Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e)
Hold 2019 sa/b (1b sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Den udfordrede velfærdsstat
Titel 2 Demokrati under pres
Titel 3 De pressede unge
Titel 4 Metode og opsamling

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Den udfordrede velfærdsstat

Forløbet afdækker centrale træk ved den danske velfærdsmodel, herunder velfærdsstatens historie og udvikling mod en konkurrencestat. Forløbet trækker ideologiske perspektiver ind i diskussionen af velfærdsstatens indretning, og eleverne opnår viden om samfundsøkonomiske mål samt muligheder og begrænsninger ved politisk styring ved økonomisk politik som finanspolitik, pengepolitik og strukturpolitik.

Kernebegreber:
Den universelle (socialdemokratiske) velfærdstat, den residuale (liberale) velfærdstat, den selektive (konservative) velfærdstat, social mobilitet, lighed, stat, marked, civilsamfund, fordelings- og værdipolitik, klassisk højre-venstre-skala, social tillid, økonomiske mål (ligevægt på statens budget, ligevægt på betalingsbalancen, omfordeling, lav arbejdsløshed/høj beskæftigelse, lav inflation, økonomisk vækst), det økonomiske kredsløb, målkonflikter, finans- og pengepolitik (kontraktiv og ekspansiv), konjunkturforløb, keynesianisme (den interventionistiske skole), neoklassikerne (den markedsorienterede skole), markedsmekanismen (Adam Smith), strukturpolitik herunder arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, skattepolitik, stramning- og opkvalificeringsstrategi, flexicurity-modellen, konkurrencestaten, konkurrenceevne, livsformer.

Anvendt materiale:
Temaer til samfundsfag: Tema 2 samt (s. 45-86)
Skema med den klassiske velfærdsstat versus konkurrencestaten fra Luk samfundet op
DR Debatten ”Grøn, grønnere, grønnest?” 26.09.2019 https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-groen-groennere-groennest_136368 (uddrag)
Økonomi for dummies, afsnit 1: Konjunkturer, samlet efterspørgsel, BNP-vækst
Økonomi for dummies: Om flexicurity (uddrag)
Kanslergadeforliget - Folketingsdebatten. Danmarkshistorien.dk. AU. https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kanslergadeforliget-folketingsdebatten-30-januar-1933/ (uddrag)
”Corydon: Jeg tror på konkurrencestaten” i: Politiken 24.08.2013 (uddrag)
”Kan tillidssamfundet overleve endnu en Britta Nielsen?” i: Politiken 25.10.2018
”Vismænd: Der er hverken plads til eller behov for at lempe finanspolitikken” i: Jyllands-Posten 8.02. 2017 (uddrag)
”Produktion og efterspørgsel”, Figur 14.6 – Samfundsstatistik 2016
Reformer skaber vækst i privat velfærd”, Fyns Amts Avis 31.01.2016
”Holdninger til velfærdsstaten”, figur 15.2” – samfundsstatistik 2016

Faglige mål:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
̶ undersøge aktuelle politiske beslutninger
̶ undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
̶ formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber

Kernestof:
Sociologi:
̶ sociale og kulturelle forskelle.

Politik
̶ politiske partier i Danmark og politiske ideologier

Økonomi
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.


Omfang: ca. 60 sider (10 moduler)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Demokrati under pres

Kernestof:
Kaj Pinholt Jespersen (2019). Temaer til Samfundsfag. Columbus. s. 87-128

Formål: Diskussion af  fordele og ulemper ved forskellige demokratiformer, herunder diskussion af deltagelse, indflydelsesmuligheder og tillidens betydning for demokratiet. Kendskab til Eastons model over den politiske styreform i det rep.demokrati og kendskab til den danske lovgivningsproces. Viden om udviklingen i dansk politik, herunder populismestrømninger og værdipolitik, samt anvendelse af modeller og begreber indenfor parti- og vælgeradfærd. Herunder berører spørgsmål som: Hvad kendetegner et velfungerende demokrati, hvad er en medborger / modborger, hvilke rettigheder og pligter har man som borger i Danmark. Hvordan kan vi forstå magt i forskellige former, og hvordan udøves magten? Hvordan ser det ud med ligestillingen mellem kønnene i Danmark, og hvordan kan denne fremmes?  Hvilken rolle spiller medierne og medialiseringen? Hvordan kan vi se det danske demokrati i relation til EU? I hvilken grad kan det danske demokrati siges at være under pres?

Omfang ca. 60 sider (12 moduler)

Begreber:
Populisme (+ definition v. Müller), magtens tredeling (lovgivende, udøvende og dømmende magt), negativ og positiv parlamentarisme, mindretalsregeringer, indirekte demokrati, direkte demokrati, Hal Kock, Alf Ross, deltagelsesdemokrati, konkurrencedemokrati, repræsentativt demokrati, folkeafstemninger, det demokratiske paradoks, ytringsfrihed, borgerforslagsordningen, Den grundlæggende forståelse af magt ifl. Dahl, magtformer (direkte, indirekte, institutionel og bevidsthedskontrollerende/diskursiv), ligestilling, Borgerrettigheder, Sociale rettigheder, Borgerpligter, Medborgerskab (Marshall), Statsborgerskab,  Modborgerskab, Loyalitetserklæring overfor nationalstaten og håndtrykskravet (Håndtryksloven), Eastons model af det politiske system, lovgivningsprocessen, lobbyisme, den 4. statsmagt, medialisering (af politik) - forenkling, polarisering, intensivering og personificering, værdi- og fordelingspolitik, parti- og vælgeradfærd: Kernevælger, marginalvælger, issue-voting, catch-all pariter, klassepartier, medianvælgermodellen, nærheds- og retningsmodellen (vælgeradfærd), Downs rational choice-model (partiadfærd), Molins model (partiadfærd), EU.

Supplerende materiale:
- Film: Nærdemokrati - Det frie Gymnasium
- "Selv den supereuropæiske professor: Om 20 år vil EU være gået i opløsning af antidemokratiske kræfter." Politiken 2020. Lokaliseret på: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7661924/»Om-20-år-vil-EU-være-gået-i-opløsning-hvis-ikke-vi-bekæmper-de-antidemokratiske-kræfter«
- Brøndum & Hansen. Molin og Downs model. Luk samfundet op. Forlaget Columbus. ibog, ca. 2 sider.
- Luk samfundet op. Forlaget Columbus. 2xdebatfilm (LINKS)
- "Et demokratisk opråb: Vi skal have indført det direkte demokrati". Jyllands-Posten 2016. Lokaliseret på: https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8572439/et-demokratisk-opraab-vi-skal-have-indfoert-det-direkte-demokrati/
- 3. behandling i Folketinget: Håndtryksloven. Lokaliseret på: https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L80/BEH3-40/forhandling.htm
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 De pressede unge

Forløb om identitetsdannelse og socialisering i det senmoderne samfund.
Formål: Opnå viden om vilkårene for identitetdannelse i det senmoderne samfund på baggrund af særligt Giddens. Herudover at analysere og diskutere sammenhængen mellem samfundsudviklingen og individets socialisering og identitetsdannelse.

Kernestof:
Sociologi:
̶ identitetsdannelse og socialisering
̶ sociale og kulturelle forskelle.

Materiale:
Kaj Pinholt Jespersen (2019). Temaer til Samfundsfag. Columbus, 1.udg. s. 129-154

Artikler og supplerende:
Stavnsbjerg, Jens Valbjørn (2020). "Professor om unges stress: Sådan kan krisen gavne de unges mentale sundhed". Politiken. 15.04. (uddrag)
Danmarks Statistik, udvalgte, 1 side
Danmarks Radio (2019). Doggystyle, afsnit 4, 2019
Danmarks Radio (2016). Ali og hans brødre (0.00-20.00), DR Dokumentar.
Dronningens nytårstale 2000. https://dansketaler.dk/tale/dronningens-nytaarstale-2000/ (uddrag)
Henriksen, Lars (2017). "Er det hårdere at være barn og ung i dag end tidligere?". Kristeligt Dagblad. 05.05.
Knudsen, Lisbeth (2018). "Er vi ved at dræbe de værdier, vi vil forsvare?" Opinion. Altinget. 09.02.
Luk samfundet op, debatfilm. "Unge og stress"
Mikkelsen, Morten (2011). "Unge er fanget i kravet tom perfektion". Kristeligt Dagblad. 22.09. (uddrag)

Begreber:
normer, primær socialisering, sekundær socialisering, dobbeltsocialisering, socialiseringsarenaer, Identitetstyper (jeg, personlig, social, kollektiv), udlejring af sociale relationer, kulturel frisættelse, aftraditionalisering, øget refleksivitet, formbarhed, individualisering, adskillelse af tid og rum (Giddens og Ziehe), fællesskabsformer og arener, familietyper (Dencik), opdragelsesformer (Baumrind), front- og backstage (Goffman), middle region (Meyrowitz), Honneths anerkendelsesteori, livsstil, forbrug og Minervamodellen, integrationsformer, subkulturer, national identitet, stigmatisering, stereotyper og fordomme, etniske minoriteters identitetsvalg (Hylland Eriksen)Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Metode og opsamling

Forløbet introducerer til kvalitative og kvantitative metoder, deres samspil og styrker og svagheder ved begge metoder.
Eleverne udarbejder udkast til en interviewguide og skelner mellem forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Eleverne fokuserer på coronakrisen og undersøger hvilke spørgsmål, der kan behandles kvalitativt. Eleverne undersøger kvantitativt materiale for at undersøge dansk økonomi ifm. coronakrisen - i denne forbindelse repeteres kernestof om økonomi fra tidligere forløb.


Begreber: kvantitativ data, kvalitativ data, operationalisering, interviewguide, teoretiske spørgsmål, dataindsamlingsmetoder, spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews, stikprøve

Materiale:
Kaj Pinholt Jespersen. Temaer i Samfundsfag s. 155-162

Supplerende:
Dalgaard et al. "Sådan kan Folketinget stimulere
coronaøkonomien" Politiken. 14.april 2020
Danmarks Radio. "Sådan lammede coronavirus den globale økonomi."
https://www.dr.dk/drtv/se/explainer_-saadan-lammede-coronavirus-den-globale-oekonomi_176627
Valgfri samfundsfaglig dokumentarfilm på ca. 1 time på Filmcentralen
Danmarks Statistik, ca. 3 s.: Ledighed, offentlige finanser, offentlig gæld
Statistikbanken, tabeller, BNP, eksport, import, privatforbrug 2016-2019, ca. 1 s.

ca. 19 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer