Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Religion B
Lærer(e)
Hold 2019 Re (3g Re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 At dø i et kristent samfund
Titel 2 Hinduismen i Indien og i Danmark
Titel 3 katolicisme
Titel 4 radikalisering, ekstremisme og fundamentalisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 At dø i et kristent samfund

I dette forløb skal vi undersøge forskellige dødsforestillinger i både religiøse og sekulære udlægninger i det senmoderne Danmark. For hvad sker der, når man ikke nødvendigvis accepterer den fremherskende kristne dødsforestilling?

Vi skal arbejde med døden som tabu og se på, hvordan ritualer og ritualisering spiler en central rolle i forbindelse med død hos både religiøse og ikke-religiøse. I introduceres også for terror management teori og for, hvordan der gennem dødsritualerne udtrykkes en magt. Noget, der måske udfordres af det senmoderne menneskes fokus på individualisme og det tilhørende traditions- og autoritetstab jf. Giddens.
Vores omdrejningspunkt vil være den kristne, muslimske og ateistiske dødsforestilling, men vi kommer også til at berøre andre syn på døden.
I forløbet indgår en ekskursion til islamisk trossamfund med et foredrag om deres syn på døden og den rituelle praksis, samt et foredrag med rundvisning på assistentens kirkegård, hvor I skal lære om gravstensmode i løbet af de sidste 300år. I forbindelse med ekskursionerne introduceres i til feltstudieteknikker (sociologiske metode).

Efter forløbet skal I kunne:
- Forklare de 3 religiøse og det ateistiske syn på døden
- Kende til begrebet tabu og tabuisering
- Foretage en ritualanalyse (Van Gennep, Victor Turner, Cathrine Bell)
- Skelne mellem et ateistisk og et religiøst livssyn
- Forklare terror management teorien og de syn på mennesket, der ligger bag denne. Samt udfordre teorien
- forholde jer til de udfordringer man som tilhænger af en minoritetsreligion kan stå med i forhold til døden
- Strukturere og foretage et feltstudie med inddragelse af metodiske overvejeler (Clifford Geertz)
- Skelne mellem helligt og profant (Durkheim/Weber)
- Selvstændigt præsentere de væsentligste fund i feltstudiet
- Mytetyper herunder eskatologi og apokalypse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Hinduismen i Indien og i Danmark

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 katolicisme

I forløbet introduceres eleverne for katolicismen og den katolske tro. Forløbet vil være centeret om katolicismens dogmatiske dimension med primært fokus på katolicismen efter 2. Vatikanerkoncil. Forløbet bygger videre på de kristendomsforløb eleverne har haft på deres respektive religion C hold. Efter forløbet forventes eleverne at kunne:

- redegøre for grundlæggende elementer ved den katolske tro: synd, frelse, tro, gudsopfattelse, treenigheden, bibelen, retfærdiggørelse via tro (og gerninger), pavens status, den apostolske succession, syn på traditionen, helgene, forbøn
- redegøre for de 7 sakramenter: dåb, nadver, konfirmation, bryllup, begravelse, ordination og den sidste olie som frelseformidlende ritualer via relevant ritualteori
- redegøre for munke- og nonnevæsenet samt overveje de udfordringer dette mødes af i det senmoderne samfund. Herunder også på et teoretisk grundlag overveje, hvorfor nogle individer tiltrækkes af munke- og nonnelivet
- redegøre for den kritik den katolske kirke og pave-institutionen har været udsat for i forbindelse med misbrug af børn, samt overveje, hvordan den katolske kirkes hierarkiske opbygning og synet på præster/paven kan have været et medvirkende element i dette ud fra bl.a. Webers teori om karismatiske lederskaber
- forholde sig til den katolske kirkes brug af ikoner og udsmykningen af kirkerne. Herunder indgår en ekskursion til Sankt Ansgars Kirke
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer