Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Nørre Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e)
Hold 2019 ng/d (1d ng, 1d ng øv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Råstoffer
Titel 2 Klima og klimaændringer
Titel 3 Energi og bæredygtighed

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Råstoffer


Kernestof:
Jordens og landskabernes processer:
̶- Jordens udvikling, herunder den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner
̶- Geologiske processer og kredsløb og menneskers anvendelse af ressourcer
̶̶- Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse, udvikling og betydning for produktion og samfund

Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår
̶ Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer

Faglige mål:
- benytte fagets fagsprog, såvel mundtligt som skriftligt
̶- identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre
̶- udføre simple former for empiribaseret arbejde i laboratorium og i felten
̶- udvælge og anvende digitale kort, geoinformation samt andre geofaglige repræsentationsformer
̶- give en beskrivelse af udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets omgivelser baseret på empiriske data og observationer
̶- indkredse geofaglige problemstillinger og anvende enkle problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser
̶- forstå og kritisk anvende geofaglige modeller og enkle matematiske modeller som repræsentationer af virkeligheden
̶- formidle geofaglig viden og forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner med mulig inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder
̶- demonstrere viden om naturgeografis identitet og metoder
̶- behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Centrale begreber:
Pladetektonik og beviserne for teorien, typer af pladerande og geologiske fænomener ved pladerande (vulkaner, jordskælv, dybgrave, tsunamier), typer af vulkaner, jordskælvs lokalisering, styrke og dybde, typer af magma og bjergarter, jordens indre, bjergarternes kredsløb. Reserver og ressourcer, råstoffer. Olie, salt, kridt, grus og sten. Vand. Vandets kredsløb, vandbalanceligningen, nedbør og fordampning, grundvandsdannelse, jordbundsforhold (morjord/muldjord), istider (hovedopholdslinjen), grundvandsressourcen i Danmark og globalt, grundvandsforurening (pesticider/nitrat), løsningsmuligheder.

Empiribaseret arbejde:
1) Lokalisering af epicenter ved triangulation - seismogrammer
2) Genkendelse af bjergarter og måling af densitet for basalt, granit og peridotit
3) Arbejde med geologiske fænomener via Google Earth, herunder opgave med jordskælvs styrke og dybde, dybgrave, vulkaner, og pladerande.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal Bjergarters densitet 26-11-2019
Google Earth 1d 01-12-2019
Olies dannelse 03-12-2019
Råstoffer ppt 17-12-2019
Prøve råstoffer 14-01-2020
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Klima og klimaændringer

Kernestof:
Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår
̶ Det globale vindsystem og klimasystemet herunder klimazoner og plantebælter
- Det globale kulstofkredsløb i geofaglige sammenhænge
̶ ̶ Klimaets betydning for produktion og menneskers grundlæggende livsvilkår
̶ Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning

Faglige mål:  
̶ benytte fagets fagsprog, såvel mundtligt som skriftligt
̶ identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre
̶ udføre simple former for empiribaseret arbejde i laboratorium og i felten
̶ udvælge og anvende digitale kort, geoinformation samt andre geofaglige repræsentationsformer
̶ give en beskrivelse af udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets omgivelser baseret på empiriske data og observationer
̶ indkredse geofaglige problemstillinger og anvende enkle problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser
̶ forstå og kritisk anvende geofaglige modeller og enkle matematiske modeller som repræsentationer af virkeligheden
̶ formidle geofaglig viden og forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner med mulig inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder
̶ demonstrere viden om naturgeografis identitet og metoder
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Centrale begreber:
Temperatur, nedbør, tryk og vind, strålingsbalance og drivhuseffekt, drivhusgasser og (især menneskeskabte) årsager til klimaændringer, klimasystemet (feedback mekanismer), klima- og plantebælter, levekår, klimaændringer, konsekvenser af klimaændringer.

Empiribaseret arbejde:
1) Arbejde med hydrotermfigurer (temperatur og nedbør)
    a) Hydrotermfigurer – lokale faktorer / temperaturforskelle på samme breddegrad
    b) Hydrotermfigurer – Afrika / ITK
    c) Hydrotermfigurer – Rejsen / klima- og plantebælter
2) Albedomålinger med IR termometre
3) Forsøg med varmekapacitet i sand og vand
4) Forsøg med konvektionskar - Grønlandspumpen

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rapport Kyst- og fastlandsklima 27-01-2020
Monsun Orkan Polarfront Tornado El Nino 17-02-2020
Albedojournal 02-03-2020
Grundvand 25-03-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Energi og bæredygtighed

Kernestof:
Jordens og landskabernes processer
̶̶- Det globale kulstofkredsløb i geofaglige sammenhænge

Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning
̶ Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre
̶ Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold
̶ Jordens energiressourcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug
̶ FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Faglige mål:  
̶ benytte fagets fagsprog, såvel mundtligt som skriftligt
̶ identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre
̶ udføre simple former for empiribaseret arbejde i laboratorium og i felten
̶ udvælge og anvende digitale kort, geoinformation samt andre geofaglige repræsentationsformer
̶ give en beskrivelse af udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets omgivelser baseret på empiriske data og observationer
̶ indkredse geofaglige problemstillinger og anvende enkle problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser
̶ forstå og kritisk anvende geofaglige modeller og enkle matematiske modeller som repræsentationer af virkeligheden
̶ formidle geofaglig viden og forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner med mulig inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder
̶ demonstrere viden om naturgeografis identitet og metoder
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Centrale begreber:
Fossile brændsler, kulstofkredsløbet (kilder/dræn/lagre), Danmarks produktion og forbrug af energi, reserver og resurser, (miljø)konsekvenser af forbrug og klimaændringer forskellige steder i verden, løsninger (særligt i forhold til energiudfordringen/stigende befolkning), energi-frie og energi-neutrale energikilder, bæredygtighed, IPCCs scenarier, CCS, FNs verdensmål.

Empiribaseret arbejde:
1) Temperaturkurver – Udviklingen og IPCC’s scenarier
2) Tal og kurver om dansk energiproduktion og dansk energiforbrug
3) Tal om befolkningsudvikling
4) Tal og kurver og Google Earth (CO2 emissions kmz fil) om CO2 udledninger
5) Olie/kridt forsøg

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer