Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e)
Hold 2019 ng/a (1a ng, 1a ng øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Råstoffer

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Råstoffer


Kernestof:
Jordens og landskabernes processer:
̶- Jordens udvikling, herunder den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner
̶- Geologiske processer og kredsløb og menneskers anvendelse af ressourcer
̶̶- Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse, udvikling og betydning for produktion og samfund

Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår
̶ Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer

Faglige mål:
- benytte fagets fagsprog, såvel mundtligt som skriftligt
̶- identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre
̶- udføre simple former for empiribaseret arbejde i laboratorium og i felten
̶- udvælge og anvende digitale kort, geoinformation samt andre geofaglige repræsentationsformer
̶- give en beskrivelse af udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets omgivelser baseret på empiriske data og observationer
̶- indkredse geofaglige problemstillinger og anvende enkle problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser
̶- forstå og kritisk anvende geofaglige modeller og enkle matematiske modeller som repræsentationer af virkeligheden
̶- formidle geofaglig viden og forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner med mulig inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder
̶- demonstrere viden om naturgeografis identitet og metoder
̶- behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Centrale begreber:
Pladetektonik og beviserne for teorien, typer af pladerande og geologiske fænomener ved pladerande (vulkaner, jordskælv, dybgrave, tsunamier), typer af vulkaner, jordskælvs lokalisering, styrke og dybde, typer af magma og bjergarter, jordens indre, bjergarternes kredsløb. Reserver og ressourcer, råstoffer. Olie, salt, kridt, grus og sten. Vand. Vandets kredsløb, vandbalanceligningen, nedbør og fordampning, grundvandsdannelse, jordbundsforhold (morjord/muldjord), istider (hovedopholdslinjen), grundvandsressourcen i Danmark og globalt, grundvandsforurening (pesticider/nitrat), løsningsmuligheder.

Empiribaseret arbejde:
1) Lokalisering af epicenter ved triangulation - seismogrammer
2) Genkendelse af bjergarter og måling af densitet for basalt, granit og peridotit
3) Arbejde med geologiske fænomener via Google Earth, herunder opgave med jordskælvs styrke og dybde, dybgrave, vulkaner, og pladerande.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Google Earth 1a 01-12-2019
Journal Bjergarters densitet 03-12-2019
Forvitringsbilleder med beskrivelse 04-12-2019
Oliedannelse 1a 09-12-2019
Råstoffer ppt 1a 18-12-2019
Første prøve 1a 14-01-2020
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer