Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e)
Hold 2019 sa/z (1z sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Den udfordrede velfærdsstat
Titel 2 Demokrati under pres
Titel 3 De pressede unge

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Den udfordrede velfærdsstat

Forløbet lægger op til diskussioner af fordele og ulemper ved en danske velfærdsmodel - og dens udvikling mod en konkurrencesat, Herunder fordele og ulemper ved at føre forskellige former for økonomisk politik og strukturpolitik i forsøget på at sikre velfærden - med opmærksomhed på, at synet på fordele og ulemper ofte hænger sammen med ideologisk udgangspunkt.

Eleverne skal kunne redegøre for nedenstående begreber, kunne anvende dem i analyse af den aktuelle situation og diskutere konsekvenser (fordele og ulemper) ved forskellige politiske tiltag.

Begreber:
Den universelle (socialdemokratiske) velfærdstat, den residuale (liberale) velfærdstat, den selektive (konservative) velfærdstat, social mobilitet, generationsmobilitet, karriere mobilitet, social arv, stat, marked, civilsamfund, fordelings- og værdipolitik, klassisk højre--venstre-skala, social tillid, økonomiske mål (ligevægt på statens budget, ligevægt på betalingsbalancen, omfordeling, lav arbejdsløshed/høj beskæftigelse, lav inflation, økonomisk vækst), målkonflikter, finans- og pengepolitik (kontraktiv og ekspansiv), ledighedstyper (sæson, konjunktur, struktur, friktion), produktivitet, kvalitativ og kvantitativ vækstfaktor, konjunkturforløb, det økonomiske kredsløb, keynesianisme (den interventionistiske skole), neoklassikerne (den markedsorienterede skole), markedsmekanismen (Adam Smith), strukturpolitik, arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, skattepolitik, stramning- og opkvalificereingsstrategi, pisk og gulerod, interventionistisk- og markedsorienteret tilgang, flexicurity-modellen, den demografiske udfordring, konkurrencestaten, konkurrenceevne, livsformer (selvstændig, lønarbejder, karrierebunden)


Anvendt materiale:
Temaer til samfundsfag: Tema 2 samt (s. 45-86) samt 114-116 (om værdipolitik)
Skema med den klassiske velfærdsstat versus konkurrencestaten fra Luk samfundet op
Information 23.05.2017: En ny økonomisk model for det 21. århundrede: doughnut-økonomi (uddrag)
økonomi for dummies kap. 1 (om vækst, multiplikatoreffekt,  inflation)
Uddrag af økonomi for dummies om flexicurity
Vismænd: Der er hverken plads til eller behov for at lempe finanspolitikken”, Jyllands-Posten, debatindlæg 8.februar 2017
”Produktion og efterspørgsel”, Figur 14.6 – Samfundsstatistik 2016
Reformer skaber vækst i privat velfærd”, Fyns Amts Avis 31.01.2016
”Holdninger til velfærdsstaten”, figur 15.2” – samfundsstatistik 2016

Faglige mål:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
̶ undersøge aktuelle politiske beslutninger
̶ undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
̶ formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
̶ argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
Sociologi:
̶ sociale og kulturelle forskelle.

Politik
̶ politiske partier i Danmark og politiske ideologier

Økonomi
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.


Omfang: ca. 60 sider (9 moduler)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Demokrati under pres

Formål med forløbet:
Diskutere fordele og ulemper ved forskellige demokratiformer, tillidens betydning for demokratiet - og hvordan det kan være at der ikke er stor tillid til de danske politikere. Kende til lovgivningsprocessen (og muligheden for at se den dokumenteret på ft.dk). Hvad kendetegner et velfungerende demokrati, hvad er en god medborger, hvilke rettigheder og pligter har man som borger i Danmark. Hvad er en modborger, hvorfor mon modborgerskab opstår? Hvordan ser det ud med ligestillingen mellem kønnene i Danmark, og hvordan kan denne fremmes? Hvem har ansvar for løsningen af problemerne (stat, marked civilsamfund)? Hvilken rolle spiller medierne og medialiseringen?
I hvilken grad kan det danske demokrati siges at være under pres?

Omfang ca. 60 sider (12 moduler)

Begreber: populisme, magtens tredeling (lovgivende, udøvende og dømmende magt) negativ og positiv parlamentarisme, mindretalsregeringer, indirekte demokrati, direkte demokrati, Hal Kock, Alf Ross, deltagelsesdemokrati, konkurrencedemokrati, repræsentativt demokrati, folkeafstemninger, det demokratiske paradoks, ytringfrihed, borgerforslagsordningen, Den grundlæggende forståelse af magt iflg. Dahl,magtformer (direkte, indirekte, institutionel og bevidsthedskontrollerende), Borgerrettigheder, Sociale rettigheder, Borgerpligter, Medborgerskab, Statsborgerskab,  Modborgerskab, Loyalitetserklæring overfor nationalstaten og håndtrykskravet,Eastons model af det politiske system, lovgivningsprocessen, høringer, lobbyisme, den 4. statsmagt, medialisering - forenkling, polarisering, intensivering og personificering, værdi- og fordelingspolitik, parti- og vælgeradfærd: Kernevælger, marginalvælger, issue-voting, catch-all pariter, klassepartier, jordskredsvalg, medianvælgermodellen, nærheds- og retningsmodellen, Downs rational choice-model, Molins model. EU

Anvendt materiale:
Temaer til samfundfag s. 87-128 (Tema 3)
Debatfilm til 'Luk samfundet op: 'Kendetegn ved det danske demokrati', 'Faldende tillid til politikere', 'Indkomstforskellene mellem kønnene',
Begrebsfilm til 'Luk samfundet op' om 'modborgerskab' og 'glasloftet'
https://www.dr.dk/ligetil/fremmedkrigere-kan-nu-faa-frataget-deres-statsborgerskab
'Skal Tesfaye selv kunne tage statsborgerskabet fra folk?' Altinget 22.10.19
'Bevægelsen for folkeafstemninger' af Per Hansen 21.10.2010
Freedom House's freedom in the world index
Ft.dk - undersøgelse af lovgivningsprocessen: 'L 80 Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.' med fokus på 'håndtryksbestemmelsen'Folketingets politikere i ny
'Folketingets politikere i ny undersøgelse: Vores prestige er i frit fald', Politiken 150613
Politisk selvtillid og hvorvidt personer ser politik som spil eller substans
'Dagbog fra midten', dokumentar af Guldbrandsen om Ny Alliance, 2009
Fra 48 til 90 kroner: Det mener partierne, at smøger skal koste, 21. marts 2019 Politiken
Venstre vil presse regeringen til markant prishop på cigaretter, 12. september 2019 Berlingske
Mette F. dropper strøtanke efter flertal for dyrere cigaretter, Politken.dk 3. juni 2019

Faglige mål:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
̶ undersøge aktuelle politiske beslutninger
̶ formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
̶ argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
Sociologi
̶ sociale og kulturelle forskelle.
Politik
̶ politiske partier i Danmark og politiske ideologier
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
̶ politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 De pressede unge

Et forløb om identitet og socialisation i det senmoderne samfund

Formål: At eleverne kan redegøre for vilkårene for identitetdannelse i det senmoderne samfund samt analysere og diskutere sammenhængen mellem samfundsudviklingen og  individets socialisering og identitetsdannelse. Hvilke udfordringer og muligheder står nutidens unge med. Er det hårdere at være ung i dag end tidligere -og er det endnu hårdere, hvis man er ung med anden etnisk baggrund?

Begreber:
Socialisering
Normer
Internalisering
Primær socialisering
Sekundær socialisering
Dobbelt socialisering
Sanktioner
Socialiseringsarenaer
Identitet
Jeg-identitet
Personlig identitet
Social identitet
Udlejring af sociale relationer
Kulturel frisættelse
Aftraditionalisering
Øget refleksivitet
Formbarhed
Individualisering
Adskillelse af tid og rum
Familiefællesskaber
Skole/arbejdsfællesskaber
Fritidsfællesskaber
Digitale fællesskaber
Orienteringsformer:
- Mod intimitet og bekræftelse
- Mod selvudfoldelse og selvinvestering
- Mod arbejde og fremtidsplaner
- Mod idealer og et bedre samfund
- Mod forpligtelse og faste roller
- Mod fest og ungdomskultur
Lars Denciks familietyper:
- Teamfamilien
- Svingdørsfamilien
- Den patriarkalske familie
- Det sociale akvarium
Diane Baumrinds opdragelsestyper:
- Den autoritative
- Den autoritære
- Den permissive
- Den forsømmelige

Frontstage
Middle region
Backstage
Livsstil
Minervamodellen
Habitus
Kapitaler
Anerkendelse
- Retslig
- Kærlighed
- Solidarisk
Integrationsformer
- Assimilation
- Segregation
- Pluralistisk integration
Parallelsamfund
Majoritetssamfundet
Subkulturer
Stereotyper og fordomme
Stigmatisering
Selvopfyldende profeti
National identitet
Identitetsstrategier
- Den rene identitet
- Bindestregsidentitet
- Den kreolske identitet

I forløbet indgår et mindre projektarbejde, hvor en faglig problemstilling behandles med brug af metoder og begreber fra faget. Aflyst pga lock down

Anvendt materiale
Temaer til samfundsfag s. 129-162 (tema 4 og 5)
Er det hårdere at være barn og ung i dag end tidligere?, Kristeligt Dagblad 050517
Ali og hans brødre, dokumentar fra DR
Unge er fanget i kravet om perfektion, Kristeligt Dagblad 22092011
statiskker...


Faglige mål:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
̶ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre ̶ undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
̶ formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
̶ formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
̶ argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
Sociologi:
̶ identitetsdannelse og socialisering
̶ sociale og kulturelle forskelle.

Metode
̶ kvantitativ og kvalitativ metode.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer