Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e)
Hold 2019 fy/2z (2z fy, 2z fy øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Energi
Titel 2 Bølger (Lys og Lyd)
Titel 3 FF4 Bæredygtig mad
Titel 4 Den nære Astronomi
Titel 5 Den Fjerne Astronomi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Bølger (Lys og Lyd)

Emner:
Bølgebeskrivelse, Bølgelængde, Frekvens, Amplitude, Periode, Bølgeligningen,

Bølger og Lys:
Lys som Bølger, Lysets Hastighed, Det Elektromagnetiske Spektrum, Diffraktion, Interferens, Det Optiske Gitter og Gitterligningen

Bølger og Lyd:
Lyd som Bølger, Lydens Hastighed, Lydens Frekvenser, Lydstyrke, Musikinstrumenter og Stående Bølger på en Streng

Eksperimenter:
- Laserlysets Bølgelængde

- Bølger på en streng

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 FF4 Bæredygtig mad

De faglige mål:
• At tilegne jer relevant faglig viden om emnet bæredygtig mad.
• At udarbejde en tværfaglig problemformulering med underspørgsmål og besvare problemformuleringen.
• At tilrettelægge en projektorganiseret arbejdsproces ved undersøgelse af en problemformulering.
• At søge efter og bruge relevant materiale om bæredygtig mad til opgaven.
• At anvende relevant formalia (citatteknik, fodnoter, litteraturliste).
• At formidle fagligt stof i et korrekt fagsprog med en detaljeringsgrad møntet på en interesseret læser på gymnasieniveau.
• At gøre jer elementære overvejelser om, hvordan de involverede fag bidrager med viden til at forstå emnet, og hvordan fagene arbejder metodisk med empirien.
• At kunne fremlægge jeres produkt på fransk

Opgaven
I skal:
• lave en problemformulering med tilhørende underspørgsmål inden for emnet
• have godkendt jeres problemformulering samt underspørgsmål af begge vejledere
• besvare problemformuleringen samt underspørgsmål i et skriftligt produkt

Produktkrav
Det skriftlige produkt skal have:
• et omfang på 5-6 normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)
• en faglig indledning, hvor I argumenterer for, hvorfor jeres sag er aktuel og relevant
• en problemformulering og de underspørgsmål, der er arbejdet med, og som skal kunne besvares ved hjælp af naturvidenskab og sprog
• en faglig besvarelse af underspørgsmålene med inddragelse af metodeovervejelser, viden, analyser og evt. egne undersøgelser. I jeres metodiske overvejelser skal I være beviste om, hvilke metoder I selv har brugt og hvilken metode forskerne, som har udarbejdet jeres materiale, har brugt
• en overordnet konklusion på problemformuleringen
• en litteraturliste til sidst og fodnoter undervejs

Metoder:
Naturvidenskabelig Metode (Med Teori og Eksperiment)
Spektralanalyse (af lyset fra en plantepære, samt forskellige lamper).
I sprogfagene anvendes analyse og fortolkning af forskellige tekstgenrer herunder sproglig analyse.

Emner:

Vertical Urban Farming:
Bølger og Lys, Det elektromagnetiske spektrum, Kort om atommodellen, Emission og Absorption, Energiforburg og Effekt af en LED-pære samt Spektrum for en Plantepære.

Eksperimenter:
Undersøgelse af lys fra forskellige lyskilder.

Metoder:
Naturvidenskabelig Metode (Med Teori og Eksperiment)
Spektralanalyse (af lyset fra en plantepære, samt forskellige lamper).
I sprogfagene anvendes analyse og fortolkning af forskellige tekstgenrer herunder sproglig analyse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Den nære Astronomi

Forløb: Den nære Astronomi


Emner: Jordens rotation, Månen, Månens faser, Årstiderne, Solsystemet, Planeterne, Atronomisk Enhed, Lysår, Planeternes baner omkring solen.

Læsepensum: M. Brydensholt, m.fl: ORBIT C UDGAVE, SYSTIME: side 8-33

(Dette forløb er foregået virtuelt, og eleverne har derfor ikke fået gennemgået emnerne i klassen, men gennem arbejdssark derhjemme).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Den Fjerne Astronomi

Emner: Afstanden til Stjernerne, Enheden Lysår, Stjerner, Galakser, Hobe og Superhobe, Afstandsmålinger i universet herunder: Parallaksemålinger og Målinger vha. størrelsesklasser, enheden parsec, Rødforskydning (Herunder, rødforskudte spektre), Hubbles Lov og Universets Alder.

Læsepensum: Morten Brydensholt m.fl.: ORBIT C: s.130-158
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde