismeteori, fænomenologisk metode, Ninian Smarts definitionsteori (de 7 dimensioner), Van Genneps ritualteori, karismateori.


Perspektiverende tekster, herunder videotekster:

Goldbergs depression test (3 sider)
Teitur - Uden Dig, sang på Youtube, 3 min.

Videotekster:
Game og Thrones: Brienne is knighted (8 min.)
Kongelig dåb fra Holmens Kirke (8 min.)
Michael Rothstein i 'Spesial', Bergen Universitet: "Religionshistorien på 5 minutter" (5 min.)
Biblen- Rune Klan HQ (5 min.) Teaterforestilling på https://www.youtube.com/watch?v=BfkA18Ql1JM: Eksempel på religiøs satire. Gudsynet i GT.
Evangeliske online jesusfremstillinger:
The Gospel of John • Official Full HD Movie • English (10 min).
My Last Day (English)-- the Jesus Anime (10 min)
23. august 2013 - Jesus helbreder bla. en brækket arm på gågaden i Vejle (Youtube 10 min)
Bibelen - Rune Klan; "Arbejderne i vingården" (8 min). Teaterforestilling på https://www.youtube.com/watch?v=BfkA18Ql1JM. Feministisk læsning.


Baggrundslitteratur:
Esben Andreasen m.fl.: RELIGION OG KULTUR - en grundbog, SYSTIME. Hele kapitlet om kristendom, inkl. religionskritisk/ eksistentialistisk fokus på Marx, Nietzsche, Kierkegaard og Bultmann


'Det Dobbelte Kærlighedsbud' (frem til afsnittet "Jesu forkyndelse af næstekærlighed"): Næstekærlighed i kristendommen https://www.religion.dk/undervisning/n%C3%A6stek%C3%A6rlighed-i-kristendommen

Luther: https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/martin-luther-1483-1546

Grundtvigs Forum: http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig.html

Film:
Kumaré - den falske guru. 81 min. Vikram Ghandi, 2008
5 skarpe om de kristne skrifter, DR 31 min.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Islam

Islam set i globalt perspektiv under inddragelse af dens europæiske og danske kontekst; i arbejdet indgår tekster fra Koranen og Hadith samt nutidige tekster.  Mangfoldigheden inden for islam sikres teoretisk ved Jan Hjärpes parameterteori samt et essentialistisk eller konstruktivistisk syn på troen. Islam i henholdsvis majoritets- og minoritetssituationer og vestlige nyformuleringer sikres via onlinemedier i unge muslimers selvforståelse og Sherin Kankans Femimam. Centrale begreber: - axis mundi, - emic/etic, - mytisk tid/historisk tid (mytisk plan/real plan), - frugtbarhedskult. - kultdrama, - overgangsritual.

Kilder:

Syndefald i Islam – tro og livsforståelse, Cilla Transø: http://islamstudie.dk/?page_id=78

Koranens skabelsesberetninger, Cilla Transø: https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/skabelse-i-koranen

Nattefærden, fra Hanne Følner; Kuplen, Muren, Graven, Gyldendal 2002, s. 114-115ø om bønnen: nattefærden .pdf (ligger på modulet)

GT 1. Mos. kap. 22,1-19 om Abraham og Isak https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/22

GT 1. Mos. kap. 16: Om Hagar og Ismael;
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/16

Sura 3: Imrans slægt; Koranen online, Forlaget Vandkunsten: https://www.forlagetvandkunsten.dk/default.asp?o_id=100172&index=muslimer

Sura 37, 98-109 og Sura 4, 155-156, 171: Om profeterne
Sura 2: Koen s. 83
Sura 2: Koen s. 108-109
Mawlana Mawduri: Menneskerettigheder s. 147-150

(sidetal henviser til Jens M. Steffensen: ISLAM - FRA BEDUINKULT TIL VERDENSRELIGION)


Perspektiverende tekster/materiale:

Den muslimske verden har ofret fremtiden for drømmen om fortiden
https://www.information.dk/debat/2016/12/muslimske-verden-ofret-fremtiden-droemmen-fortiden

Radikale i religiøs debat om sharia: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/radikale-i-religi%C3%B8s-debat-om-sharia

Kvinder fra mellemøstlig kultur har brug for en seksuel revolution.docx, Dagbladet Information 13. januar 2020


Videotekst:

Dokumentar: “The Vice Guide to Travel - Mecca diaries” World"s Largest Pilgrimage - Hajj Documentary https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI

En Muslim Tager Afstand | DR2: https://www.youtube.com/watch?v=7R-sczqwXRE

En Muslim Tager Afstand II | DR2 | Havnen: https://www.youtube.com/watch?v=4S0jWgcd-3o

En muslim tager afstand III | DR2 | Christiansborg:  ttps://www.youtube.com/watch?v=njFPxNPmk7g

● Børnesangen “A is for Allah” af Yusuf Islam (tidligere Cat Stevens) www.youtube.com

Skam III (8:10) | TV | DR Sæson 3, afsn. 8, minuttal 7.30 inde i afsnittet

Skam (3:11) | TV | DR Sæson 1, afsn. 3, minuttal 10.00

Skam II (5:12) | TV | DR Sæson 2, afsn. 5. minuttal 11.44

Ramadan sang: https://www.youtube.com/watch?v=KgGtt-BmVx4

Islams 5 søjler: https://www.youtube.com/watch?v=n1_F6tRZZVs

Sahih Hadith på Dansk - God Adfærd: https://www.youtube.com/watch?v=y_ivsBIJEQM


Baggrundslitteratur:

Religioner Lever - en grundbog; Islam. Lindhart og Ringhof

Koranens tekster: https://www.religion.dk/viden/koranen-og-andre-hellige-skrifter-i-islam


Film:
Om Sherin Kankan: "Reformisten" (90 min.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Buddhisme

Buddhisme

Reduceret pensum gr. Covid-19 jf. nødbekendtgørelsen. Fokus er således lagt på klassiske kilder samt buddhismens oprindelse. Forløbet indeholder endvidere Rambos konversionsteori samt en enkelt nutidig tekst.

Eleverne skal kunne:
- Placere buddhismens centrale dogmatikker og historiske tankegods i forhold til specifikt kristen tænkning og generelt religionernes udvikling.
- Herunder redegøre for Siddharta Gautamas liv og levned, oplysningentilstanden samt elementer af livshjulet.
- Centrale begreber: Karma, Samsara, thanka, Buddha, Nirvana


Kilder:

Buddhalegenden, Jørn Borup © Forlaget Univers:  buddhalegenden.pdf (ligger på modulet) ca. 2 sider

Buddhalegenden, Buddhas lære - Lene Højholdt.PDF s. 12-15 (en udvidet version af Buddhalegenden) (ligger på modulet) ca. 7 sider

Espen Andreasen; Mennesket og Magterne, Gyldendal 1992. Digt: Vismanden (pdf ligger på modulet) ca. 2 sider

»Jeg kan huske, at jeg tænkte: Dér blev jeg vist buddhist!« af Kristian Lindberg, krl@berlingske.dk, 18. september 2005 (ligger som pdf på modulet) ca. 3 sider


Baggrundslitteratur:

Lene Højholdt; Buddhas lære - og den tibetanske buddhisme, Gyldendal 2000, s. 9-36 (ligger som pdf på modulet)

Grundbogen til religion c, 2012, s. 264: Konversion (ligger som pdf på modulet)


Film:
Buddha-legenden: https://www.youtube.com/watch?v=sP5DOwwrJDk

(Filmudgave af Buddha-legenden fra Bernardo Bertolluccis spillefilm "Little Buddha" fra 1994 (uddrag, sammenklip af buddhalegenden, 51 min.))
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer